แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คีรีวงศ์วัฒนา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านคลองลาน xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านโค้งไผ่ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 6.ทุ่งน้อยพัฒนา xxx xxx xxx
 7.บ้านกระบวยทอง xxx xxx xxx
 8.บ้านกระโดนเตี้ย xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองขุด xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองน้ำไหลใต้ xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองปลาสร้อย xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองพลูประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองมดแดง xxx xxx xxx
 14.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร xxx xxx xxx
 15.บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองยาง xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองลึกพัฒนา xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย xxx xxx xxx
 20.บ้านคลองสะพานช้าง xxx xxx xxx
 21.บ้านคลองสุขใจ xxx xxx xxx
 22.บ้านคลองเตย xxx xxx xxx
 23.บ้านคลองแขยง xxx xxx xxx
 24.บ้านคลองแขยงวิทยา xxx xxx xxx
 25.บ้านคลองใหญ่ใต้ xxx xxx xxx
 26.บ้านคลองไพร xxx xxx xxx
 27.บ้านคอปล้อง xxx xxx xxx
 28.บ้านจอมทองพัฒนา xxx xxx xxx
 29.บ้านจิตตมาสพัฒนา xxx xxx xxx
 30.บ้านช่องลม xxx xxx xxx
 31.บ้านช้างคับ xxx xxx xxx
 32.บ้านชายเคือง xxx xxx xxx
 33.บ้านชุมนาก xxx xxx xxx
 34.บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 xxx xxx xxx
 35.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 xxx xxx xxx
 36.บ้านดงเจริญ xxx xxx xxx
 37.บ้านดงเย็น xxx xxx xxx
 38.บ้านตากฟ้าพัฒนา xxx xxx xxx
 39.บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) xxx xxx xxx
 40.บ้านถนนน้อย xxx xxx xxx
 41.บ้านถาวรวัฒนา xxx xxx xxx
 42.บ้านทรัพย์มะนาว xxx xxx xxx
 43.บ้านทะเลพัฒนา xxx xxx xxx
 44.บ้านท่าข้ามสามัคคี xxx xxx xxx
 45.บ้านท่าขึ้น xxx xxx xxx
 46.บ้านท่าช้าง xxx xxx xxx
 47.บ้านท่าพุทรา xxx xxx xxx
 48.บ้านท่ามะเขือ xxx xxx xxx
 49.บ้านทุ่งซ่าน xxx xxx xxx
 50.บ้านทุ่งทอง xxx xxx xxx
 51.บ้านทุ่งหันตรา xxx xxx xxx
 52.บ้านนิคม xxx xxx xxx
 53.บ้านบ่อทอง xxx xxx xxx
 54.บ้านบึงลาด xxx xxx xxx
 55.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต xxx xxx xxx
 56.บ้านบึงสำราญ xxx xxx xxx
 57.บ้านบึงหล่ม xxx xxx xxx
 58.บ้านบึงหล่มสามัคคี xxx xxx xxx
 59.บ้านบึงเสือเต้น xxx xxx xxx
 60.บ้านปากคลองลาน xxx xxx xxx
 61.บ้านปางตาไว xxx xxx xxx
 62.บ้านปางมะนาว xxx xxx xxx
 63.บ้านปางลับแล xxx xxx xxx
 64.บ้านป่าเหียง xxx xxx xxx
 65.บ้านพรหมมาสามัคคี xxx xxx xxx
 66.บ้านพัดโบก xxx xxx xxx
 67.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 xxx xxx xxx
 68.บ้านมอเจริญ xxx xxx xxx
 69.บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย xxx xxx xxx
 70.บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 71.บ้านมาบคล้า xxx xxx xxx
 72.บ้านร้อยไร่ xxx xxx xxx
 73.บ้านระหานประชาศึกษา xxx xxx xxx
 74.บ้านรังแถว xxx xxx xxx
 75.บ้านวังชะโอน xxx xxx xxx
 76.บ้านวังตะล่อม xxx xxx xxx
 77.บ้านวังตาช่วย xxx xxx xxx
 78.บ้านวังน้ำ xxx xxx xxx
 79.บ้านวังน้ำซึม xxx xxx xxx
 80.บ้านวังน้ำพัฒนา xxx xxx xxx
 81.บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน xxx xxx xxx
 82.บ้านวังน้ำแดง xxx xxx xxx
 83.บ้านวังบัว xxx xxx xxx
 84.บ้านวังพลับ xxx xxx xxx
 85.บ้านวังล้อมรำลึก xxx xxx xxx
 86.บ้านวังหันน้ำดึง xxx xxx xxx
 87.บ้านวังหัวแหวนพัฒนา xxx xxx xxx
 88.บ้านวังหามแห xxx xxx xxx
 89.บ้านวังเจ้า xxx xxx xxx
 90.บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) xxx xxx xxx
 91.บ้านวังโป่งพัฒนา xxx xxx xxx
 92.บ้านศรีทองสามัคคี xxx xxx xxx
 93.บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา xxx xxx xxx
 94.บ้านศรีอุดมธัญญะ xxx xxx xxx
 95.บ้านศรีเกษตรพัฒนา xxx xxx xxx
 96.บ้านศรีไพศาล xxx xxx xxx
