แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุลโน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,830,000  เทศบาลตำบลพิมาย
 2.คมเพชรวิทยาคาร -
0
   
 3.คูเตยราษฎร์สามัคคี -
30 พฤษภาคม 2561
 126,000  สำพะเนียง
 4.จตุคามพิทยาคม -
13 มิถุนายน 2561
 168,000  กระเบื้องนอก
 5.จารย์ตำรา -
11 พฤษภาคม 2561
 286,000  อบต.ท่าหลวง
 6.ช่องแมวพิทยา -
17 พฤศจิกายน 2560
 499,000  ดอนมัน
 7.ชุมชนบ้านวังหิน -
17 พฤษภาคม 2561
 386,000  ในเมือง
 8.ชุมชนบ้านหนองจิก -
11 กรกฏาคม 2561
 506,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
 9.ชุมชนประทาย -
13 มิถุนายน 2561
 1,712,000  
 10.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา -
1 พฤษภาคม 2561
 222,560  เทศบาลตำบลหนองบัววง
 11.ชุมชนโนนแดง -
24 พฤษภาคม 2561
 936,000  เทศบาลตำบลโนนแดง
 12.ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 62,000  หนองพลวง
 13.ดอนมัน -
28 พฤศจิกายน 2561
 270,000  โคกกลาง
 14.ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) -
22 พฤษภาคม 2561
 212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 15.ดอนใหญ่พัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 11,200  
 16.ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 285,000  อบต
 17.ท่าลาด -
16 พฤษภาคม 2561
 1,211,000  ท่าลาด
 18.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 432,000  อบต.ในเมือง
 19.ท่าเรือวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 230,000  กระเบื้องนอก
 20.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 -
24 พฤษภาคม 2561
 239,100  อบต.นิคมสร้างตนเอง
 21.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 -
3 พฤศจิกายน 2561
 537,480  อบต.นิคมสร้างตนเอง
 22.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 -
10 พฤษภาคม 2560
 251,000  
 23.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 -
16 พฤษภาคม 2516
 2,600,000  เทศบาลรังกาใหญ่
 24.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 -
16 พฤษภาคม 2561
 424,000  นิคมสร้างตนเอง
 25.บ้านกระทุ่มราย -
11 มิถุนายน 2561
 172,000  กระทุ่มราย
 26.บ้านกระเบื้อง -
12 มิถุนายน 2561
 106,000  อบต.กระชอน
 27.บ้านกระเบื้องวิทยาคาร -
20 มิถุนายน 2561
 302,000  กระเบื้องนอก
 28.บ้านกระเบื้องใหญ่ -
31 พฤษภาคม 2561
 479,000  กระเบื้องใหญ่
 29.บ้านกล้วย -
3 พฤศจิกายน 2560
 330,000  ดงใหญ่
 30.บ้านขามขุนร่ม -
21 มิถุนายน 2561
 168,000  ประสุข
 31.บ้านขามใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 62,000  ดงใหญ่
 32.บ้านขุยวิทยา -
1 มิถุนายน 2561
 298,000  เทศบาลตำบลขุย
 33.บ้านครบุรีศึกษา -
29 มิถุนายน 2561
 426,000  อบต.ละหานปลาค้าว
 34.บ้านคล้า -
4 ธันวาคม 2560
 264,000  อบต.สัมฤทธิ์
 35.บ้านคึมหญ้านาง -
21 พฤษภาคม 2561
 284,000  วังไม้แดง
 36.บ้านจาบ -
20 มิถุนายน 2561
 140,000  อบต.โนนแดง
 37.บ้านฉกาจช่องโค -
21 พฤษภาคม 2561
 222,000  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 38.บ้านช่องแมว -
11 มิถุนายน 2561
 564,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
 39.บ้านชีวาน -
0 พฤษภาคม
   อบต.ชีวาน
 40.บ้านซาด -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  อบต.ชีวาน
 41.บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) -
21 พฤษภาคม 2561
 291,000  อบต.สัมฤทธิ์
