แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คีรีรัฐนิคม -
24 พฤษภาคม 2561
 176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
 2.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว - -
    -
 3.ชุมชนวัดจันทาราม -
17 พฤษภาคม 2561
 973,840  อบต.ท่าฉาง
 4.ชุมชนวัดปากตรัง -
20 มิถุนายน 2561
 170,000   อบต ต้นยวน
 5.ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ -
 410,000  ประสงค์ -
 6.ตลาดหนองหวาย -
6 สิงหาคม 2561
 968,000  ตำบลท่าชนะ
 7.ตาขุน -
21 กุมภาพันธ์ 2561
 968,000  
 8.บ้านกลาง - -
    -
 9.บ้านขวัญพัฒน์ -
16 พฤษภาคม 2561
 624,000  อบต.คลองพา
 10.บ้านคชาธาร - -
    -
 11.บ้านคชาธาร - -
    -
 12.บ้านคลองชะอุ่น -
31 พฤษภาคม 2561
 146,600  เทศบาลบ้านคลองชะอุ่น
 13.บ้านคลองพา -
14 พฤศจิกายน 2560
 536,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
 14.บ้านคลองรอก -
15 มิถุนายน 2561
 1,026,000  อบต.ประสงค์
 15.บ้านคลองราง -
21 มิถุนายน 2561
 384,660  ลีเล็ด
 16.บ้านคลองวัว -
0 พฤษภาคม 2561
 320,000  
 17.บ้านคลองสงค์ -
19 สิงหาคม 2561
 779,000  อบต.ประสงค์
 18.บ้านคลองไม้แดง -
26 มิถุนายน 2561
 694,000  ปากหมาก
 19.บ้านควนรา -
25 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต.เขาถ่าน
 20.บ้านควนสุวรรณ -
27 มิถุนายน 2561
 112,000  คลองไทร
 21.บ้านควนสูง -
22 พฤษภาคม 2561
 141,480  คันธุลี
 22.บ้านคันธุลี -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  อบต.คันธุลี
 23.บ้านจำปาทอง - -
    -
 24.บ้านช่องไม้งาม -
19 มิถุนายน 2561
 680,000  เขาวง
 25.บ้านชายท่า -
6 มิถุนายน 2561
 166,000  คลองพา
 26.บ้านดอนมะกอก -
18 มิถุนายน 2561
 621,000  ประสงค์
 27.บ้านดอนสุวรรณ -
11 มิถุนายน 61
 206,000  
 28.บ้านดินก้อง -
0 มิถุนายน
 196,000  อบต.วัง
 29.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 -
25 พฤษภาคม 2561
 112,000  ถ้ำสิงขร
 30.บ้านต้นยวน -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,156,000  
 31.บ้านตะกรบ -
24 พฤศจิกายน 2561
 454,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
 32.บ้านตะเคียนทอง -
20 มิถุนายน 2561
 105,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 33.บ้านตาขุน - -
    -
 34.บ้านถ้ำผึ้ง -
19 มิถุนายน 2561
 123,000  อบต.ต้นยวน
 35.บ้านทรายแก้ว -
1 มิถุนายน 2561
 83,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
 36.บ้านท่าขนอน -
16 พฤษภาคม 2561
 471,000  เทศบาลตำบลท่าขนอน
 37.บ้านท่านหญิงวิภา -
20 มิถุนายน 2561
 814,000  
 38.บ้านท่าม่วง -
22 พฤษภาคม 2561
 195,000  บางมะเดื่อ
 39.บ้านท่าแซะ -
2 กรกฏาคม 2561
 494,000  อบต. คลองไทร
 40.บ้านท่าใหม่ - -
    -
 41.บ้านท่าไคร -
14 มิถุนายน 2561
 368,000  อบต.ย่านยาว
 42.บ้านท่าไท -
15 พฤศจิกายน 2561
 447,000  อบต.คลองพา
 43.บ้านทำเนียบ -
17 พฤศจิกายน 2560
 1,551,000  อบต.บ้านทำเนียบ
 44.บ้านทุ่งนางเภา -
15 มิถุนายน 2561
 110,000  
 45.บ้านทุ่งพลับ -
18 พฤษภาคม 2561
 218,680  สมอทอง
 46.บ้านทุ่งเสียน -
15 พฤษภาคม 2561
 402,200  อบต.สมอทอง
 47.บ้านทุ่งโพธิ์ -
7 ธันวาคม 2560
 132,400  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
 48.บ้านนา -
4 ตุลาคม 2561
 134,000  ปากหมาก
 49.บ้านนาค้อ -
14 ธันวาคม 2561
 368,000  ท่าสะท้อน
 50.บ้านนาแค -
31 พฤษภาคม 2561
 110,000  
 51.บ้านนาใหญ่ -
2 พฤศจิกายน 2561
 226,000  อบต.ท่าโรงช้าง
 52.บ้านน้ำราด -
17 พฤศจิกายน 2560
 712,000  อบต.บ้านทำเนียบ
 53.บ้านบนไร่ -
15 พฤษภาคม 2561
 380,000  อบต.
