แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลพบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ช่องสาริกา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ xxx xxx xxx
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย xxx xxx xxx
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย xxx xxx xxx
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย xxx xxx xxx
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา xxx xxx xxx
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย xxx xxx xxx
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 13.นิคมลำนารายณ์ xxx xxx xxx
 14.บ้านกุดตาเพชร xxx xxx xxx
 15.บ้านคลอง xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองกลุ่ม xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองสาริกา xxx xxx xxx
 18.บ้านชอนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 19.บ้านซับงูเหลือม xxx xxx xxx
 20.บ้านซับจำปา xxx xxx xxx
 21.บ้านซับผาสุก xxx xxx xxx
 22.บ้านซับหินขวาง xxx xxx xxx
 23.บ้านซับเค้าแมว xxx xxx xxx
 24.บ้านซับโศก xxx xxx xxx
 25.บ้านซับไทร xxx xxx xxx
 26.บ้านดงดินแดง xxx xxx xxx
 27.บ้านดงน้อย xxx xxx xxx
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) xxx xxx xxx
 29.บ้านด่านจันทร์ xxx xxx xxx
 30.บ้านด่านไทยล้อม xxx xxx xxx
 31.บ้านดีลัง xxx xxx xxx
 32.บ้านทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 33.บ้านทะเลทอง xxx xxx xxx
 34.บ้านทะเลวังวัด xxx xxx xxx
 35.บ้านท่ากรวด xxx xxx xxx
 36.บ้านท่าดินดำ xxx xxx xxx
 37.บ้านท่าตะโก xxx xxx xxx
 38.บ้านท่ามะกอก xxx xxx xxx
 39.บ้านท่ามะนาว xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าหลวง xxx xxx xxx
 41.บ้านท่าเยี่ยม xxx xxx xxx
 42.บ้านทุ่งดินแดง xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว xxx xxx xxx
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง xxx xxx xxx
 45.บ้านธงชัยสามัคคี xxx xxx xxx
 46.บ้านนาโสม xxx xxx xxx
 47.บ้านบ่อคู่ xxx xxx xxx
 48.บ้านบ่อดินสอพอง xxx xxx xxx
 49.บ้านบ่อน้ำ xxx xxx xxx
 50.บ้านบัวชุม xxx xxx xxx
 51.บ้านปรางค์น้อย xxx xxx xxx
 52.บ้านป่าเขว้า xxx xxx xxx
 53.บ้านพุกะชัด xxx xxx xxx
 54.บ้านม่วงค่อม xxx xxx xxx
 55.บ้านมหาโพธิ xxx xxx xxx
 56.บ้านมะกอกหวาน xxx xxx xxx
 57.บ้านมะนาวหวาน xxx xxx xxx
 58.บ้านยางราก xxx xxx xxx
 59.บ้านยางโทน xxx xxx xxx
 60.บ้านราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 62.บ้านลำสนธิ xxx xxx xxx
 63.บ้านลำโกฎิทอง xxx xxx xxx
 64.บ้านลำโป่งเพชร xxx xxx xxx
 65.บ้านวังก้านเหลือง xxx xxx xxx
 66.บ้านวังตาอินทร์ xxx xxx xxx
 67.บ้านวังทอง xxx xxx xxx
 68.บ้านวังแขม xxx xxx xxx
 69.บ้านศรีเมือง xxx xxx xxx
 70.บ้านสระเพลง xxx xxx xxx
 71.บ้านสวนมะเดื่อ xxx xxx xxx
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง xxx xxx xxx
 73.บ้านสันตะลุง xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองตะแบก xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองบง xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองประดู่ xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองปล้อง xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองปลาไหล xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองปีกนก xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองมะค่า xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองสำราญ xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองหัวช้าง xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองเกตุ xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองเสมา xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองโกวิทยา xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองไก่ห้าว xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 91.บ้านห้วยดีเลิศ xxx xxx xxx
 92.บ้านห้วยนา xxx xxx xxx
 93.บ้านห้วยสะอาด xxx xxx xxx
 94.บ้านห้วยสาราม xxx xxx xxx
 95.บ้านห้วยเขว้า xxx xxx xxx
 96.บ้านห้วยใหญ่ xxx xxx xxx
 97.บ้านหัวลำ xxx xxx xxx
 98.บ้านเกาะรัง xxx xxx xxx
 99.บ้านเกาะรัง xxx xxx xxx
 100.บ้านเขาขวาง xxx xxx xxx
 101.บ้านเขาตะแคง xxx xxx xxx
 102.บ้านเขายายกะตา xxx xxx xxx
 103.บ้านเขารวก xxx xxx xxx
 104.บ้านเขาราบ xxx xxx xxx
 105.บ้านเขาสมโภชน์ xxx xxx xxx
 106.บ้านเขาหมูมัน xxx xxx xxx
 107.บ้านเขาแหลม xxx xxx xxx
 108.บ้านเนินทอง xxx xxx xxx
 109.บ้านเหวตาบัว xxx xxx xxx
 110.บ้านแหลมชนแดน xxx xxx xxx
 111.บ้านโกรกรกฟ้า xxx xxx xxx
 112.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 113.บ้านโคกแสมสาร xxx xxx xxx
 114.บ้านโค้งรถไฟ xxx xxx xxx
 115.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ xxx xxx xxx
 116.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 117.บ้านใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 118.บ้านใหม่โสพิมพ์ xxx xxx xxx
 119.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 120.บ้านไร่พัฒนา xxx xxx xxx
 121.พรหมรังษี xxx xxx xxx
 122.วัดดำรงบุล xxx xxx xxx
 123.วัดมณีศรีโสภณ xxx xxx xxx
 124.วัดศิริบรรพต xxx xxx xxx
 125.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 126.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม xxx xxx xxx
 127.วัดสุนทรเทพคีรี xxx xxx xxx
 128.วัดหนองตามิ่ง xxx xxx xxx
 129.วัดหนองนา xxx xxx xxx
 130.วัดโคกสลุง xxx xxx xxx
 131.วัดโพธิ์งาม xxx xxx xxx
 132.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา xxx xxx xxx
 133.อนุบาลท่าหลวง xxx xxx xxx
 134.อนุบาลพัฒนานิคม xxx xxx xxx
 135.อนุบาลลำนารายณ์ xxx xxx xxx
 136.อนุบาลวัดหนองม่วง xxx xxx xxx
 137.อนุบาลสระโบสถ์ xxx xxx xxx
 138.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) xxx xxx xxx
 139.อนุบาลโคกเจริญ xxx xxx xxx
 140.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) xxx xxx xxx
 141.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net