แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครนายก
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชลนายกสงเคราะห์ -
15 พฤษภาคม 2561
 420,000  ท่าช้าง
 2.ชุมชนบ้านคลองเหมือง -
6 พฤศจิกายน 2560
 92,000  วังกระโจม
 3.ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) -
5 มิถุนายน 2561
 250,000  บ้านนา
 4.ชุมชนวัดป่าขะ -
15 พฤษภาคม 2561
 298,680  อบต.ป่าขะ
 5.ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) -
15 พฤษภาคม 2561
 406,000  ศรีนาวา
 6.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ -
28 ธันวาคม 2560
 408,000  อบต.คลองใหญ่
 7.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ -
15 มิถุนายน 2561
 624,000  อบต.คลองใหญ่
 8.บ้านกลางคลอง 30 -
29 มิถุนายน 2561
 151,380  บางปลากด
 9.บ้านกำแพงเศียร -
1 พฤศจิกายน 60
 144,000  ศรีจุฬา
 10.บ้านคลอง 1 -
18 พฤษภาคม 2561
 89,000  อบต.ทรายมูล
 11.บ้านคลอง 14 -
0 กรกฏาคม
 356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
 12.บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 237,000  อบต
 13.บ้านคลอง 23 -
0 พฤษภาคม
 296,000  ศีรษะกระบือ
 14.บ้านคลอง 24 -
16 พฤษภาคม 2561
 328,000  ศรีษะกระบือ
 15.บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) -
5 มิถุนายน 2561
 314,000  ดอนยอ
 16.บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) -
19 มิถุนายน 2561
 92,000  ดอนยอ
 17.บ้านคลอง 30 -
26 มิถุนายน 2561
 134,000  ทองหลาง
 18.บ้านคลอง 31 -
30 เมษายน 2561
 335,000  บ้านพริก
 19.บ้านคลอง 33 -
25 ตุลาคม 2560
 395,000  บ้านพริก
 20.บ้านคลองหกวา -
18 พฤษภาคม 2561
 134,000  พระอาจารย์
 21.บ้านคลองใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 74,000  อบต.คลองใหญ่
 22.บ้านชวดบัว -
30 พฤษภาคม 2561
 122,000  อบต.ดอนยอ
 23.บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม
 195,000  อบต.พระอาจารย์
 24.บ้านชะวากยาว -
30 เมษายน 2561
 129,000  บ้านพริก
 25.บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) -
1 สิงหาคม 2561
 589,560  ชุมพล
 26.บ้านดงวิทยาคาร -
2 พฤษภาคม 2561
 945,880  องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
 27.บ้านดงแขวน -
18 มิถุนายน 2561
 320,000  เกาะหวาย
 28.บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) -
19 มิถุนายน 2561
 294,000  บึงศาล
 29.บ้านดอนเจริญ -
18 มิถุนายน 2561
 38,000  อบต.วังกระโจม
 30.บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) -
12 มิถุนายน 2561
 329,900  ชุมพล
 31.บ้านบุ่งเข้ -
28 มิถุนายน 2561
 63,400  หนองแสง
 32.บ้านปลายคลอง 22 -
13 พฤศจิกายน 2561
 83,000  ศีรษะกระบือ
 33.บ้านปากคลอง 17 -
16 พฤษภาคม 2561
 216,000  พระอาจารย์
 34.บ้านปากคลอง31 -
1 มิถุนายน 2561
 281,000  โพธิ์แทน
 35.บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) -
12 มิถุนายน 2561
 700,000  อบต.บึงศาล
 36.บ้านหนองกันเกรา -
28 พฤษภาคม 2561
 182,000  อบต.ศรีกะอาง
 37.บ้านหัวหมอน -
13 มิถุนายน 2561
 244,000  
 38.บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) -
28 พฤษภาคม 2561
 240,000  ศรีกะอาง
 39.บ้านเขาส่องกล้อง -
22 พฤษภาคม 2561
 317,580  เขาเพิ่ม
 40.บ้านเขาหัวนา -
30 พฤศจิกายน 2560
