แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตาก เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กลาโหมราชเสนา -
6 พฤศจิกายน 2561
 464,000  ขะเนจื้อ
 2.ขุนห้วยบ้านรุ่ง -
30 พฤษภาคม 2561
 749,820  ตำบลแม่กลอง
 3.ชุมชนบ้านท่าสองยาง -
25 มิถุนายน 2561
 1,648,000  ท่าสองยาง
 4.ชุมชนบ้านพบพระ -
19 ธันวาคม 2560
 4,504,620  เทศบาลตำบลพบพระ
 5.ชุมชนบ้านอุ้มผาง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,012,000  เทศบาลตำบลอุ้มผาง
 6.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย -
30 พฤษภาคม 2561
 152,000  เทศบาลตำบลแม่กุ
 7.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง -
4 มิถุนายน 2561
 828,000  เทศบาลแม่จะเรา
 8.ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง -
8 พฤศจิกายน 2561
 2,490,000  ตำบลแม่ต้าน
 9.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 -
24 พฤษภาคม 2561
 880,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
 10.ญาณวิศิษฎ์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 1,192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
 11.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู -
24 พฤษภาคม 2561
 1,896,000  อบต.วาเล่ย์
 12.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา -
18 พฤษภาคม 2561
 364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
 13.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) -
4 กรกฏาคม 2561
 2,866,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
 14.บ้านกล้อทอ -
3 กรกฏาคม 2561
 1,244,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
 15.บ้านขะเนจื้อ -
6 พฤศจิกายน 2560
 2,000,000  อบต.ขะเนจื้อ
 16.บ้านขุนห้วยช่องแคบ -
22 พฤษภาคม 2561
 301,000  อบตช่องแคบ
 17.บ้านขุนห้วยนกแล -
20 พฤษภาคม 2561
 194,000  พระธาตุ
 18.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน -
5 มิถุนายน 2561
 544,000  อบต.แม่ต้าน
 19.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ -
21 พฤษภาคม 2561
 867,000  สามหมื่น
 20.บ้านค้างภิบาล -
21 พฤษภาคม 2561
 315,000  พระธาตุผาแดง
 21.บ้านจกปก -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.ขะเนจื้อ
 22.บ้านช่องแคบ -
10 พฤศจิกายน 2560
 594,000  ช่องแคบ
 23.บ้านต้นผึ้ง -
22 พฤศจิกายน 2560
 558,660  อบต,แม่ระมาด
 24.บ้านถ้ำผาโด้ -
21 พฤศจิกายน 2561
 3,940,000  อบต.แม่กุ
 25.บ้านท่าอาจ -
17 พฤษภาคม 2561
 12,960  อบต.ท่าสายลวด
 26.บ้านทีกะเป่อ -
23 พฤษภาคม 2561
 454,000  ช่องแคบ
 27.บ้านทุ่งถ้ำ -
14 พฤศจิกายน 2561
 1,408,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
 28.บ้านทุ่งมะขามป้อม -
6 กรกฏาคม 2561
 162,000  พระธาตุ
 29.บ้านธงชัย -
14 พฤษภาคม 2561
 1,670,000  อบต.ด่านแม่ละเมา
 30.บ้านน้ำดิบ -
23 พฤษภาคม 2561
 252,500  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 31.บ้านน้ำหอม -
16 มิถุนายน 2561
 280,000  แม่ตื่น
 32.บ้านนุเซะโปล้ -
12 พฤศจิกายน 2561
 830,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
 33.บ้านปรอผาโด้ -
22 พฤษภาคม 2561
 554,000  โมโกร
 34.บ้านป่าคาใหม่ -
16 พฤศจิกายน 2561
 1,692,000  อบต.คีรีราษฎร์
 35.บ้านปางส้าน -
20 พฤษภาคม 2561
 804,000  อบต.ด่านแม่ละเมา
 36.บ้านป่าไร่ -
21 พฤษภาคม 2651
 1,044,000  ขะเนจื้อ
 37.บ้านป่าไร่เหนือ -
6 กรกฏาคม 2561
 324,000  องค์การบริหารงานส่วตำบลสามหมื่น
 38.บ้านปูเต้อ -
14 พฤษภาคม 2561
