แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงราย เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง -
25 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
 2.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.ผางาม
 3.ดอยลานพิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 103,000  เทศบาลตำบลดอยลาน
 4.บ้านกกน้อยวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 224,000  อบต.ห้วยชมภู
 5.บ้านขัวแคร่ -
5 มิถุนายน 2561
 200,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 6.บ้านจอเจริญ -
23 พฤษภาคม 2561
 230,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
 7.บ้านจะคือ -
25 พฤษภาคม 2561
 340,000  อบต.ห้วยชมภู
 8.บ้านจำบอน -
16 พฤษภาคม 2561
 508,000  เทศบาลตำบลดอยลาน
 9.บ้านช่องลม -
23 พฤษภาคม 2561
 211,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
 10.บ้านชัยพฤกษ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 87,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
 11.บ้านดงป่าเหมี้ยง -
16 พฤษภาคม 2561
 121,780  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 12.บ้านดอน -
23 พฤษภาคม 2561
 648,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 13.บ้านดอยงาม -
23 พฤษภาคม 2561
 155,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
 14.บ้านดอยฮาง -
16 พฤษภาคม 2561
 411,940  เทศบาลตำบลดอยฮาง
 15.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) -
4 มิถุนายน 2561
 977,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 16.บ้านถ้ำผาตอง -
18 พฤษภาคม 2561
 260,000  เทศบาลตำบลท่าสุด
 17.บ้านท่าสาย -
17 พฤษภาคม 2561
 46,000  เทศบาลตำบลท่าสาย
 18.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) -
15 มิถุนายน 2561
 1,080,000  อบต.ทุ่งก่อ
 19.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
 20.บ้านทุ่งหลวง -
15 พฤษภาคม 2561
 261,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 21.บ้านนางแล -
16 พฤษภาคม 2561
 379,440  เทศบาลตำบลนางแล
 22.บ้านนางแลใน -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  เทศบาลตำบลนางแล
 23.บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  อบต.ทุ่งก่อ
 24.บ้านน้ำลัด -
24 พฤษภาคม 2561
 520,000  เทศบาลนครเชียงราย
 25.บ้านบ่อทอง -
22 มิถุนายน 2561
 72,000  เทศบาลตำบลท่าสุด
 26.บ้านปงเคียน -
6 มิถุนายน 2561
 314,760  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
 27.บ้านป่าก๊อ -
18 พฤษภาคม 2561
 124,080  เทศบาลตำบาลห้วยสัก
 28.บ้านปางขอน -
25 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.ห้วยชมภู
 29.บ้านปางคึก -
23 พฤษภาคม 2561
 159,380  อบต.แม่กรณ์
 30.บ้านปางริมกรณ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 298,500  อบต.แม่กรณ์
 31.บ้านปางลาว -
31 พฤษภาคม 2561
 478,000  เทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม
 32.บ้านป่าซาง -
8 มิถุนายน 2561
 65,000  อบต.ป่าซาง
 33.บ้านป่าซางเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 302,000  อบต.ป่าซาง
 34.บ้านป่าบง -
17 พฤษภาคม 2561
 320,380  อบต. ผางาม
 35.บ้านป่ายางมน -
15 พฤษภาคม 2561
 190,920  อบต.รอบเวียง
 36.บ้านป่ายางหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 41,000  อบต.ริมกก
 37.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 289,000  เทศบาลตำบลนางแล
 38.บ้านป่าสักไก่ -
5 มิถุนายน 2561
 544,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 39.บ้านป่าอ้อดอนชัย -
11 พฤษภาคม 2561
 120,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 40.บ้านป่าแหย่ง -
24 กรกฏาคม 2561
 41,280  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 41.บ้านปุยคำ -
11 พฤษภาคม 2561
 124,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 42.บ้านผาลั้ง -
25 พฤษภาคม 2561
 36,000  อบต.ห้วยชมภู
 43.บ้านผาเสริฐ -
14 พฤษภาคม 2561
 170,300  เทศบาลตำบลดอยฮาง
 44.บ้านรวมมิตร -
15 พฤษภาคม 2561
 483,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 45.บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ -
15 พฤษภาคม 2561
 36,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 46.บ้านร่องปลาขาว -
14 พฤษภาคม 2561
 134,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 47.บ้านร่องหวาย -
17 พฤษภาคม 2561
 77,280  อบต.ดงมหาวัน
 48.บ้านร่องห้า -
16 พฤษภาคม 2561
 52,000  อบต.ผางาม
 49.บ้านร่องเผียว -
16 พฤษภาคม 2561
 114,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 50.บ้านริมลาว -
16 พฤษภาคม 2561
 404,700  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 51.บ้านศรีเวียง -
16 พฤษภาคม 2561
 284,000  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
 52.บ้านสมานมิตร -
23 พฤษภาคม 2561
 38,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
 53.บ้านสันกลาง -
9 พฤษภาคม 2561
 182,880  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 54.บ้านสันต้นขาม -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  เทศบาลตำบลนางแล
