แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นนทบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองเกลือ -
0
   เทศบาล
 2.คล้ายสอนศึกษา -
13 กรกฏาคม 2561
 668,000  บางคูรัด
 3.ชลประทานสงเคราะห์ -
18 สิงหาคม 2561
 3,280,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
 4.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) -
25 พฤษภาคม 2561
 234,000  
 5.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,020,000  บางแม่นาง
 6.ชุมชนวัดบางไผ่ -
8 พฤษภาคม 2561
 2,538,000  
 7.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม -
1 ธันวาคม 2560
   
 8.ชุมชนวัดไทรน้อย -
11 มิถุนายน 2561
 1,215,840  ไทรน้อย
 9.ชุมชนไมตรีอุทิศ -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 3,429,000  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
 10.ดีมากอุปถัมภ์ -
7 มิถุนายน 2561
 218,280  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 11.บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร -
0 กุมภาพันธ์
 986,040  อบต.ไทรน้อย
 12.บ้านคลองพระพิมล -
7 มิถุนายน 2561
 192,740  ขุนศรี
 13.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย -
16 พฤษภาคม 2561
 420,000  ขุนศรี
 14.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) -
26 กันยายน 2561
 289,000  อบต.บ้านใหม่
 15.บ้านราษฎร์นิยม -
31 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต.ราษฎร์นิยม
 16.บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 354,000  หนองเพรางาย
 17.ประชารัฐบำรุง -
1 สิงหาคม 2561
   บางบัวทอง
 18.ประสานสามัคคีวิทยา -
12 มิถุนายน 2561
 782,000  ละหาร
 19.ประเสริฐอิสลาม -
28 มีนาคม 2560
 1,448,040  เทศบาลนครปากเกร็ด
 20.รุ่งเรืองวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 766,000  อบต.ท่าอิฐ
 21.วัดกลางเกร็ด -
30 พฤษภาคม 2561
 566,000  นครปากเกร็ด
 22.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,701,000  คลองขวาง
 23.วัดคลองขุนศรี -
31 ตุลาคม 2560
 460,000  ขุนศรี
 24.วัดคลองตาคล้าย -
11 มิถุนายน 2561
 793,560  ไทรน้อย
 25.วัดคลองเจ้า -
25 พฤษภาคม 2561
 184,000  
 26.วัดตาล -
16 กรกฏาคม 2561
 760,000  
 27.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) -
27 มิถุนายน 2561
 112,000  บางตะไนย์
 28.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) -
1 พฤษภาคม 2560
 1,488,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
 29.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) -
5 เมษายน 2561
 1,592,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
 30.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) -
26 มกราคม 2561
 472,880  อบต.
 31.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  เกาะเกร็ด
 32.วัดผาสุกมณีจักร -
24 มีนาคม 2561
 2,993,025  นครปากเกร็ด
 33.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) -
25 มิถุนายน 2561
 360,000  เทศบาลบ้านบางม่วง
 34.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 -
24 พฤษภาคม 2561
 498,000  
 35.วัดยอดพระพิมล -
4 มิถุนายน 61
 400,000  ขุนศรี
 36.วัดลากค้อน -
7 มิถุนายน 2561
   ราษฎร์นิยม
 37.วัดลาดปลาดุก -
27 มีนาคม 2561
 3,760,000  บางรักพัฒนา
 38.วัดลำโพ -
12 กรกฏาคม 2561
 642,600  อบต.ลำโพ
 39.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) -
11 มิถุนายน 2561
 245,220  บางเลน
 40.วัดศรีเขตนันทาราม -
15 มกราคม 2561
 963,000  คลองข่อย
 41.วัดศาลากุล -
12 มิถุนายน 2561
 170,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 42.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) -
0 มกราคม
 1,136,000  คลองพระอุดม
 43.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) -
16 พฤษภาคม 2561
 416,000  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
 44.วัดอินทร์ -
13 พฤษภาคม 2561
 119,000  เทศบาลตำบลบางม่วง
 45.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) -
16 พฤษภาคม 2561
 508,800  อบต.คลองพระอุดม
 46.วัดเชิงเลน -
4 กรกฏาคม 2561
 240,000  ท่าอิฐ
 47.วัดเพรางาย -
24 พฤษภาคม 2561
 312,000  หนองเพรางาย
 48.วัดเสนีวงศ์ -
0 กรกฏาคม
 360,600  หนองเพรางาย
 49.วัดเอนกดิษฐาราม -
28 พฤษภาคม 2561
 275,000  เทศบาล
 50.วัดโพธิ์บ้านอ้อย -
13 พฤษภาคม 2561
 1,314,007  ปากเกร็ด
 51.วัดโมลี(นันทวิมล) -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.บางรักใหญ่
 52.วัดไทรใหญ่ -
2 เมษายน 2561
 2,208,000  เทศบาลตำบลไทรน้อย
 53.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา -
23 พฤษภาคม 2561
 312,000  อบต.ทวีวัฒนา
 54.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) -
28 พฤษภาคม 2561
 434,000  คลองข่อย
 55.สุเหร่าปากคลองลำรี -
21 มิถุนายน 2561
 504,000  อบต.ละหาร
 56.สุเหร่าเขียว -
14 มิถุนายน 2561
 1,640,000  ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 57.อนุบาลบางใหญ่ -
0 พฤษภาคม
   
 58.เจริญรัฐอุปถัมภ์ -
6 กรกฏาคม 2561
 547,520  ลำโพ
 59.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ -
16 พฤษภาคม
   ตำบลเสาธงหิน
 60.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ -
6 ธันวาคม 2560
 3,921,960  เทศบาลเสาธงหิน
 61.แสงประทีปรัฐบำรุง -
14 มิถุนายน 2561
 452,000  ละหาร
 62.แสงประเสริฐ -
1 ตุลาคม 2560
 521,000  บางบัวทอง
 63.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) -
11 มิถุนายน 2561
 2,716,840  นครปากเกร็ด

Powered By www.thaieducation.net