แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พะเยา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จำบอน -
15 พฤษภาคม 2561
 146,000  อบต
 2.ชัยชุมภู -
28 พฤษภาคม 2561
 72,600  
 3.ชุมชนบ้านดอนไชย -
21 มิถุนายน 2561
 184,000  เทศบาลตำบลงิม
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) -
11 พฤษภาคม 2561
 510,000  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
 5.ชุมชนบ้านบอน -
15 มิถุนายน 2561
 294,000  เทศบาลตำบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
 6.ชุมชนบ้านหนองเลา -
16 พฤษภาคม 2561
 149,120  ภูซาง
 7.ชุมชนบ้านหลวง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลอำเภอเชียงม่วน
 8.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว -
18 มิถุนายน 2561
 182,000  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 9.ชุมชนบ้านเชียงบาน -
28 พฤศจิกายน 2560
 540,220  อบต.เชียงบาน
 10.บ้านก๊อน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  ทุ่งกล้วย
 11.บ้านก๊อหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 130,000  ทุ่งกล้วย
 12.บ้านกิ่วแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  ห้วยข้าวก่ำ
 13.บ้านขุนกำลัง -
16 พฤษภาคม 2561
 544,000  อบต.ขุนควร
 14.บ้านควรดง -
5 กรกฏาคม 2561
 206,000  ควร
 15.บ้านควรเก๊าเงา -
20 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลงิม
 16.บ้านจุน -
0 พฤษภาคม 2561
 532,000  
 17.บ้านดอนมูล(จุน) -
0 มิถุนายน
   
 18.บ้านดอนลาว -
12 มิถุนายน 2561
 65,140  อบต.เจดีย์คำ
 19.บ้านดอนเงิน -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  อบต
 20.บ้านดอนแก้ว -
21 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.ออย
 21.บ้านดอนไชยป่าแขม -
6 มิถุนายน 2561
 166,000  ออย
 22.บ้านดู่ -
26 พฤษภาคม 2561
 530,000  ตำบลปง
 23.บ้านต้นผึ้ง -
15 ธันวาคม 2561
 209,000  ร่มเย็น
 24.บ้านถ้ำผาลาด -
18 พฤษภาคม 2561
 55,000  แม่ลาว
 25.บ้านท่าฟ้าเหนือ -
18 มิถุนายน 2561
 94,000  อบต.สระ
 26.บ้านท่าฟ้าใต้ -
18 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.สระ
 27.บ้านท่าม่าน -
18 พฤษภาคม 2561
 228,000  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
 28.บ้านทุ่งกล้วย -
20 กรกฏาคม 2561
 520,000  ทุ่งกล้วย
 29.บ้านทุ่งติ้ว -
0 พฤษภาคม
   ภูซาง
 30.บ้านทุ่งมอก -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.บ้านมาง
 31.บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต.เชียงบาน
 32.บ้านทุ่งหนอง -
16 พฤษภาคม 2561
 256,100  อบต.สระ
 33.บ้านทุ่งหล่ม -
0 กรกฏาคม
   ฝายกวาง
 34.บ้านทุ่งแต -
30 พฤษภาคม 2560
 388,000  งิม
 35.บ้านธาตุขิงแกง -
1 พฤศจิกายน 2560
 466,000  พระธาตุขิงแกง
 36.บ้านนาบัว -
15 มิถุนายน 2561
 95,880  สระ
 37.บ้านนาอ้อม -
18 มิถุนายน 2561
 276,000  ตำบลขุนควร
 38.บ้านน้ำจุน -
16 พฤษภาคม 2561
 70,200  เทศบาลตำบลเวียงลอ
 39.บ้านน้ำปุก -
0 พฤษภาคม
   
 40.บ้านน้ำมิน -
16 พฤษภาคม 2561
 147,000  อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 41.บ้านบ่อเบี้ย -
8 ธันวาคม 2560
 331,840  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
 42.บ้านบุญเรือง -
20 มิถุนายน 2561
 120,000  แม่ยม
 43.บ้านปง -
6 พฤษภาคม 2561
 268,000  สบบง
 44.บ้านปงสนุก(จุน) -
0 พฤษภาคม
 260,000  ห้วยยางขาม
 45.บ้านปงสนุก(เชียงม่วน) -
16 พฤษภาคม 2561
 20  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
 46.บ้านปงใหม่ -
16 พฤษภาคม 2561
 476,000  อบต.ทุ่งกล้วย
 47.บ้านปัว -
27 พฤศจิกายน 2560
 120,000  องค์การบริหารส้วนตำบลงิม
 48.บ้านปัวศรีพรม -
0 พฤศจิกายน
 266,560  
 49.บ้านป่าคา -
16 พฤษภาคม 2561
 80,000  ควร
 50.บ้านปางถ้ำ -
0 พฤษภาคม
   ร่มเย็น
 51.บ้านปางผักหม -
5 มิถุนายน 2561
 270,000  อบต.
