แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านน้ำดิบ -
6 มิถุนายน 2561
 196,000  ตำบลแม่ยวม
 2.ชุมชนบ้านผาผ่า -
25 เมษายน 2561
 537,000  แม่คะตวน
 3.ชุมชนแม่ลาศึกษา -
16 พฤษภาคม 2560
 444,000  แม่ลาหลวง
 4.ดอนชัยวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2560
 549,000  บ้านกาศ
 5.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร -
9 กรกฏาคม 2561
 2,548,000  ตำบลแม่สะเรียง
 6.บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 192,000  แม่เหาะ
 7.บ้านกลอเซโล -
13 กรกฏาคม 2561
 146,000  อบต.
 8.บ้านกอกหลวง -
3 กรกฏาคม 61
 142,000  
 9.บ้านกองก๋อย -
25 มิถุนายน 2561
 228,000  อบต.กองก๋อย
 10.บ้านกองแปใต้ -
28 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.ป่าโปง
 11.บ้านกอมูเดอ -
16 พฤษภาคม 2561
 328,000  อบต.แม่สามแลบ
 12.บ้านกะริคี -
13 พฤศจิกายน 2560
 120,000  
 13.บ้านขุนวง -
12 ธันวาคม 2561
 154,000  แม่เหาะ
 14.บ้านขุนวงเหนือ - -
    -
 15.บ้านขุนแม่ต้อบ -
1 พฤศจิกายน 2560
 102,000  อบต.บ้านกาศ
 16.บ้านขุนแม่ลา -
15 พฤษภาคม 2561
 20  อบต.
 17.บ้านคะปวง -
28 มิถุนายน 2561
 228,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
 18.บ้านจอซิเดอเหนือ -
10 มิถุนายน 2561
 274,000  องค์การบริหารตำบลแม่คง
 19.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 -
15 พฤษภาคม 2561
 1,294,000  ตำบลเมืองยวมใต้
 20.บ้านช่างหม้อ -
8 มิถุนายน 2561
 108,000  อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 21.บ้านซิวาเดอ -
0 พฤษภาคม
 495,000  แม่สามแลบ
 22.บ้านดงกู่ -
18 ธันวาคม 2560
 74,000  แม่เหาะ
 23.บ้านดงใหม่ -
0 พฤษภาคม
 96,000  
 24.บ้านดอยงาม -
15 พฤษภาคม 2561
   
 25.บ้านดอยเลี่ยม -
22 มิถุนายน 2561
 58,000  อบต.แม่เหาะ
 26.บ้านดูลาเปอร์ -
30 พฤษภาคม 2561
 84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
 27.บ้านต้นงิ้ว -
8 มิถุนายน 2561
 346,000  ป่าโปง
 28.บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ -
0 พฤษภาคม
   ป่าโปง
 29.บ้านทะโลงเหนือ -
0 มิถุนายน
 240,000  กองก๋อย
 30.บ้านท่าตาฝั่ง -
5 กรกฏาคม 2561
 282,000  แม่ยวม
 31.บ้านท่าผาปุ้ม -
0 พฤษภาคม 2561
 21,600  อบต.ท่าผาปุ้ม
 32.บ้านท่าสองแคว -
10 มิถุนายน 2561
 172,000  แม่ลาน้อย
 33.บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง -
5 กรกฏาคม 2561
 138,000  แม่ลาน้อย
 34.บ้านทิยาเพอ -
20 พฤศจิกายน 2560
 176,000  
 35.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ -
20 พฤศจิกายน 2560
 128,000  
 36.บ้านทีฮือลือ -
0 พฤษภาคม
   
 37.บ้านทุ่งแพม -
8 ธันวาคม 2560
 124,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
 38.บ้านนาดอย -
25 พฤษภาคม 2561
   แม่สวด
 39.บ้านบุญเลอ -
26 มิถุนายน 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 40.บ้านป่าหมาก -
15 พฤษภาคม 2561
 180,000  บ้านกาศ
 41.บ้านป่าหมากวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 64,000  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 42.บ้านป่าแก่ -
1 ตุลาคม 2560
 180,000  อบต
 43.บ้านป่าโปง -
7 กรกฏาคม 2561
 94,000  ป่าโปง
 44.บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ -
5 มิถุนายน 2561
 142,000  ป่าโปง