 54.บ้านบ่อกรัง -
3 มิถุนายน 2561
 942,000  ท่าสะท้อน
 55.บ้านบ่อน้ำผุด -
4 ธันวาคม 2560
 163,840  
 56.บ้านบางขนุน -
17 พฤศจิกายน 2560
 498,000  บ้านทำเนียบ
 57.บ้านบางประชาภิบาล -
1 มิถุนายน 2561
 386,000  บางมะเดื่อ
 58.บ้านบางปรุ -
16 พฤษภาคม 2561
 647,000  อบต.คลองศก
 59.บ้านบางพระ -
17 มกราคม 2561
 156,000  อบต.ย่านยาว
 60.บ้านบางสาน -
19 มีนาคม 2561
 640,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 61.บ้านบางหิน -
30 พฤษภาคม 2561
 262  คลองชะอุ่น
 62.บ้านปลายคลอง -
16 พฤษภาคม 2561
 278,000  ตะปาน
 63.บ้านปากทำเรียง -
20 มิถุนายน 2561
 99,000  อบต.กะเปา
 64.บ้านปากน้ำท่ากระจาย -
24 พฤศจิกายน 2560
 212,000  อบต.ท่าชนะ
 65.บ้านปากโตน -
25 พฤษภาคม 2561
 234,000  ท่าขนอน
 66.บ้านป่าตง -
20 มิถุนายน 2561
 540,000  อบต.ต้นยวน
 67.บ้านพรุยายชี -
26 มิถุนายน 2561
 566,000  อบต.ปากหมาก
 68.บ้านพังกาญจน์ -
16 พฤษภาคม 2561
 520,000  พนม
 69.บ้านพัฒนา -
25 กรกฏาคม 2561
 212,000  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
 70.บ้านพัฒนา 2 -
18 มิถุนายน 2561
 582,000  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
 71.บ้านมะม่วงงาม -
14 พฤศจิกายน 2561
 204,000  อบต.คลองพา
 72.บ้านมะเลาะ -
13 พฤษภาคม 2561
 772,000  ย่านยาว
 73.บ้านยาง - -
    -
 74.บ้านยางงาม -
10 พฤศจิกายน 2560
 380,000  หนองไทร
 75.บ้านย่านยาว -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 250,000  บ้านยาง
 76.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ -
8 พฤศจิกายน 2560
 242,000  ตะปาน
 77.บ้านราษฎร์ประสานจิต -
23 พฤษภาคม 2561
 424,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
 78.บ้านลุ่มชุมแสง -
15 พฤษภาคม 2561
 524,360  อบต.ป่าเว
 79.บ้านลูกเดือน -
9 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.พนม
 80.บ้านวังขุม -
14 มิถุนายน 2561
 106,000  เขาวง
 81.บ้านวังผักแว่น -
16 พฤษภาคม 2561
 277,000  อบต.ตะกุกใต้
 82.บ้านวังพลาย -
13 มิถุนายน 2561
 243,000  ย่านยาว
 83.บ้านศรีปทุมวัลย์ -
13 พฤษภาคม 2560
 483,000  บางมะเดื่อ
 84.บ้านศรีพนม -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 61,000  อบต.ประสงค์
 85.บ้านสหกรณ์ -
18 มิถุนายน 2561
 186,120  กรูด
 86.บ้านสามสัก -
1 มิถุนายน 2561
 290,000  เทศบาลตำบลเวียง
 87.บ้านหญ้าปล้อง -
8 ธันวาคม 2560
 664,000  อบต.คลองศก
 88.บ้านหนองจอก -
13 มิถุนายน 2561
 92,000  ท่าสะท้อน
 89.บ้านหนองปรือ -
6 มิถุนายน 2561
 277,000  อบต.ท่าชนะ
 90.บ้านหนองมน -
1 มิถุนายน 2561
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
 91.บ้านหนองเหรียง -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  สมอทอง
 92.บ้านหน้าซึง -
16 พฤศจิกายน 2560
 53,000  อบต.
