แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดขอนแก่นท่าเกษม xxx xxx xxx
 2.ขามป้อมประชานุกูล xxx xxx xxx
 3.จตุรมิตรบ้านไผ่ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านชนบท xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านหัวขัว xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านแฮด xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านโคก xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ xxx xxx xxx
 10.ชุมชนโนนแสนสุข xxx xxx xxx
 11.ซับแดงซำไผ่ xxx xxx xxx
 12.ดอนหมู xxx xxx xxx
 13.บัวเหลือง xxx xxx xxx
 14.บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) xxx xxx xxx
 15.บ้านกอกป่าผุวิทยา xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดเชือก xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดเพียขอมเหนือ xxx xxx xxx
 19.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 20.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 21.บ้านขามป้อม xxx xxx xxx
 22.บ้านขามป้อมดอนยูง xxx xxx xxx
 23.บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล xxx xxx xxx
 24.บ้านขามเรียน xxx xxx xxx
 25.บ้านขุมดิน xxx xxx xxx
 26.บ้านคำน้อย xxx xxx xxx
 27.บ้านคำปากดาว xxx xxx xxx
 28.บ้านคำแคน xxx xxx xxx
 29.บ้านคำโซ่ xxx xxx xxx
 30.บ้านชีกกค้อ xxx xxx xxx
 31.บ้านซับบอนซับเจริญ xxx xxx xxx
 32.บ้านดงหนองเกี่ยว xxx xxx xxx
 33.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 34.บ้านดอนปอแดง xxx xxx xxx
 35.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า xxx xxx xxx
 36.บ้านดู่ใหญ่ xxx xxx xxx
 37.บ้านทางพาดหนองแวงโอง xxx xxx xxx
 38.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย xxx xxx xxx
 39.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ xxx xxx xxx
 41.บ้านท่าสวรรค์ xxx xxx xxx
 42.บ้านทุ่งมน xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่มห้วย xxx xxx xxx
 44.บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ xxx xxx xxx
 45.บ้านนาข่า xxx xxx xxx
 46.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 47.บ้านนาจานซับสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 48.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร xxx xxx xxx
 49.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า xxx xxx xxx
 50.บ้านนาตับเต่า xxx xxx xxx
 51.บ้านนาฮี xxx xxx xxx
 52.บ้านนาเสียวโคกสว่าง xxx xxx xxx
 53.บ้านนาแพงสงแดง xxx xxx xxx
 54.บ้านบัว xxx xxx xxx
 55.บ้านปอแดง xxx xxx xxx
 56.บ้านป่างิ้วหนองฮี xxx xxx xxx
 57.บ้านป่าดู่ xxx xxx xxx
 58.บ้านป่าปอ xxx xxx xxx
 59.บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น xxx xxx xxx
 60.บ้านป่าม่วง xxx xxx xxx
 61.บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน xxx xxx xxx
 62.บ้านผักหวานโนนสวาง xxx xxx xxx
 63.บ้านภูเหล็ก xxx xxx xxx
 64.บ้านมูลตุ่น xxx xxx xxx
 65.บ้านมูลนาค xxx xxx xxx
 66.บ้านละว้า xxx xxx xxx
 67.บ้านลาน xxx xxx xxx
 68.บ้านวังผือขามป้อม xxx xxx xxx
 69.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 70.บ้านวังหว้า xxx xxx xxx
 71.บ้านวังหินเก่าค้อ xxx xxx xxx
 72.บ้านวังเวินกุดหล่ม xxx xxx xxx
 73.บ้านวังแคน xxx xxx xxx
 74.บ้านวังแสง xxx xxx xxx
 75.บ้านศิลานาโพธิ์ xxx xxx xxx
 76.บ้านส้มป่อย xxx xxx xxx
 77.บ้านสระแก้วประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 78.บ้านสร้างเอี่ยน xxx xxx xxx
 79.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง xxx xxx xxx
 80.บ้านสวนหม่อน xxx xxx xxx
 81.บ้านสว่าง xxx xxx xxx
 82.บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองขามบ่อหิน xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองขามวิทยา xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองขามสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองดู่ดอนเปือย xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองต่อโคกหนองโจด xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองตับเต่า xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองทุ่มวิทยา xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองนางขวัญ xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองน้ำใส xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองผักตบ xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองผือกอบง xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองม่วงหลุบคา xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองมะเขือ xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองรูแข้ xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองลุมพุก xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองสะแบงหนองโน xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองหญ้ารังกา xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองหัวช้าง xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองเจ้าเมือง xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองเต่า xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองแปน xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองแวงไร่ xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองไห xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองไฮขามเปี้ย xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองไฮหนองแวง xxx xxx xxx
