แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) -
1 พฤศจิกายน 2560
 263,360  กุดยม
 2.กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
   บ้านแก้ง
 3.คุรุราษฎร์วิทยา -
13 พฤศจิกายน 2560
 980,000  
 4.ฉิมพลีมา -
11 มิถุนายน
 396,000  
 5.ชัยชุมพลวิทยา -
4 กรกฏาคม 2561
 305,000  เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 6.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน -
18 พฤษภาคม 2561
 183,000  
 7.ชุมชนบ้านหนองเซียงซา -
25 พฤษภาคม 2561
 265,080  ผักปัง
 8.ชุมชนบ้านหัน -
13 มิถุนายน 2561
 362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 9.ชุมชนบ้านเมืองเก่า -
17 พฤษภาคม 2561
 181,000  อบต.บ้านยาง
 10.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 1,030,000  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
 11.ชุมชนห้วยยาง -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,140,000  เทศบาลตำบลห้วยยาง
 12.ชุมชนแท่นประจัน -
17 พฤศจิกายน 2560
 1,463,000  
 13.บ้านกลาง -
13 พฤศจิกายน 2560
 72,000  อบต.โนนทอง
 14.บ้านกวางโจนโนนทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 230,000  กวางโจน
 15.บ้านก่าน -
2 พฤศจิกายน 2560
 594,000  หนองสังข์
 16.บ้านกุดขอนแก่น -
15 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.
 17.บ้านกุดจอก -
0 พฤษภาคม
 122,000  โคกสะอาด
 18.บ้านกุดหมากเห็บ -
1 มิถุนายน 2561
 168,000  บ้านดอน
 19.บ้านกุดหัวช้าง - -
    -
 20.บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 290,000  อบต.กุดเลาะ
 21.บ้านกุดแคน -
16 พฤษภาคม 2561
 91,980  
 22.บ้านกุดแดง -
0 มิถุนายน
 152,000  โคกสะอาด
 23.บ้านกุดโคลน -
0 พฤษภาคม
 128,000  โคกสะอาด
 24.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ -
19 มิถุนายน 2561
 520,000  ท่ามะไฟหวาน
 25.บ้านขามป้อม - -
    -
 26.บ้านข่าเชียงพิน -
9 พฤศจิกายน 2560
 684,000  บ้านแท่น
 27.บ้านคลองบอน -
7 มิถุนายน 2561
 74,000  
 28.บ้านคอนสาร -
6 มิถุนายน 2561
 410,000  เทศบาลตำบลคอนสาร
 29.บ้านจมื่น -
5 กรกฏาคม 2561
 122,000  ตำบลบ้านเดื่อ
 30.บ้านฉนวน(ภูเขียว) -
16 พฤษภาคม 2560
 720,000  อบตบ้านดอน
 31.บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) -
30 มิถุนายน 2560
 512,000  หนองข่า
 32.บ้านซำมูลนาก - -
    -
 33.บ้านดงกลาง -
11 มิถุนายน 2561
 216,000  อบต.ดงกลาง
 34.บ้านดงขีสะเดาหวาน -
18 พฤษภาคม 2561
 117,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 35.บ้านดงบัง -
5 พฤษภาคม 2561
 84,000  เทศบาลตำบลคอนสาร
 36.บ้านดงพอง -
10 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.นาหนองทุ่ม
 37.บ้านดงเมย -
16 พฤษภาคม 2561
 135,000  
 38.บ้านดงใต้ -
22 พฤศจิกายน 2560
 54,000  อบต ตำบลดงกลาง
 39.บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า -
7 มิถุนายน 2561
 914,380  อบตบ้านหัน
 40.บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย -
15 มิถุนายน 2561
 136,000  เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 41.บ้านดอนจำปา -
16 พฤษภาคม 2561
 159,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
