แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.แพร่ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 244,000  หัวฝาย
 2.ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 219,680  อบต
 3.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย -
15 พฤษภาคม 2561
 2,640  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
 4.ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) -
23 พฤษภาคม 2561
 38,000  ร่องกาศ
 5.ชุมชนบ้านแม่ป้าก -
4 มิถุนายน 2561
 268,000  แม่ป้าก
 6.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย -
4 มิถุนายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
 7.ดอนมูลวิทยาคาร -
0 พฤษภาคม
 80,000  ดอนมูล
 8.ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) -
31 ตุลาคม 2561
 93,840  อบต.น้ำชำ
 9.บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) -
14 พฤษภาคม 2561
 70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง
 10.บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) -
0 พฤษภาคม
 152,000  บ้านกาศ
 11.บ้านขุนห้วย -
15 มิถุนายน 2561
 48,000  อบต.แม่พุง
 12.บ้านค้างคำปัน -
15 มิถุนายน 2561
 12,000  อบต.แม่พุง
 13.บ้านค้างตะนะวิทยา -
1 มิถุนายน 2561
 160,000  อบต.บ่อเหล็กลอง
 14.บ้านค้างปินใจ -
14 มิถุนายน 2561
 7,800  อบต.
 15.บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) -
0 พฤษภาคม
 104,000  
 16.บ้านค้างใจ -
24 มกราคม 2561
 58,000  แม่เกิ๋ง
 17.บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  หัวฝาย
 18.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) -
10 พฤศจิกายน 2560
 221,380  ตำบลห้วยอ้อ
 19.บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) -
16 พฤศจิกายน 2560
 148,000  อบต.บ้านปิน
 20.บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) -
22 พฤษภาคม 2561
 38,000  
 21.บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) -
5 มิถุนายน 2561
   
 22.บ้านนาปลากั้ง -
10 มิถุนายน 2561
 150,000  อบต.นาพูน
 23.บ้านนาพูน -
20 พฤศจิกายน 2560
 624,000  อบต.นาพูน
 24.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) -
6 พฤศจิกายน 2560
 160,000  เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 25.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) -
15 พฤษภาคม 2561
 94,000  อบต.หัวทุ่ง
 26.บ้านนาแก -
6 พฤศจิกายน 2560
 88,000  เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 27.บ้านนาใหม่ -
30 พฤษภาคม 2561
 150,000  เทศบาลตำบลวังชิ้น
 28.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -
14 มิถุนายน 2561
 298,000  ต้าผามอก
 29.บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) -
15 พฤษภาคม 2561
 139,460  อบต.บ้านเหล่า
 30.บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 338,000  องค์การบริการส่วนตำบลห้วยไร่
 31.บ้านน้ำโค้ง -
22 พฤษภาคม 2561
 32,000  เด่นขัย
 32.บ้านบ่อ -
16 พฤศจิกายน 2560
 196,000  อบต.บ้านปิน
 33.บ้านบ่อแก้ว -
3 ตุลาคม 2560
 628,360  อบต.ไทรย้อย
 34.บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) -
14 มิถุนายน 2561
 295,000  ต้าผามอก
 35.บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) -
16 พฤษภาคม 2561
 956,000  บ้านปง
 36.บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 422,000  อบต.บ้านปง
 37.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) -
8 ธันวาคม 2560
 472,000  เทศบาลตำบลปากกาง
 38.บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
 39.บ้านป่าคาป่าม่วง -
1 ตุลาคม 2560
 336,000  อบต แม่พุง อำเภอวังชิ้น จ.แพร่
 40.บ้านปางมะโอ -
12 มิถุนายน 2561
 52,000  อบต.แม่พุง
 41.บ้านปางเคาะ -
2 ตุลาคม 2560
 175,800  ไทรย้อย
 42.บ้านปางไฮ -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  อบต.แม่พุง
 43.บ้านป่ายุบ -
16 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต.วังชิ้น
 44.บ้านป่าสักปางไม้ -
17 พฤษภาคม 2561
 182,000  ป่าสัก
 45.บ้านป่าไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 81,200  อบต.ไทรย้อย
 46.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) -
6 กรกฏาคม 2561
 281,250  เทศบาลตำบลบ้านปิน
 47.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) -
29 มิถุนายน 2561
 30,000  ต้าผามอก
 48.บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) -
25 มิถุนายน 2561
 39,480  เวียงทอง
 49.บ้านม่วงคำ -
18 มิถุนายน 2561
 180,000  สรอย
 50.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) -
21 พฤศจิกายน 2560
 124,360  เทศบาลตำบลเวียงต้า
 51.บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) -
23 พฤษภาคม 2561
 8,000  ร่องกาศ
 52.บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) -
15 พฤษภาคม 2561
 82,240  อบต.น้ำชำ
 53.บ้านวังกวาง -
15 มิถุนายน 2561
 184,000  อบต.แม่พุง
 54.บ้านวังขอนป่าไผ่ -
15 มิถุนายน 2561
 36,000  อบต.แม่พุง
 55.บ้านวังชิ้น -
31 ตุลาคม 2560
 29,200  อ.บ.ต.
