แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลำพูน เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้ -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 2.ตำบลบ้านแป้น -
6 มิถุนายน 2561
 326,000  เทศบาลตำบลบ้านแป้น
 3.ตำบลริมปิง -
19 มิถุนายน 2561
 222,000  เทศบาลตำบลริมปิง
 4.บ้านกองงาม -
15 สิงหาคม 2561
 236,000  แม่แรง
 5.บ้านจำบอน -
13 พฤศจิกายน 2561
 415,000  
 6.บ้านฉางข้าวน้อย -
25 มิถุนายน 2561
 124,000  เทศบาลป่าซาง
 7.บ้านดงสารภี -
12 กรกฏาคม 2561
 140,980  ทาสบเส้า
 8.บ้านดอนตอง -
20 กรกฏาคม 2561
 173,000  แม่แรง
 9.บ้านดอยคำ -
0 กรกฏาคม
 300,000  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 10.บ้านดอยแก้ว -
22 ธันวาคม 2560
 460,000  เทศบาลตำบลทาสบเส้า/เทศบาลตำบลทาสบชัย
 11.บ้านต้นผึ้ง -
6 กรกฏาคม 2561
 176,000  
 12.บ้านทาปลาดุก -
10 พฤษภาคม 2561
 165,680  เทศบาลตำบลทาปลาดุก
 13.บ้านทาป่าสัก -
31 ตุลาคม 2560
 847,630  ทาปลาดุก
 14.บ้านทาป่าเปา -
10 พฤษภาคม 2561
 175,180  
 15.บ้านน้ำย้อย -
0 พฤษภาคม
 2,280  นครเจดีย์
 16.บ้านปงแม่ลอบ -
5 มิถุนายน 2561
 248,000  อบต.ทาแม่ลอบ
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง -
5 มิถุนายน 2561
 94,000  อบต.ทาแม่ลอบ
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม -
16 พฤษภาคม 2560
 264,000  อบต.ทาแม่ลอบ
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ -
30 พฤษภาคม 2561
 36,000  ทาแม่ลอบ
 20.บ้านประตูป่า -
28 มิถุนายน 2561
 87,720  ประตูป่า
 21.บ้านป่าซาง -
15 พฤษภาคม 2561
   ตำบลป่าซาง
 22.บ้านป่าตาล -
10 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลม่วงน้อย
 23.บ้านป่าเลา -
20 มิถุนายน 2561
 86,000  
 24.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง -
20 มิถุนายน 2561
 60,000  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 25.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน -
20 มิถุนายน 2561
 60,000  ตำบลทากาศเหนือ
 26.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ -
6 มิถุนายน 2561
 70,000  ตำบลทากาศเหนือ
 27.บ้านป่าเส้า -
15 มิถุนายน 2561
 128,000  เทศบาลตำบลอุโมงค์
 28.บ้านผาตั้ง -
0 มิถุนายน 2561
 148,000  เทศบาลทาสบเส้า
 29.บ้านมะเขือแจ้ -
18 มิถุนายน
 568,000  
 30.บ้านร้องเรือ -
13 กรกฏาคม 2561
 340,460  เทศบาลตำบลทาสบเส้า
 31.บ้านล้องหนองหอย -
25 มิถุนายน 2561
 208,000  เทศบาลป่าซาง
 32.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง -
18 กรกฏาคม 2561
 182,000  เหมืองง่า
 33.บ้านศรีป้าน -
22 พฤศจิกายน 2560
 449,000  ทาขุมเงิน
 34.บ้านศรีย้อย -
5 มิถุนายน 2561
 323,000  เทศบาลตำบลต้นธง
 35.บ้านศรีสุพรรณ -
8 มิถุนายน 2561
 128,520  เทศบาลตำบลประตูป่า
 36.บ้านศาลาแม่ทา -
12 กรกฏาคม 2561
 178,260  เทศบาลทาสบเส้า
 37.บ้านสะปุ๋ง -
28 พฤษภาคม 2561
 120,000  ม่วงน้อย
 38.บ้านสันป่าเหียง -
2 กรกฏาคม 2561
 312,000  ตำบลมะเขือแจ้
 39.บ้านหนองช้างคืน -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
 40.บ้านหนองดู่ -
7 มิถุนายน 2561
 184,000  อบต.บ้านเรือน
 41.บ้านหนองบัว -
6 มิถุนายน 2561
 356,000  ท่าตุ้ม
 42.บ้านหนองยางไคล -
15 มิถุนายน 2561
 186,000  ทาทุ่งหลวง
 43.บ้านหนองเกิด -
1 ธันวาคม 2560
 268,000  อบต.ท่าตุ้ม
 44.บ้านหนองเงือก -
0 พฤษภาคม 2561
 242,000  
 45.บ้านหมื่นข้าว -
4 มิถุนายน 2561
 104,000  เทศบาลตำบลทากาศ
 46.บ้านหล่ายทา -
22 ธันวาคม 2560
 184,000  เทศบาลตำบลทาสบเส้า
 47.บ้านห้วยส้ม -
15 พฤษภาคม 2561
 122,000  ตำบลเหมืองจี้
 48.บ้านห้วยไซ -
4 พฤษภาคม 2561
 268,000  อบต
 49.บ้านฮ่องกอม่วง -
14 มิถุนายน 2561
 91,000  มะเขือแจ้
 50.บ้านเหมืองลึก -
0 พฤษภาคม
 128,000  ทาทุ่งหลวง
 51.บ้านเหล่าป่าก๋อย -
11 มิถุนายน 2561
 291,720  อบต.
