แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ปัตตานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านต้นสน - -
    -
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน - -
    -
 3.ชุมชนบ้านพงสตา -
16 พฤษภาคม 2561
 1,084,000  ยะรัง
 4.ชุมชนบ้านสะนอ - -
    -
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน -
1 พฤศจิกายน 2561
 968,000  ลุโบะยิไร
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม - -
    -
 7.ต้นพิกุล - -
    -
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม - -
    -
 9.ตลาดนัดบาซาเอ -
15 พฤศจิกายน 2560
 1,296,000  
 10.ตลาดปรีกี -
21 พฤษภาคม 2561
 1,681,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ - -
    -
 12.บ้านกระหวะ -
29 กรกฏาคม 2561
 384,000  อบต
 13.บ้านกระเสาะ - -
    -
 14.บ้านกระโด -
22 พฤศจิกายน 2560
 175,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
 15.บ้านกรือเซะ - -
    -
 16.บ้านกาแลสะนอ - -
    -
 17.บ้านกูบังบาเดาะ -
1 สิงหาคม 2561
 458,000  
 18.บ้านกูวิง - -
    -
 19.บ้านคลองช้าง - -
    -
 20.บ้านคลองช้าง - -
    -
 21.บ้านคลองทราย -
15 พฤษภาคม 2561
 122,000  แม่ลาน
 22.บ้านคลองหิน - -
    -
 23.บ้านควนประ - -
    -
 24.บ้านควนลังงา - -
    -
 25.บ้านควนลาแม - -
    -
 26.บ้านควนหยี - -
    -
 27.บ้านควนแตน - -
    -
 28.บ้านควนแปลงงู -
1 พฤศจิกายน 2561
 514,000  อบต.ป่าไร่
 29.บ้านควนโนรี -
21 พฤษภาคม
 348,000  
 30.บ้านคางา -
20 มิถุนายน 2561
 304,000  อบต.สะนอ
 31.บ้านคูระ -
27 พฤศจิกายน 2561
 182,000  ม่วงเตี้ย
 32.บ้านชะเมา -
9 พฤศจิกายน 2561
 156,000  อบต.นาเกตุ
 33.บ้านดอนเค็ด - -
    -
 34.บ้านด่าน - -
    -
 35.บ้านดูวา - -
    -
 36.บ้านต้นทุเรียน - -
    -
 37.บ้านต้นแซะ - -
    -
 38.บ้านต้นโตนด -
17 พฤษภาคม 2561
 68,000  ป่าไร่
 39.บ้านตรัง -
4 มิถุนายน 2561
 206,000  อบต.ตรัง
 40.บ้านตันหยง - -
    -
 41.บ้านตุปะ -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  ควนโนรี
 42.บ้านถนน -
0 พฤศจิกายน 2561
 392,000  อบต.ถนน
 43.บ้านท่าคลอง - -
    -
 44.บ้านท่าเรือ -
31 ตุลาคม 2560
 720,000  อบต.ท่าเรือ
 45.บ้านทุ่งยาว -
1 พฤศจิกายน 2561
 120,000  ์อำเภอโคกโพธิ์
 46.บ้านนาค้อกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 47.บ้านนาค้อเหนือ -
1 พฤศจิกายน 2561
 254,000  อบต.ป่าบอน
 48.บ้านนาค้อใต้ -
10 พฤศจิกายน 2560
 407,240  มะกรูด
 49.บ้านนาประดู่ -
18 กรกฏาคม 2561
 344,000  นาประดู่
 50.บ้านนาเกตุ -
 560,220  อบต.นาเกตุ
 51.บ้านน้ำใส - -
    -
 52.บ้านบราโอ -
17 พฤศจิกายน 2561
 438,000  อบต.