 97.บ้านสระตาพรม xxx xxx xxx
 98.บ้านส่องตาแล xxx xxx xxx
 99.บ้านสามขา xxx xxx xxx
 100.บ้านสามเรือน xxx xxx xxx
 101.บ้านสามแยก xxx xxx xxx
 102.บ้านสุขสำราญ xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองจอก xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองชะแอน xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองช้างงาม xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองชุมแสง xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองตะเคียน xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองทองหล่อ xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองน้ำแดง xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองปล้อง xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองผักหนาม xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองหิน xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองโมก xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 119.บ้านห้วยน้อย xxx xxx xxx
 120.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม xxx xxx xxx
 121.บ้านหัวรัง xxx xxx xxx
 122.บ้านหัวเสลา xxx xxx xxx
 123.บ้านหาดชะอม xxx xxx xxx
 124.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 125.บ้านอุดมทรัพย์ xxx xxx xxx
 126.บ้านอุดมสามัคคี xxx xxx xxx
 127.บ้านเกาะตาล xxx xxx xxx
 128.บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 129.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 130.บ้านเขาน้ำอุ่น xxx xxx xxx
 131.บ้านเขาพริกอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 132.บ้านเขาพริกไทย xxx xxx xxx
 133.บ้านเปาะสวอง xxx xxx xxx
 134.บ้านเพชรนิยม xxx xxx xxx
 135.บ้านเพชรมงคล xxx xxx xxx
 136.บ้านแปลงสี่ xxx xxx xxx
 137.บ้านแม่ลาด xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกเลาะ xxx xxx xxx
 139.บ้านโชคชัยพัฒนา xxx xxx xxx
 140.บ้านโนนตารอด xxx xxx xxx
 141.บ้านโนนพลวง xxx xxx xxx
 142.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 143.บ้านโป่งน้ำร้อน xxx xxx xxx
 144.บ้านโป่งแต้ xxx xxx xxx
 145.บ้านโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 146.บ้านโพธิ์เอน xxx xxx xxx
 147.บ้านใหม่ธงชัย xxx xxx xxx
 148.บ้านใหม่หนองยาง xxx xxx xxx
 149.บ้านใหม่เจริญสุข xxx xxx xxx
 150.บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 151.บ้านไผ่งาม xxx xxx xxx
 152.บ้านไผ่ยาวสามัคคี xxx xxx xxx
 153.บ้านไพรสวรรค์ xxx xxx xxx
 154.บ้านไร่ดอนแตง xxx xxx xxx
 155.บ้านไร่ใหม่ xxx xxx xxx
 156.ประชารักษ์ศึกษา xxx xxx xxx
 157.ประชาราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 158.พิบูลวิทยาคาร xxx xxx xxx
 159.รอดนิลวิทยา xxx xxx xxx
 160.วชิรสารศึกษา xxx xxx xxx
 161.วัดคลองเจริญ xxx xxx xxx
 162.วัดคูหาสวรรค์ xxx xxx xxx
 163.วัดน้อยวรลักษณ์ xxx xxx xxx
 164.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 165.วัดพรหมประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 166.วัดพัฒนราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 167.วัดพิกุลทอง xxx xxx xxx
 168.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี xxx xxx xxx
 169.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 170.วัดหนองเหมือด xxx xxx xxx
 171.วัดอุเบกขาราม xxx xxx xxx
 172.วัดแสงอุทัย xxx xxx xxx
 173.สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) xxx xxx xxx
 174.หนองปรือประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 175.อนุบาลขาณุวรลักษบุรี xxx xxx xxx
 176.อนุบาลคลองขลุง xxx xxx xxx
 177.อนุบาลคลองลาน xxx xxx xxx
 178.อนุบาลทรายทองวัฒนา xxx xxx xxx
 179.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) xxx xxx xxx
 180.อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) xxx xxx xxx
 181.อนุบาลปางมะค่า xxx xxx xxx
 182.อนุบาลปางศิลาทอง xxx xxx xxx
 183.อนุบาลวังไทร xxx xxx xxx
 184.อ่างทองราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net