แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุโขทัย เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านคลองยาง -
23 มิถุนายน 2561
 65,100  เทศบาลตำบลคลองยาง
 2.บ้านกลางดง -
13 พฤศจิกายน 2560
 610,000  เทศบาลตำบลกลางดง
 3.บ้านขอนซุง -
8 มิถุนายน 2561
 216,240  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 4.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) -
0
   เทศบาล
 5.บ้านคลองสำราญ -
18 พฤษภาคม 2561
 215,960  อบต.ไทยชนะศึก
 6.บ้านคลองแห้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 228,240  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 7.บ้านซ่าน -
21 มิถุนายน 2561
 368,000  บ้านซ่าน
 8.บ้านดงคู่ -
28 พฤษภาคม 2561
 375,120  ดงคู่
 9.บ้านดงจันทน์ -
4 มิถุนายน 2561
 284,000  นครเดิฐ
 10.บ้านดงยาง -
14 พฤษภาคม 2561
 160,000  อบต.หนองอ้อ
 11.บ้านดงย่าปา -
0 พฤษภาคม
 247,000  อบต.บ้านตึก
 12.บ้านดงไทยวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 382,000  นาทุ่ง
 13.บ้านดอนจันทร์ -
0 ตุลาคม 2561
   บ้านไร่
 14.บ้านดอนระเบียง -
24 พฤษภาคม 2561
 96,000  
 15.บ้านดอยไก่เขี่ย -
22 พฤศจิกายน 2560
 140,000  ป่างิ้ว
 16.บ้านตาลพร้า -
11 พฤษภาคม 2561
 40,000  ตำบลศรีนคร
 17.บ้านตึก -
11 พฤษภาคม 2561
 330,000  บ้านตึก
 18.บ้านทับผึ้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.ทับผึ้ง
 19.บ้านท่าชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 161,400  เมืองศรีสัชนาลัย
 20.บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) -
10 พฤษภาคม 2561
 920,000  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
 21.บ้านท่าทอง -
6 มิถุนายน 2561
 83,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
 22.บ้านท่ามักกะสัง -
20 มิถุนายน 2561
 200,000  ราวต้นจันทร์
 23.บ้านท่าวิเศษ -
1 พฤศจิกายน 2560
 252,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
 24.บ้านท่าโพธิ์ -
1 มิถุนายน 2561
 176,000  แม่สำ
 25.บ้านทุ่งพล้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.ป่างิ้ว
 26.บ้านทุ่งมหาชัย -
13 กรกฏาคม 2561
 168,000  คลองมะพลับ
 27.บ้านธารชะอม -
21 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.ไทยชนะศึก
 28.บ้านธารน้ำทิพย์ -
17 พฤษภาคม 2561
 180,000  อบต.ทุ่งเสลี่ยม
 29.บ้านนา -
16 มิถุนายน 2561
 94,000  บ้านนา
 30.บ้านนาขุนไกร -
22 พฤษภาคม 2561
 103,000  อบต.นาขุนไกร
 31.บ้านนาต้นจั่น -
11 พฤษภาคม 2561
   บ้านตึก
 32.บ้านนาพง -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 33.บ้านน้ำขุม -
4 ตุลาคม 2560
 432,820  อบต.น้ำขุม
 34.บ้านบึงงาม -
4 พฤษภาคม 2561
 76,000  อบต.นครเดิฐ
 35.บ้านบึงบอน -
18 มิถุนายน 2561
 150,000  
 36.บ้านบึงสวย -
4 มิถุนายน 2561
 224,000  นครเดิฐ
 37.บ้านบุ่งสัก -
2 ตุลาคม 2560
 68,000  บ้านไร่
 38.บ้านปากคลองแดน -
6 ตุลาคม 2560
 136,000  บ้านซ่าน
 39.บ้านปากคะยาง -
28 พฤษภาคม 2561
 888,000  อบต.บ้านแก่ง
 40.บ้านป่ากล้วย -
22 พฤษภาคม 2561
 134,000  เมืองศรีสัชนาลัย
 41.บ้านปากสาน -
18 พฤษภาคม 2561
 84,000  
 42.บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 366,000  แม่สิน
 43.บ้านป่ากุมเกาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 202,000  สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 44.บ้านป่าคา -
15 พฤษภาคม 2561
 130,000  บ้านแก่ง
 45.บ้านปางสา -
6 มิถุนายน 2561
 122,000  แม่สิน
 46.บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) -
1 มิถุนายน 2561
 70,000  ป่างิ้ว
 47.บ้านป่ายาง -
14 พฤษภาคม 2561
 56,000  อบต.หนองอ้อ
 48.บ้านป่าเลา -
14 พฤศจิกายน 2560
 448,000  ปากน้ำ
 49.บ้านผาเวียง -
11 มิถุนายน 2561
   
 50.บ้านฝั่งหมิ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  ไทยชนะศึก
 51.บ้านพระปรางค์ -
17 พฤษภาคม 2561
 96,000  ศรีสัชนาลัย
 52.บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  แม่สิน
 53.บ้านราวต้นจันทน์ -
15 พฤษภาคม 2561
 2,408,000  ราวต้นจันทน์
 54.บ้านลานตาเมือง -
10 พฤษภาคม 2561
 674,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
 55.บ้านลำโชค -
17 พฤษภาคม 2561
 45,000  อบต.บ้านแก่ง
 56.บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) -
21 พฤษภาคม 2561
 71,000  นาขุนไกร
 57.บ้านวังทอง -
1 มิถุนายน 2561
 122,000  วังทอง
 58.บ้านวังธาร -
9 พฤษภาคม 2561
 170,000  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
 59.บ้านวังพิกุล -
13 พฤศจิกายน 2560
 397,000  นาขุนไกร
 60.บ้านวังยายมาก -
21 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 61.บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) -
30 พฤษภาคม 2561
 160,000  วังลึก
 62.บ้านวังสมบูรณ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 160,000  อบต.นาขุนไกร