 42.บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 394,000  อบต.โนนรัง
 43.บ้านดงประชานุกูล -
7 พฤศจิกายน 2560
 1,244,000  ดงใหญ่
 44.บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 256,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
 45.บ้านดอนตัดเรือ -
20 มิถุนายน 2561
 220,000  โนนแดง
 46.บ้านดอนยาว -
17 กรกฏาคม 2561
 544,000  ดอนยาวใหญ่
 47.บ้านดอนลำดวน -
25 มิถุนายน 2561
   อบต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 48.บ้านดอนวัว -
7 มิถุนายน 2561
 94,000  เมืองโดน
 49.บ้านดอนสามัคคี -
4 มิถุนายน 2561
 114,000  อบต.เมืองโดน
 50.บ้านดอนหวาย -
31 ตุลาคม 2560
 347,000  หนองระเวียง
 51.บ้านดอนเขว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 306,000  ชีวาน
 52.บ้านดอนแซะ -
17 พฤษภาคม 2561
 320,000  อบต.ในเมือง
 53.บ้านตลาดประดู่ -
18 มิถุนายน 2561
 94,000  กระชอน
 54.บ้านตลาดไทร -
21 พฤษภาคม 2561
 106,000  ตลาดไทร
 55.บ้านตะคร้อ -
30 พฤษภาคม 2561
 206,000  
 56.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" -
31 พฤษภาคม 2561
 305,000  อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 57.บ้านถนน -
14 พฤษภาคม 2561
 231,000  
 58.บ้านทับควาย -
16 พฤษภาคม 2561
 152,000  อบต.ชีวาน
 59.บ้านท่าหลวง -
18 พฤษภาคม
 288,000  ตำบลท่าหลวง
 60.บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล -
20 มิถุนายน 2561
 280,000  กระเบื้องนอก
 61.บ้านท่าแดง -
18 พฤษภาคม 2561
 219,000  
 62.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร -
20 พฤษภาคม 2561
 178,000  หนองค่าย
 63.บ้านนางโทพัฒนา -
8 พฤศจิกายน 2560
 586,000  
 64.บ้านนาดี -
19 มิถุนายน 2561
 178,000  ดอนยาวใหญ่
 65.บ้านประทาย -
16 พฤศจิกายน 2560
 384,000  ตลาดไทร
 66.บ้านประสุข -
8 มิถุนายน 2561
 484,000  อบต.ประสุข
 67.บ้านป่าตะแบง -
18 มิถุนายน 2561
 126,000  อบต.ดอนยาวใหญ่
 68.บ้านฝาง -
1 มิถุนายน 2561
 62,000  สำพะเนียง
 69.บ้านฝาผนัง -
16 พฤษภาคม 2561
 28,000  ทุ่งสว่าง
 70.บ้านพะงาดวิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 760,000  ท่าลาด
 71.บ้านพุทรา -
18 พฤษภาคม 2561
 674,000  เทศบาล
 72.บ้านม่วงขามประชารักษ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  
 73.บ้านมะกอก -
31 ตุลาคม 2561
 460,000  อบต.ดงใหญ่
 74.บ้านมาบป่าแดง -
8 มิถุนายน 2561
 142,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
 75.บ้านยางวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 430,000  อบต
 76.บ้านละหานสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  ละหานปลาค้าว
 77.บ้านละเลิงหิน -
23 กรกฏาคม 2561
 232,000  โคกกลาง
 78.บ้านละโว้ -
15 มิถุนายน 2561
 398,000  ประสุข
 79.บ้านลำทะเมนชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 244,000  เทศบาลตำบลหนองบัววง
 80.บ้านลุงตามัน -
30 พฤษภาคม 2561
 301,000  โบสถ์
 81.บ้านลุงประดู่ -
20 พฤษภาคม
 38,000  ท่าลาด
 82.บ้านวังม่วง -
18 มิถุนายน 2561
 120,000  
 83.บ้านศาลา -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  อบต.ดงใหญ่
 84.บ้านสว่างนาดี -
24 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.โนนตูม
 85.บ้านสะแกงาม -
24 พฤษภาคม 2561
 250,000  นิคมสร้างตนเองพิมาย
 86.บ้านสัมฤทธิ์ -
18 พฤษภาคม 2561
 308,000  สัมฤทธิ์
 87.บ้านสาหร่ายวิทยา -
13 พฤศจิกายน 60