 55.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) -
25 พฤษภาคม 2561
 2,748,720  เทศบาลนครเชียงราย
 56.บ้านหนองบัวผาบ่ม -
15 พฤษภาคม 2561
 89,000  อบต.ผางาม
 57.บ้านหนองบัวแดง -
18 พฤษภาคม 2561
 101,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
 58.บ้านหนองหม้อ -
9 พฤษภาคม 2561
 294,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 59.บ้านห้วยขม -
15 พฤษภาคม 2561
 156,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 60.บ้านห้วยขี้เหล็ก -
15 พฤษภาคม 2561
 146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
 61.บ้านห้วยชมภู -
25 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.ห้วยชมภู
 62.บ้านห้วยทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 42,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 63.บ้านห้วยทรายขาว -
14 พฤษภาคม 2561
 144,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 64.บ้านห้วยหมากเอียก -
15 พฤษภาคม 2561
 476,000  เทศบาลตำบลป่าซาง
 65.บ้านห้วยห้างป่าสา -
16 พฤษภาคม 2561
 178,000  เทศบาลตำบลป่าซาง
 66.บ้านห้วยแม่ซ้าย -
15 พฤษภาคม 2561
 268  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 67.บ้านห้วยแม่เลี่ยม -
25 พฤษภาคม 2561
 400,000  อบต.ห้วยชมภู
 68.บ้านหัวดง -
22 พฤษภาคม 2561
 43,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 69.บ้านหัวดอย -
17 พฤษภาคม 2561
 530,000  เทศบาลตำบลท่าสาย
 70.บ้านเมืองชุม -
15 พฤษภาคม 2561
 497,000  เทศบาลตำบลเวียงชัย
 71.บ้านเวียงกลาง -
25 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
 72.บ้านเวียงกือนา -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
 73.บ้านเวียงชัย -
14 พฤษภาคม 2561
 155,000  เทศบาลตำบลเวียงชัย
 74.บ้านเวียงเดิม -
6 พฤษภาคม 2561
 167,320  เทศบาลตำบลเวียงเหนืิอ
 75.บ้านแม่กรณ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 314,580  อบต.แม่กรณ์
 76.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด -
5 มิถุนายน 2561
 486,000  เทศบาลตำบลท่าสุด
 77.บ้านโป่ง -
15 มิถุนายน 2561
 168,000  อบต.ทุ่งก่อ
 78.บ้านโป่งช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 171,580  เทศบาลตำบลดอยลาน
 79.บ้านโป่งนาคำ -
24 พฤษภาคม 2561
 114,680  เทศบาลตำบลดอยฮาง
 80.บ้านโป่งน้ำตก -
5 มิถุนายน 2561
 357,440  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 81.บ้านโป่งน้ำร้อน -
24 พฤษภาคม 2561
 118,440  เทศบาลตำบลดอยฮาง
 82.บ้านโป่งพระบาท -
31 พฤษภาคม 2561
 620,280  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 83.บ้านโป่งฮึ้ง -
18 พฤษภาคม 2561
 136,540  เทศบาลห้วยสัก
 84.บ้านโป่งเกลือ -
16 พฤษภาคม 2561
 421,760   เทศบาลคำบลดอยลาน
 85.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม -
16 พฤษภาคม 2561
 539,400  เทศบาลตำบลดอยลาน
 86.บ้านโล๊ะป่าห้า -
31 พฤษภาคม 2561
 137,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
 87.ผาขวางวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 974,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 88.ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ -
15 พฤษภาคม 2561
 46,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
 89.ร่องเบ้อวิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 338,560  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 90.ห้วยพลูพิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 180,000  เทศบาลตำบลท่าสุด
 91.ห้วยเจริญวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 105,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
 92.อนุบาลดงมหาวัน -
23 พฤษภาคม 2561
 806,300  อบต.ดงมหาวัน
 93.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) -
19 กรกฏาคม 2561
 324,000  อบต.นางแล
 94.อนุบาลห้วยสัก -
16 พฤษภาคม 2561
 308,700  เทศบาลตำบลห้วยสัก
 95.อนุบาลหัวฝาย -
25 พฤษภาคม 2561
 1,145,120  เทศบาลนครเชียงราย
 96.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) -
26 พฤษภาคม 2561
 608,000  เทศบาลนครเชียงราย
 97.อนุบาลเชียงราย -
28 มิถุนายน 2561
 4,198,000  เทศบาลนครเชีียงราย
 98.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) -
18 มิถุนายน 2561
 634,000  เทศบาลตำบลสันทราย
 99.อนุบาลเวียงชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 787,640  เทศบาลสิริเวียงชัย
 100.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 404,920  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 101.เวียงเชียงรุ้งวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 156,000  อบต.ทุ่งก่อ
 102.เวียงแก้ววิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 166,000  เทศบาลตำบลเมืองชุม
 103.แม่มอญวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 346,000  อบต.ห้วยชมภู
 104.แม่ยาววิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 163,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว

Powered By www.thaieducation.net