แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองวัดไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 116,000  เทศบาลบางระกำเมืองใหม่
 2.จ่าการบุญ -
16 พฤษภาคม 2561
 3,482,000  เทศบาลนครพิษณุโลก
 3.ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน -
0 พฤษภาคม
 260,000  ท่าโพธิ์
 4.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ -
8 พฤษภาคม 2561
 321,000  อบต.ไผ่ขอดอน
 5.ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 37,000  ดอนทอง
 6.นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) -
1 มิถุนายน 2561
 55,000  อบต.ชุมแสงสงคราม
 7.นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) -
10 พฤษภาคม 2561
 45,000  
 8.นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) -
0 พฤษภาคม 2561
 90,000  นิคมพัฒนา
 9.นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) -
10 พฤษภาคม 2561
 184,000  นิคมพัฒนา
 10.บ่อวิทยบางระกำ -
1 พฤศจิกายน 2561
 986,000  
 11.บางระกำ -
16 พฤษภาคม 2561
 410,000  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองหม่
 12.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) -
8 พฤศจิกายน 2560
 1,582,000  บ้านกร่าง
 13.บ้านกรุงกรัก -
16 พฤษภาคม 2561
 55,260  อบต.ท่านางงาม
 14.บ้านคลองน้ำเย็น -
11 พฤษภาคม 2561
 100,000  อบต.นิคมพัฒนา
 15.บ้านคลองหนองเหล็ก -
15 พฤษภาคม 2561
 114,000  ท่าโพธิ์
 16.บ้านคลองเตย -
26 เมษายน 2561
 214,200  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
 17.บ้านคุยมะตูม -
0 เมษายน
   