 608,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
 88.บ้านสำพะเนียง -
15 พฤษภาคม 2561
 264,000  สำพะเนียง
 89.บ้านสี่เหลี่ยม -
24 กรกฏาคม 2561
 292,000  ช่องแมว
 90.บ้านหญ้าคา -
28 พฤษภาคม 2561
 147,000  อบต.นางรำ
 91.บ้านหนองขาม -
16 พฤษภาคม 2561
 709,000  อบต
 92.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ -
19 มิถุนายน 2561
 138,000  โนนรัง
 93.บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี -
20 มิถุนายน 2561
 200,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
 94.บ้านหนองจานใต้ -
26 กรกฏาคม 2561
 392,000  ตำบลช่องแมว
 95.บ้านหนองดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  ตำบลบ้านยาง
 96.บ้านหนองตะคลอง -
22 พฤษภาคม 2561
 153,000  ท่าลาด
 97.บ้านหนองตาด -
11 พฤษภาคม 2561
   ตลาดไทร
 98.บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา -
13 ธันวาคม 2560
 114,000  โนนรัง
 99.บ้านหนองนกคู่ -
18 พฤษภาคม 2561
 262,000  อบต
 100.บ้านหนองบง -
22 มิถุนายน 2561
 116,000  โนนแดง
 101.บ้านหนองบัว -
30 เมษายน 2561
 185,000  ตำบลตลาดไทร
 102.บ้านหนองบัวคำ -
11 พฤษภาคม 2561
 141,000  อบต.หนองระเวียง
 103.บ้านหนองบัวนาค -
23 พฤษภาคม 2561
   
 104.บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) -
8 มิถุนายน 2561
 41,800  โบสถ์อ.พิมายจ.นครราชสีมา
 105.บ้านหนองพลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  อบต.หนองพลวง
 106.บ้านหนองพลวงน้อย -
21 พฤษภาคม 2561
 126,000  วัง
 107.บ้านหนองม่วง -
13 พฤศจิกายน 2560
 179,000  โนนตาเถร
 108.บ้านหนองม่วงวิทยาคาร -
1 พฤศจิกายน 2561
 486,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
 109.บ้านหนองมะเขือ -
0 พฤศจิกายน
 876,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
 110.บ้านหนองยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 150,000  ตำบลบ้านยาง
 111.บ้านหนองหญ้าขาว -
0 พฤษภาคม
 140,000  
 112.บ้านหนองหลักสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
 113.บ้านหนองหว้าตาดำ -
11 มิถุนายน 2561
 756,000  สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 114.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี -
16 ตุลาคม 2560
 491,000  ตลาดไทร
 115.บ้านหนองห่าง -
0 ตุลาคม
 148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
 116.บ้านหนองแวง(ประทาย) -
16 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.กระทุ่มราย
 117.บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) -
6 มิถุนายน 2561
 83,000  เทศบาลตำบลไพล
 118.บ้านหนองแวงสามัคคี -
18 พฤษภาคม 2561
 202,000  
 119.บ้านหนองแสง -
0 มิถุนายน
 160,000  โคกกลาง
 120.บ้านหนองโดนรกฟ้า -
24 พฤษภาคม 2561
 171,000  
 121.บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
23 พฤษภาคม 2561
 88,000  ประทาย
 122.บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) -
23 พฤษภาคม 2561
 231,780  หนองงบัววง
 123.บ้านหนองโสน -
24 ตุลาคม 2561
 194,000  อบต.หนองระเวียง
 124.บ้านหนองไผ่พิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 100,000  ขุย
 125.บ้านหวายโนนโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
   
 126.บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) -
14 มิถุนายน 2561
 200,000  หันห้วยทราย
 127.บ้านหันเตย -
25 พฤษภาคม 2561
 92,000  อบต.ประทาย