 1,090,280  เขาเพิ่ม
 41.บ้านเขาเพิ่ม -
18 พฤษภาคม 2561
 137,620  
 42.บ้านเขาไม้ไผ่ -
29 ตุลาคม 2561
 1,040  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
 43.บ้านเตยใหญ่ -
22 พฤษภาคม 2561
 143,520  อบต.บางสมบูรณ์
 44.บ้านโคกสว่าง -
22 พฤศจิกายน 2560
 438,600  นาหินลาด
 45.วังดอกไม้ -
0 พฤษภาคม 2561
 12,938  
 46.วัดกุฎีเตี้ย -
29 มิถุนายน 2561
 248,000  อบต.อาษา
 47.วัดกุดตะเคียน -
13 พฤศจิกายน 2561
 290,000  เขาพระ
 48.วัดคลองโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 146,000  อบต.ดงละคร
 49.วัดคีรีวัน -
16 พฤษภาคม 2561
 189,000  ศรีนาวา
 50.วัดจันทร์เรือง -
22 พฤษภาคม 2561
 104,000  อบต.บางสมบูรณ์
 51.วัดดอนยอ -
14 พฤษภาคม 2561
 386,000  ดอนยอ
 52.วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) -
31 พฤษภาคม 2561
 77,440  สาริกา
 53.วัดทวีพูลรังสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 248,000  ทรายมูล
 54.วัดทองจรรยา -
6 มิถุนายน 2561
 250,000  อบต.บ้านนา
 55.วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) -
18 มิถุนายน 2561
 718,000  เทศบาลบ้านนา
 56.วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) -
26 มิถุนายน 2561
 162,000  อบต.ทองหลาง
 57.วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) -
29 พฤศจิกายน 2560
 289,000  อบต.บ้านใหญ่
 58.วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) -
17 พฤษภาคม 2561
 194,000  บ้านพร้าว
 59.วัดท่าชัย -
22 พฤษภาคม 2561
 94,000  หินตั้ง
 60.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) -
29 มิถุนายน 2561
 154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 61.วัดท่าด่าน -
18 พฤษภาคม 2561
 221,000  หินตั้ง
 62.วัดท่าทราย -
5 มิถุนายน 2561
 136,000  ท่าทราย
 63.วัดท่าทราย(พิมพานุสร) -
5 กันยายน
 223,000  อบต.ทองหลาง
 64.วัดท่ามะปราง -
22 พฤศจิกายน 2560
 184,180  อบต.นาหินลาด
 65.วัดธรรมปัญญา -
29 มิถุนายน 2561
 10,000  พรหมณี
 66.วัดนาหินลาด -
18 พฤษภาคม 2561
 130,800  อบต.นาหินลาด
 67.วัดบางปรัง -
15 พฤษภาคม 2561
 374,000  ศรีจุฬา
 68.วัดบางหอย -
15 พฤษภาคม 2561
 82,000  ศรีจุฬา
 69.วัดบ้านพริก -
15 พฤษภาคม 2561
 120,000  บ้านพริก
 70.วัดประสิทธิเวช -
15 ธันวาคม 2561
 925,620  บางปลากด
 71.วัดปากคลองพระอาจารย์ -
22 พฤษภาคม 2561
 125,000  อบต.บางสมบูรณ์
 72.วัดพรหมเพชร -
3 กรกฏาคม 2561
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด
 73.วัดพราหมณี -
25 ธันวาคม 2560
 596,120  สาริกา
 74.วัดพลอยกระจ่างศรี -
13 ธันวาคม 2560
 462,000  บางสมบูรณ์
 75.วัดพิกุลแก้ว -
25 พฤษภาคม 2561
 591,120  เทศบาลตำบลพิกุลออก
 76.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ -
6 มิถุนายน 2561
 143,000  ศีรษะกระบือ
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม -
12 มิถุนายน 2561
 289,320  อบต.ชุมพล
 78.วัดลำบัวลอย -
19 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.ท่าเรือ
 79.วัดวังตูม -
29 มิถุนายน 2561
 33,000  
 80.วัดวังทิพย์พันธาราม -
1 กันยายน 2560
 391,360  เขาพระ
 81.วัดวังปลาจีด -
4 กรกฏาคม 2561
 145,000  พรหมณี
 82.วัดวังยายฉิม -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต
 83.วัดวังไทร -
7 กรกฏาคม 2561
 69,000  อบต.
