แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พังงา
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. นิคมสร้างตนเอง 1 -
23 พฤศจิกายน 2560
 464,640  ทุ่งมะพร้าว
 2. บ้านช่องหลาด -
22 พฤศจิกายน 2560
 688,000  เทศบาล
 3. บ้านทับช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  แม่นางขาว
 4. วัดสุวรรณคูหา -
27 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต
 5. วัดอินทนิน -
2 ตุลาคม 2560
 417,680  อบต
 6. เกาะหมากน้อย -
4 มิถุนายน 2561
 779,000  เกาะปันหยี
 7.กะปง -
6 มิถุนายน 2561
 13,200  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 8.คุระบุรี -
15 พฤษภาคม 2561
 3,824,000  เทศบาลตำบลคุระบุรี
 9.ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) -
13 กรกฏาคม 2561
 260,000  ท้ายเหมือง
 10.นิคมสร้างตนเอง 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  ลำภี
 11.บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) -
30 พฤษภาคม 2561
 352,000  เทศบาล
 12.บ้านกลาง -
23 สิงหาคม 2561
 430,600  เทศบาลตำบลบางเตย
 13.บ้านกะปง -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  
 14.บ้านกะไหล -
12 กรกฏาคม 2561
 280,000  กะไหล
 15.บ้านคลองดินเหนียว -
16 พฤษภาคม 2561
 166,000  
 16.บ้านคลองบอน -
20 พฤศจิกายน 2560
 401,000  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 17.บ้านคลองเคียน -
16 มิถุนายน 2561
 343,000  คลองเคียน
 18.บ้านคลองเหีย -
19 ธันวาคม 2561
 212,000  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 19.บ้านคลองไส -
13 มิถุนายน 2561
 103,000  คลองเคียน
 20.บ้านควน -
11 พฤศจิกายน 2560
 109,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่งทุ่ง จ.พังงา
 21.บ้านควนแรด -
15 มิถุนายน 2561
 281,680  ทุ่งมะพร้าว
 22.บ้านคอกช้าง -
11 พฤษภาคม 2561
 108,000  บางเหรียง
 23.บ้านคุรอด -
17 พฤศจิกายน 2561
 765,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
 24.บ้านคุระ -
6 มิถุนายน 2561
 390,000  ทต.คุระบุรี
 25.บ้านช้างเชื่อ -
28 พฤษภาคม 2561
 140,000  เหล
 26.บ้านดอน -
5 มิถุนายน 2561
 126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 27.บ้านตากแดด -
24 เมษายน 2561
 162,000  162000
 28.บ้านตำหนัง -
14 พฤษภาคม 2561
 186,000  อบต.บางวัน
 29.บ้านติเตะ -
19 กันยายน 2532
 133,000  คลองเคียน
 30.บ้านถ้ำทองหลาง -
0 พฤษภาคม
   
 31.บ้านทองหลาง -
17 สิงหาคม 2561
   อบต.หล่อยูง
 32.บ้านท่าจูด -
14 พฤษภาคม 2561
 116,000  ตำบลบางนายสี
 33.บ้านท่าดินแดง -
15 มิถุนายน 2561
 47,000  เทศบาลลำแก่น
 34.บ้านท่านุ่น -
5 มิถุนายน 2561
 688,000  อบต.โคกกลอย
 35.บ้านท่าปากแหว่ง -
19 มิถุนายน 2561
 220,000  อบต.โคกกลอย
 36.บ้านท่าสนุก -
11 มิถุนายน 2561
 1,039,000  มะรุ่ย
 37.บ้านท่าหัน -
2 กรกฏาคม 2561
 98,000  รมณีย์
 38.บ้านท่าเขา -
21 ธันวาคม 2560
 216,000  อบต.เกาะยาวน้อย
 39.บ้านท่าเรือ -
15 พฤษภาคม 2561
 354,000  เทศบาลตำบลพรุใน
 40.บ้านทุ่งดอน -
19 กรกฏาคม 2561
 244,000  อบต.ตำบลบางทอง
 41.บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ -
15 พฤษภาคม 2561
 282,000  แม่นางขาว
 42.บ้านทุ่งละออง -
9 พฤษภาคม 2561
 199  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
 43.บ้านทุ่งเจดีย์ -
31 พฤษภาคม 2561
 1,606,000  เทศบาลเมืองพังงา
 44.บ้านทุ่งไทรงาม -
16 พฤษภาคม 2561
 144,000  อบต.ทับปุด
 45.บ้านนอกนา -
8 มิถุนายน 2561
 132,000  เกาะคอเขา
 46.บ้านนาแฝก -
25 มิถุนายน 2561
 220,660  อบต.