 128.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 142,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
 129.บ้านอ้อประชาสามัคคี -
7 มิถุนายน 2561
 285,000  เทศบาลตำบลไพล
 130.บ้านเขว้าวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
   กระทุ่มราย
 131.บ้านเตยกระโตน -
6 มิถุนายน 2561
 244,000  ตำบลประทาย
 132.บ้านเตยประชาบำรุง -
28 พฤษภาคม
 317,000  กระเบื้องใหญ่
 133.บ้านเมืองไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต
 134.บ้านโกรกสำโรง -
21 มิถุนายน 2561
 174,000  ดอนยาวใหญ่
 135.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) -
16 มิถุนายน 2560
 308,000  
 136.บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก -
16 พฤษภาคม 2561
   ทุ่งสว่าง
 137.บ้านโคกหินช้าง -
1 มิถุนายน 2561
 104,000  สาหร่าย
 138.บ้านโคกเพชร -
8 สิงหาคม 2561
 200,000  อบต.โนนรัง
 139.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.นิคมสร้างตนเองพิมาย
 140.บ้านโนนตะแบก -
25 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.กระชอน
 141.บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ -
0 มิถุนายน
   เมืองยาง
 142.บ้านโนนตาเถร -
16 พฤษภาคม 2561
 203,000  โนนตาเถร
 143.บ้านโนนตำหนัก -
22 พฤษภาคม 2561
 162,000  เทศบาลเมืองยาง
 144.บ้านโนนปีบ -
28 มิถุนายน 2561
 52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 145.บ้านโนนพุทรา -
8 มิถุนายน 2561
 256,000  
 146.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
 147.บ้านโนนม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.ท่าหลวง
 148.บ้านโนนยอ -
26 มิถุนายน 2561
 454,000  โนนยอ
 149.บ้านโนนรัง -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  อบต
 150.บ้านโนนสูง -
15 พฤษภาคม 2561
 127,000  
 151.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ -
27 มิถุนายน 2561
 342,000  โนนอุดม
 152.บ้านโนนเพชรพิทยาคม -
0 พฤษภาคม
   ละหานปลาค้าว
 153.บ้านโนนโชงโลง -
21 พฤษภาคม 2561
 372,000  ดงใหญ่
 154.บ้านโนนไม้งาม -
21 พฤษภาคม 2561
 177,000  เมืองยาง
 155.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 222,000  นิคมสร้างตนเอง
 156.บ้านโสกดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลบ้านยาง
 157.บ้านใหม่ฉมวก -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  นิคมสร้างตนเอง
 158.บ้านใหม่ปฎิรูป -
0 พฤษภาคม
   
 159.บ้านใหม่พัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 276,000  โนนรัง
 160.บ้านไพล -
3 มิถุนายน 2561
 114,000  ตำบลไพล
 161.ประโดกสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 14,800  หนองหลัก
 162.ปราสาทหินนางรำ -
1 มิถุนายน 2560
 101,000  อบต.นางรำ
 163.พิกุลทอง -
11 มิถุนายน 2561
 894,000  ชุมพวง
 164.พิมายสามัคคี 1 -
18 พฤษภาคม 2561
 975,000  ตำบลรังกาใหญ่
 165.มะค่าสามัคคี -
13 พฤศจิกายน 2560
 662,000  อบต
 166.รวมมิตรพัฒนา -
30 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบต.โนนเพ็ด
 167.ราษฎร์สโมสร -
28 พฤศจิกายน 2560
 1,094,000  กระชอน
 168.วังหินประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 326,000  เทศบาลตำบลวังหิน
 169.วัดจันทนาราม -
14 มิถุนายน 2561
 366,000  ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
 170.วัดบ้านขี้เหล็ก -
0 มิถุนายน
   ทุ่งสว่าง
 171.วัดบ้านดอนตะหนิน -
5 มิถุนายน 2561
 228,000  อบต.
