แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ -
25 กรกฏาคม 2561
 302,000  หนองแหย่ง
 2.ชุมชนบ้านดง -
0 กรกฏาคม
   เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 3.ชุมชนบ้านแม่สาบ -
22 มิถุนายน 2561
 96,000  สะเมิงใต้
 4.ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน -
22 มิถุนายน 2561
 23,740  สะเมิงใต้
 5.ชุมชนบ้านโป่ง -
8 มิถุนายน 2561
 145,000  บ้านโป่ง
 6.ชุมชนวัดช่อแล -
15 พฤษภาคม 2561
   
 7.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา -
22 พฤษภาคม 61
 220,000  
 8.ทรายทองราษฎร์อุทิศ -
20 มิถุนายน 2561
 137,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 9.บ้านกองแหะ -
16 พฤษภาคม 2561
 8,200  โป่งแยง
 10.บ้านกาดฮาว -
16 พฤษภาคม 2561
 328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
 11.บ้านก๋ายน้อย -
20 มิถุนายน 2561
 42,000  เมืองก๋าย
 12.บ้านกิ่วเสือ -
24 พฤศจิกายน 2560
 268,000  ยั้งเมิน
 13.บ้านขุนแจ๋ -
14 กรกฏาคม 2561
 140,000  
 14.บ้านช้างใน -
26 มิถุนายน 2561
 106,000  บ้านช้าง
 15.บ้านต้นขาม -
24 พฤษภาคม 2561
 107,000  กื้ดช้าง
 16.บ้านต้นผึ้ง -
11 พฤษภาคม 2561
   