 52.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ -
20 พฤศจิกายน 2560
 556,000  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 53.บ้านแม่เมย - -
    -
 54.บ้านแม่เมย -
8 มิถุนายน 2561
 314,000  ทาขุมเงิน
 55.บ้านโทกน้ำกัด -
6 มิถุนายน 2561
 192,000  นครเจดีย์
 56.บ้านโป่งรู -
6 มิถุนายน 2561
 215,680  อบต.นครเจดีย์
 57.บ้านไร่ดง -
11 มิถุนายน 2561
 93,320  อบต.นำ้ดิบ
 58.วัดกู่เส้า -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 59.วัดขี้เหล็ก -
12 มกราคม 2561
 559,480  ตำบลบ้านกลาง
 60.วัดชัยสถาน -
19 มิถุนายน 2561
 80,000  
 61.วัดช้างค้ำ -
15 พฤศจิกายน 2561
 384,000  เทศบาลตำบลมะกอก
 62.วัดต้นโชค -
14 พฤษภาคม 2561
 124,000  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 63.วัดทากาศ -
30 พฤษภาคม 2561
 64,000  เทศบาลตำบลทากาศ
 64.วัดทุ่งยาว -
10 ตุลาคม 2560
 142,000  
 65.วัดนครเจดีย์ -
21 พฤศจิกายน 2560
 453,000  อบต.นครเจดีย์
 66.วัดน้ำดิบ -
11 มิถุนายน 2561
 23,800  น้ำดิบ
 67.วัดน้ำพุ -
23 พฤษภาคม 2561
 102,900  เทศบาลตำบลป่าสัก
 68.วัดบ้านก้อง -
7 ธันวาคม 2560
 253,000  เทศบาลป่าซาง
 69.วัดบ้านดอน -
13 มิถุนายน 2561
 68,000  เทศบาลตำบลแม่แรง
 70.วัดบ้านธิ -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  บ้านธิ
 71.วัดบ้านม้า -
22 ธันวาคม 2560
 385,186  ศรีบัวบาน
 72.วัดบ้านเรือน -
7 มิถุนายน 2561
 168,000  บ้านเรือน
 73.วัดบ้านเหล่า -
18 พฤษภาคม 2561
 84,000  ตำบลบ้านเรือน
 74.วัดบ้านแจ่ม -
31 มกราคม 2561
 28,000  มะเขือแจ้
 75.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ -
3 พฤษภาคม 2561
 318,000  อบต.ห้วยยาบ
 76.วัดป่าตึงเชตวัน -
1 พฤศจิกายน 2560
 80,000  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 77.วัดป่ายาง -
11 มิถุนายน 2561
   
 78.วัดป่าสัก -
16 พฤศจิกายน 2560
 515,000  ตำบลบ้านธิ
 79.วัดป่าแดด -
15 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลเวียงยอง
 80.วัดศรีดอนชัย -
7 กรกฏาคม 2561
 120,000  เทศบาลตำบลบ้านธิ
 81.วัดศรีบังวัน -
28 มิถุนายน 2561
 184,000  ตำบลริมปิง
 82.วัดสันคะยอม -
16 พฤษภาคม 2561
 306,000  มะเขือแจ้
 83.วัดสันต้นธง -
28 พฤศจิกายน 2560
 400,000  เทศบาลตำบลต้นธง
 84.วัดสันทราย -
21 พฤษภาคม 2561
 438,000  ตำบลบ้านธิ
 85.วัดสันป่าสัก -
20 มิถุนายน 2561
 768,000  เทศบาลตำบลสันป่าสัก
 86.วัดหนองซิว -
20 กรกฏาคม 2561
 524,580  เทศบาลตำบลป่าสัก
 87.วัดหนองสมณะ -
6 มิถุนายน 2561
 132,000  นครเจดีย์
 88.วัดหนองหล่ม -
19 มิถุนายน 2561
 1,400,000  ตำบลศรีบัวบาน
 89.วัดห้วยม้าโก้ง -
10 กรกฏาคม 2561
 211,040  ตำบลป่าสัก
 90.วัดอรัญญาราม -
16 กรกฏาคม 2561
 134,000  สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า
 91.วัดฮ่องกอก -
15 มิถุนายน 2561
 118,000  ตำบลอุโมงค์
 92.วัดเหมืองง่า -
30 กรกฏาคม 2561
 434,000  ตำบลเหมืองง่า
 93.อนุบาลลำพูน -
14 มิถุนายน 2561
 996,340  เทศบาลเมืองลำพูน
 94.อนุบาลเมืองลำพูน -
1 ธันวาคม 2560
 1,248,000  ตำบลอุโมงค์
 95.เชตวันหนองหมู -
6 ธันวาคม 2560
 326,000  ตำบลอุโมงค์

Powered By www.thaieducation.net