แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองทางหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 20  ท่ากระชับ
 2.คลองบางกระทึก -
13 มิถุนายน 2561
 1,518,326  เทศบาลตำบลบางกระทึก
 3.ตลาดรางกระทุ่ม -
9 พฤศจิกายน 2561
 20,300  เทศบาล
 4.ตลาดเกาะแรต -
13 มิถุนายน 2561
 292,000  บางปลา
 5.ตลาดเจริญสุข -
27 กันยายน 2561
 124,000  อบต.บัวปากท่า
 6.บ้านกระทุ่มล้ม -
31 พฤษภาคม 2561
 2,050,000  เทศบาล
 7.บ้านคลองจินดา -
13 พฤศจิกายน 2560
 126,000  
 8.บ้านคลองนกกระทุง -
23 พฤษภาคม 2561
   คลองนกกระทุง
 9.บ้านคลองบางกระจัน -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต.ดอนแฝก
 10.บ้านคลองพระมอพิสัย -
25 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.บางภาษี
 11.บ้านคลองมหาสวัสดิ์ -
6 พฤศจิกายน 2561
 71,000  มหาสวัสดิ์
 12.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ -
14 ธันวาคม 2561
 997,000  อ้อมใหญ่
 13.บ้านคลองสว่างอารมณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  
 14.บ้านคลองโยง -
1 พฤศจิกายน 2560
 3,092,000  
 15.บ้านคลองใหม่ -
2 พฤษภาคม 2561
 1,059,000  คลองใหม่
 16.บ้านฉาง -
10 พฤศจิกายน 2561
 122,000  คลองจินดา
 17.บ้านดงเกตุ -
21 พฤษภาคม 2561
 653,000  
 18.บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) -
10 ตุลาคม 2561
 62,000  คลองใหม่
 19.บ้านตากแดด -
3 พฤศจิกายน 2560
 244,000  อบต.ตลาดจินดา
 20.บ้านท่าตลาด -
18 มิถุนายน 2561
 984,000  อบต.ท่าตลาด
 21.บ้านนราภิรมย์ -
11 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต.นราภิรมย์
 22.บ้านบางประแดง -
8 พฤศจิกายน 2560
 701,000  บ้านใหม่
 23.บ้านบางม่วง -
22 พฤษภาคม 2561
 108,000  บางช้าง
 24.บ้านบางเตย -
30 พฤษภาคม 2561
 524,000  ตำบลบางเตย
 25.บ้านบางเลน -
10 พฤศจิกายน 2561
 2,128,400  เทศบาลตำบลบางเลน
 26.บ้านประตูน้ำพระพิมล -
5 มิถุนายน 2561
 512,320  เทศบาลตำบลบางเลน
 27.บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) -
4 พฤษภาคม 2561
 93,000  อ.บ.ต
 28.บ้านรางปลาหมอ -
31 สิงหาคม 2561
   
 29.บ้านลานแหลม -
22 มิถุนายน 2561
 127,000  อบต.วัดละมุด
 30.บ้านหนองปรง -
15 กุมภาพันธ์ 2561
 89,000  บางระกำ
 31.บ้านหนองปรงกาญจนา -
25 มิถุนายน 2561
 84,000  องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
 32.บ้านหนองมะม่วง -
23 พฤศจิกายน 2560
 329,000  บางหลวง
 33.บ้านห้วยกรด -
6 มิถุนายน 2561
 216,000  แหลมบัว
 34.บ้านห้วยพลู -
31 ตุลาคม 2561
 120,000  อบต.ห้วยพลู
 35.บ้านหอมเกร็ด -
7 มิถุนายน 2561
 302,000  
 36.บ้านหัวอ่าว -
22 พฤษภาคม 2561
 288,000  อบต.บางช้าง
 37.บ้านเพลินวัฒนา -
22 ธันวาคม 2560
 408,000  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
 38.บ้านไผ่คอกวัว -
21 พฤษภาคม 2561
 70,000  บางเลน
 39.บ้านไผ่ล้อม -
0 ธันวาคม
   
 40.บ้านไผ่หลวง -
16 พฤศจิกายน 2560
 340,000  หินมูล
 41.บุณยศรีสวัสดิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,010,000  ตำบลคลองโยง
 42.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล -
21 พฤษภาคม
 3,579,000  ศาลายา
 43.วัดกกตาล -
25 มิถุนายน 61
 336,600  อบต
 44.วัดกลาง -
2 พฤศจิกายน 2561
 130,000  บางพระ
 45.วัดกลางครูเวียง -
25 มิถุนายน 2561
 636,000  สัมปทวน
 46.วัดกลางบางแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 1,664,000  ท่าตำหนัก
 47.วัดงิ้วราย -
16 พฤษภาคม 2561
 750,000  อบต.งิ้วราย
 48.วัดจินดาราม -
22 พฤษภาคม 2561
 1,068,000  ตลาดจินดา
 49.วัดดอนยอ -
29 มีนาคม 2561
 342,000  อบต.