 93.บ้านห้วยตาหมิง -
26 ธันวาคม 2561
 352,000  ปากหมาก
 94.บ้านห้วยทรายขาว -
15 พฤษภาคม 2561
 426,000  ตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 95.บ้านห้วยพุน -
31 พฤษภาคม 2561
 193,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
 96.บ้านห้วยไผ่ -
15 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
 97.บ้านหินดาน -
7 มิถุนายน 2561
 248,000  ท่ากระดาน
 98.บ้านอรุโณทัย -
5 มิถุนายน 2561
 244,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
 99.บ้านอ่างทอง -
6 มิถุนายน 2561
 78,000  อบต.หนองไทร
 100.บ้านอู่ตะเภา -
30 พฤศจิกายน 2561
 830,000  อบต.ประสงค์
 101.บ้านเกาะมุกด์ -
2 พฤศจิกายน 2561
 109,000  ประสงค์
 102.บ้านเขานาใน -
20 มิถุนายน 2561
 174,460  ต้นยวน
 103.บ้านเขาเทพพิทักษ์ -
1 ตุลาคม 2560
 744,000  ตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
 104.บ้านเคี่ยมเพาะ -
1 มิถุนายน 2561
 384,000   อบต. ปากฉลุย
 105.บ้านเชี่ยวขวาน -
21 มิถุนายน 2561
 141,000  อบต
 106.บ้านเชี่ยวมะปราง -
18 มิถุนายน 2561
 324,000  อบต.
 107.บ้านเชี่ยวหมวง -
21 กุมภาพันธ์ 2561
 96,000  อบต.บ้านยาง
 108.บ้านเชี่ยวเฟือง -
18 มิถุนายน 2561
 408,000  ตะกุกเหนือ
 109.บ้านเบญจา -
17 พฤษภาคม 2561
 203,000  อบต.พลูเถื่อน
 110.บ้านเหนือน้ำ -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 128,000  พุมเรียง
 111.บ้านแม่แขก -
14 มิถุนายน 2561
 204,920  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด
 112.บ้านแสนสุข -
16 มิถุนายน 2561
 162,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
 113.บ้านโตนยาง -
24 พฤษภาคม 2561
 243,000  ท่าขนอน
 114.บ้านโพธิ์พนา -
25 มิถุนายน 2561
 311,000  ตะกุกใต้
 115.บ้านใหญ่ -
7 มิถุนายน 2561
 504,000  พนม
 116.บ้านไทรงาม -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 296,000  อบต.ท่าข้าม
 117.บ้านไทรงาม -
8 มิถุนายน 2561
 144,000  อบต.เลม็ด
 118.มหาราชบ้านแสงอรุณ -
17 พฤษภาคม 2561
 47,500  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ
 119.วัดกาฬสินธุ์ -
15 มิถุนายน 2561
 134,000  อบต.ประสงค์
 120.วัดขจรบำรุง -
19 ธันวาคม 2560
   
 121.วัดจันทร์ประดิษฐาราม -
25 พฤษภาคม 2561
 266,000  บางเดือน
 122.วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) -
0 เมษายน 2561
   อบต.เลม็ด
 123.วัดชยาราม -
15 มีนาคม 2561
 1,732,000  เทศบาลตำบลตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 124.วัดชัยธาราวาส -
24 พฤศจิกายน 2560
 37,000  อบต
 125.วัดตรณาราม -
6 มิถุนายน 2561
 866,000  เทศบาลเมืองท่าข้าม
 126.วัดตรีธาราราม -
30 พฤศจิกายน 2560
 295,320  อบต.ลีเล็ด
 127.วัดถ้ำวราราม -
15 พฤษภาคม 2560
 1,040,000  อบต.คลองศก
 128.วัดถ้ำสิงขร -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  ถ้ำสิงขร
 129.วัดท่าตลิ่งชัน -
19 มิถุนายน 2561
 141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 130.วัดทุ่งเซียด -
22 พฤษภาคม 2561
 384,000  ท่าโรงช้าง
 131.วัดธัญญาราม -
18 พฤษภาคม 2561
 290,000  พลูเถื่อน
 132.วัดธารน้ำไหล -
14 พฤษภาคม 2561
 122,000  เลม็ด
 133.วัดนันทาราม -
9 พฤศจิกายน 2560
   ท่าเคย
 134.วัดนาคาวาส -
20 พฤศจิกายน 2560
 161,000  ท่าโรงช้าง
 135.วัดน้ำพุ -
8 พฤษภาคม 2561
 94,400  ตำบลท่าฉาง