 47.บ้านน้ำจืด -
17 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.
 48.บ้านน้ำเค็ม -
11 มิถุนายน 2561
 400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
 49.บ้านบ่อดาน -
23 ตุลาคม 2560
 386,240  
 50.บ้านบ่อแสน -
16 พฤษภาคม 2561
 756,360  บ่อแสน
 51.บ้านบากัน -
9 สิงหาคม 2561
 40,000  หล่อยูง
 52.บ้านบางกรัก -
5 กรกฏาคม 2561
 990,000  โคกเคียน
 53.บ้านบางกัน -
10 กรกฏาคม 2561
 124,740  อบต.ทุ่งคาโงก
 54.บ้านบางครั่ง -
9 พฤษภาคม 2561
 338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
 55.บ้านบางคลี -
25 มิถุนายน 2561
 288,000  อบต
 56.บ้านบางจัน -
20 กันยายน 2560
 243,000  อ.บ.ต. หล่อยูง
 57.บ้านบางด้ง -
27 พฤศจิกายน 2560
 290,000  เทศบาลตำบลบางนายสี
 58.บ้านบางติบ -
16 พฤษภาคม 2561
 257,000  อบต.บางวัน
 59.บ้านบางทอง -
16 มิถุนายน 2561
 68,000  อบต
 60.บ้านบางนายสี -
12 เมษายน 2561
 100,000  ตำบลบางนายสี
 61.บ้านบางมรวน -
10 มิถุนายน 2561
 160,000  บางม่วง
 62.บ้านบางม่วง -
8 มิถุนายน 2561
 1,099,760  อบต.บางม่วง
 63.บ้านบางวัน -
3 พฤศจิกายน 2560
 387,000  บางวัน
 64.บ้านบางหลาม -
1 ตุลาคม 2560
 528,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่
 65.บ้านบางหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 66.บ้านบางเนียง -
22 มิถุนายน 2561
 442,000  เทศบาลตำบลคึกคัก
 67.บ้านบางแก้ว -
30 พฤษภาคม 2561
 310,000  อบต.
 68.บ้านบางใหญ่ -
8 มิถุนายน 2561
 344,000  
 69.บ้านปากคลอง -
10 พฤษภาคม 2561
   รมณีย์
 70.บ้านปากถัก -
19 ตุลาคม 2560
 754,240  เทศบาล ตำบลท่านา
 71.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) -
20 พฤศจิกายน 2560
 600,000  อบต.ท่านา
 72.บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 -
27 มิถุนายน 2561
 166,000  ตำบลคึกคัก
 73.บ้านป่ายาง -
20 มีนาคม 2561
 312  
 74.บ้านฝ่ายท่า -
16 พฤษภาคม 2561
 328,320  อบต
 75.บ้านพรุใน -
16 พฤษภาคม 2561
 498,000  ตำบลพรุใน
 76.บ้านพอแดง -
20 กรกฏาคม 2561
 222,000  ท้ายเหมือง
 77.บ้านย่านสะบ้า -
20 กันยายน 2561
 172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคองเคียน
 78.บ้านย่าหมี -
20 ธันวาคม 2560
 102,000  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
 79.บ้านรมณีย์ -
5 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.รมณีย์
 80.บ้านริมทะเล -
29 ธันวาคม 2560
 288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย
 81.บ้านลำวะ -
20 กุมภาพันธ์ 2561
 112,000   อบต.ถ้ำ
 82.บ้านลำแก่น -
16 พฤษภาคม 2561
 672,000  เทศบาลตำบลลำแก่น
 83.บ้านสวนใหม่ -
18 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.คุระ
 84.บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 -
16 พฤษภาคม 2561
 696,000  อบต.คุระ
 85.บ้านห้วยทราย -
29 มิถุนายน 2561
 62,000  ตำบลนาเตย
 86.บ้านหินร่ม -
30 พฤศจิกายน 2560
 694,000  คลองเคียน
 87.บ้านหินลาด -
16 พฤษภาคม 2561
 628,000  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 88.บ้านอ่าวมะขาม -
20 มิถุนายน 2561
 210,000  คลองเคียน
 89.บ้านเกาะกลาง -
19 มีนาคม 2561
 104,000  อบต.กะไหล
 90.บ้านเกาะนก -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 257,480  
 91.บ้านเขาน้อย -