 52.บ้านปางมดแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 234,000  อ่างทอง
 53.บ้านป่าสัก -
0 พฤษภาคม
   ภูซาง
 54.บ้านปี้ -
27 พฤศจิกายน 2560
 253,000  เวียง
 55.บ้านผาตั้ง -
18 มิถุนายน 2561
 390,000  อบต
 56.บ้านผาลาด -
16 พฤษภาคม 2561
 209,000  น้ำแวน
 57.บ้านผาฮาว -
9 พฤศจิกายน 2560
 340,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
 58.บ้านฝายกวาง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 59.บ้านพระนั่งดิน -
25 กรกฏาคม 2561
 220,000  ตำบลเวียง
 60.บ้านพวงพยอม -
2 ตุลาคม 2560
 465,340  เทศบาลตำบลหงส์หิน
 61.บ้านม่วง -
16 มกราคม 2561
 258,000  ตำบลแม่ยม
 62.บ้านยางขาม -
6 มิถุนายน 2561
 314,000  อบ
 63.บ้านร่องค้อม -
5 มิถุนายน 2561
 86,000  อบต.เจดีย์คำ
 64.บ้านร่องย้าง -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลเวียงลอ
 65.บ้านร่องส้าน -
0 มิถุนายน
 560,000  อบต.ร่มเย็น
 66.บ้านร้องเชียงแรง -
30 ตุลาคม 2560
 306,000  เชียงแรง
 67.บ้านร่องแมด -
18 มิถุนายน 2561
 268,000  ทุ่งรวงทอง
 68.บ้านวังบง -
19 มิถุนายน 2561
 94,000  ควร
 69.บ้านวังเค็มใหม่ -
19 มิถุนายน 2561
 143,740  
 70.บ้านศรีเมืองชุม -
16 พฤษภาคม 2561
 268,500  เทศบาลตำบลเวียงลอ
 71.บ้านสถาน -
15 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต ภูซาง
 72.บ้านสบขาม -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  อบต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
 73.บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 106,000  อบต
 74.บ้านสบบง -
25 มิถุนายน 2561
 146,880  ตำบลสบบง
 75.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) -
20 ธันวาคม 2560
 522,000  
 76.บ้านสร้อยศรี -
0 พฤษภาคม
 196,000  ตำบลจุน
 77.บ้านสระ -
13 กรกฏาคม 2561
 251,720  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
 78.บ้านสะแล่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  อบต.เชียงแรง
 79.บ้านสักทุ่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 216,000  หงส์หิน
 80.บ้านสักลอ -
1 พฤษภาคม
 560,000  หงส์หิน
 81.บ้านสันกลางนาดอ -
4 มิถุนายน 2561
 58,000  ตำบลงิม
 82.บ้านสันติสุข -
22 มิถุนายน 2561
 438,000  ขุนควร
 83.บ้านสันปูเลย -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  อ่างทอง
 84.บ้านสันหลวง -
18 มิถุนายน 2561
 108,000  ทุ่งรวงทอง
 85.บ้านสา -
14 มิถุนายน 2561
   อบต
 86.บ้านสีพรม -
16 พฤษภาคม 2561
 56,000  
 87.บ้านหนองท่าควาย -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต.นาปรัง
 88.บ้านหนองบัวเงิน -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.