 874,400  อบต.แม่กุ
 39.บ้านปูแป้ -
21 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.พะวอ
 40.บ้านพะละ -
16 พฤษภาคม 2561
 328,000  อบต.ขะเนจื้อ
 41.บ้านพะเด๊ะ -
22 พฤษภาคม
 607,000  อบต.พระธาตุผาแดง
 42.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ -
15 พฤศจิกายน 2560
 614,600  มหาวัน
 43.บ้านมอเกอ -
7 พฤศจิกายน 2561
 921,000  อบต.วาเล่ย์
 44.บ้านยะพอ -
23 พฤศจิกายน 2561
 1,254,000  อบต.วาเล่ย์
 45.บ้านร่มเกล้า 2 -
21 พฤษภาคม 2561
 2,364,000  คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
 46.บ้านร่มเกล้า 3 -
18 พฤษภาคม 2561
 702,000  อบต.คีรีราษฎร์
 47.บ้านร่มเกล้า 4 -
28 พฤษภาคม 2561
 1,019,000  อบต.คีรีราษฎร์
 48.บ้านวังตะเคียน -
15 พฤษภาคม 2561
 28,200  อบต.ท่าสายลวด
 49.บ้านวังผา -
10 มิถุนายน 2561
 470,000  ตำบลทุ่งหลวง
 50.บ้านวาเล่ย์ -
20 พฤศจิกายน 2561
 376,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
 51.บ้านสันป่าไร่ -
12 ธันวาคม 2561
 132,000  อบต.พระธาตุ
 52.บ้านสามหมื่น -
28 พฤศจิกายน 2561
 777,000  อบต.สามหมื่น
 53.บ้านหนองบัว -
20 พฤษภาคม 2561
 3,832,000  องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 54.บ้านหนองหลวง -
28 พฤศจิกายน 2561
 512,000  ตำบลแม่กลอง
 55.บ้านหมื่นฤาชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 740,000  อบต.พบพระ
 56.บ้านห้วยกะโหลก -
16 พฤษภาคม 2561
 47,000  อบต.แม่ปะ
 57.บ้านห้วยนกกก -
30 พฤศจิกายน 2560
 1,785,000  แม่หละ
 58.บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี -
30 พฤศจิกายน 2560
 472,000  อบต.แม่หละ
 59.บ้านห้วยนกแล -
1 ตุลาคม 2560
 1,476,000  อำเภอแม่ระมาด
 60.บ้านห้วยบง -
28 พฤษภาคม 2561
 273,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ. แม่ระมาด จ. ตาก
 61.บ้านห้วยปลาหลด -
9 มิถุนายน 2561
 153,000  ิอบต ด่านแม่ละเมา
 62.บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ -
23 พฤษภาคม 2561
 236,000  ด่านแม่ละเมา
 63.บ้านห้วยม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 948,000  เทศบาลตำบลท่าสายลวด
 64.บ้านห้วยหินฝน -
11 พฤษภาคม 2561
 280,000  อบต. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 65.บ้านห้วยโป่ง -
12 มิถุนายน 2561
 332,000  แม่ตื่น
 66.บ้านห้วยไม้แป้น -
17 พฤษภาคม 2561
 382,760  อบต.มหาวัน
 67.บ้านหัวฝาย -
21 พฤษภาคม 2561
 864,000  อบต.พระธาตุผาแดง
 68.บ้านอู่หู่ -
5 มิถุนายน 2561
 628,000  อบต.แม่ต้าน
 69.บ้านเจดีย์โคะ -
6 กรกฏาคม 2561
 938,300  มหาวัน
 70.บ้านเซอทะ -
28 พฤศจิกายน 2560
 695,460  ตำบลแม่กลอง
 71.บ้านแม่กลองน้อย -
4 มิถุนายน 2561
 126,000  อบต.โมโกร
 72.บ้านแม่กลองเก่า -
4 มิถุนายน 2561
 197,960  เทศบาลตำบลแม่กลอง
 73.บ้านแม่กลองใหม่ -
1 ธันวาคม 2561
 1,052,000  ตำบลแม่กลอง
 74.บ้านแม่กาษา -
10 สิงหาคม 2561
 223,440  อบต.แม่กาษา
 75.บ้านแม่กื้ดสามท่า -
11 มิถุนายน 2561
 244,000  อบต.แม่กาษา
 76.บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 -
29 พฤษภาคม 2561
 288,080  แม่กาษา
 77.บ้านแม่กุหลวง -
28 พฤษภาคม 2561
 132,000  อง์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
 78.บ้านแม่กุเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 690,000  เทศบาลตำบลแม่กุ
 79.บ้านแม่จวาง -
10 กรกฏาคม 2561
 542,000  อบต.ท่าสองยาง
 80.บ้านแม่จะเราสองแคว -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,471,000  ตำบลแม่จะเรา