 136.วัดน้ำรอบ -
25 พฤษภาคม 2561
 127,000  น้ำรอบ
 137.วัดน้ำหัก -
14 มิถุนายน 2561
 294,000  น้ำหัก
 138.วัดนิลาราม -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 224,000  อบต
 139.วัดบ่อมะปริง -
8 พฤษภาคม 2561
 246,500  ตำบลท่าฉาง
 140.วัดบางคราม -
15 พฤษภาคม 2561
 580,000  ปากฉลุย
 141.วัดบางน้ำจืด -
28 พฤษภาคม 2561
 10,800  ตำบลท่าฉาง
 142.วัดบางปอ -
9 พฤศจิกายน 2560
 302,000  อบต.ท่าเคย
 143.วัดบางพลา -
30 พฤศจิกายน 2560
 783,180  
 144.วัดประชาวงศาราม -
15 มิถุนายน 2561
 875,000  อบต
 145.วัดประตูใหญ่ -
3 กรกฏาคม 2561
 532,000  อบต.เสวียด
 146.วัดพนม -
27 มิถุนายน 2561
 362,000  ตำบลพนม
 147.วัดพระบรมธาตุไชยา -
1 มิถุนายน 2561
 374,000  เวียง
 148.วัดพระพรหม -
30 พฤษภาคม 2561
 150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
 149.วัดพรุศรี -
6 กรกฏาคม 2561
 417,600  อบต.พรุไทย
 150.วัดพะแสง -
22 มิถุนายน 2561
 228,000  อบต.พะแสง
 151.วัดพุมเรียง -
27 มิถุนายน 2561
 1,152,000  เทศบาลตำบลพุมเรียง
 152.วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) -
29 พฤศจิกายน 2561
 2,996,000  อบต.เลม็ด
 153.วัดรัษฎาราม -
0 มิถุนายน 2561
 728,000  บางงอน
 154.วัดราษฎร์บำรุง -
17 พฤษภาคม 2561
 110,000  อบต
 155.วัดวิชิตธาราราม -
23 พฤษภาคม 2561
 206,000  ตะกรบ
 156.วัดวิโรจนาราม -
26 มิถุนายน 2561
 308,000  อบต.ปากหมาก
 157.วัดศรีสุวรรณ -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,701,640  สมอทอง
 158.วัดสระพัง -
7 ธันวาคม 2560
 112,800  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
 159.วัดสองพี่น้อง -
24 พฤษภาคม 2561
   คลองศก
 160.วัดสังขประดิษฐ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  อบต.คันธุลี
 161.วัดสันติคีรีรมย์ -
20 พฤษภาคม
 1,232,000  อบตเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 162.วัดสามัคคีธรรมาราม -
1 มิถุนายน 2561
 559,000  ศรีวิชัย
 163.วัดสุทธาวาส - -
    -
 164.วัดสุมังคลาราม -
11 มิถุนายน 2561
 114,000  ท่าชนะ
 165.วัดหนองไทร -
4 มิถุนายน 2561
 100,000  หนองไทร
 166.วัดห้วยกรวด -
3 พฤศจิกายน 2560
 438,150  องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 167.วัดหัวเตย -
7 ธันวาคม 2561
 403,080  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
 168.วัดอรัญญาราม -
21 มิถุนายน 2561
 154,000  อบต.
 169.วัดอัมพาราม -
29 มิถุนายน 2561
 270,000  คลองไทร
 170.วัดอัมพาวาส -
15 พฤษภาคม 2561
 276,000  
 171.วัดอินทราวาส -
26 กรกฏาคม 2561
 228,340  
 172.วัดเกษมบำรุง -
0 กรกฏาคม
 504,000  บางงอน
 173.วัดเขาพนมแบก -
24 กรกฏาคม 2561
 291,360  อบต. ป่าเว
 174.วัดเขาศรีวิชัย -
15 พฤษภาคม
 724,000  ศรีวิชัย
 175.วัดเดิมเจ้า -
15 พฤษภาคม 2561
 172,920  อบต. ป่าเว
 176.วัดแหลมไผ่ -
30 ตุลาคม 2560
 476,000  มะลวน
 177.วัดโกศาวาส -
10 มกราคม 2561
 576,000  อบต.
 178.วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) -
26 มิถุนายน 2561
 2,960,000  เทศบาลพุมเรียง
 179.วัดโพธิ์น้อย -
14 มิถุนายน 2561
 1,536,000  ตะกุกใต้
 180.วัดไตรรัตนากร - -
    -
 181.สหกรณ์นิคม -
0 มิถุนายน 2561
 586,000  ตะกุกเหนือ
 182.สารภีอุทิศ -
17 มีนาคม 2561
 416,000  เทศบาลตำบลตลาดไชยา

Powered By www.thaieducation.net