 18.บ้านคุยยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  ตำบลบางระกำ
 19.บ้านดงยาง -
21 พฤษภาคม 2561
 176,000  อบต
 20.บ้านดงวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 60,000  
 21.บ้านตระแบกงาม -
15 พฤษภาคม 2561
 166,000  ชุมแสงสงคราม
 22.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 152,000  
 23.บ้านท่านางงาม -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  ท่านางงาม
 24.บ้านท่าไม้งาม -
20 เมษายน 2561
 166,000  หนองกุลา
 25.บ้านนาชักหวาย -
15 พฤษภาคม 2561
   ท่านางงาม
 26.บ้านน้ำดำ -
2 พฤษภาคม 2561
 123,000  ดอนทอง
 27.บ้านบัวจันทร์ -
16 พฤษภาคม 2561
 140,697  อบต.บึงกอก
 28.บ้านบางแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.ท่านางงาม
 29.บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) -
11 พฤษภาคม 2561
 111,000  อบต.
 30.บ้านประดาประชาราษฎร์ -
16 พฤษภาคม 2561
 157,700  อบต.บึงกอก
 31.บ้านปลักแรด -
31 ตุลาคม 2560
 964,000  เทศบาลตำบลปลักแรด
 32.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) -
14 พฤษภาคม 2561
 430,500  บ้านป่า
 33.บ้านพลายชุมพล -
7 พฤศจิกายน 2560
 616,000  พลายชุมพล
 34.บ้านพันเสา -
16 พฤษภาคม 2561
 514,000  เทศบาลตำบลพันเสสา
 35.บ้านย่านใหญ่ -
10 พฤษภาคม 2561
 153,000  ท่านางงาม
 36.บ้านร้องยุ้งข้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  ตำบลดอนทอง
 37.บ้านวังยาง -
21 พฤษภาคม
 113,600  วังน้ำคู้
 38.บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) -
20 กุมภาพันธ์ 2560
 258,000  ดอนทอง
 39.บ้านหนองกรับ -
13 พฤศจิกายน 2560
 347,000  อบต. หนองกุลา
 40.บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) -
1 ธันวาคม 2560
 12,400  อบต.ดอนทอง
 41.บ้านหนองกุลา -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,800,000  หนองกุลา
 42.บ้านหนองตะเคียน -
25 เมษายน 2561
 91,000  อบต.หนองกุลา
 43.บ้านหนองนากวางอั้น -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  อบต.บ่อทอง
 44.บ้านหนองหัวยาง -
26 กรกฏาคม 2561
 155,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
 45.บ้านหนองแขม -
14 พฤษภาคม 2561
 444,000  บึงระมาณ
 46.บ้านหนองไผ่ -
24 เมษายน 2561
 458,000  อบต.หนองกุลา
 47.บ้านหล่ายขานาง -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  
 48.บ้านห้วยชัน -
7 พฤษภาคม 2561
   อบต.ท่านางงาม
 49.บ้านหัววังกร่าง -
21 พฤศจิกายน 2560
 58,000  อบต.มะขามสูง
 50.บ้านหินลาด -
18 กรกฏาคม 2561
 54,000  ดอนทอง
 51.บ้านเรียงกระดก -
22 พฤษภาคม 2561
 58,000  
 52.บ้านเสวยซุง -
16 พฤษภาคม 2561
 134,900  อบต.บึงกอก
 53.บ้านแม่ระหัน -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
 54.บ้านใหม่คลองเจริญ -
24 เมษายน 2561
 197,000  หนองกุลา
 55.บ้านใหม่เจริญธรรม -
15 พฤษภาคม 2561
 424,000  ิอบต.นิคมพัฒนา
 56.ประดู่มะค่าประชาสรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 252,000  เทศบาลพันเสา
 57.รัฐราษฎร์สงเคราะห์ -
10 พฤษภาคม 2561
 260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 58.วัดกรมธรรม์ -
14 พฤษภาคม 2561
 274,000  สมอแข
 59.วัดกรับพวง -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.วังอิทก
 60.วัดกลางสุริยวงศ์ -
14 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต.วังอิทก
 61.วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 249,000  ท่าโพธิ์
 62.วัดคุยขวาง -
23 พฤษภาคม 2561
 132,000  คุยม่วง
 63.วัดคุยม่วง -
21 พฤษภาคม 2561
 132,000  คุยม่วง
 64.วัดจอมทอง -
10 พฤศจิกายน 2560
 544,880  จอมทอง
 65.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  เทศบาลนครพิษณุโลก
 66.วัดจันทร์ตะวันออก -
30 ตุลาคม 2560
 1,050,500  เทศบาลนครพิษณุโลก
 67.วัดจุฬามณี -
0 ตุลาคม
   ตำบลท่าทอง
 68.วัดดงโคกขาม -
11 พฤษภาคม
 208,000  
 69.วัดดอนอภัย -
16 พฤษภาคม 2561
 174,000  บ่อทอง
 70.วัดตาปะขาวหาย -
18 พฤษภาคม 2561
 376,000  ตำบลหัวรอ
 71.วัดทุ่งชา -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  บึงระมาณ
 72.วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 242,000  ตำบล้านกร่าง
 73.วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) -
22 มกราคม 2561
 828,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 74.วัดบ้านดง -
16 พฤษภาคม 2561
 382,000  คุยม่วง
 75.วัดบ้านใหม่ -
22 มกราคม 2560
 1,092,000  ตำบลบ้านใหม่
 76.วัดบ้านไร่ -
3 พฤษภาคม 2561
 237,000  
 77.วัดบึงกอก -
16 พฤษภาคม 2561
 216,300  บึงกอก
 78.วัดบึงบอน -
14 พฤษภาคม 2561
 148,000  อบต.หนองกุลา
 79.วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) -
30 เมษายน 2561
 587,000  บึงพระ
 80.วัดปรือกระเทียม -
15 พฤษภาคม 2561
 210,000  บึงกอก
 81.วัดปากพิงตะวันตก -
1 ตุลาคม 2560
 535,970  อบต.งิ้วงาม
 82.วัดพรหมเกษร -
30 พฤษภาคม 2561
 185,000  ชุมแสงสงคราม
 83.วัดมหาวนาราม -
18 พฤษภาคม 2561
 818,000  ตำบลหัวรอ
 84.วัดยาง(มีมานะวิทยา) -
7 มิถุนายน 2561
 361,000  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง
 85.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) -
28 พฤศจิกายน 2560
 960,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
 86.วัดยางแขวนอู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  บางระกำเมืองใหม่
 87.วัดวังอิทก -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.วังอิทก
 88.วัดวังเป็ด -
0 พฤษภาคม
 448,000  บางระกำเมืองใหม่
 89.วัดวังแร่ -
16 พฤษภาคม 2561
   ชุมแสงสงคราม
 90.วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) -
15 พฤษภาคม 2561
 287,000  เทศบาลตำบลท่าทอง
 91.วัดศรีวนาราม -
14 พฤษภาคม 2561
 134,000  สมอแข
 92.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,575,000  เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก
 93.วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) -
14 พฤษภาคม 2561
 20  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 94.วัดสระโคล่ -
18 พฤษภาคม 2561
 822,000  หัวรอ
 95.วัดสว่างอารมณ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 328,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
 96.วัดหนองขานาง -
22 พฤษภาคม 2561
 75,000  อบต.คุยม่วง
 97.วัดหนองนาดงกวาง -
26 เมษายน 2561
 176,000  อบต.หนองกุลา
 98.วัดหนองพะยอม -
1 มิถุนายน 2561
 526,000  อบต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 99.วัดหนองอ้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 159,000  อบต.ชุมแสงสงคราม
 100.วัดห้วงกระได -
15 พฤษภาคม 2561
 100,000  ชุมแสงสงคราม
 101.วัดอรัญญิก -
16 พฤษภาคม 2561
 379,000  นครพิษณุโลก
 102.วัดอินทรีย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  วัดพริก
 103.วัดเนินมะคึก -
15 พฤษภาคม 2561
 552,000  สมอแข
 104.วัดแตน -
16 พฤษภาคม 2561
 181,000  ชุมแสงสงคราม
 105.วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) -
21 พฤษภาคม 2561
   ปากโทก
 106.วัดแหลมเจดีย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 222,000  บางระกำเมืองใหม่
 107.วัดแหลมโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
 108.วัดโป่งหม้อข้าว -
10 พฤษภาคม 2561
 251,000  ท่านางงาม
 109.วัดโพธิ์งาม -
14 พฤศจิกายน 2560
 444,000  พันเสา
 110.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม -
4 พฤษภาคม 2561
 177,000  อบต.บึงพระ
 111.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) -
22 พฤษภาคม 2561
 134,000  ปากโทก
 112.สะพานที่ 3 -
13 ธันวาคม 2560
 2,041,600  เทศบาลเมืองอรัญญิก
 113.อนุบาลพิษณุโลก -
15 พฤษภาคม 2561
   
 114.ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) -
15 พฤษภาคม 2560
 190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง

Powered By www.thaieducation.net