 81.บ้านแม่ตาว -
11 พฤษภาคม 2561
 602,000  เทศบาลตำบลลท่าสายลวด
 82.บ้านแม่ตาวแพะ -
20 พฤศจิกายน 2560
 640,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
 83.บ้านแม่ตาวใต้ -
14 พฤศจิกายน 2560
 492,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
 84.บ้านแม่ตาวใหม่ -
24 พฤศจิกายน 2561
 577,000  อบต.พระธาตุผาแดง
 85.บ้านแม่ตื่น -
21 มิถุนายน 2561
 836,000  ท่าสองยาง
 86.บ้านแม่ปะ -
15 พฤษภาคม 2561
 314,000  อบต.แม่ปะ
 87.บ้านแม่ปะเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 572,000  อบต.แม่ปะ
 88.บ้านแม่ปะใต้ -
11 พฤษภาคม 2561
 784,000  แม่ปะ
 89.บ้านแม่พลู -
30 พฤษภาคม 2561
 1,584,000  แม่อุสุ
 90.บ้านแม่ระมาดน้อย -
23 พฤษภาคม
 465,200  อบต.ขะเนจื้อ
 91.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง -
24 พฤษภาคม 2561
 1,926,000  เทศบาลตำบลแม่ระมาด
 92.บ้านแม่ระเมิง -
30 พฤศจิกายน 2560
 3,896,000  แม่สอง
 93.บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ -
25 พฤศจิกายน 2560
 403,110  แม่สอง
 94.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 338,000  อุ้มผาง
 95.บ้านแม่ละเมา -
20 พฤศจิกายน 2560
 800,000  พะวอ
 96.บ้านแม่วะหลวง -
16 มีนาคม 2561
 421,880  อบต.แม่วะหลวง
 97.บ้านแม่สละ -
30 พฤศจิกายน 2560
 151,000  แม่หละ
 98.บ้านแม่สละเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 258,000  อบต.แม่หละ
 99.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 1,931,000  อบต.แม่สอง
 100.บ้านแม่อมกิ -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 1,742,000  อบต.แม่วะหลวง
 101.บ้านแม่ออกผารู -
20 มิถุนายน 2561
 416,000  แม่หละ
 102.บ้านแม่อุสุวิทยา -
27 พฤศจิกายน 2560
 3,656,000  อบต.แม่อุสุ
 103.บ้านแม่โกนเกน -
15 พฤศจิกายน 2561
 1,210,600  อบต.มหาวัน
 104.บ้านแม่โพ -
30 พฤษภาคม 2561
 564,000  อบต.ท่าสองยาง
 105.บ้านไม้กะพง -
23 พฤศจิกายน 2561
 436,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
 106.ป่าไม้อุทิศ 4 -
18 พฤษภาคม 2561
 3,559,000  อบต.คีรีราษฎร์
 107.รวมไทยพัฒนา 1 -
17 พฤษภาคม 2561
 1,194,000  อบต. รวมไทยพัฒนา 1
 108.รวมไทยพัฒนา 2 -
22 พฤษภาคม 2561
 1,560,000  รวมไทยพัฒนา
 109.รวมไทยพัฒนา 3 -
30 พฤษภาคม 2561
 1,943,000  คีรีราษฎร์
 110.รวมไทยพัฒนา 4 -
7 พฤษภาคม 2561
 606,000  อบต.รวมไทยพัฒนา
 111.รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี -
7 พฤษภาคม 2561
 338,000  องคฺ์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาi
 112.รวมไทยพัฒนา 5 -
25 พฤษภาคม 2561
 1,347,000  วาเล่ย์
 113.รวมไทยพัฒนา 6 -
18 พฤษภาคม 2561
 3,662,340  ช่องแคบ
 114.วัดสว่างอารมณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 436,000  อบต.พะวอ
 115.สามัคคีวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 546,000  อบต.อุ้มผาง
 116.ห้วยน้ำนักวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 1,041,200  อบต.พบพระ
 117.อรุณเมธา -
16 พฤษภาคม 2561
 1,860,000  ช่องแคบ
 118.แม่สอด -
15 มิถุนายน 2561
 1,394,000  เทศบาลนครแม่สอด
 119.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) -
16 พฤษภาคม 2561
 676,000  อบต.ด่านแม่ละเมา
 120.ไทยราษฎร์คีรี -
21 พฤษภาคม 2561
 1,049,000  ช่องแคบ
 121.ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย -
25 มกราคม 2561
 632,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ

Powered By www.thaieducation.net