 45.บ้านปู่แก้ว -
21 พฤษภาคม 2561
 44,000  สบเมย
 46.บ้านผาเยอ -
19 ธันวาคม 2560
 516,000  กองก๋อย
 47.บ้านผาแดงหลวง -
15 พฤศจิกายน 2560
 148,000  อบต.แม่โถ
 48.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง - -
    -
 49.บ้านพะมอลอ -
0 พฤษภาคม
 61,000  บ้านกาศ
 50.บ้านฟักทอง -
1 พฤศจิกายน 2561
 92,000  ขุนแม่ลาน้อย
 51.บ้านละอูบ -
30 พฤษภาคม 61
 200,000  ห้วยห้อม
 52.บ้านศรีมูลเมือง -
1 พฤศจิกายน 2561
 84,000  แม่คง
 53.บ้านสบหาร -
1 พฤศจิกายน 2560
 120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 54.บ้านสบเมย -
15 กรกฏาคม 2561
 466,000  
 55.บ้านส้มป่อย -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  อบต.ขุนแม่ลาน้อย
 56.บ้านสันติสุข -
9 พฤศจิกายน
 940  ป่าแป๋
 57.บ้านสาม -
25 ธันวาคม 2560
 124,000  ห้วยห้อม
 58.บ้านสุดห้วยนา -
16 พฤษภาคม 2561
 66,000  แม่เหาะ
 59.บ้านหนองม่วน -
18 มิถุนายน 2561
 116,000  
 60.บ้านห้วยกระต่าย -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 61.บ้านห้วยกองก้าด -
20 พฤศจิกายน
 212,000  แม่สามแลบ
 62.บ้านห้วยกองมูล -
16 พฤษภาคม 2561
 58,000  อบต
 63.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน -
16 พฤษภาคม 2561
 152,000  อบต
 64.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ -
16 พฤษภาคม 2561
 480  อบต.สบเมย
 65.บ้านห้วยกองเป๊าะ -
7 มิถุนายน 2561
 302,000  อบต แม่ลาหลวง
 66.บ้านห้วยกุ้ง -
6 มิถุนายน 2561
 120,000  อบต.ป่าโปง
 67.บ้านห้วยกู่ป๊ะ -
7 มิถุนายน 2561
 120,000  แม่ลาหลวง
 68.บ้านห้วยทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  แม่ยวม
 69.บ้านห้วยน้ำใส -
18 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.สบเมย
 70.บ้านห้วยปลากั้ง -
 166,000  แม่เหาะ
 71.บ้านห้วยปางผาง -
22 มิถุนายน 2561
 38,000  อบต
 72.บ้านห้วยผึ้ง -
6 พฤศจิกายน 2560
 196,000  ท่าผาปุ้ม
 73.บ้านห้วยผึ้งใหม่ -
31 พฤษภาคม 2561
 286,000  แม่โถ
 74.บ้านห้วยม่วง -
17 พฤษภาคม 2561
 84,000  อบต.
 75.บ้านห้วยมะกอก -
8 มิถุนายน 2561
 174,000  อบต
 76.บ้านห้วยวอก -
26 มิถุนายน 2561
 248,000  กองก๋อย
 77.บ้านห้วยสิงห์ -
2 กรกฏาคม 2561
 280,000  
 78.บ้านห้วยหมากหนุน -
22 พฤษภาคม 2561
 98,000  ท่าผาปุ้ม
 79.บ้านห้วยหมูพิทยา -
16 กรกฏาคม 2561
 96,000  แม่คง
 80.บ้านห้วยห้อม -
0 กรกฏาคม
 116,000  อบต.แม่คง
 81.บ้านห้วยห้า -
23 พฤศจิกายน 2561
 335,000  ห้วยห้อม
 82.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ -
8 มิถุนายน 2561
 100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
 83.บ้านห้วยฮากไม้ใต้ -
13 พฤศจิกายน 2561
 142,000  อบต.ป่าแป๋
 84.บ้านห้วยเดื่อ -
4 ธันวาคม 2560
 151,000  อบต.ป่าแป๋
 85.บ้านห้วยแห้ง -
14 มิถุนายน 2561
 328,000  อบต.แม่คง
 86.บ้านห้วยโผ -
30 ตุลาคม 2560
 432,000  ตำบลแม่ยวม
 87.บ้านห้วยไก่ป่า -
29 มิถุนายน 2561
 62,000  อบต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนส
 88.บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา -
22 ธันวาคม 2560
 245,000  แม่ลาหลวง
 89.บ้านห้วยไม้ซาง -
13 ตุลาคม 2561
 46,000  แม่โถ
 90.บ้านหัวลา -
2 พฤศจิกายน 2561
 114,000  สันติคีรี
 91.บ้านหัวแม่โถ -
1 พฤศจิกายน 2561
