แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นราธิวาส เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.นิคมพัฒนา 4 -
25 มิถุนายน 2561
 282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
 2.นิคมพัฒนา 6 -
20 มิถุนายน 2561
 126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
 3.นิคมพัฒนา10 -
27 พฤษภาคม 2561
 2,937,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
 4.นิคมพัฒนา2 -
7 กรกฏาคม 2561
 768,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
 5.นิคมพัฒนา5 -
16 พฤษภาคม 2561
 652,000  เทศบาลตำบลสุคิริน
 6.นิคมพัฒนา7 -
15 พฤษภาคม 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
 7.นิคมพัฒนา9 -
21 สิงหาคม 2561
 166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
 8.นิคมสร้างตนเองแว้ง -
25 พฤษภาคม 2561
 1,222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
 9.นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 -
1 พฤศจิกายน 2561
 864,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
 10.บ้านกรือซอ -
23 พฤษภาคม 2561
 467,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
 11.บ้านกลูบี -
25 มิถุนายน 2561
 342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 12.บ้านกวาลอซีรา -
25 มิถุนายน 2561
 135,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
 13.บ้านกาวะ -
22 ธันวาคม 2561
 726,180  องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
 14.บ้านกูบู -
13 มิถุนายน 2561
 1,482,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 15.บ้านกูวา(ปาดี) -
29 มิถุนายน 2561
 384,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
 16.บ้านกูวา(แว้ง) -
11 มิถุนายน 2561
 665,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
 17.บ้านกูแบอีแก -
15 พฤศจิกายน 2561
 142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
 18.บ้านคลองตัน -
26 มิถุนายน 2561
 776,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 19.บ้านฆอเลาะทูวอ -
15 พฤษภาคม 2561
 338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
 20.บ้านจะมาแกะ -
25 กันยายน 2561
 307,740  องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
 21.บ้านจือแร -
6 กรกฏาคม 2561
 420,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 22.บ้านจุฬาภรณ์ 12 -
15 พฤษภาคม 2561
 130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
 23.บ้านซรายอ -
24 พฤษภาคม 2561
 1,119,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
 24.บ้านดอเฮะ -
30 กรกฏาคม 2561
 107,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
 25.บ้านตลิ่งสูง -
15 พฤษภาคม 2561
 782,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 26.บ้านตอหลัง -
11 มิถุนายน 2561
 209,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 27.บ้านตอออ -
16 พฤศจิกายน 2561
 368,620  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
 28.บ้านตอแล -
16 มิถุนายน 2561
 96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
 29.บ้านตะเหลี่ยง -
21 ธันวาคม 2560
 425,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 30.บ้านตะโละบูเก๊ะ -
4 ธันวาคม 2561
 426,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
 31.บ้านตาบา -
29 พฤศจิกายน 2561
 1,984,000  เทศบาลเมืองตากใบ
 32.บ้านตาเซะเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 733,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 33.บ้านตาเซะใต้ -
18 พฤษภาคม 2561
 330,960  องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
 34.บ้านตือมายู -
12 มิถุนายน 2561
 559,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
 35.บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 -
13 พฤศจิกายน 2561
 1,303,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
 36.บ้านตําเสาพัฒนา -
13 กรกฏาคม 2561
 478,800  องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
 37.บ้านน้ำทุเรียน -
31 ตุลาคม 2561
 549,520  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
 38.บ้านน้ำใส -
12 ธันวาคม 2561
 600,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์
 39.บ้านนูโร๊ะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 700,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
 40.บ้านบอเกาะ -
30 พฤษภาคม 2561
 246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 41.บ้านบางขุด -
13 กรกฏาคม 2561
 294,500  องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
 42.บ้านบางขุนทอง -
8 มิถุนายน 2561
 996,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
 43.บ้านบาลูกายาอิง -
7 พฤศจิกายน 2561
 1,656,980  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
 44.บ้านบาโง -
1 มิถุนายน 2561
 1,182,480  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
 45.บ้านบาโงกือเต -
26 มิถุนายน 2561
 188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
 46.บ้านบาโงมาแย -
7 มิถุนายน 2561
 348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 47.บ้านบาโงฮูมอ -
16 พฤษภาคม 2560
 532,000  องศ์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
 48.บ้านบือราแง -
1 พฤศจิกายน 2561
 446,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
 49.บ้านบูเกะตา -
24 พฤษภาคม 2561
 1,676,000  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
 50.บ้านปลักปลา -
13 มิถุนายน 2561
 332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
 51.บ้านปอเนาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
 52.บ้านปะดะดอ -
10 สิงหาคม 2561
 143,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
 53.บ้านปะลุกา -
13 มิถุนายน 2561
 383,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
 54.บ้านปะลุรู -
10 เมษายน 2561
 299,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
 55.บ้านปาดังยอ -
1 พฤศจิกายน 2561
 554,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
 56.บ้านปูยู -
12 มิถุนายน 2561
 419,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 57.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ -
11 มิถุนายน 2561
 460,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 58.บ้านปูโป๊ะ -
20 มิถุนายน 2561
 560,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