 56.บ้านวังลึก -
18 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต
 57.บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) -
15 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.สบสาย
 58.บ้านวังเบอะ -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.วังชิ้น
 59.บ้านวังเลียง -
25 พฤษภาคม 2561
 187,880  อบต
 60.บ้านวังแฟน -
16 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.วังชิ้น
 61.บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) -
31 พฤษภาคม 2561
 100,700  ทุ่งแล้ง
 62.บ้านสบป้าก -
14 พฤศจิกายน 2560
 248,000  อบต
 63.บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 60,000  อบต.สบสาย
 64.บ้านสลก -
24 มกราคม 2561
 236,000  แม่เกิ๋ง
 65.บ้านสวนหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 426,000  ปงป่าหวาย
 66.บ้านสองแคว -
18 พฤษภาคม 2561
 34,000  อบต.ป่าสัก
 67.บ้านห้วยกูด -
16 พฤษภาคม 2561
 228,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย
 68.บ้านห้วยลากปืน -
17 กรกฏาคม 2561
 172,000  อบตห้วไร่
 69.บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) -
16 พฤศจิกายน 2560
   บ้านปิน
 70.บ้านห้วยไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  อบต.ห้วยไร่
 71.บ้านหัวดง -
16 พฤษภาคม 2561
 588,000  ดอนมูล
 72.บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 10,600  หัวทุ่ง
 73.บ้านหาดรั่ว -
13 พฤษภาคม 2561
 444,000  อบต. วังชิ้น
 74.บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) -
25 มิถุนายน 2561
 102,600  
 75.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) -
25 มิถุนายน 2561
 45,300  เวียงทอง
 76.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 86,370  หัวทุ่ง
 77.บ้านเด่นชุมพล -
16 พฤษภาคม 2561
 106,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย
 78.บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) -
7 มิถุนายน 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
 79.บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) -
25 มิถุนายน 2561
 41,660  เวียงทอง
 80.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 87,480  อบต.บ้านเหล่า
 81.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) -
11 พฤษภาคม 2561
 334,000  ตำบลเวียงต้า
 82.บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) -
12 มิถุนายน 2561
 24,000  ตำบลแม่ปาน
 83.บ้านแช่ฟ้า -
20 พฤศจิกายน 2560
 141,420  แม่ป้าก
 84.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) -
27 พฤศจิกายน 2560
 166,606  เทศบาลเวียงต้า
 85.บ้านแพะทุ่งเจริญ -
4 มิถุนายน 2561
 304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
 86.บ้านแม่กระต๋อม -
16 พฤษภาคม 2561
 526,000  ป่าสัก
 87.บ้านแม่ขมิง -
18 มิถุนายน 2561
 82,000  สรอย
 88.บ้านแม่จอก -
4 มิถุนายน 2561
 36,000  อบต.แม่ป้าก
 89.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) -
8 พฤศจิกายน 2560
 292,000  แม่ลานนา
 90.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 424,000  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 91.บ้านแม่ตื้ด -
0 พฤศจิกายน
 168,000  อบต.แม่พุง
 92.บ้านแม่บงเหนือ -
4 มิถุนายน 2561
 112,000  แม่ป้าก
 93.บ้านแม่บงใต้ -
4 มิถุนายน 2561
 100,560  แม่ป้าก
 94.บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) -
12 มิถุนายน 2561
 196,000  ตำบลแม่ปาน
 95.บ้านแม่ยุ้น -
5 มิถุนายน 2561
 238,000  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
 96.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) -
18 พฤษภาคม 2561
 114,000  ่บ่อเหล็กลอง
 97.บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) -
23 พฤษภาคม 2561
 16,000  อบต.ร่องกาศ
 98.บ้านแม่สิน -
16 พฤศจิกายน 2560
 172,000  แม่เกิ๋ง
 99.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) -
16 พฤศจิกายน 2560
 372,000  บ้านปิน
 100.บ้านแม่แปง -
24 พฤษภาคม 2561
 250,000  นาพูน
 101.บ้านแม่แฮด -
0 พฤษภาคม
 124,000  อบต.แม่พุง
 102.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 203,060  ตำบลเวียงต้า
 103.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 770,000  เทศบาลตำบลวังชิ้น
 104.บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 103,380  ไทรย้อย
 105.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 -
16 พฤษภาคม 2561
 275,600  หัวทุ่ง
 106.บ้านไร่หลวง -
28 พฤษภาคม 2561
 388,000  นาพูน
 107.ประชารัฐวิทยาคาร -
1 ตุลาคม 2560
   อบต.ทุ่งแล้ง
 108.ปากจอกวิทยา -
28 พฤษภาคม 2561
 136,800  อบต.ทุ่งแล้ง
 109.รักเมืองไทย 2 -
8 พฤศจิกายน 2560
 140,000  แม่ลานนา
 110.วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) -
23 พฤษภาคม 2561
 76,000  อบต.ร่องกาศ
 111.วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) -
13 มิถุนายน 2561
 84,600  พระหลวง
 112.วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) -
1 พฤศจิกายน 2560
 270,000  บ้านกวาง
 113.วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) -
1 พฤศจิกายน 2560
 302,000  หัวฝาย
 114.วัดสร่างโศก -
28 พฤษภาคม 2561
 126,000  อบต.สูงเม่น
 115.วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) -
1 พฤศจิกายน 2560
 222,680  บ้านเหล่า
 116.วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) -
14 พฤศจิกายน 2561
 214,000  อบต.สูงเม่น
 117.สวนป่าแม่สรอย -
15 มิถุนายน 2561
 32,000  อบต.แม่พุง
 118.สูงเม่นวิทยาคาร -
27 พฤศจิกายน 2560
 669,000  สูงเม่น
 119.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร -
22 พฤษภาคม 2561
 271  ห้วยอ้อ
 120.อนุสรณ์รัฐประชา -
16 พฤษภาคม 2560
 160,700  บ้านปิน
 121.เด่นทัพชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย
 122.เด่นไชยประชานุกูล -
20 มิถุนายน 2560
 2,106,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย

Powered By www.thaieducation.net