 63.บ้านวังแร่ -
9 มกราคม 2561
 329,100  คลองยาง
 64.บ้านวังไฟไหม้ -
27 มิถุนายน 2561
 142,000  ราวต้นจันทร์
 65.บ้านวัดโบสถ์ -
1 ตุลาคม 2561
   เมืองบางขลัง
 66.บ้านศรีสวรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 26,000  
 67.บ้านศาลาไก่ฟุบ -
17 พฤษภาคม 2561
 129,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 68.บ้านสะท้อ -
7 มิถุนายน 2561
 316,000  อบต.แม่สิน
 69.บ้านสันติพิทยาคาร -
18 พฤษภาคม 2561
 269,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
 70.บ้านสันติสุข -
22 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.
 71.บ้านสันหีบ -
25 พฤษภาคม 2561
 180,000  แม่สำ
 72.บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 262,000  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
 73.บ้านสารจิตร -
22 พฤษภาคม 2561
 594,000  อบต.สารจิตร
 74.บ้านสุเม่น -
16 พฤษภาคม 2561
 278,000  แม่สิน
 75.บ้านหนองกลับ -
15 พฤษภาคม 2561
   หนองกลับ
 76.บ้านหนองบัว(ศรีนคร) -
15 พฤษภาคม 2561
 362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 77.บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) -
17 พฤษภาคม 2561
 122,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 78.บ้านหนองป่าตอ -
13 พฤศจิกายน 2560
 275,000  
 79.บ้านหนองผักบุ้ง -
14 พฤศจิกายน 2560
 244,000  ตำบลกลางดง
 80.บ้านหนองยาว -
7 พฤษภาคม 2561
 181,340  เกาะตาเลี้ยง
 81.บ้านหนองรังสิต -
1 พฤศจิกายน 2560
 312,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
 82.บ้านหนองหมื่นชัย -
17 ตุลาคม 2560
 181,920  ไทยชนะศึก
 83.บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 7,000  หนองอ้อ
 84.บ้านหนองแหน(ศรีนคร) -
4 ตุลาคม 2560
 460,000  อบต.นครเดิฐ
 85.บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) -
17 พฤษภาคม 2561
 82,000  
 86.บ้านหมอนสูง -
15 พฤษภาคม 2561
 66,000  อบต
 87.บ้านห้วยตม -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 88.บ้านห้วยติ่ง -
28 พฤษภาคม 2561
 110,980  ดงคู่
 89.บ้านห้วยหยวก -
18 พฤษภาคม 2561
 148,000  บ้านแก่ง
 90.บ้านห้วยเจริญ -
18 มิถุนายน 2561
 106,000  ตำบลกลางดง
 91.บ้านห้วยโป้ -
19 พฤษภาคม 2561
 492,000  อบต.แม่สิน
 92.บ้านห้วยไคร้ -
28 พฤษภาคม 2561
   ดงคู่
 93.บ้านหัวฝาย -
15 มิถุนายน 2561
 137,000  เทศบาลตำบลกลางดง
 94.บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) -
15 พฤษภาคม 2561
 131,840  เกาะตาเลี้ยง
 95.บ้านเกาะน้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 74,000  อบต.หนองอ้อ
 96.บ้านเขาดินไพรวัน -
16 พฤษภาคม 2561
 485,000  อบต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรงจ.สุโขทัย
 97.บ้านเขาทอง -
8 มิถุนายน 2561
 228,000  นาทุ่ง
 98.บ้านเตว็ดกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 175,560  อบต.ทับผึ้ง
 99.บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) -
0 พฤษภาคม
   อบต
 100.บ้านแก่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 344,000  บ้านแก่ง
 101.บ้านแม่คุ -
0 มิถุนายน
 297,000  อบต.บ้านตึก
 102.บ้านแม่ท่าแพ -
17 พฤษภาคม 2561
 780,000  อบต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 103.บ้านแม่ทุเลา -
0 มิถุนายน
   ไทยชนะศึก
 104.บ้านแม่ทุเลาใน -
11 พฤษภาคม 2561
   ตำบลกลางดง
 105.บ้านแม่บ่อทอง -
11 พฤศจิกายน 2560
 40,000  ตำบลกลางดง
 106.บ้านแม่ราก -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  อบต.ป่างิ้ว
 107.บ้านแม่สาน -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  แม่สำ
 108.บ้านแม่สำ -
18 พฤษภาคม 2561
 20  อบต แม่สำ
 109.บ้านแม่ฮู้ -
9 พฤษภาคม 2561
 150,000  แม่สิน
 110.บ้านแม่เทิน -
16 พฤษภาคม 2561
 430,000  
 111.บ้านแสงสว่าง -
1 พฤศจิกายน 2560
 26,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
 112.บ้านโคกกะทือ -
23 กรกฏาคม 2561
 218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 113.บ้านโซกม่วง -
18 พฤษภาคม 2561
 360,000  ุทุ่งเสลี่ยม
 114.บ้านโซกเปือย -
9 พฤษภาคม 2561
 67,000  อบต.นาขุนไกร
 115.บ้านโป่งตีนตั่ง -
18 พฤษภาคม 2561
 116,000  แม่สิน
 116.บ้านโป่งฝาง -
14 มิถุนายน 2561
 72,000  เทศบาล
 117.บ้านใหม่โพธิ์งาม -
16 พฤษภาคม 2561
 222,000  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 118.บ้านไทยชนะศึก -
25 พฤษภาคม 2561
 274,000  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
 119.บ้านไผ่ตะล่อม -
10 มกราคม 2561
 273,100  คลองยาง
 120.บ้านไม้งาม -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.ปากนำ้
 121.บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) -
2 ตุลาคม 2560
 880,000  บ้านไร่
 122.ประชาอุทิศ -
16 พฤษภาคม 2561
 33,000  อบต.