 84.วัดศรีจุฬา -
1 พฤศจิกายน 2560
 386,000  ศรีจุฬา
 85.วัดศรีสุวรรณ -
30 เมษายน 2561
 130,000  บ้านพริก
 86.วัดสบกเขียว -
15 พฤษภาคม 2561
 92,000  ศรีนาวา
 87.วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) -
0 กรกฏาคม
 262,000  เขาพระ
 88.วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) -
17 พฤษภาคม 2561
 219,000  อบต.องครักษ์
 89.วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.อาษา
 90.วัดสันตยาราม -
29 มิถุนายน 2561
 712,000  พรหมณี
 91.วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง -
27 มิถุนายน 2561
 398,840  บางปลากด
 92.วัดสันติวัฒนาราม -
1 พฤษภาคม 2561
 49,000  ดงละคร
 93.วัดสุตธรรมาราม -
27 มิถุนายน 2561
 460,000  พรหมณี
 94.วัดสุนทรพิชิตาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 672,000  
 95.วัดหนองคันจาม -
30 เมษายน 2561
 136,000  บ้านพริก
 96.วัดหนองทองทราย -
15 พฤษภาคม 2561
 232,000  ดงละคร
 97.วัดหนองรี -
17 พฤษภาคม 2561
 401,000  บ้านพร้าว
 98.วัดหนองเคี่ยม -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต
 99.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 -
16 กรกฏาคม 2561
 372,000  พรหมณี
 100.วัดหุบเมย -
22 พฤษภาคม 2561
 75,000  หินตั้ง
 101.วัดอรุณรังษี -
13 มิถุนายน 2561
 212,000  บางลูกเสือ
 102.วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) -
0 พฤษภาคม
   
 103.วัดอารีราษฎร์ -
31 ตุลาคม 2561
 129,000  อบต.
 104.วัดเกาะกระชาย -
24 พฤศจิกายน 2560
 318,640  เขาพระ
 105.วัดเกาะกา -
16 พฤษภาคม 2560
 222,000  ท่าเรือ
 106.วัดเกาะพิกุล -
11 กันยายน 2561
 126,000  ศรีกะอาง
 107.วัดเข็มทอง -
22 พฤษภาคม 2561
 250,000  บาฃสมบูรณ์
 108.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) -
16 กรกฏาคม 2561
 414,000  พรหมณี
 109.วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) -
0 มิถุนายน 2561
 42,000  ท่าช้าง
 110.วัดเนินสะอาด -
18 พฤษภาคม 2561
 122,300  อบต.เขาเพิ่ม
 111.วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) -
19 มิถุนายน 2561
 126,000  อบต.
 112.วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) -
29 มิถุนายน 2561
 342,000  
 113.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ -
0 พฤษภาคม 2561
 196,000  
 114.วัดแหลมไม้ย้อย -
13 พฤศจิกายน 2560
   เทศบาลตำบลพิกุลออก
 115.วัดโคกลำดวน -
16 กรกฏาคม 2561
 36,000  พรหมณี
 116.วัดโคกสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 134,720  อบต.เขาเพิ่ม
 117.วัดโบสถ์การ้อง -
20 มิถุนายน 2561
 120,000  เทศบาลตำบลท่าช้าง
 118.วัดโบสถ์เจริญธรรม -
6 มีนาคม 2561
 98,000  ทองหลาง
 119.วัดโพธิ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 708,000  ปากพลี
 120.วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม -
30 เมษายน 2561
 455,000  บ้านพริก
 121.วัดโพธิ์แทน -
30 พฤษภาคม 2561
 422  โพธิ์แทน
 122.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม -
2 กรกฏาคม 2561
 360,000  พรหมณี
 123.วันครู 2504 -
7 มิถุนายน 2561
 62,720  อบต.เกาะโพธิ์
 124.สาริกา -
10 พฤษภาคม 2561
 239,320  อบต.สาริกา
 125.หัวเขาแก้ว -
30 เมษายน 2561
 165,440  อบต.สาริกา
 126.อนุบาลนครนายก -
15 สิงหาคม 2561
 3,164,000  
 127.อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) -
28 มิถุนายน 2561
 1,486,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
 128.อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) -
15 พฤษภาคม 2561
 2,690,000  องครักษ์
 129.อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) -
10 กรกฏาคม 2561
 82,000  เทศบาลเกาะหวาย
 130.อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) -
2 สิงหาคม 2561
 248,000  เมืองนครนายก
 131.ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) -
18 พฤษภาคม 2561
 364,000  บ้านพร้าว

Powered By www.thaieducation.net