แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จันทราราษฎร์ -
10 มิถุนายน 2561
 1,380  
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) -
8 พฤศจิกายน 2560
 712,000  หนองกรด
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่ -
22 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง -
27 เมษายน 2561
 45,000  บ้านไร่
 5.บ้านคลองน้ำโจน -
11 กันยายน 2561
   แม่วงก์
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง -
31 พฤษภาคม 2561
 210,000  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่วงก์
 7.บ้านคลองม่วง -
2 พฤศจิกายน 2560
 174,000  วังซ่าน
 8.บ้านคลองสมบูรณ์ -
0 พฤศจิกายน 2561
 1,560,800  แม่เปิน
 9.บ้านคลองสำราญ -
0 พฤศจิกายน 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา -
1 พฤศจิกายน 2560
 277,840  อบต.แม่เปิน
 11.บ้านคลองไทร -
2 พฤศจิกายน 2560
 1,416,000  อบต.แม่เล่ย์
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา -
16 พฤษภาคม 2561
 416,000  แม่เล่ย์
 13.บ้านงิ้วแบ้ -
29 มิถุนายน 2561
 170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
 14.บ้านชุมม่วง -
5 มิถุนายน 2561
   ชุมตาบง
 15.บ้านดงคู้ -
29 มิถุนายน 2561
 170,000  ตำบลตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 16.บ้านดงสีเสียด -
30 พฤษภาคม 2561
 139,000  สระแก้ว
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ -
8 มิถุนายน 2561
 140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
 18.บ้านดอนจังหัน -
28 พฤศจิกายน 2560
 760,000  เนินขี้เหล็ก
 19.บ้านดอนพลอง -
15 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต.วังเมือง
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี -
20 พฤษภาคม 2561
 584,000  ชุมตาบง
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ -
15 พฤษภาคม 2561
 25,000  อบตเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 22.บ้านตะกรุด -
16 พฤษภาคม 2561
 667,000  อบต.วังซ่าน
 23.บ้านตะเคียนงาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 556,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 24.บ้านตะแบกงาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 7,260,000  อบต.วังซ่าน
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม -
16 พฤษภาคม 2561
   
 26.บ้านท่าตะโก -
0 พฤษภาคม 2561
 93,000  อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
 27.บ้านท่ามะกรูด -
21 มิถุนายน 2561
 317,300  อบต.แม่เปิน
 28.บ้านทุ่งตัน -
13 พฤษภาคม 2561
 126,000  บ้านไร่
 29.บ้านทุ่งท่าเสา -
18 พฤษภาคม 2561
 192,000  ด่านช้าง
 30.บ้านทุ่งรวงทอง -
4 ธันวาคม 2560
 84,000  เขาชนกัน
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย -
18 พฤษภาคม 2561
 251,000  
 32.บ้านบ่อกะปุง -
26 เมษายน 2561
 111,400  อบต.บ้านไร่
 33.บ้านบึงราษฎร์ - -
20 มิถุนายน 2561
 644,000  บางตาหงาย
 34.บ้านบึงหล่ม -
0 เมษายน
   บ้านไร่
 35.บ้านบุรีรัมย์ -
14 มิถุนายน 2561
 744,000  อบต.ศาลเจ้าไกต่อ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
 36.บ้านปางขนุน -
16 พฤษภาคม 2561
 415,000  แม่เลย์
 37.บ้านปางงู -
22 พฤษภาคม 2561
 234,000  ปางสวรรค์
 38.บ้านปางสวรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 226  ปางสวรรค์
 39.บ้านปางสุด -
22 พฤษภาคม 2561
 374,000  แม่เล่ย์
 40.บ้านพนาสวรรค์ -
0 พฤษภาคม 2561
   อบต.แม่เปิน
 41.บ้านมาบแก -
12 มิถุนายน 2561
 287,040  มาบแก
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว -
16 พฤศจิกายน 2561