 42,000  อบต.ตำบลแม่โถ
 92.บ้านอมพาย -
10 พฤษภาคม 2561
 172,000  ป่าแป๋
 93.บ้านอุมดาเหนือ -
15 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบตแม่คะตวน
 94.บ้านอุมดาใต้ -
15 พฤศจิกายน 2560
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
 95.บ้านอุมโละเหนือ -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 107,000  อบต.แม่สวด
 96.บ้านเครอะบอ -
5 กรกฏาคม 2561
 82,000  อบต.แม่สามแลบ
 97.บ้านเลโคะ -
22 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.สบเมย
 98.บ้านเวฬุวัน -
15 พฤษภาคม 2561
 192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
 99.บ้านเสาหิน -
18 ธันวาคม 2560
 360,000  เสาหิน
 100.บ้านแพะพิทยา -
1 พฤษภาคม 2560
 320,000  อบต.บ้านกาศ
 101.บ้านแม่กวางเหนือ -
6 พฤศจิกายน 2560
 24,000  ท่าผาปุ้ม
 102.บ้านแม่กวางใต้ -
6 พฤศจิกายน 2560
 24,000  ท่าผาปุ้ม
 103.บ้านแม่กองคา -
27 มิถุนายน 2561
 308,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
 104.บ้านแม่กองแป -
13 ธันวาคม 2560
 352,000  เทศบาล
 105.บ้านแม่ก๋อน -
17 มิถุนายน 2561
 172,000  แม่คง
 106.บ้านแม่กะไน -
0 พฤศจิกายน
   แม่เหาะ
 107.บ้านแม่ขีด -
20 พฤศจิกายน 2561
 198,000  แม่นาจาง
 108.บ้านแม่คะตวน -
1 ตุลาคม 2560
 224,000  สบเมย
 109.บ้านแม่งะ -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.แม่ลาน้อย
 110.บ้านแม่จอ -
14 พฤศจิกายน 2560
 91,000  
 111.บ้านแม่จ๊าง -
22 มิถุนายน 2561
 122,000  แม่เหาะ
 112.บ้านแม่ต้อบเหนือ -
15 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.บ้านกาศ
 113.บ้านแม่ต้อบใต้ -
15 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.บ้านกาศ
 114.บ้านแม่ตอละ -
6 กรกฏาคม 2561
 257,000  แม่สามแลบ
 115.บ้านแม่ทะลุ -
15 พฤษภาคม 61
   อบต.สบเมย
 116.บ้านแม่นาจาง -
4 กรกฏาคม 2562
 164,000  แม่นาจาง
 117.บ้านแม่นาจางเหนือ -
3 กรกฏาคม 2561
 166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง
 118.บ้านแม่ปอถ่า -
6 พฤศจิกายน 2560
 8,000  ท่าผาปุ้ม
 119.บ้านแม่ปาง -
4 มิถุนายน
 128,000  สันติคีรี
 120.บ้านแม่ปุ๋น -
16 พฤษภาคม 2560
 324,000  ป่าแป๋
 121.บ้านแม่ละ -
24 พฤศจิกายน 2560
 184,000  อบต.ป่าแป๋
 122.บ้านแม่ลาผาไหว -
1 มิถุนายน 2561
 130,000  ขุนแม่ลาน้อย
 123.บ้านแม่ลามา -
29 ตุลาคม 2561
 56,000  
 124.บ้านแม่ลาย -
5 มิถุนายน 2561
 12,400  อบต
 125.บ้านแม่ลิด -
29 มิถุนายน 2561
 378,000  แม่เหาะ
 126.บ้านแม่สวด -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 78,000  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 127.บ้านแม่สวรรค์น้อย -
22 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.แม่เหาะ
 128.บ้านแม่สวรรค์หลวง -
22 มิถุนายน 2561
 176,000  แม่เหาะ
 129.บ้านแม่สะกั๊วะ -
2 พฤศจิกายน 2561
 68,000  ท่าผาปุ้ม
 130.บ้านแม่สะกึ๊ด -
6 พฤศจิกายน 2560
 14,000  ท่าผาปุ้ม
 131.บ้านแม่สะปึ๋ง -
3 กรกฏาคม 2561
 118,000  แม่ลาน้อย
 132.บ้านแม่สะปึ๋งใต้ -
20 มิถุนายน 2561
 62,000  แม่ลาน้อย
 133.บ้านแม่สะลาบ -
3 พฤศจิกายน 2560
 162,000  แม่คง
 134.บ้านแม่สะเรียง -
15 พฤษภาคม 2561
 144,000  เมืองยวมใต้
 135.บ้านแม่สะแมง -
13 กรกฏาคม 2561
 46,000  แม่นาจาง
 136.บ้านแม่สามแลบ -
6 กรกฏาคม 2561