 117.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 118.บ้านห้วยยางประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 119.บ้านห้วยฮวก xxx xxx xxx
 120.บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า xxx xxx xxx
 121.บ้านห้วยแร่ xxx xxx xxx
 122.บ้านห้วยแล้ง xxx xxx xxx
 123.บ้านห้วยโป่ง xxx xxx xxx
 124.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี xxx xxx xxx
 125.บ้านห้วยไร่ xxx xxx xxx
 126.บ้านหันแฮด xxx xxx xxx
 127.บ้านหัวนา xxx xxx xxx
 128.บ้านหัวนากลาง xxx xxx xxx
 129.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา xxx xxx xxx
 130.บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 131.บ้านหินตั้ง xxx xxx xxx
 132.บ้านหินตั้งโคกก่อง xxx xxx xxx
 133.บ้านหินลาดนาโนหนองกุง xxx xxx xxx
 134.บ้านหินฮาวลำวังชู xxx xxx xxx
 135.บ้านหูลิงโนนศิลา xxx xxx xxx
 136.บ้านเก่าน้อย xxx xxx xxx
 137.บ้านเกิ้ง xxx xxx xxx
 138.บ้านเขวา xxx xxx xxx
 139.บ้านเป้าประชาบำรุง xxx xxx xxx
 140.บ้านเมืองเพีย xxx xxx xxx
 141.บ้านเล็บเงือก xxx xxx xxx
 142.บ้านเสาเล้าหินแตก xxx xxx xxx
 143.บ้านเสือเฒ่า xxx xxx xxx
 144.บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 145.บ้านเหล่าเหนือ xxx xxx xxx
 146.บ้านแก้งค้อ xxx xxx xxx
 147.บ้านแคนเหนือ xxx xxx xxx
 148.บ้านแจ้ง xxx xxx xxx
 149.บ้านแจ้งทัพม้า xxx xxx xxx
 150.บ้านแท่น xxx xxx xxx
 151.บ้านโกน้อย xxx xxx xxx
 152.บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง xxx xxx xxx
 153.บ้านโคกสำราญ xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกสูงพิทยาคาร xxx xxx xxx
 155.บ้านโจด xxx xxx xxx
 156.บ้านโซ่งเหล่านาดี xxx xxx xxx
 157.บ้านโนนกระยอมกุดลอบ xxx xxx xxx
 158.บ้านโนนข่า xxx xxx xxx
 159.บ้านโนนคุต xxx xxx xxx
 160.บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 161.บ้านโนนงาม xxx xxx xxx
 162.บ้านโนนตุ่นศึกษา xxx xxx xxx
 163.บ้านโนนทองวิทยาคม xxx xxx xxx
 164.บ้านโนนทัน xxx xxx xxx
 165.บ้านโนนพันชาติ xxx xxx xxx
 166.บ้านโนนสว่าง xxx xxx xxx
 167.บ้านโนนสาวเอ้ xxx xxx xxx
 168.บ้านโนนสำนัก xxx xxx xxx
 169.บ้านโนนเค็ง xxx xxx xxx
 170.บ้านโนนแดงน้อย xxx xxx xxx
 171.บ้านโพธิ์ไชย xxx xxx xxx
 172.บ้านโสกตลิ่งโสกจาน xxx xxx xxx
 173.บ้านโสกนาค xxx xxx xxx
 174.บ้านโสกนาดี xxx xxx xxx
 175.บ้านไผ่ประถมศึกษา xxx xxx xxx
 176.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 177.บ้านไส้ไก่ xxx xxx xxx
 178.ประชาพัฒนาบ้านแฮด xxx xxx xxx
 179.ประเสริฐแก้วอุทิศ xxx xxx xxx
 180.มาบตากล้าร่มเย็น xxx xxx xxx
 181.ร่มเย็นประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 182.วัดจันทร์ประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 183.สระแก้วโคกกลาง xxx xxx xxx
 184.สวัสดี xxx xxx xxx
 185.สามหมอโนนทัน xxx xxx xxx
 186.หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 187.หนองบัวเย็น xxx xxx xxx
 188.หนองหญ้าปล้องวิทยา xxx xxx xxx
 189.หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง xxx xxx xxx
 190.หนองแซงวิทยาคม xxx xxx xxx
 191.หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา xxx xxx xxx
 192.หัวห้วยหัวฝาย xxx xxx xxx
 193.อุดมคงคาคีรีเขต xxx xxx xxx
 194.เก่านาโนมีวิทยา xxx xxx xxx
 195.เบญจมิตรวิทยาคม xxx xxx xxx
 196.เหล่าใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 197.แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 198.โคกโกโคกกลาง xxx xxx xxx
 199.โนนคูณอัมพวัน xxx xxx xxx
 200.โนนพะยอมพิทยไพศาล xxx xxx xxx
 201.โนนสวางวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 202.โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) xxx xxx xxx
 203.โนนเขวาประชารักษ์ xxx xxx xxx
 204.โพนเพ็กพัฒนวิทยา xxx xxx xxx
 205.ไตรคามประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 206.ไตรคามประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 207.ไตรมิตรประชาบำรุง xxx xxx xxx
 208.ไตรมิตรศึกษา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net