 172.วัดบ้านตะเภาหนุน -
20 มิถุนายน 2561
 174,000  
 173.วัดบ้านตำแย -
20 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต.หนองค่าย
 174.วัดบ้านถนนโพธิ์ -
21 พฤษภาคม 2561
 229,000  ประทาย
 175.วัดบ้านทุ่งรี -
17 พฤศจิกายน 2561
 174,000  เทศบาลตำบลวังหิน
 176.วัดบ้านทุ่งสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 177.วัดบ้านนางิ้ว -
0 พฤษภาคม
   ประทาย
 178.วัดบ้านสี่เหลี่ยม -
11 มิถุนายน 2561
 158,000  กระทุ่มราย
 179.วัดบ้านหนองกก -
16 พฤศจิกายน 2560
   
 180.วัดบ้านหนองขาม -
15 พฤษภาคม 2561
   หนองพลวง
 181.วัดบ้านหนองคึม -
1 มิถุนายน 2561
 190,000  อบต.หนองพลวง
 182.วัดบ้านหนองคู -
7 มิถุนายน 2561
 142,000  
 183.วัดบ้านหนองสะแบง -
8 พฤศจิกายน 2560
 174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
 184.วัดบ้านหนองเดิ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 110,000  กระทุ่มราย
 185.วัดบ้านหินตั้ง -
15 มิถุนายน 2561
 108,000  เทศบาลตำบลวังหิน
 186.วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว -
21 พฤษภาคม 2561
 176,000  
 187.วัดบ้านโคกพระ -
21 พฤษภาคม 2561
 284,000  วังไม้แดง
 188.วัดบ้านโคกสีโนนรัง -
21 พฤษภาคม 2561
 1,080  อบต วังไม้แดง
 189.วัดบ้านโคกหนองแวง -
15 มิถุนายน 2561
 350,000  อบต.โนนตาเถร
 190.วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา -
20 พฤษภาคม 2561
 48,000  อบต.หนองค่าย
 191.วัดปลักแรต -
4 มิถุนายน 2561
 544,000  
 192.วัดวังน้ำ -
26 มิถุนายน
 346,000  สัมฤทธิ์
 193.วัดสองพี่น้อง -
25 พฤษภาคม 2561
 323,600  
 194.วัดเจริญราษฎร์บำรุง -
9 พฤษภาคม 2561
 275,000  อบต.ตลาดไทร
 195.วัดโชติการาม -
1 ธันวาคม 2561
 1,364,000  อบต.ประสุข
 196.วัดโพธิ์ศรีบรรจง -
31 พฤษภาคม 2561
 293,000  ตลาดไทร
 197.สระประดู่ -
5 มิถุนายน 2561
 233,000  ดอนมัน
 198.สองห้องแวงน้อยวิทยา -
24 พฤษภาคม 2561
 184,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 199.สัมพันธมิตรวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  หันห้วยทราย
 200.สี่แยกศรีอรัญวิทยา -
12 ธันวาคม 2560
 362,000  หันห้วยทราย
 201.หนองกรดวิทยา -
18 มิถุนายน 2561
 96,000  โคกกลาง
 202.หนองกุงวันชาติ -
5 มิถุนายน 2561
 134,000  หนองพลวง
 203.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ -
29 มิถุนายน 2561
 1,244,000  ตำบลชุมพวง
 204.หนองบัวลอย -
8 พฤษภาคม 2561
 190,000  หนองระเวียง
 205.หนองปรือแก้ว -
28 พฤศจิกายน 2560
 143,000  ท่าลาด
 206.หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) -
20 พฤษภาคม 2561
 208,000  สาหร่าย
 207.หนองม่วงหนองแวง -
7 มิถุนายน 2561
 154,000  อบต.
 208.หนองอ้อวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  เทศบาลตำบลบ้่านยาง
 209.ห้วยบงวิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 12,200  อบต.ท่าลาด
 210.อนุบาลชุมพวงวิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 1,772,000  เทศบาลตำบลชุมพวง
 211.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย -
19 มิถุนายน 2561
 2,352,000  
 212.อรพิมวิทยา -
20 พฤศจิกายน 2560
 280,000  เทศบาลเมืองยาง
 213.อัมพวันวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 50,000  หันห้วยทราย
 214.อาสนาราม -
20 มิถุนายน 2561
 300,000  อบต. ประสุข
 215.เพชรหนองขาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,214,000  อบต.
 216.เมืองจากวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 217.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" -
21 พฤศจิกายน 2560
 790,000  เทศบาลตำบลเมืองยาง
 218.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) -
0 พฤศจิกายน 2561
    อบต.เมืองโดนสำโรง
 219.แกสำโรงวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 144,000  เทศบาลตำบลวังหิน
 220.โนนขุยสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  หนองหลัก
 221.โนนตูม -
25 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.โนนตูม
 222.โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ -
10 มิถุนายน 2561
 76,000  ละหานปลาค้าว
 223.โนนเพ็ดวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
   
 224.ไตรราษฎร์สามัคคี -
0 พฤษภาคม
 102,000  หนองค่าย
 225.ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) -
1 ธันวาคม 2560
 669,000  ท่าลาด

Powered By www.thaieducation.net