 360,000  อบต.แม่เล่ย์
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร -
21 พฤษภาคม 2561
 97,000  อบต.แม่เล่ย์
 44.บ้านยุบใหญ่ -
30 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.แม่เล่ย์
 45.บ้านลานตะแบก -
23 พฤศจิกายน 2561
 75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วงก์
 46.บ้านวังชุมพร -
6 มิถุนายน 2561
 754,000  อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 47.บ้านวังซ่าน -
16 พฤษภาคม 2561
 148  อบต.วังซ่าน
 48.บ้านวังน้ำขาว -
21 พฤศจิกายน 2561
   เขาชนกัน
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองยาว
 50.บ้านวังสำราญ -
5 กันยายน 2561
 95,000  วังม้า
 51.บ้านวังหิน -
0 กันยายน 2561
 589,000  ห้วยน้ำหอม
 52.บ้านศรีทอง -
3 พฤศจิกายน 2560
 457,080  ห้วยน้ำหอม
 53.บ้านศรีไกรลาศ -
2 พฤศจิกายน 2560
 499,000  อบต
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ -
11 พฤษภาคม 2561
 980,000  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 55.บ้านสะเดาซ้าย -
16 พฤษภาคม 2561
 79,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนำ้หอม
 56.บ้านหนองคล้า -
17 พฤษภาคม 2561
 156,000  
 57.บ้านหนองจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 1,560  อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
 58.บ้านหนองจิกรี -
21 พฤษภาคม 2561
 532,940  สร้อยละคร
 59.บ้านหนองชำนาญ -
29 พฤษภาคม 2561
 380,000  ศาลเจ้าไก่ต่อ
 60.บ้านหนองนมวัว -
13 พฤศจิกายน 2561
 138,000  หนองนมวัว
 61.บ้านหนองน้ำเขียว -
27 ธันวาคม 2561
 252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 62.บ้านหนองน้ำแดง -
27 พฤศจิกายน 2560
 198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 63.บ้านหนองบอนใต้ -
21 พฤศจิกายน 2561
 143,600  บ้านไร่
 64.บ้านหนองละมาน -
9 พฤศจิกายน 2560
 390,000  ด่านช้าง
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ -
29 มิถุนายน 2561
 73,000  ตาขีด
 66.บ้านหนองเสือ -
18 พฤษภาคม 2561
 139,320  หนองกรด
 67.บ้านหนองแฟบ -
16 พฤษภาคม 2561
 150,000  อบต.บ้านไร่
 68.บ้านหนองไม้ -
21 พฤษภาคม 2561
 110,000  แม่เล่ย์
 69.บ้านหินดาด -
16 พฤศจิกายน 2561
 655,000  แม่เล่ย์
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น -
4 มิถุนายน 2561
 296,000  ชุมตาบง
 71.บ้านเขาแม่กระทู้ -
14 กุมภาพันธ์ 2561
 810,000  แม่วงก์
 72.บ้านเทพมงคลทอง -
8 พฤศจิกายน 2561
 232,000  อบต.แม่วงก์
 73.บ้านเนินใหม่ -
12 มิถุนายน 2561
 121,000  อบต.เขาชนกัน
 74.บ้านเปราะ -
1 ตุลาคม 2561
 202,000  อบต.วังซ่าน
 75.บ้านโคกกว้าง -
18 พฤษภาคม 2561
 96,000  หนองตางู
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี -
6 มิถุนายน 2562
 176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) -
8 พฤศจิกายน 2560
 261,000  หนองกรด
 78.บ้านใหม่ศรีนคร -
21 พฤษภาคม 2561
 124,000  
 79.บ้านไทรทองสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 154,160  บ้านไร่
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล -
8 พฤศจิกายน 2561
 592,000  อบต.แม่วงก์
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี -
0 พฤษภาคม 2561
 418,000  อบต.บึงปลาทู
 82.วัดคลองจินดา -
21 พฤษภาคม 2561
 84,000  หนองตางู
 83.วัดคลองธรรม -
17 พฤษภาคม 2561
 258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 84.วัดคลองสองหน่อ -
20 มิถุนายน 2561
 334,000  อบต
 85.วัดคลองสาลี -
22 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.
 86.วัดจันทร์ทอง -
4 มิถุนายน 2561
 144,000  อบต.