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง) -
4 กรกฏาคม 2561
 292,000  ประจัน
 54.บ้านบากง -
16 พฤษภาคม 2561
 242,000  
 55.บ้านบาตะกูโบ - -
    -
 56.บ้านบาละแต -
15 พฤษภาคม 2561
 474,000  อบต.ลางา
 57.บ้านบาเงง - -
    -
 58.บ้านบาโง - -
    -
 59.บ้านบาโงฆาดิง - -
    -
 60.บ้านบินยา - -
    -
 61.บ้านบูดน - -
    -
 62.บ้านบูเกะกุง - -
9 พฤศจิกายน 2561
 556,000  
 63.บ้านบูโกะ - -
    -
 64.บ้านประจัน -
4 กรกฏาคม 2561
 438,000  ประจัน
 65.บ้านปลักปรือ -
29 พฤษภาคม 2561
 264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
 66.บ้านปานัน -
14 พฤศจิกายน 2561
 268,000  ปะโด
 67.บ้านป่าบอน - -
    -
 68.บ้านปาลัส -
31 ตุลาคม 2560
 153,000  ลางา
 69.บ้านป่าไร่ -
16 พฤษภาคม 2560
 492,000  ควนโนรี
 70.บ้านม่วงเตี้ย -
6 พฤศจิกายน 2561
 692,000  ม่วงเตี้ย
 71.บ้านมะหุด -
6 ธันวาคม 2560
 744,000  อบต
 72.บ้านยางแดง - -
    -
 73.บ้านระแว้ง - -
    -
 74.บ้านราวอ -
0 ธันวาคม
   อบต.กระหวะ
 75.บ้านล้อแตก -
16 พฤษภาคม 2561
 364,000  อบต.บางโกระ
 76.บ้านละหารยามู - -
    -
 77.บ้านลางสาด -
14 พฤศจิกายน 2561
 278,000  
 78.บ้านวังกว้าง -
18 พฤษภาคม 2561
 1,504,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 79.บ้านศาลาสอง - -
    -
 80.บ้านสมาหอ - -
    -
 81.บ้านสะกำ -
25 กรกฏาคม 2561
 660,000  สะกำ
 82.บ้านสามยอด -
23 พฤษภาคม 2561
 732,000  โคกโพธิ์
 83.บ้านสายชล - -
    -
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) - -
    -
 85.บ้านสิเดะ - -
    -
 86.บ้านอาโห -
1 พฤศจิกายน 2561
 208,000  อบต.สะดาวา
 87.บ้านอินทนิล -
1 พฤศจิกายน 2561
 892,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม
 88.บ้านอีบุ๊ -
1 พฤศจิกายน 2561
 176,000  อบต.สะดาวา
 89.บ้านเกาะจัน - -
    -
 90.บ้านเกาะตา - -
    -
 91.บ้านเขาวัง - -
    -
 92.บ้านเจาะบาแน -
30 พฤษภาคม 2561
 354,000  อบต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
 93.บ้านแขนท้าว - -
    -
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก -
25 ตุลาคม 2561
 332,000  องค์บริหารส่วนตำบลเขาตูม
 95.บ้านโคกต้นสะตอ - -
    -
 96.บ้านโคกเหรียง -
2 พฤศจิกายน 2560
 360,000  อบต.แม่ลาน
 97.บ้านโคกโพธิ์ -
13 กรกฏาคม 2561
 342,000  เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
 98.บ้านโผงโผง - -
    -
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา) -
13 กรกฏาคม 2561
 1,016,000  สำนักเทศบาลตำบลมายอ
 100.วัดทรายขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 131,000  ทรายขาว
 101.วัดธนาภิมุข - -
    -
 102.วัดนาประดู่ - -
    -
 103.วัดนิคมสถิต -
31 ตุลาคม 2561
 156,000  นาประดู่
 104.วัดบันลือคชาวาส -
0 ตุลาคม 2561
 148,000  อบต.ช้างให้ตก
 105.วัดบุพนิมิต -
6 พฤศจิกายน 2560
 434,000  
 106.วัดป่าสวย - -
    -
 107.วัดภมรคติวัน -
1 พฤศจิกายน 2561
 136,000  อบต.ควนโนรี
 108.วัดมะกรูด - -
    -
 109.วัดสุนทรวารี - -
    -
 110.วัดอรัญวาสิการาม -
31 ตุลาคม 2561
 124,000  อบต.ทุ่งพลา
 111.วัดเกาะหวาย - -
    -
 112.วัดโคกหญ้าคา - -
    -
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ -
16 พฤษภาคม 2561
 392,000  อบต.
 114.อนุบาลยะรัง - -
    -
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) - -
    -

Powered By www.thaieducation.net