 89.บ้านหนุน -
19 มิถุนายน 2561
 23,000  
 90.บ้านหมุ้น -
16 พฤษภาคม 2561
 16,000  อบต.นาปรัง
 91.บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,088,000  เทศบาลตำบลเชียงคำ
 92.บ้านหลวง -
24 พฤศจิกายน 2560
 138,800  ออย
 93.บ้านหล่ายฝายแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 399,520  ออย
 94.บ้านห้วยกั้ง -
2 ตุลาคม 2561
 62,000  เทศบาลตำบลจุน
 95.บ้านห้วยสิงห์ -
19 มิถุนายน 2561
 50,000  ตำบลแม่ยม
 96.บ้านห้วยแม่แดง -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  นาปรัง
 97.บ้านห้วยไคร้ -
18 มิถุนายน 2561
 140,000  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 98.บ้านหัวทุ่ง -
24 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต. ทุ่งผาสุข
 99.บ้านฮวก -
16 ตุลาคม 2560
 425,040  ภูซาง
 100.บ้านเลี้ยว -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  เทศบาลตำบลงิม
 101.บ้านเวียงลอ -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลเวียงลอ
 102.บ้านแก -
9 กรกฏาคม 2561
 368,000  ป่าสัก
 103.บ้านแบ่ง -
6 มิถุนายน 2561
 124,000  เทศบาล ต.งิม อ.ปง
 104.บ้านแม่ต๋ำ -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบตน้ำแวน
 105.บ้านแม่ทะลาย -
1 พฤศจิกายน 2560
 159,000  พระธาตุขิงแกง
 106.บ้านแม่ทาย -
12 มิถุนายน 2561
 97,580  อบต.ออย
 107.บ้านแม่วังช้าง -
1 พฤศจิกายน 2560
 204,000  พระธาตุขิงแกง
 108.บ้านแวน -
31 พฤษภาคม 2561
 116,600  อบต.
 109.บ้านแวนโค้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 466,000  เทศบาลตำบลฝายกวาง
 110.บ้านแฮะ(ปง) -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต.งิม
 111.บ้านแฮะ(เชียงคำ) -
16 พฤษภาคม 2561
 157,000  อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 112.บ้านโจ้โก้ -
4 มิถุนายน 2561
 189,000  ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 113.บ้านใหม่น้ำเงิน -
24 พฤษภาคม 2561
 152,000  งิม
 114.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) -
22 มิถุนายน 2561
 598,000  ผาช้างน้อย
 115.บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก -
22 มิถุนายน 2561
 16,000  ผาช้างน้อย
 116.บ้านใหม่พัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  อบต
 117.บ้านใหม่ร่มเย็น -
13 ธันวาคม 2560
 392,000  ร่มเย็น
 118.บ้านไชยสถาน -
10 ตุลาคม 2560
 554,200  
 119.ปัวพิทยา -
19 มิถุนายน 2561
   
 120.ราชานุเคราะห์ -
12 กรกฏาคม 2561
 404,000  ผาช้างน้อย
 121.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) -
18 พฤษภาคม 2561
 1,248,000  เทศบาลตำบลห้วยข้าวกำ่
 122.อนุบาลปง -
16 พฤษภาคม 2561
 500,000  เทศบาลตำบลปง
 123.อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) -
25 มิถุนายน 2561
 601,800  ตำบลสบบง
 124.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) -
8 พฤษภาคม 2561
 1,852,000  เทศบาลตำบลเชียงคำ
 125.อนุบาลเชียงม่วน -
18 พฤษภาคม 2561
 574,760  เทศบาลตำบลเชียงม่วน

Powered By www.thaieducation.net