แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 343,320  เทศบาลตำบลฆ้องฆ้องชัยพัฒนา
 2.กุดจิกวิทยาคาร -
20 มีนาคม 2561
 474,000  เทศบาล
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์ -
15 พฤษภาคม 2561
 196,000  นาดี
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม -
16 พฤษภาคม 2561
 117,306  เทศบาลตำบลกุงเก่า
 5.คำขามวิทยา -
13 ธันวาคม 2561
 282,300  ดงมูล
 6.คำถาวรเจริญวิทย์ -
22 สิงหาคม 2561
 120,000  เสาเล้า
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์ -
24 เมษายน 2561
 164,000  อบต.ยางอู้ม
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์ -
15 มิถุนายน 2561
 84,000  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 434,000  ตำบลคำเหมือดแก้ว
 10.คำโองวิทยา -
20 พฤศจิกายน 2560
 80,000  เทศบาลตำบลหนองสรวง
 11.คำใหญ่วิทยา -
19 ธันวาคม 2561
 432,000  เทศบาลคำใหญ่
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  ตำบลคำก้าว
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) -
26 ตุลาคม 2561
 113,000  อบต.หนองตอกแป้น
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ -
15 มิถุนายน 2561
 78,000  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
 15.จินดาสินธวานนท์ -
15 มิถุนายน 2561
 418,000  หนองใหญ่
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ -
18 มิถุนายน 2561
 501,000  เทศบาลตำบลกุงเก่า
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม -
13 มิถุนายน 2561
 99,000  กุดโดน
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม -
24 พฤษภาคม 2561
 249,000  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน -
15 พฤษภาคม 2561
 97,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร -
17 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง -
25 พฤษภาคม 2561
 370,000  อบต.ดอนสมบูรณ์
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ -
16 มิถุนายน 2561
 61,000  คำใหญ่
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 637,120  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร -
1 เมษายน 2561
 1,014,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์ -
8 มิถุนายน 2561
 129,000  อบต.หนองอิเฒ่า
 26.ดงบังวิทยา -
23 พฤศจิกายน 2560
 435,780  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
 27.ดงบังอำนวยวิทย์ -
22 พฤศจิกายน 2560
 176,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ -
24 พฤศจิกายน 2560
 512,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร -
16 พฤษภาคม 2561
 171,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
 30.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) -
31 ตุลาคม 2560
 248,000  หนองอิเฒ่า
 31.ดอนขีวิทยา -
16 ธันวาคม 2561
 232,000  อิตื้อ
 32.ดอนยานางศึกษา -
4 มิถุนายน 2561
 358,000  ดอนสมบูรณ์
 33.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา -
17 พฤศจิกายน 2560
 529,280  เทศบาลฆ้องชัย
 34.ท่อนสังข์วิทยา -
19 กรกฏาคม 2561
 248,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
 35.ท่าคันโทวิทยายน -
16 พฤษภาคม 2561
 700,000  เทศบาลท่าคันโท
 36.ท่าเมืองสำราญวิทย์ -
17 พฤศจิกายน 2561
 106,000  ท่าคันโท
 37.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  อบต.ลำชี
 38.ท่าแห่วิทยาคม -
17 พฤศจิกายน 2560
 505,280  ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 39.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี -
21 พฤศจิกายน 2560
 71,000  โคกสะอาด
 40.นากุงวิทยาเสริม -
19 มิถุนายน 2561