 59.บ้านภูเขาทอง -
10 พฤศจิกายน 2561
 568,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
 60.บ้านมือบา -
14 สิงหาคม 2561
 187,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
 61.บ้านมูโนะ -
20 มิถุนายน 2561
 954,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
 62.บ้านยะหอ -
25 พฤษภาคม 2561
 480,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
 63.บ้านร่วมใจ -
16 พฤษภาคม 2561
 894,800  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
 64.บ้านละหาน -
24 เมษายน 2561
 146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
 65.บ้านลาแล -
9 สิงหาคม 2561
 1,580,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
 66.บ้านลูโบ๊ะซามา -
7 กรกฏาคม 2561
 195,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
 67.บ้านลูโบ๊ะลือซง -
20 มิถุนายน 2561
 306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
 68.บ้านศรีพงัน -
21 ธันวาคม 2561
 1,028,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 69.บ้านศาลาอูมา -
15 พฤศจิกายน 2561
 535,340  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
 70.บ้านศาลาใหม่ -
29 พฤศจิกายน 2561
 1,820,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 71.บ้านสะปอม -
16 พฤษภาคม 2561
 471,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 72.บ้านสะหริ่ง -
13 มิถุนายน 2561
 141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
 73.บ้านสากอ -
14 มิถุนายน 2561
 796,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 74.บ้านสามแยก -
23 พฤศจิกายน 2560
 596,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
 75.บ้านสายะ -
25 มิถุนายน 2561
 570,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
 76.บ้านสุไหงโก-ลก -
17 พฤศจิกายน 2561
 6,884,000  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 77.บ้านหัวคลอง -
30 พฤศจิกายน 2561
 2,487,000  เทศบาลเมืองตากใบ
 78.บ้านเกาะสะท้อน -
21 ธันวาคม 2561
 2,116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 79.บ้านเจ๊ะยอ -
1 พฤศจิกายน 2560
 856,000  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
 80.บ้านเจ๊ะเหม -
22 พฤษภาคม 2561
 578,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
 81.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง -
15 ธันวาคม 2560
 570,180  องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
 82.บ้านแขยง -
15 พฤศจิกายน 2561
 344,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
 83.บ้านแฆแบ๊ะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 712,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
 84.บ้านแม่ดง -
25 พฤษภาคม 2561
 364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
 85.บ้านแว้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,414,000  เทศบาลตำบลแว้ง
 86.บ้านแอแว -
15 พฤศจิกายน 2561
 850,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
 87.บ้านโคกงู -
25 พฤษภาคม 2561
 134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
 88.บ้านโคกตา -
31 มกราคม 2561
 3,570,180  เทศบาลตำบลปะลุรู
 89.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 -
13 มิถุนายน 2561
 381,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
 90.บ้านโคกยามู -
17 พฤศจิกายน 2561
 988,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 91.บ้านโต๊ะเด็ง -
16 พฤศจิกายน 2561
 234,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
 92.บ้านโต๊ะเวาะ -
22 พฤศจิกายน 2561
 283,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
 93.บ้านโผลง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
 94.บ้านไพรวัน -
11 มิถุนายน 2561
 157,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 95.บ้านไม้ฝาด -
16 พฤศจิกายน 2561
 884,540  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
 96.บ้านไม้แก่น -
15 มิถุนายน 2561
 726,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 97.บ้านไอบาตู -
1 พฤศจิกายน 2561
 937,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
 98.รักไทย -
22 มกราคม 2561
 134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
 99.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน -
16 พฤษภาคม 2561
 692,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 100.ราชภักดี -
20 พฤศจิกายน 2561
 464,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 101.วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) -
28 พฤษภาคม 2561
 3,688,000  เทศบาลเมืองตากใบ
 102.วัดทรายขาว -
11 มิถุนายน 2561
 251,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 103.วัดประชุมชลธารา -
2 พฤษภาคม 2561
 712,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 104.วัดประดิษฐ์บุปผา -
21 พฤศจิกายน 2561
 87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 105.วัดพระพุทธ -
23 พฤศจิกายน 2561
 586,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 106.วัดสิทธิสารประดิษฐ์ -
23 พฤศจิกายน 2561
 580,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 107.วัดเกษตรธิการาม -
6 มิถุนายน 2561
 284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
 108.วัดเกาะสวาด -
13 มิถุนายน 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
 109.วัดโคกมะม่วง -
14 มิถุนายน 2561
 636,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 110.วัดโคกมะเฟือง -
14 มิถุนายน 2561
 236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 111.วัดโบราณสถิตย์ -
2 พฤษภาคม 2561
 324,700  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 112.สุคิริน -
15 พฤษภาคม 2561
 726,600  เทศบาลตำบลสุคิริน
 113.อิสลามบํารุง -
16 พฤษภาคม 2561
 229,320  เทศบาลตำบลปะลุรู
 114.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) -
23 พฤษภาคม 2561
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
 115.เทพประทานไทยยืนยง -
25 พฤษภาคม 2561
 96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
 116.เพลินพิศ -
16 พฤษภาคม 2561
 524,220  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
 117.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) -
25 มิถุนายน 2561
 137,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ

Powered By www.thaieducation.net