16 กรกฏาคม 2561
 80,000  ท้ายเหมือง
 92.บ้านเขาปิหลาย -
5 มิถุนายน 2561
 170,000  อบต.โคกกลอย
 93.บ้านเขาเฒ่า -
23 มกราคม 2561
   เทศบาลบางเตย
 94.บ้านเขาเปาะ -
25 พฤษภาคม 2561
 236,000  กระโสม
 95.บ้านเจ้าขรัว -
20 มิถุนายน 2561
 134,000  คลองเคียน
 96.บ้านเตรียม -
16 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต.คุระ
 97.บ้านแหลมหิน -
9 สิงหาคม 2561
 81,000  หล่อยูง
 98.บ้านโคกยาง -
7 มิถุนายน 2561
 578,000  
 99.บ้านในวัง -
18 พฤษภาคม 2561
   
 100.บ้านในหยง -
9 สิงหาคม 2561
 440,000  หล่อยูง
 101.บ้านในไร่ -
26 มิถุนายน 2561
 169,000  
 102.บ้านใหญ่ -
14 มิถุนายน 2561
 78,000  อบต
 103.บุญสูงอุปถัมภ์ -
8 มิถุนายน 2561
 76,000  เกาะ
 104.พระราชทานทับละมุ -
14 มิถุนายน 2561
 453,000  เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 105.วัดคมนียเขต -
25 มิถุนายน 2561
 590,000  เทศบาล
 106.วัดชนาธิการาม -
16 พฤษภาคม 2561
 79,000  
 107.วัดช้างนอน -
17 พฤษภาคม 2561
 294,000  อบต ลำภี
 108.วัดดิตถาราม -
11 มิถุนายน 2561
 160,000  ตำบลท่าอยู่
 109.วัดตรัยรัตนากร -
15 พฤษภาคม 2561
 126,000  ถ้ำ
 110.วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 -
10 มีนาคม 2561
 198,000  หล่อยูง
 111.วัดนารายณิการาม -
8 มิถุนายน 2561
 260,000  เหล
 112.วัดนิโครธคุณากร -
11 มิถุนายน 2561
 684,000  มะรุ่ย
 113.วัดนิโครธาราม -
15 พฤศจิกายน 2560
 1,390,000  เทศบาล
 114.วัดประชาธิการาม -
22 พฤศจิกายน 2561
 782,000  อบต.นาเตย
 115.วัดประชุมศึกษา -
21 มิถุนายน 2561
 134,520  อบต.ทุ่งมะพร้าว
 116.วัดปัจจันตคาม -
10 กรกฏาคม 2561
 665,700  อบต.ทุ่งคาโงก
 117.วัดปัตติการาม -
12 กรกฏาคม 2561
 266,000  ท้ายเหมือง
 118.วัดราษฎร์สโมสร -
4 มิถุนายน 2561
 320,000  อบต ถ้ำ
 119.วัดราษฎร์อุปถัมภ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 138,000  บางเหรียง
 120.วัดศรีรัตนาราม -
12 กรกฏาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
 121.วัดสองแพรก -
16 พฤษภาคม 2561
   นบปริง
 122.วัดสุวรรณาวาส -
15 มิถุนายน 2561
 437,000  บางทอง
 123.วัดเหมืองประชาราม -
28 พฤศจิกายน 2560
 1,180,240  เทศบาลตำบลท้ายเหมือง
 124.วัดโคกสวย -
25 ตุลาคม 2560
 735,000  อบต.โคกเจริญ
 125.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ -
1 มิถุนายน 2561
 1,185,600  โคกกลอย
 126.อนุบาลทับปุด -
24 พฤษภาคม 2561
 1,346,000  เทศบาลตำบลทับปุด
 127.อนุบาลพังงา -
17 มกราคม 2561
 1,825,280  ถ้ำน้ำผุด
 128.อ่าวกะพ้อ -
15 พฤษภาคม 2561
 442,000  ตำบลพรุใน
 129.อ่าวมะม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  เทศบาลตำบลพรุใน
 130.เกาะปันหยี -
27 มิถุนายน 2561
 250,000  อบต.เกาะปันหยี
 131.เกาะยาว -
16 มีนาคม 2561
 891,360  เทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย
 132.เกาะเคี่ยม -
24 สิงหาคม 2561
   166320
 133.เกาะไม้ไผ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 77,000  อบต.เกาะปันหยี
 134.เกียรติประชา -
14 พฤษภาคม 2561
 92,000  เกาะพระทอง
 135.เมืองพังงา -
15 พฤษภาคม 2561
 368,000  นบปริง
 136.ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) -
14 พฤศจิกายน 2560
 887,540  บ่อแสน

Powered By www.thaieducation.net