 42.บ้านดอนดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 206,000  ตำบลบ้านเต่า
 43.บ้านดอนหัน -
18 พฤษภาคม 2561
 98,000  หนองโพนงาม
 44.บ้านดอนหันนาสวรรค์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 44,000  สามสวน
 45.บ้านดอนอุดม -
16 พฤษภาคม 2560
 114,000  ห้วยยาง
 46.บ้านดอนเค็ง -
25 พฤษภาคม 2561
 64,000  หนองคู
 47.บ้านดอนเตาเหล็ก -
13 พฤศจิกายน 2560
 132,000  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 48.บ้านดอนไก่เถื่อน -
1 พฤศจิกายน 2561
 99,000  บ้านดอน
 49.บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ -
7 กรกฏาคม 2561
 128,000  
 50.บ้านตลาดอุดมวิทย์ -
8 มิถุนายน 2561
 483,000  บ้านหัน
 51.บ้านตลุกหิน - -
    -
 52.บ้านตาดรินทอง -
1 เมษายน 2561
 136,000  เทศบาลธาตุทอง
 53.บ้านถนนกลาง -
17 พฤศจิกายน 2560
 308,000  
 54.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี -
1 พฤศจิกายน 2561
 458,000  อบต.บ้านยาง
 55.บ้านท่าคร้อโนนศิลา - -
    -
 56.บ้านท่าทางเกวียน -
25 มิถุนายน 2561
 34,000  
 57.บ้านท่ามะไฟหวาน -
28 มิถุนายน 2561
 462,000  
 58.บ้านท่าศาลา -
0 พฤศจิกายน
 364,000  อบต.ดงกลาง
 59.บ้านท่าเริงรมย์ -
17 พฤศจิกายน 2560
 188,000  ทุ่งพระ
 60.บ้านทิกแล้ง -
12 พฤษภาคม 2561
 216,000  หนองโพนงาม
 61.บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ -
12 พฤษภาคม 2561
 114,000  หนองโพนงาม
 62.บ้านทุ่งคำหลวง -
6 มิถุนายน 2561
 68,000  
 63.บ้านทุ่งพระ -
12 มิถุนายน 2561
 132,000  ทุ่งพระ
 64.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) -
20 กุมภาพันธ์ 2561
 1,092,000  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
 65.บ้านธาตุ -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  เทศบาลตำบลธาตุทอง
 66.บ้านนกเขาทอง -
11 พฤษภาคม 2561
 146,000  
 67.บ้านนาดี -
17 พฤศจิกายน 2560
 279,000  
 68.บ้านนาบัว -
28 พฤษภาคม 2561
 174,000  อบต.ดงบัง อ.คอนสาร
 69.บ้านนายม -
11 มิถุนายน 2561
 208,000  อบต
 70.บ้านนาวงเดือน -
2 พฤศจิกายน 2560
 256,000  
 71.บ้านนาสมบูรณ์ -
11 มิถุนายน 2561
 134,000  
 72.บ้านนาสีดา -
1 ตุลาคม 2560
 648,000  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 73.บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  เทศบาล
 74.บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,286,000  เทศบาล
 75.บ้านนาหัวแรด -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 76.บ้านนาเกาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 77.บ้านนาแก -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,406,000  เทศบาล
 78.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) -
7 มิถุนายน 2561
 326,000  บ้านหัน
 79.บ้านน้ำทิพย์ - -
    -
 80.บ้านน้ำพุปางวัว -
1 มิถุนายน 2560
 98,000  คอนสาร
 81.บ้านน้ำพุหินลาด -
16 พฤษภาคม 2560
 456,000  ทุ่งนาเลา
 82.บ้านน้ำอุ่น -
    -
 83.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  บ้านบัว
 84.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง -
20 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต .โนนทอง