 87.วัดจิกลาด -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  หนองตางู
 88.วัดดงหนองหลวง -
18 ธันวาคม 2560
 132,000  อบต.หนองยาว
 89.วัดด่านช้าง -
17 พฤษภาคม 2561
 180,000  ด่านช้าง
 90.วัดตาสังใต้ -
5 มิถุนายน 2561
 284,000  ตาสัง
 91.วัดท่างิ้ว -
13 ธันวาคม 2560
 564,000  ท่างิ้ว
 92.วัดท่าแรต -
21 มิถุนายน 2561
 298,000  อบต.อ่างทอง
 93.วัดธรรมจริยาวาส - -
16 พฤษภาคม 2561
 412,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 94.วัดธรรมรักขิตาราม -
29 มิถุนายน 2561
 88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) -
0 มิถุนายน 2561
 344,000  อบต.บางแก้ว
 96.วัดบ้านคลอง -
6 ธันวาคม 2561
 226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 97.วัดบ้านพลัง -
16 พฤษภาคม 2561
 365,320  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
 98.วัดบ้านวัง -
22 มิถุนายน 2561
 22,000  อบต.ตาสัง
 99.วัดบ้านแดน -
16 กรกฏาคม 2561
 136,000  เทศบาลตำบลบ้านแดน
 100.วัดบ้านไผ่ -
0 ธันวาคม 2561
 160,000  
 101.วัดบ้านไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.วัดบ้านไร่
 102.วัดประสาทวิถี -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 103.วัดมงคลสถิตย์ -
2 กรกฏาคม 2561
 74,400  บางตาหงาย
 104.วัดมาบมะขาม -
8 มิถุนายน 2561
 334,000  เจริญผล
 105.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) -
10 พฤศจิกายน 2560
 526,000  
 106.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) -
31 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
 107.วัดวิมลประชาราษฎร์ -
11 มิถุนายน 2561
   อ่างทอง
 108.วัดวิวิตตาราม -
14 พฤษภาคม 2561
 316,000  อบต.บางตาหงาย
 109.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม -
18 ธันวาคม 2561
 37,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 110.วัดศรีกัลยานุสรณ์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 43,000  วังซ่าน
 111.วัดสระแก้ว -
13 พฤศจิกายน 2561
 148,000  สระแก้ว
 112.วัดสวนขวัญ -
13 พฤศจิกายน 2561
 110,000  อบต.สระแก้ว
 113.วัดสวนหลวง -
21 พฤศจิกายน 2561
 436,000  บ้านไร่
 114.วัดสังขสุทธาวาส -
29 มิถุนายน 2561
 56,000  
 115.วัดสังฆวิถี -
14 พฤศจิกายน 2561
 543,600  เนินขี้เหล็ก
 116.วัดหนองกรด -
16 พฤษภาคม 2561
 890,000  หนองกรด
 117.วัดหนองกระทุ่ม -
22 พฤศจิกายน 2561
 180,000  อบต.ลาดยาว
 118.วัดหนองตางู -
5 มิถุนายน 2561
 660,000  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตางู
 119.วัดหนองปลาไหล -
10 พฤศจิกายน 2561
   อบต.ด่านช้าง
 120.วัดหนองมะขาม -
0 พฤศจิกายน 2561
   อบต.บึงปลาทู
 121.วัดหนองยาว -
0 พฤศจิกายน 2561
 507,000  หนองยาว
 122.วัดหนองไร่ -
22 มิถุนายน 2561
 100,000  เนินขี้เหล็ก
 123.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) -
0 มิถุนายน
 568,000  หูกวาง
 124.วัดอ่างทอง -
21 มิถุนายน 2561
 110,000  อ่างทอง
 125.วัดเกาะเปา -
0 มิถุนายน 2561
 17,800  อบต.
 126.วัดเขาสมุก -
1 พฤศจิกายน 2561
 110,000  หนองนมวัว
 127.วัดเขาห้วยลุง -
12 กรกฏาคม 2561
 456,000  บ้านแดน
 128.วัดเจริญผล -
1 ธันวาคม 2560
 220,000  เทศบาล
 129.วัดเทพสถาพร -
15 มิถุนายน 2561
 256,000  เทศบาลตำบลบ้านแดน
 130.วัดแหลมทองธรรมจักร -
22 พฤษภาคม 2561
 204,000  อบต.ลาดยาว
 131.วัดโพธิ์ขวัญ -
29 มิถุนายน 2561
   
 132.วัดใหม่สามัคคี -
15 มิถุนายน 2561
 212,000  ศาลเจ้าไก่ต่อ
 133.สวนป่าแม่กะสี -
17 สิงหาคม 2561
   อบต.แม่เปิน
 134.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง -
21 พฤษภาคม 2561
 454,000  แม่เลย์
 135.หัดไทยวิทยาอุทิศ -
25 พฤษภาคม 2561
 324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
 136.อนุบาลชุมตาบง -
15 พฤศจิกายน 2560
 2,072,000  ชุมตาบง
 137.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) -
   เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 138.อนุบาลลาดยาว -
21 พฤษภาคม 2561
 2,660,000  
 139.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) -
18 พฤษภาคม 2561
 154,000  
 140.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) -
17 พฤษภาคม 2561
 1,147,460  แม่เปิน
 141.เขาหินกราวประชาสรรค์ -
22 พฤษภาคม 2561
 596,000  อบต.ตำบลปางสวรรค์
 142.โรงเรียนบ้านปางชัย -
22 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต.ตำบลปางสวรรค์
 143.ไตรประชาสามัคคี -
1 มิถุนายน 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
 144.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 218,500  มาบแก
 145.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) -
25 พฤษภาคม 2561
 340,000  ตาขีด

Powered By www.thaieducation.net