 17.บ้านต้นรุง -
11 มิถุนายน 2561
 278,000  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
 18.บ้านทับเดื่อ -
16 กรกฏาคม 2561
 83,000  ตำบลอินทขิล
 19.บ้านท่ามะเกี๋ยง -
11 กรกฏาคม
 140,000  
 20.บ้านท่าเกวียน -
13 พฤษภาคม 2561
 472,880  
 21.บ้านทุ่งโป่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 452,000  ตำบลแม่แรม
 22.บ้านนากู่ -
18 ธันวาคม 2560
 45,000  อบต.แม่สาบ
 23.บ้านนาบุญโหล่งขอด -
0 ธันวาคม
 164,000  โหล่งขอด
 24.บ้านน้ำริน -
25 มิถุนายน 2561
 189,260  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
 25.บ้านบวกจั่น -
28 พฤษภาคม 2561
 274,000  โป่งแยงใน
 26.บ้านบวกหมื้อ -
15 สิงหาคม 2561
 630,000  เทศบาลสันมหาพน
 27.บ้านบวกเปา -
14 พฤษภาคม 2561
 236,000  ตำบลหนองแหย่ง
 28.บ้านบ่อแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 560,000  บ่อแก้ว
 29.บ้านปง -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 30.บ้านป่าก้าง -
10 มิถุนายน 2561
 158,000  
 31.บ้านปางกว้าง -
26 กันยายน 2561
 135,000  สำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล
 32.บ้านปางขุม -
20 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต
 33.บ้านปางห้วยตาด -
6 ธันวาคม 2560
 444,000  เทศบาลตำบลอินทขิล
 34.บ้านปางฮ่าง -
5 มิถุนายน 2561
 131,000  สบเปิง
 35.บ้านปางไม้แดง -
10 มิถุนายน 2561
 184,000  อบต.บ้านช้าง
 36.บ้านปางไฮ -
18 พฤษภาคม 2561
 76,000  
 37.บ้านป่าติ้ว -
28 มิถุนายน 2561
 370,000  
 38.บ้านป่าตุ้ม -
11 มิถุนายน 2561
 286,000  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
 39.บ้านป่าบง -
22 มิถุนายน 2561
 658,000  เมืองแม่โจ้
 40.บ้านป่าลาน -
10 พฤษภาคม 2561
 474,000  สะเมิงเหนือ
 41.บ้านป่าเหมือด -
31 กรกฏาคม 2561
 195,000  
 42.บ้านป่าไหน่ -
25 มิถุนายน 2561
 122,000  ป่าไหน
 43.บ้านผาหมอน -
15 สิงหาคม 2561
 132,000  สบเปิง
 44.บ้านผึ้ง -
15 มิถุนายน 2561
 130,000  เทศบาลแม่หอพระ
 45.บ้านพระนอน -
31 ตุลาคม 2560
 484,000  อบต.ดอนแก้ว
 46.บ้านร่มหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 235,560  ตำบลแม่แฝก
 47.บ้านริมใต้ -
9 กรกฏาคม 2561
 3,612,000  เทศบาลตำบลแม่ริม
 48.บ้านศรีงาม -
16 พฤษภาคม 2561
 360,000  ตำบลแม่แฝก
 49.บ้านศรีบุญเรือง -
16 พฤษภาคม 2561
 848,000  ตำบลป่าไผ่
 50.บ้านสะลวงนอก -
18 พฤษภาคม 2561
 266,000  สะลวง
 51.บ้านสันกลาง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลป่าไหน่
 52.บ้านสันคะยอม -
26 กรกฏาคม 2561
 333,820  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
 53.บ้านสันปง -
16 พฤษภาคม 2561
 118,560  
 54.บ้านสันป่าตอง -
10 พฤษภาคม 2561
 58,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 55.บ้านสันป่าสัก -
15 พฤษภาคม 2561
 3,800  
 56.บ้านสันพระเนตร -
16 พฤษภาคม 2561
 581,000  เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 57.บ้านสันศรี -
17 พฤษภาคม 2561
 116,000  เทศบาลตำบลสันพระเนตร
 58.บ้านหนองก๋าย -
9 เมษายน 2561
 11,000  อบต.สันป่ายาง
 59.บ้านหนองปลามัน -
10 พฤษภาคม 2561
 452,480  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 60.บ้านหนองปิด -
10 พฤศจิกายน 2560
 164,000  อบต.สันทราย
 61.บ้านหนองมะจับ -
15 พฤษภาคม 2561
 140,000  แม่แฝก
 62.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) -
23 พฤษภาคม 2561
 300,000  ตำบลหนองหาร
 63.บ้านหนองไคร้ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,250,000  หนองจ๊อม
 64.บ้านหลวง -
9 ตุลาคม 2560
 88,000  อบต.โหล่งขอด
 65.บ้านหลักปัน -
25 พฤษภาคม 2561
 830,000  
 66.บ้านห้วยน้ำจาง -
27 ตุลาคม 2560
 416,000  บ่อแก้ว
 67.บ้านห้วยบง -
15 มิถุนายน 2561
 138,000  เขื่อนผาก
 68.บ้านห้วยบง -
14 มิถุนายน 2561
 138,000  เขื่อนผาก
 69.บ้านห้วยเกี๋ยง -
20 มิถุนายน 2561
 242,000  เมืองแม่โจ้
 70.บ้านหัวฝาย -
17 พฤศจิกายน 2560
 380,000  เทศบาลตำบลเมืองเล็น
 71.บ้านเจดีย์แม่ครัว -
16 พฤษภาคม 2561
 872,960  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
 72.บ้านเป้าวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 20  บ้านเป้า
 73.บ้านเมืองก๊ะ -
16 พฤษภาคม 2561
 58,000  อบต
 74.บ้านเมืองกื้ด -
18 พฤษภาคม 2561
 532,000  อบต.กื้ดช้าง
 75.บ้านเมืองขอน -
8 พฤศจิกายน 2560
 232,000  ป่าไผ่
 76.บ้านเอียก -
9 เมษายน 2561
   อบต.สันป่ายาง
 77.บ้านแจ่งกู่เรือง -
16 พฤษภาคม
   เทศบาลเวียงพร้าว
 78.บ้านแม่ขะปู -
12 มิถุนายน 2561
 252,000  บ่อแก้ว
 79.บ้านแม่ตะมาน -
24 พฤษภาคม 2561
 198,000  กื้ดช้าง
 80.บ้านแม่ปั๋ง -
5 กรกฏาคม 2561
 481,440  ตำบลแม่ปั๋ง
 81.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง -
16 พฤษภาคม 2561
 61,200  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 82.บ้านแม่ปาคี -
10 มิถุนายน 2561
   สันทราย
 83.บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) -
0 พฤษภาคม
 263,000  สันทรายหลวง
 84.บ้านแม่ยางห้า -
26 มิถุนายน 2561
 262,000  บ่อแก้ว
 85.บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม -
26 มิถุนายน 2561
 94,000  บ่อแก้ว
 86.บ้านแม่ลานคำ -
22 มิถุนายน 2561
 245,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 87.บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก -
22 มิถุนายน 2561
 63,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 88.บ้านแม่สา -
8 ธันวาคม 2560
 964,000  อบต.แม่สา
 89.บ้านแม่เลา -
14 มิถุนายน 2561
 78,000  ป่าแป๋
 90.บ้านแม่เหียะ -
15 พฤษภาคม 2561
 240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 91.บ้านแม่แต -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
 92.บ้านแม่แฝก -
16 พฤษภาคม 2561
 530,460  ตำบลเจดีย์แม่ครัว
 93.บ้านแม่แมม -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  ป่าแป๋
 94.บ้านแม่แว -
12 กรกฏาคม 2561
 128,000  
 95.บ้านแม่แสะ -
22 มิถุนายน 2561
 190,000  
 96.บ้านแม่โจ้ -
11 กุมภาพันธ์ 2561
 2,052,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
 97.บ้านแม่โต๋ -
13 มิถุนายน 2561
 202,000  อบต.บ่อแก้ว
 98.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า -
22 มิถุนายน 2561
 32,000  อบต
 99.บ้านแม่ไคร้ -
16 พฤษภาคม 2561
 286,000  ป่าแป๋
 100.บ้านโป่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 108,000  ตำบลแม่แฝก
 101.บ้านโปง -
8 พฤศจิกายน 2560
 424,000  ตำบลป่าไผ่
 102.บ้านโป่งแยงใน -
27 มิถุนายน 2561
 458,000  โป่งแยง
 103.บ้านใหม่ -
15 พฤษภาคม 2561
   