 85.บ้านปากช่องผาเบียด -
31 ตุลาคม 2561
 122,000  เทศบาลตำบลห้วยยาง
 86.บ้านป่าว่าน -
6 พฤศจิกายน 2560
 488,000  เทศบาลตำบลห้วยยาง
 87.บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก -
6 พฤศจิกายน 2560
 116,000  ตำบลห้วยยาง
 88.บ้านฝายพญานาค - -
    -
 89.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา -
6 พฤศจิกายน 2560
 326,000  อบต.บ้านเป้า
 90.บ้านพรมใต้พิทยาคาร -
 70,000  ผักปัง -
 91.บ้านพีพวย -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 264,000  สระโพนทอง
 92.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) -
0 กุมภาพันธ์
   อบต
 93.บ้านภูดินหินกอง -
28 พฤษภาคม 2561
 478,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
 94.บ้านม่วง -
1 ตุลาคม 2560
 26,400  อบต.ดงบัง
 95.บ้านมอญ -
8 พฤศจิกายน 2560
 400,000  อบต.บ้านแท่น
 96.บ้านมูลกระบือ -
12 พฤษภาคม 2561
 140,000  หนองคอนไทย
 97.บ้านยางคำวิทยา -
17 มกราคม 2562
   ท่ามะไฟหวาน
 98.บ้านระหัด -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  กุดเลาะ
 99.บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  
 100.บ้านวังม่วง -
8 พฤศจิกายน 2560
 872,000  หนองโพนงาม
 101.บ้านวังหิน -
28 พฤศจิกายน 2560
 115,000  ตำบลบ้านเต่า
 102.บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 572,000  อบต.สระโพนทอง
 103.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ -
27 เมษายน 2561
 387,000  โนนกอก
 104.บ้านสระแต้ -
18 พฤษภาคม 2561
 93,000  หนองไผ่
 105.บ้านสวนอ้อย -
1 พฤศจิกายน 2561
 9,600  อบต.
 106.บ้านสะเดาหนองไผ่ -
12 มิถุนายน 2561
 154,000  อบต.สระพัง
 107.บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) -
22 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.หนองโพนงาม
 108.บ้านสารจอด -
17 พฤษภาคม 2561
 179,000  
 109.บ้านสารจอดเก่า -
15 พฤษภาคม 2561
   หนองโพนงาม
 110.บ้านสีปลาด -
16 พฤศจิกายน 2560
 178,000  หนองคอนไทย
 111.บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) -
31 ตุลาคม 2560
 812,000  เทศบาล
 112.บ้านหนองกุง -
1 พฤศจิกายน 2560
 864,000  กวางโจน
 113.บ้านหนองกุงใหม่ -
15 พฤษภาคม 2561
 396,000  เทศบาลตำบลธาตุทอง
 114.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) -
7 มิถุนายน 2561
 168,020  อบต หนองข่า
 115.บ้านหนองขาม(ภูเขียว) -
21 พฤศจิกายน 2560
 217,000  บ้านเพชร
 116.บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  อบต.หนองขาม
 117.บ้านหนองคอนไทย -
16 พฤศจิกายน 2560
 554,000  หนองคอนไทย
 118.บ้านหนองคัน -
16 พฤษภาคม 2561
   
 119.บ้านหนองคู - -
    -
 120.บ้านหนองคูวิทยาคม -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 140,000  สระโพนทอง
 121.บ้านหนองงูเหลือม -
13 พฤษภาคม 2561
 123,200  บ้านเพชร
 122.บ้านหนองช้างเอก -
1 พฤศจิกายน 2560
 70,000  หนองขาม
 123.บ้านหนองดินดำ - -
    -
 124.บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) -
16 พฤษภาคม 2560
 402,800  ตำบลบ้านแก้ง
 125.บ้านหนองตากล้า -
24 พฤศจิกายน 2560
 79,000  
 126.บ้านหนองบัว(บ้านแท่น) -