 628,000  แม่สามแลบ
 137.บ้านแม่สุ -
8 มิถุนายน 2561
 161,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
 138.บ้านแม่หลุย -
9 พฤษภาคม 2560
 140,000  แม่สวด
 139.บ้านแม่หาด -
16 พฤษภาคม 2561
 276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
 140.บ้านแม่หาร -
1 พฤศจิกายน 61
 100,000  บ้านกาศ
 141.บ้านแม่อมลาน -
13 พฤศจิกายน 2561
 33,000  ขุนแม่ลาน้อย
 142.บ้านแม่ออก -
1 พฤศจิกายน 2561
 33,000  แม่คะตวน
 143.บ้านแม่ออกเหนือ -
15 พฤศจิกายน 2560
 287,880  แม่คะตวน
 144.บ้านแม่อุมป๊อก -
11 มิถุนายน 2561
 100,000  ป่าแป๋
 145.บ้านแม่อุมพาย -
16 พฤษภาคม 2651
   แม่โถ
 146.บ้านแม่อุมลอง -
11 มิถุนายน 2561
 68,000  ป่าแป๋
 147.บ้านแม่อุมลองหลวง -
11 มิถุนายน 2561
 16,000  อบต.ป่าแป๋
 148.บ้านแม่ฮุ -
6 กรกฏาคม 2561
 96,000  แม่ลาน้อย
 149.บ้านแม่เกาะ -
1 พฤศจิกายน 2560
 98,000  บ้านกาศ
 150.บ้านแม่เกาะวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 93,000  แม่ะตวน
 151.บ้านแม่เงา -
0 พฤษภาคม
 396,000  แม่สวด
 152.บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม -
16 พฤษภาคม 2561
 20  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
 153.บ้านแม่เตี๋ย -
31 ตุลาคม 2561
 190,000  
 154.บ้านแม่แคะ -
23 พฤศจิกายน 2560
 190,000  อบต.แม่สามแลบ
 155.บ้านแม่แพ -
0 พฤศจิกายน
 242,000  กองก๋อย
 156.บ้านแม่แพน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 106,000  อบต.กองก๋อย
 157.บ้านแม่แพหลวง -
8 พฤษภาคม 2561
 144,000  อบต.แม่สวด
 158.บ้านแม่แลบ -
27 พฤศจิกายน 2560
 520,000  อบต. แม่ลาน้อย
 159.บ้านแม่และ -
12 ธันวาคม 2560
 184,000  ห้วยห้อม
 160.บ้านแม่โถ -
15 พฤษภาคม 2561
   
 161.บ้านแม่โถใต้ -
31 พฤษภาคม 2561
 98,000  แม่โถ
 162.บ้านโพซอ -
1 พฤศจิกายน 2561
 888,000  อบต
 163.บ้านไร่วิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 260,000  เทศบาลเมืองยวมใต้
 164.รัตนประทีปวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 118,000  อบต.ป่าแป๋
 165.ล่องแพวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 680,000  อบต. แม่สวด
 166.ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ -
10 พฤษภาคม 2561
 316,800  อบต.แม่สวด
 167.ลุ่มน้ำวิทยา -
6 กรกฏาคม
 68,000  
 168.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง -
4 พฤศจิกายน
 304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
 169.สังวาลย์วิทยา -
2 กรกฏาคม 2561
 210,000  
 170.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) -
2 พฤศจิกายน 2561
 139,000  อบต.แม่คะตวน
 171.อนุบาลแม่ลาน้อย -
31 พฤษภาคม 2561
 772,000  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
 172.อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) -
1 พฤศจิกายน 2561
 752,000  เทศบาล
 173.อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม -
16 พฤษภาคม 0
 168,000  อบต
 174.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 -
13 มิถุนายน 2561
 60,000  ป่าแป๋
 175.เพียงหลวง ๑๑ ฯ -
16 ธันวาคม 2560
 440,000  
 176.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) -
15 พฤศจิกายน 2560
 780,000  เมืองยวมใต้

Powered By www.thaieducation.net