 104.ประชาสามัคคีวิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 9,800  
 105.ประดู่วิทยา -
20 ธันวาคม 2560
 462,560  ตำบลแม่ปั๋ง
 106.ป่าจี้วังแดงวิทยา -
0 พฤษภาคม
   
 107.ป่าแป๋วิทยา -
11 มิถุนายน 2561
 104,000  ป่าแป๋
 108.พร้าวบูรพา -
9 พฤศจิกายน 2560
 415,000  ป่าตุ้ม
 109.ภูดินวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 54,000  เทศบาลตำบลแม่หอพระ
 110.มูลนิธิมหาราช 5 -
6 ธันวาคม 2560
 323,380  ตำบลริมเหนือ
 111.รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  บ่อแก้ว
 112.ร่ำเปิงวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 210,000  ตำบลจอมแจ้ง
 113.วัดงิ้วเฒ่า -
15 พฤษภาคม 2561
 95,000  อบต.แม่สาบ
 114.วัดช่อแลสาขาบ้านดง -
15 พฤษภาคม 2561
 56,000  
 115.วัดทรายมูล -
12 กรกฏาคม 2561
 272,000  เทศบาล
 116.วัดท่าข้าม -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  สบเปิง
 117.วัดทุ่งหลวง -
13 มิถุนายน 2561
 264,000  
 118.วัดนาเม็ง -
6 มิถุนายน 2560
 77,220  แม่หอพระ
 119.วัดบ้านป้อก -
16 พฤษภาคม 2561
 186,000  อบต.สะเมิงเหนือ
 120.วัดบ้านเหล่า -
20 กรกฏาคม 2561
 26,200  เมืองก๋าย
 121.วัดปางมะกล้วย -
9 ตุลาคม 2560
 151,000  เทศบาลตำบลป่าแป๋
 122.วัดปางเติม -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  แม่สาบ
 123.วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ -
2 กรกฏาคม 2561
 44,000  อบต.แม่สาบ
 124.วัดยั้งเมิน -
29 พฤษภาคม 2561
 120,000  
 125.วัดสันคะยอม -
15 มิถุนายน 2561
 226,000  สันทรายหลวง
 126.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) -
14 มิถุนายน 2561
 279,000  ตำบลสันทรายหลวง
 127.วัดหนองออน -
16 พฤษภาคม 2561
 110,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 128.วัดห้วยไร่ -
8 มิถุนายน 2561
 113,000  สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
 129.วัดอมลอง -
16 มิถุนายน 2561
   อบต.แม่สาบ
 130.วัดแม่กะ -
22 พฤศจิกายน 2560
 458,000  แม่แตง
 131.วัดแม่เลย -
16 พฤศจิกายน 2561
 98,000  สะเมิงเหนือ
 132.วัดแม่แก้ดน้อย -
7 สิงหาคม 2561
 815,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
 133.สบเปิงวิทยา -
6 พฤษภาคม 2561
 762,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 134.สหกรณ์ดำริ -
3 กรกฏาคม 2561
 124,080  น้ำแพร่
 135.สันทรายหลวง -
15 มิถุนายน 2561
 1,092,000  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 136.สันป่าตึงวิทยาคาร -
9 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.สันป่ายาง
 137.สันป่ายางวิทยาคาร -
9 พฤษภาคม 2561
 80,000  อบต.สันป่ายาง
 138.สันป่าสักวิทยา -
12 มิถุนายน 2561
 2,568,000  เทศบาลตำบลสันมหาพน
 139.สันมหาพนวิทยา -
20 มิถุนายน 2561
 1,082,000  เทศบาลตำบลสันมหาพน
 140.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 -
13 มิถุนายน 2561
 346,000  โป่งแยง
 141.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 -
15 พฤษภาคม 2561
 1,097,560  เทศบาลตำบลแม่แรม
 142.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ -
31 พฤษภาคม 2561
 452,000  โป่งแยง

Powered By www.thaieducation.net