8 พฤศจิกายน 2560
 392,000  บ้านแท่น
 127.บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 490,860  ตำบลบ้านเดื่อ
 128.บ้านหนองบัวพรม -
16 พฤศจิกายน 2560
 344,000  หนองคอนไทย
 129.บ้านหนองปลา -
28 พฤษภาคม 2561
 333,000  โคกสะอาด
 130.บ้านหนองปลามันหนองไร่ -
26 พฤษภาคม 2561
   ตำบลหนองสังข์
 131.บ้านหนองปอแดง -
31 ตุลาคม 2560
 61,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
 132.บ้านหนองผักหลอด -
10 พฤศจิกายน 2560
 396,000  บ้านแท่น
 133.บ้านหนองพีพ่วน -
4 กรกฏาคม 2561
 248,000  อบต
 134.บ้านหนองม่วงบำรุง -
 138,720  โคกกุง
 135.บ้านหนองรวก -
30 ตุลาคม 2560
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
 136.บ้านหนองสองห้อง -
30 พฤษภาคม 2561
 71,440  ผักปัง
 137.บ้านหนองสังข์ -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลหนองสังข์
 138.บ้านหนองสามขา -
3 พฤศจิกายน 2561
 54,000  อบต.หนองไผ่
 139.บ้านหนองหญ้าข้าวนก -
16 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต.หนองตูม
 140.บ้านหนองหญ้าปล้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  เทศบาลตำบลหนองสังข์
 141.บ้านหนองหล่มคลองเตย -
8 พฤศจิกายน 2560
 1,272,000  ห้วยยาง
 142.บ้านหนองเชียงรอด -
16 พฤษภาคม 2561
 552,000  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
 143.บ้านหนองเม็ก -
8 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 144.บ้านหนองเรือ -
8 ธันวาคม 2560
 733,000  ตำบลหนองคู
 145.บ้านหนองแกหนองโน -
18 พฤษภาคม 2561
 218,000  หนองไผ่
 146.บ้านหนองแซง - -
    -
 147.บ้านหนองแดงกุดจิก -
8 มิถุนายน 2561
 125,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 148.บ้านหนองแต้ -
14 พฤษภาคม 2561
 340,000  บ้านยาง
 149.บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา -
10 มกราคม 2561
 160,000  บ้านเดื่อ
 150.บ้านหนองแฝก -
22 มิถุนายน 2561
 70,000  เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 151.บ้านหนองแวง(ภูเขียว) -
16 พฤษภาคม 2561
 580,000  อบต โอโล
 152.บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) -
18 มิถุนายน 2561
 230,000  
 153.บ้านหนองแสงวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 154.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ -
4 พฤษภาคม 2561
 15,400  องค์การส่วนตำบลหนองขาม
 155.บ้านหนองโพนงาม -
1 พฤศจิกายน 2561
 146,000  หนองโพนงาม
 156.บ้านหนองไผ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 266,000  หนองโพนงาม
 157.บ้านหนองไผ่ล้อม - -
    -
 158.บ้านหนองไรไก่ -
0 พฤษภาคม
 324,000  โคกสะอาด
 159.บ้านหนองไฮ -
14 มิถุนายน 2561
 128,000  ช่องสามหมอ
 160.บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 1,920  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 161.บ้านหลุบคา -
16 พฤษภาคม 2561
 273,000  อบต.หลุบคา
 162.บ้านหลุบค่าย -
5 มิถุนายน 2561
 87,080  
 163.บ้านห้วยทรายทอง -
4 มิถุนายน 2561
 94,000  ทุ่งพระ
 164.บ้านห้วยพลวง -
18 พฤษภาคม 2561
 332,360  อบต.ตำบลโอโล
 165.บ้านห้วยยางดำ - -
    -
 166.บ้านห้วยแก้ว -
5 มิถุนายน 2561
 172,000  อบต.