 123.มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) -
11 พฤษภาคม 2561
 40,525  ตำบลในเมือง
 124.มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) -
23 พฤษภาคม 2561
 396,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
 125.วัดกรงทอง -
13 มิถุนายน 2561
 235,520  คลองกระจง
 126.วัดคลองกระจง -
14 มิถุนายน 2561
 236,880  อบต.คลองกระจง
 127.วัดคุ้งยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 128.วัดตลิ่งชัน -
18 พฤษภาคม 2561
 270,000  
 129.วัดบ้านกรุ -
15 พฤษภาคม 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
 130.วัดบ้านคลอง -
16 พฤษภาคม 61
 305,380  
 131.วัดบ้านเหมือง -
15 มิถุนายน 2561
 110,000  เทศบาลตำบลศรีนคร
 132.วัดปากคลองช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 81,440  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
 133.วัดปากน้ำ -
16 พฤษภาคม 2561
 762,700  ปากน้ำ
 134.วัดป่าถ่อน -
16 พฤษภาคม 2561
 99,000  หนองกลับ
 135.วัดภูนก -
11 พฤษภาคม 2561
 120,000  บ้านตึก
 136.วัดวังค่า -
1 มิถุนายน 2561
 32,000  ป่างิ้ว
 137.วัดวังใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 16,000  วังใหญ่
 138.วัดศรีสังวร -
0 พฤษภาคม
   อบต
 139.วัดศิริบูรณาราม -
0 พฤษภาคม
 87,000  อบต.คลองมะพลับ
 140.วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) -
23 พฤษภาคม 2561
 47,840  เมืองบางยม
 141.วัดเกาะ -
18 พฤษภาคม 2561
 288,000  วัดเกาะ
 142.วัดเกาะน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 152,500  
 143.วัดแสนตอ -
0 พฤษภาคม
 318,000  อบต.สารจิตร
 144.วัดโบราณหลวง -
3 พฤศจิกายน 2560
 476,000  สารจิตร
 145.วัดไทรย้อย -
6 มิถุนายน 2561
 40,000  ย่านยาว
 146.วัดไผ่ล้อม -
6 มิถุนายน 2561
 152,000  ย่านยาว
 147.ศีกษาเกษตรศิลป์ -
13 กรกฏาคม 2561
 477,000  คลองมะพลับ
 148.สามัคคีวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 42,000  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
 149.หนองอ้อบำเพ็ญ -
10 พฤษภาคม 2561
 150,420  หนองอ้อ
 150.หมอนสูงประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 95,770  เมืองศรีสัชนาลัย
 151.หาดเสี้ยววิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 815,000  ตำบลหาดเสี้ยว
 152.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) -
26 มิถุนายน 2561
 1,093,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
 153.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) -
11 พฤษภาคม 2561
 2,266,000  ศรีนคร
 154.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) -
15 พฤษภาคม 2561
 1,559,000  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 155.อนุบาลศรีสำโรง -
15 พฤษภาคม 2561
 2,044,000  
 156.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) -
14 พฤษภาคม 2561
 452,000  ย่านยาว
 157.เชิงผา -
14 มิถุนายน 2561
 71,000  
 158.เทวัญอำนวยวิทย์ -
15 พฤษภาคม 2561
 170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
 159.แม่สานสามัคคี -
0 มิถุนายน
 178,000  แม่สำ
 160.โรตารี่สวรรคโลก 1 -
24 พฤศจิกายน 2560
 91,000  อบต.คลองมะพลับ
 161.ไชยะวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 732,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
 162.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) -
16 พฤษภาคม 2561
 106,000  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ

Powered By www.thaieducation.net