 324,000  เทศบาลตำบลเขาพระนอน
 41.นาค้อวิทยาคม -
14 พฤษภาคม 2561
 210,900  อบต.กุดโดน
 42.นางามแก่นลำดวนวิทยา -
9 สิงหาคม 2561
 141,000  เทศบาลโนนสูง
 43.นาดีหลุมข้าววิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 244,000  นาดี
 44.นาตาลวิทยาคม -
28 พฤษภาคม 2562
 143,000  เทศบาลตำบลท่าคันโท
 45.นาบงวิทยา -
16 พฤศจิกายน 2560
 147,000  หนองสรวง
 46.นามูลสมบูรณ์วิทย์ -
24 พฤศจิกายน 2561
 57,000  ทต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 47.นาสีนวลอุดมเวศม์ -
19 มิถุนายน 2561
 152,000  บึงนาเรียง
 48.นาอวนวิทยาสิทธิ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 86,000  เทศบาลตำบลหนองสรวง
 49.นาเชือกวิทยาสรรพ์ -
4 มิถุนายน 2561
 524,000  นาเชือก
 50.นาแกราษฎร์อำนวย -
1 มิถุนายน 2561
 328,000  นาเชือก
 51.บัวสะอาดส่งเสริม -
13 มิถุนายน 2561
 122,000  โคกสะอาด
 52.บ้านกุดท่าลือ -
16 พฤษภาคม 2561
 244,000  เทศบาลท่าลาดดงยาง
 53.บ้านขามวิทยาคม -
29 พฤศจิกายน 2561
 45,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
 54.บ้านคำแคน -
5 มิถุนายน 2561
 160,000  กุงเก่า
 55.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ -
22 พฤษภาคม 2561
 62,000  บัวบาน
 56.บ้านชัยศรี -
21 สิงหาคม 2561
 276,000  เทศบาลคำใหญ่
 57.บ้านชัยศรีสุข -
2 สิงหาคม 2561
 126,000  อบต.ยางอู้ม
 58.บ้านชาดวิทยาคาร -
21 พฤศจิกายน 2561
 243,000  ฆ้องชัยพัฒนา
 59.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี -
27 มิถุนายน 2561
 72,000  คลองขาม
 60.บ้านทรายทองวิทยาคม -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 313,300  ทรายทอง
 61.บ้านสาวิทยาสรรพ์ -
9 มิถุนายน 2561
 172,000  คลองขาม
 62.บ้านหนองขาม -
25 พฤษภาคม 2561
 210,000  ดอนสมบูรณ์
 63.บ้านหนองชุมแสง -
20 มิถุนายน 2561
 632,000  เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 64.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 255,000  หนองตอกแป้น
 65.บ้านหนองบัว -
18 พฤษภาคม 2561
 135,783  คลองขาม
 66.บ้านหนองหัวช้าง -
23 พฤศจิกายน 2561
 112,000  หัวนาคำ
 67.บ้านหนองเสือ -
18 กรกฏาคม 2561
 130,000  อบต.เว่อ
 68.บ้านหนองแซง -
1 มิถุนายน 2561
 288,000  ตำบลนาตาล
 69.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว -
18 มิถุนายน 2561
 186,000  เทศบาลตำบลอิตื้อ
 70.บ้านหนองแวงฮี -
31 สิงหาคม 2561
 124,000  คลองขาม
 71.บ้านหนองแสง - -
7 ธันวาคม 2561
 112,000  เทศบาลเขาพระนอน
 72.บ้านหนองไผ่ -
22 มิถุนายน 2561
 56,000  เสาเล้า
 73.บ้านหาดทรายมูล -
12 มิถุนายน 2561
 170,000  อบต.พิมูล
 74.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) -
30 พฤษภาคม 2561
 177,000  เทศบาลตำบลนาตาล
 75.บ้านเว่อวิทยานุกูล -
23 พฤษภาคม 2561
 82,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
 76.บ้านเสียววิทยาสรรพ์ -
7 ธันวาคม 2560
 691,000  อบต.หัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 77.บ้านแกวิทยาคม -
28 สิงหาคม 2561
 368,000  เทศบาลตำบลอิตื้อ
 78.บ้านแสนสุข -
30 พฤษภาคม 2561
 152,000  กุดจิก
 79.บ้านโคกกลาง -
10 พฤษภาคม 2561
 250,000  ตำบลกุดจิก
 80.บ้านโคกศรี -
19 มิถุนายน 2561
 444,000  คลองขาม
 81.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  เสาเล้า
 82.บ้านโนนอำนวย -
28 พฤษภาคม 2561
 338,000  เทศบาลนาตาล
 83.ประชารัฐศึกษา -
21 มิถุนายน 2561
 51,000  โคกเครือ
 84.ปอแดงวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 520,000  นาดี
 85.ป่าหวายศึกษา -
15 มิถุนายน 2561
 10,000  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