 167.บ้านห้วยไห -
4 มิถุนายน 2561
 100,000  อบต.ทุ่งพระ
 168.บ้านหว้าทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 530,400  ผักปัง
 169.บ้านหัวหนอง -
26 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.ตำบลหนองคอนไทย
 170.บ้านหัวโสก -
10 มกราคม 2561
 29,300  
 171.บ้านห้างสูง - -
    -
 172.บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี -
6 พฤษภาคม 2561
 57,000  อบต บ้านบัว
 173.บ้านหินรอยเมย - -
    -
 174.บ้านหินลาด -
30 พฤษภาคม 2561
 233,000  สามสวน
 175.บ้านหินลาดพัฒนา -
12 มิถุนายน 2561
 70,000  ตำบลบ้านเต่า
 176.บ้านเก่าวิทยานุกูล -
4 กรกฏาคม 2561
 310,000  เก่าย่าดี
 177.บ้านเขวา -
24 ธันวาคม 2560
 205,000  อบต.บ้านบัว
 178.บ้านเซียมป่าหม้อ -
0 ธันวาคม
 246,000  โคกกุง
 179.บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) -
27 มิถุนายน 2561
 836,000  
 180.บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) -
2 พฤศจิกายน 2560
 1,592,000  เทศบาลบ้านเป้า
 181.บ้านเมืองกลางวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.โนนกอก
 182.บ้านเมืองคง -
1 พฤศจิกายน 2560
 422,820  ตำบลบ้านเพชร
 183.บ้านเรือ -
20 พฤษภาคม 2561
 116,000  กุดยม
 184.บ้านเลิงทุ่ม -
24 พฤษภาคม 2561
 112,000  หลุบคา
 185.บ้านเหมือดแอ่หนองโดน -
20 ตุลาคม 2560
 328,540  อบต.สามสวน
 186.บ้านเหล่ากาดย่า -
28 พฤษภาคม 2561
 68,000  หลุบคา
 187.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ - -
   
 188.บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 652,000  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 189.บ้านแก้งตาดไซ -
16 พฤษภาคม 2561
 177,000  โนนทอง
 190.บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) -
25 พฤษภาคม 2561
 349,680  อบต.ผักปัง
 191.บ้านแดงสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  อบต.หนองตูม
 192.บ้านโคกกุง -
4 พฤศจิกายน 2561
 446,000  อบต.โคกกุง
 193.บ้านโคกงาม -
16 พฤษภาคม 2561
   นาหนองทุ่ม
 194.บ้านโคกนกทา -
20 พฤศจิกายน 2561
 206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 195.บ้านโคกล่าม -
8 พฤษภาคม 2561
 152,000  อบต
 196.บ้านโคกสง่า -
7 พฤศจิกายน 2560
 460,000  หนองโพนงาม
 197.บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 115,000  บ้านแก้ง
 198.บ้านโคกสูง-วังศิลา -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.บ้านแก้ง
 199.บ้านโคกไพรวัน -
24 พฤษภาคม 2561
 88,000  หลุบคา
 200.บ้านโจดกลาง -
30 พฤษภาคม 2561
 89,000  อบต.โนนคูณ
 201.บ้านโจดพิทยาคาร -
12 มิถุนายน 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
 202.บ้านโจดโนนข่า -
1 ตุลาคม 2560
 836,000  สามสวน
 203.บ้านโนนข่า -
16 พฤศจิกายน 2560
   หนองคอนไทย
 204.บ้านโนนคูณ(คอนสาร) -
18 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.โนนคูณ
 205.บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) -
16 พฤษภาคม 2561
 586,680  บ้านแท่น
 206.บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) -
21 พฤษภาคม 2561
 113,000  อบต.หนองไผ่
 207.บ้านโนนงาม -
23 พฤษภาคม 2561
 182,360  อบต.ผักปัง
 208.บ้านโนนงิ้ว -
23 พฤศจิกายน 2561
   บ้านบัว
 209.บ้านโนนงิ้วงาม -
15 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.หนองขาม
 210.บ้านโนนชาด -
28 มกราคม 2561
 2,600  อบต.บ้านเป้า
 211.บ้านโนนดินจี่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 657,560  อบต.โอโล
 212.บ้านโนนดินแดง -
31 พฤษภาคม 2561
   ฝักปัง
 213.บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) -
0 พฤศจิกายน
 122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ
 214.บ้านโนนทอง -
0 พฤษภาคม
 355,000  อบต.โนนทอง
 215.บ้านโนนสง่า -
22 พฤษภาคม 2561
