แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สมุทรสาคร
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านดอนไก่ดี -
14 พฤศจิกายน 2561
 3,286,000  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
 2. วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) -
20 มิถุนายน 2561
 181,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 3. วัดศิริมงคล -
20 มิถุนายน 2561
 600,000  อบต.บ้านเกาะ
 4. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) -
0 มิถุนายน 2561
   อบต.บ้านบ่อ
 5. สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล -
6 พฤศจิกายน 2560
 372,000  พันท้ายนรสิงห์
 6.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ -
16 พฤษภาคม 2561
 437,000  อบต.อำแพง
 7.ทํานบแพ้ว -
16 พฤษภาคม 2560
 307,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 8.บ้านคลองกระทุ่มแบน -
0 พฤศจิกายน
 1,968,000  
 9.บ้านคลองซื่อ -
16 พฤษภาคม
 1,368,000  บางโทรัด
 10.บ้านคลองตัน -
29 พฤษภาคม 2561
 977,000  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 11.บ้านคลองสําโรง -
8 พฤษภาคม 2561
 308,000  สวนส้ม
 12.บ้านคลองหลวง -
23 พฤษภาคม 2561
 681,000  อำแพง
 13.บ้านคลองแค -
23 มกราคม 2561
   
 14.บ้านชายทะเลกาหลง -
26 มิถุนายน 2561
 30,000  อบต.กาหลง
 15.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า -
25 มิถุนายน 2561
 121,080  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
 16.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  อบต.โคกขาม
 17.บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 18.บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) -
10 พฤษภาคม 2561
 117,000  สวนส้ม
 19.บ้านท้องคุ้ง -
26 มิถุนายน 2561
 63,000  ท่าเสา
 20.บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) -
0 มิถุนายน
   
 21.บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) -
6 กรกฏาคม 2561
 202,500  อบต.นาโคก
 22.บ้านบางนํ้าจืด -
24 มกราคม 2561
 505,000  บางน้ำจืด
 23.บ้านบางปิ้ง -
28 พฤษภาคม 2561
 1,403,560  เทศบาลตำบลนาดี
 24.บ้านปลายคลองน้อย -
5 กันยายน 2561
 972,000  อบต.ท่าเสา
 25.บ้านยกกระบัตร -
25 มิถุนายน 2561
 604,000  ท่าทราย
 26.บ้านรางสายบัว - -
 170,000  อบต.คลองตัน
 27.บ้านวังจรเข้ -
13 มิถุนายน 2561
 273,000  หลักสาม
 28.บ้านสวนหลวง -
26 กุมภาพันธ์ 2561
 3,926,000  เทศบาลสวนหลวง
 29.บ้านสันดาบ -
8 มิถุนายน 2561
 148,000  โคกขาม
 30.บ้านหนองหาดใหญ่ -
10 กรกฏาคม 2561
 162,000  บางน้ำจืด
 31.บ้านอ้อมโรงหีบ -
0 กรกฏาคม
 1,160,000  อบต.บ้านเกาะ
 32.บ้านเจริญสุข -
23 พฤษภาคม 2561
   อำแพง
 33.บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร -
27 ธันวาคม 2560
 2,568,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลแคราย
 34.บ้านโคก -
1 มิถุนายน 2561
   อบต.พันท้ายนรสิงห์
 35.บ้านโรงเข้ -
1 พฤศจิกายน 2560
 390,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 36.วังนกไข่ -
4 มกราคม 2561
 116,000  หนองนกไข่
 37.วัดกระซ้าขาว -
7 มิถุนายน 2561
 172,000  อบต.บ้านบ่อ
 38.วัดกระโจมทอง -
5 มิถุนายน 2561
 382,000  อบต.ตำบลหลักสอง
 39.วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) -
21 มิถุนายน 2561
 280,000  กาหลง
 40.วัดคลองครุ -
15 พฤษภาคม 2561
 2,283,860  อบต.ท่าทราย
 41.วัดคลองตันราษฎร์บํารุง -
24 มกราคม 2562
   
 42.วัดชัยมงคล -
0 มกราคม
 261,000  อบต.หลักสาม
 43.วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) -
12 มิถุนายน 2561
   
 44.วัดดอนโฆสิตาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 513,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 45.วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) -
30 พฤษภาคม 2561
 278,000  อบต.
 46.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) -
26 เมษายน 2561
 395,000  อบต.ท่าเสา
 47.วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 832,000  อบต.บ้านแพ้ว
 48.วัดธรรมโชติ -
1 ตุลาคม 2560
 596,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 49.วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง -
23 พฤษภาคม 2561
 114,600  อำแพง
 50.วัดน่วมกานนท์ -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  อบต.ชัยมงคล
 51.วัดนาขวาง -
20 มิถุนายน 2561
 156,000  กาหลง
 52.วัดนางสาว -
0 พฤษภาคม
 958,500  อบต.ท่าไม้
 53.วัดบางกระเจ้า -
27 ธันวาคม 2560
 636,000  บางกระเจ้า
 54.วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) -
0 มิถุนายน 2561
 612,000  บ้านบ่อ
 55.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) -
22 พฤศจิกายน 2560
 399,120  บางโทรัด
 56.วัดบางปลา -
9 พฤศจิกายน 2560
 2,904,000  เทศบาลตำบลบางปลา
 57.วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) -
22 พฤศจิกายน 2561
 1,342,280  เทศบาลตำบลนาดี
 58.วัดบางพลี -
21 พฤศจิกายน 2561
 328,300  อบต.บางโทรัด
 59.วัดบางหญ้าแพรก -
7 เมษายน 2561
 1,024,100  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
 60.วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) -
1 มิถุนายน 2561
 424,000  พันท้ายนรสิงห์
 61.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม -
10 มกราคม 2561
 5,537,600  เทศบาลนครสมุทรสาคร
 62.วัดปัจจันตาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 203,000  อบต.นาโคก
 63.วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) -
17 พฤษภาคม 2561
 159,000  
 64.วัดพันธุวงษ์ -
27 มิถุนายน 2561
 266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 65.วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) -
21 พฤษภาคม 2561
 337,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 66.วัดราษฎร์ธรรมาราม -
0 มิถุนายน 2561
 110,000  นาโคก
 67.วัดราษฎร์บํารุง -
11 พฤษภาคม 2561
 2,728,000  อบต. คลองมะเดื่อ
 68.วัดราษฎร์รังสรรค์ -
21 พฤศจิกายน 2560
 2,868,000  อบต.คอกกระบือ
 69.วัดวิสุทธาราม -
18 มิถุนายน 2561
 324,000  บางกระเจ้า
 70.วัดศรีสุทธาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 2,049,020  ตำบลบางหญ้าแพรก
 71.วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง -
23 พฤษภาคม 2561
 6,026,000  นครอ้อมน้อย
 72.วัดศรีเมือง -
25 มิถุนายน 2561
 1,438,000  อบต
 73.วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) -
9 พฤษภาคม 2561
 540,000  อบต.สวนส้ม
 74.วัดสามัคคีศรัทธาราม -
7 พฤษภาคม 2561
 1,400,960  บางหญ้าแพรก
 75.วัดสุวรรณรัตนาราม -
0 พฤษภาคม
   
 76.วัดหนองนกไข่ -
0 มิถุนายน
 1,076,000  หนองนกไข่
 77.วัดหนองบัว -
5 ตุลาคม 2560
   เทศบาลตำบลหลักห้า
 78.วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) -
17 พฤษภาคม 2561
 631,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 79.วัดหลักสองราษฎร์บํารุง -
1 มิถุนายน 2561
 370,000  หลักสอง
 80.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) -
13 กรกฏาคม 2560
 2,984,000  เทศบาลนครอ้อมน้อย
 81.วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) -
21 มิถุนายน 2561
 577,000  บางยาง
 82.วัดเกตุมดีศรีวราราม -
1 มิถุนายน 2561
 954,000  บางโทรัด
 83.วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) -
19 มิถุนายน 2561
 110,000  บ้านเกาะ
 84.วัดเจ็ดริ้ว -
11 มิถุนายน 2561
 638,000  อบต.เจ็ดริ้ว
 85.วัดเจริญสุขาราม -
26 มิถุนายน 2561
 266,000  
 86.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) -
14 มิถุนายน 2561
 1,040,000  
 87.วัดโพธิ์แจ้ -
24 พฤษภาคม 2561
 643,000  
 88.วัดโรงเข้ -
16 พฤษภาคม 2560
 477,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
 89.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) -
30 พฤษภาคม 2561
 2,228,000  อบต
 90.วัดใต้บ้านบ่อ -
8 มิถุนายน 2561
 792,000  อบต.บ้านบ่อ
 91.วัดใหญ่จอมปราสาท -
12 มิถุนายน 2561
 728,000  ท่าจีน
 92.วัดใหม่หนองพะอง -
29 มกราคม 2561
 1,646,000  เทศบาลตำสวนหลวง
 93.สมุทรมณีรัตน์ -
25 พฤษภาคม 2561
 291,200  บางหญ้าแพรก
 94.สหกรณ์นิคมเกลือ -
8 มิถุนายน 2561
 750,000  โคกขาม
 95.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 892,000  
 96.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ -
11 มิถุนายน 2561
 335,000  เทศบาลตำบลท่าจีน
 97.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) -
0 พฤษภาคม
 3,764,000  บ้านแพ้ว
 98.อนุบาลสมุทรสาคร -
6 พฤศจิกายน 2561
 10,489,000  เทศบาลนครสมุทรสาคร
 99.เทพนรรัตน์ -
21 พฤศจิกายน 2561
 733,560  ตำบลนาดี
 100.เมืองสมุทรสาคร -
28 พฤษภาคม 2561
 118,000  บางโทรัด
 101.เอกชัย -
1 มิถุนายน 2561
 8,969,120  สมุทรสาคร
 102.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม -
12 มิถุนายน 2561
 278,000  หลักสาม
 103.ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) -
15 พฤษภาคม 2561
 580,000  อบต.บ้านแพ้ว

Powered By www.thaieducation.net