 86.ผดุงราษฎร์วิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 18,100  เทศบาล
 87.พรมลีศรีสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 373,980  เทศบาลตำบลหนองบัว
 88.พินิจราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,029,000  ยางตลาด
 89.พิมูลวิทยา -
13 มิถุนายน 2561
 46,000  พิมูล
 90.ภูฮังวิทยาคาร -
29 มิถุนายน 2561
 183,000  ดงมูล
 91.ยางคำวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 174,000  เทศบาลตำบลอิตื้อ
 92.ยางอู้มวิทยาคาร -
20 เมษายน 2561
 821,000  ยางอู้ม
 93.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา -
13 มิถุนายน 2561
 100,000  หัวงัว
 94.วังยางวิทยาคาร -
15 พฤษภาคม 2561
 426,000  ลำชี
 95.วัดบ้านกุดสังข์ -
8 มิถุนายน 2561
 63,000  หัวงัว
 96.วัดบ้านดอนกลาง -
31 พฤษภาคม 2561
 92,000  หัวนาคำ
 97.สระแก้ววิทยานุกูล -
4 กรกฏาคม 2561
 17,000  เทศบาลตำบลคำก้าว
 98.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล -
22 มิถุนายน 2561
 77,000  โนนสูง
 99.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง -
10 มิถุนายน 2561
 192,000  เทศบาลกุงเก่า
 100.สว่างกิจวิทยา -
1 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.เสาเล้า
 101.สะอาดนาดีศิลาวิทย์ -
1 ตุลาคม 2560
 347,960  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
 102.สายปัญญาสมาคม -
6 พฤศจิกายน 2561
 198,000  อบต.โคกเครือ
 103.สำราญ - ประภาศรี -
15 ธันวาคม 2561
 404,000  เทศบาลตำบลดงมูล
 104.หน่อคำประชานุเคราะห์ -
5 มิถุนายน 2561
 74,000  ตำบลห้วยเม็ก
 105.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง -
1 มิถุนายน 2561
 195,500  นาเชือก
 106.หนองกุงราษฎร์วิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 414,000  เทศบาลตำบลเขาพระนอน
 107.หนองกุงศรีวิทยาคม -
19 มิถุนายน 2561
 645,700  เทศบาลหนองกุงศรี
 108.หนองกุงไทยวิทยาคม -
18 พฤษภาคม 2561
 496,000  โนนสะอาด
 109.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 35,000  อบต.โนนศิลาเลิง
 110.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ -
6 มิถุนายน 2561
 416,000  หนองบัว
 111.หนองบัวชุม -
29 พฤศจิกายน 2560
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
 112.หนองบัววิทยาเสริม -
4 ธันวาคม 2561
 210,000  บึงนาเรียง
 113.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ -
28 มิถุนายน 2561
 128,000  อบต.คลองขาม
 114.หนองปะโอประชาอุทิศ -
13 มิถุนายน 2561
 336,000  อบต.กุดโดน
 115.หนองมันปลาวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 270,000  อบต.เสาเล้า
 116.หนองสวงวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 716,000  เทศบาลหนองสรวง
 117.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 74,480  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
 118.หนองอิเฒ่าวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 106,000  หนองอิเฒ่า
 119.หนองเม็กวิทยา - -
16 พฤศจิกายน 2561
 60,000  โคกสะอาด
 120.หนองแข้วิทยา -
30 ตุลาคม 2561
 116,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
 121.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา -
18 มิถุนายน 2561
 206,000  เสาเล้า
 122.หนองแวงประชาสรรพ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 265,200  กุดโดน
 123.หนองแวงม่วง -
15 มิถุนายน 2561
 189,600  อบต.กุดโดน
 124.หนองแสงวิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 316,000  บึงนาเรียง
 125.หนองโนวิทยา -
22 มิถุนายน 2561
 208,000  โคกเครือ
 126.หนองโนวิทยาคม -
1 มิถุนายน 2561