 243,000  อบต.โนนคูณ
 216.บ้านโนนสลวย -
16 พฤษภาคม 2561
 54,520  ผักปัง
 217.บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) -
25 พฤษภาคม 2561
 38,000  อบต.หนองคู
 218.บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) -
16 พฤศจิกายน 2560
 350,000  บ้านแก้ง
 219.บ้านโนนสาทร -
25 พฤษภาคม 2561
 119,680  กุดยม
 220.บ้านโนนสาวเอ้ -
0 พฤษภาคม
 88,000  โคกสะอาด
 221.บ้านโนนหนองไฮ -
16 พฤษภาคม 2561
 65,000  อบต
 222.บ้านโนนหัวนา -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  ทุ่งนาเลา
 223.บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง -
8 มิถุนายน 2561
 801,000  อบต.บ้านหัน
 224.บ้านโนนหินแร่ - -
1 พฤศจิกายน 2560
 260,000  เทศบาลตำบลบ้านเเก้ง
 225.บ้านโนนเขวา -
16 พฤษภาคม 2561
 449,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 226.บ้านโนนเพิ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 266,000  ตำบลห้วยยาง
 227.บ้านโนนเห็ดไคล -
1 พฤศจิกายน 2560
 270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
 228.บ้านโนนโจด -
16 พฤษภาคม 2561
 139,000  อบต.โนนคูณ
 229.บ้านโป่งดินดำ -
7 พฤศจิกายน 2560
 80,000  ตำบลบ้านแก้ง
 230.บ้านโป่งโพธิ์ -
22 พฤษภาคม 2561
 128,200  อบต.บ้านเพชร
 231.บ้านโปร่ง -
18 พฤษภาคม 2561
 50,000  หนองไผ่
 232.บ้านโปร่งสังข์ -
22 มิถุนายน 2561
 166,000  โคกกุง
 233.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) -
1 พฤศจิกายน 2560
 512,000  `
 234.บ้านโสกมะตูม -
17 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต.โนนคูณ
 235.บ้านโสกหว้าโนนหอม -
24 พฤษภาคม 2561
 240,000  หลุบคา
 236.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา -
31 ตุลาคม 2560
 277,000  โนนกอก
 237.บึงมะนาววิทยา -
28 มิถุนายน 2561
 222,000  
 238.บุปผาราม -
2 พฤษภาคม 2561
 136,000  โนนกอก
 239.ภูมิวิทยา -
1 มิถุนายน 2561
 5,834,000  เทศบาลภูเขียว
 240.ม่วงราษฎร์สามัคคี -
25 พฤษภาคม 2561
 67,080  กุดยม
 241.ศรีแก้งคร้อ -
10 พฤษภาคม 2561
 2,090,000  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
 242.ศาลาสามัคคี -
15 พฤษภาคม 2561
 148,000  กุดเลาะ
 243.สระโพนทอง -
8 ธันวาคม 2560
 496,000  สระโพนทอง
 244.สามสวนวิทยา -
20 ตุลาคม 2560
 235,000  อบต.สามสวน
 245.หนองพอกกองศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  เทศบาล
 246.หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ -
24 พฤษภาคม 2561
 292,000  อบต.หนองคู
 247.หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น -
22 พฤษภาคม 2561
 344,000  
 248.หนองเบนประภากร -
27 มิถุนายน 2561
 106,000  หนองคอนไทย
 249.หนองเมยสามัคคี -
15 มิถุนายน 2561
 192,000  หนองตูม
 250.หนองแต้วรวิทย์ -
 166,000  เทศบาลตำบลหนองสังข์ -
 251.หว้านไพรสามัคคี -
16 พฤศจิกายน 2560
 296,000  บ้านแก้ง
 252.หัวนานคร -
8 พฤศจิกายน 2560
 456,000  
 253.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) -
7 พฤศจิกายน 2561
 106,000  ทุ่งพระ
 254.เกษตรศิลปวิทยา -
23 มกราคม 2561
 794,000  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
 255.เนรมิตศึกษา -
1 พฤศจิกายน 2560
 627,680  
 256.เพชรราษฎร์บำรุง -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,102,520  เทศบาลตำบลบ้านเพชร
 257.เพชรราษฎร์สามัคคี -
8 พฤศจิกายน 2560
 304,660  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 258.โคกม่วงศึกษา -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  เทศตำบลหนองสังข์
 259.โคกสะอาดศึกษา -
16 พฤษภาคม 2561
 35,000  ตำบลสามสวน
 260.โนนศิลาเหล่าเกษตร -
24 พฤษภาคม 2561
 96,000  หลุบคา
 261.โนนเสลาประสาทวิทย์ - -
    -
 262.ไตรมิตรพิทยา -
11 มิถุนายน 2561
 404,000  อบต.สระพัง

Powered By www.thaieducation.net