 50.วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) -
0 พฤษภาคม
   บางกระทึก
 51.วัดตุ๊กตา -
22 มิถุนายน 2561
 608,000  ท่าตำหนัก
 52.วัดทรงคนอง -
22 พฤศจิกายน 2561
 808,000  
 53.วัดท้องไทร -
6 มิถุนายน 2561
 274,630  แหลมบัว
 54.วัดท่าข้าม -
8 พฤศจิกายน 2560
 876,000  ท่าข้าม
 55.วัดท่าตำหนัก -
22 พฤษภาคม 2561
 910,000  เทศบาลนครชัยศรี
 56.วัดท่าพูด -
24 พฤศจิกายน 2560
 3,380,000  เมืองไร่ขิง
 57.วัดทุ่งน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
   แหลมบัว
 58.วัดนราภิรมย์ -
20 มิถุนายน 2561
 956,000  นราภิรมย์
 59.วัดน้อย -
4 กรกฏาคม 2561
 300,000  อบต ท่าพระยา
 60.วัดนิลเพชร -
13 พฤศจิกายน 2560
 618,920  นิลเพชร
 61.วัดบ่อตะกั่ว -
25 พฤษภาคม 2561
 274,000  อบต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 62.วัดบัวปากท่า -
15 พฤษภาคม 2561
 294,000  นิลเพชร
 63.วัดบัวหวั่น -
11 มิถุนายน 2561
 285,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
 64.วัดบางช้างเหนือ -
26 เมษายน 2561
 185,000  คลองใหม่
 65.วัดบางช้างใต้ -
22 พฤษภาคม 2561
 294,000  บางช้าง
 66.วัดบางน้อยใน -
23 พฤศจิกายน 2560
 386,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
 67.วัดบางปลา -
0 เมษายน
   บางปลา
 68.วัดบางพระ -
30 พฤศจิกายน 2560
 666,000  อบต.บางแก้วฟ้า
 69.วัดบางภาษี -
9 สิงหาคม 2561
 93,100  อบต คลองนกกร
 70.วัดบางหลวง -
29 ธันวาคม 2560
 2,555,000  บางหลวง
 71.วัดบางไผ่นารถ -
5 กรกฏาคม 2561
 574,000  บางไทรป่า
 72.วัดบึงลาดสวาย -
8 มิถุนายน 2561
 620,000  บางภาษี
 73.วัดประชานาถ -
10 มิถุนายน 2561
 398,000  ขุนแก้ว
 74.วัดปรีดาราม -
5 มิถุนายน 2561
   
 75.วัดผาสุการาม -
22 ธันวาคม 2560
 543,200  เทศบาลตำบลบางเลน
 76.วัดพระมอพิสัย -
20 มิถุนายน 2561
 222,000  
 77.วัดพุทธธรรมรังษี -
15 พฤษภาคม 2561
 320,000  อบต.ลานตากฟ้า
 78.วัดมะเกลือ -
16 พฤษภาคม 2561
 872,000  คลองโยง
 79.วัดรางกำหยาด -
5 มิถุนายน 2561
 146,000  บางภาษี
 80.วัดราษฎร์สามัคคี -
4 มิถุนายน 2561
 73,000  บางหลวง
 81.วัดราษฏร์ศรัทธาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
 82.วัดละมุด -
4 ธันวาคม 4560
 542,000  วัดละมุด
 83.วัดลาดสะแก -
8 สิงหาคม 2561
 162,000  ดอนตูม
 84.วัดลานคา -
14 กรกฏาคม 2561
 932,000  ดอนตูม
 85.วัดลานตากฟ้า -
11 พฤษภาคม 2561
 314,000  ลานตากฟ้า
 86.วัดลำพญา -
18 กรกฏาคม 2561
 256,000  เทศบาลตำบลลำพญา
 87.วัดวังน้ำขาว -
8 มิถุนายน 2561