 198,000  อบต.หัวหิน
 127.หนองใหญ่วิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 32,000  เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 128.หนองไผ่รัฐบำรุง -
29 สิงหาคม 2561
 109,000  เทศบาลโนนสูง
 129.หนองไม้พลวงวิทยาคม -
6 สิงหาคม 2561
 103,000  หัวงัว
 130.หลักด่านวิทยา -
12 มิถุนายน 2561
 249,000  หนองอิเฒ่า
 131.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา -
26 พฤษภาคม 2561
 285,600  อบต.หัวหิน
 132.ห้วยยางดงวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.โคกเครือ
 133.ห้วยเตยวิทยา -
6 กรกฏาคม 2561
 322,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
 134.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล -
6 มิถุนายน 2561
 107,000  ตำบลห้วยเม็ก
 135.หัวงัววิทยาคาร -
18 พฤษภาคม 2561
 452,000  ยางตลาด
 136.หัวนาคำจรูญศิลป์ -
2 พฤศจิกายน 2561
 737,021  หัวนาคำ
 137.หัวหินราษฎร์บำรุง -
16 พฤศจิกายน 2560
 16,000  หัวหิน
 138.อุ่มเม่าวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 375,000  อุ่มเม่า
 139.ฮ่องฮีวิทยา -
19 พฤษภาคม 2561
 228,000  อบต.ยางตลาด
 140.เชียงสาศิลปสถาน -
28 พฤษภาคม 2561
 226,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
 141.เดชอุดมพิทยาคม -
12 มิถุนายน 2561
 6,000  พิมูล
 142.เนินลาดวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
 143.เสริมเสาเล้าวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  เสาเล้า
 144.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 190,000  เหล่ากลาง
 145.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ -
16 พฤศจิกายน 2560
 474,880  หัวหิน
 146.โคกก่องราษฎร์นุกูล -
16 พฤษภาคม 2561
 32,000  บัวบาน
 147.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี -
2 สิงหาคม 2561
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
 148.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา -
28 พฤษภาคม 2561
 478,000  หัวนาคำ
 149.โคกคำวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 284,000  ตำบลบัวบาน
 150.โคกประสิทธิ์วิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 248,000  โคกสะอาด
 151.โคกศรีวิทยายน -
9 กรกฏาคม 2561
 230,000  เทศบาลตำบลโคกศรี
 152.โคกเครือวิทยา -
22 มิถุนายน 2561
 364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
 153.โคกเจริญวิทยา -
4 กรกฏาคม 2561
 53,000  ตำบลคำก้าว
 154.โนนชัยประชาสรรค์ -
3 มิถุนายน 2561
 208,000  โคกสะอาด
 155.โนนศิลาสว่างวิทย์ -
29 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.โนนศิลาเลิง
 156.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.โนนสะอาด
 157.โนนสูงวิทยา -
21 กันยายน 2560
 749,000  เทศบาลโนนสูง
 158.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  ฆ้องชัยพัฒนา
 159.โนนเตาไหหนองแก -
24 พฤศจิกายน 2560
 185,000  ทรายทอง
 160.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ -
7 พฤศจิกายน 2560
 116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
 161.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม -
22 พฤศจิกายน 2560
 116,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
 162.โพนสิมอนุเคราะห์ -
30 พฤษภาคม 2561
 398,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
 163.ไชยวารวิทยาคม -
28 พฤษภาคม 2561
 345,320  เทศบาลตำบลหนองบัว
 164.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 346,720  เทศบาลหนองบัว
 165.ไทรทองวิทยาคาร -
18 ธันวาคม 2561
 246,720  เทศบาลตำบลดงมูล

Powered By www.thaieducation.net