 300,000  อบต.คลองจินดา
 88.วัดศิลามูล -
18 พฤษภาคม 2561
 900,000  อบต.หินมูล
 89.วัดศีรษะทอง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,055,960  
 90.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) -
0 พฤษภาคม 2561
 757,440  ยายชา
 91.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) -
25 พฤษภาคม 2561
 340,000  ขุนแก้ว
 92.วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) -
1 ธันวาคม 2561
 142,000  นราภิรมย์
 93.วัดสัมปทวน -
31 พฤษภาคม 2561
 172,000  วัดแค
 94.วัดสาลวัน -
5 พฤศจิกายน 2561
 226,000  เทศบาลตำบลศาลายา
 95.วัดสำโรง -
10 กรกฏาคม 2561
 166,000  วัดสำโรง
 96.วัดสุขวัฒนาราม -
25 มิถุนายน 2561
 553,000  อบต.บางระกำ
 97.วัดสุวรรณาราม -
17 พฤษภาคม 2561
 183,000  ศาลายา
 98.วัดห้วยตะโก -
6 มิถุนายน 2561
 268,000  อบต.พะเนียด
 99.วัดหอมเกร็ด -
28 พฤศจิกายน 2560
 2,056,000  
 100.วัดเกษตราราม -
26 มิถุนายน 2561
 340,000  อบตไทรงาม
 101.วัดเกษมสุริยัมนาจ -
21 พฤษภาคม 2561
 552,000  บางเลน
 102.วัดเกาะแรต -
2 สิงหาคม 2561
 632,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 103.วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) -
15 พฤศจิกายน 2561
   บางช้าง
 104.วัดเดชานุสรณ์ -
31 พฤษภาคม 2561
 100,000  อบต
 105.วัดเวฬุวนาราม -
26 มิถุนายน
   อบต ลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 106.วัดเสถียรรัตนาราม -
1 พฤศจิกายน 2560
 200,900  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง
 107.วัดโคกพระเจดีย์ -
0 พฤศจิกายน
 440,000  โคกพระเจดีย์
 108.วัดโคกเขมา -
27 พฤศจิกายน 2560
 664,000  อบต.แหลมบัว
 109.วัดโพธิ์ -
0 พฤษภาคม
 1,008,000  ไทรงาม
 110.วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) -
30 พฤศจิกายน 2560
   วัดละมุด
 111.วัดไทยาวาส -
31 พฤษภาคม 2561
 335,000  ไทยาวาส
 112.วัดไทร -
14 มิถุนายน 2561
 1,444,000  ท่ากระชับ
 113.วัดไผ่จรเข้ -
26 มิถุนายน 2561
 128,000  ไทรงาม
 114.วัดไผ่สามตำลึง -
26 มิถุนายน 2561
 180,000  ไทรงาม
 115.วัดไผ่หูช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 812,000  ไผ่หูช้าง
 116.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) -
24 พฤษภาคม 2561
 7,452,000  เมืองไร่ขิง
 117.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ -
19 พฤษภาคม 2561
 584,000  ศรีมหาโพธิ์
 118.ไทยรัฐวิทยา ๔ -
14 มีนาคม 2561
 202,000  บางระกำ

Powered By www.thaieducation.net