แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.มุกดาหาร
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 - -
    -
 2.คำบกราษฎร์นุกูล -
22 พฤศจิกายน 2561
 200,000  อบต.คำบก
 3.คำสายทองวิทยา -
22 มิถุนายน 2561
 82,000  สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
 4.คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 584,000  ตำบลคำอาฮวน
 5.คำฮีเบญจวิทย์ -
1 มิถุนายน 2561
 290,000  ตำบลโพนทราย
 6.คำแฮดประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 113,000  กกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 7.ชุมชนดอนตาล -
28 พฤษภาคม 2561
 660,000  เทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 8.ชุมชนนาโสก -
16 พฤษภาคม 2561
 470,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 9.ชุมชนบางทรายใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 91,000  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
 10.ชุมชนบ้านคำชะอี -
30 พฤษภาคม 2561
 171,000  คำชะอี
 11.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย -
14 มิถุนายน 2561
 108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
 12.ชุมชนบ้านม่วงไข่ -
31 พฤษภาคม 2561
 2,060,000  นิคมคำสร้อย
 13.ชุมชนบ้านหนองบัว -
17 พฤศจิกายน 2560
 788,000  หนองบัว
 14.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย -
23 มกราคม 2561
 501,620  โชคชัย
 15.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน -
23 มกราคม 2561
 224,000  โชคชัย
 16.ชุมชนศรีบุญเรือง -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  มุกดาหาร
 17.ชุมชนเมืองหนองสูง -
28 มิถุนายน 2561
 464,000  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
 18.ชุมชนโพธิ์ไทร -
16 พฤษภาคม 2561
 396,000  โพธิ์ไทร
 19.ชุมชนโพนทราย -
28 พฤษภาคม 2561
 177,000  โพนทราย
 20.นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง -
16 พฤษภาคม 2561
 280,000  เทศบาลตำบลดงเย็น
 21.นาคำน้อยวิทยา -
22 มิถุนายน 2561
 429,120  
 22.นาสะเม็งวิทยา -
0 ตุลาคม 2560
 842,000  นาสะเม็ง
 23.นาหว้าประชาสรรค์ -
20 มิถุนายน 2561
 262,000  นาสะเม็ง
 24.บ้านกกตูม -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  เทศบาลตำบลกกตูม
 25.บ้านกกไฮโนนน้ำคำ -
30 พฤษภาคม 2561
 98,000  คำชะอี
 26.บ้านกลาง -
22 พฤศจิกายน 2561
 250,000  อบต
 27.บ้านก้านเหลืองดง -
15 ตุลาคม 2560
 471,600  เทศบาลตำบลหนองแคน
 28.บ้านกุดแข้ -
15 พฤศจิกายน 2560
 661,000  อบต กุดแข้
 29.บ้านกุดแข้ใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 245,000  กุดแข้
 30.บ้านกุดโง้ง -
1 พฤษภาคม 2561
   
 31.บ้านขอนแก่น -
0 พฤศจิกายน
 366,000  อบต.
 32.บ้านขัวสูง -
5 มิถุนายน 2561
 94,000  ตำบลกกตูม
 33.บ้านขามป้อม -
12 มิถุนายน 2561
 250,000  บางทรายน้อย
 34.บ้านค้อวิทยาคาร -
18 พฤษภาคม 2561
 115,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 35.บ้านคันแท -
28 มิถุนายน
 8,000  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
 36.บ้านคำดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 144,000  บ้านแก้ง
 37.บ้านคำนางโอก -
8 มิถุนายน 2561
 536,000  
 38.บ้านคำบง1 -
20 มิถุนายน 2561
 1,684,000  โชคชัย
 39.บ้านคำบง2 -
18 พฤษภาคม 2561
 13,000  เทศบาลตำบลดงเย็น
 40.บ้านคำป่าหลาย -
14 พฤษภาคม 2561
 1,044,000  เทศบาลคำป่าหลาย
 41.บ้านคำผักหนอกสงเปือย -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
 42.บ้านคำผึ้ง -
18 พฤษภาคม 2561
 116,000  เทศบาลตำบลผึ่งแดด
 43.บ้านคำพอก 1 -
7 มิถุนายน 2561
 472,000  โนนยาง
 44.บ้านคำพอก2 -
23 มกราคม 2561
 44,000  โชคชัย
 45.บ้านคำพี้ -
0 มกราคม
 214,000  ตำบลบ้านเป้า
 46.บ้านคำสร้อย -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,284,000  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
 47.บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา -
1 พฤศจิกายน 2561
 62,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 48.บ้านคำเขือง -
18 พฤษภาคม 2561
 162,000  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 49.บ้านคำเม็ก -
17 พฤษภาคม 2561
 32,000  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 50.บ้านคำไหล -
11 มิถุนายน 2561
 111,000  
 51.บ้านงิ้ว -
0 มิถุนายน
 224,000  โนนยาง
 52.บ้านจอมมณีใต้ -
0 มิถุนายน
 60,000  เทศบาลตำบลผึ่งแดด
 53.บ้านชะโนด 1 -
13 กรกฏาคม 2561
 428,000  ชะโนด
 54.บ้านชะโนด 2 -
15 พฤษภาคม 2561
 934,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย
 55.บ้านซ่ง -
1 ตุลาคม 2561
 432,000  บ้านซ่ง
 56.บ้านดง -
16 พฤษภาคม 2561
 182,000  บ้านแก้ง
 57.บ้านดงมอน -
31 พฤษภาคม 2561
 194,000  เทศบาลตำบลดงมอน
 58.บ้านดงมัน -
1 มิถุนายน 2561
 47,000  คำอาฮวน
 59.บ้านดงยาง1 -
23 พฤศจิกายน 2560
 324,340  บ้านค้อ
 60.บ้านดงยางนันทวัน - -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  กุดแข้
 61.บ้านดงหลวง -
26 มิถุนายน 2561
 482,000  อำเภอดงหลวง
 62.บ้านดงเย็น -
16 พฤษภาคม 2561
 629,000  ตำบลดงเย็น
 63.บ้านดอนป่าแคน -
0 พฤษภาคม
 124,000  โพนงาม
 64.บ้านดอนม่วย -
2 พฤศจิกายน 2560
 273,000  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
 65.บ้านดานคำ -
26 มิถุนายน 2561
 94,080  ตำบลมุก
 66.บ้านด่านมน -
30 พฤษภาคม 2561
 46,000  นิคมคำสร้อย
 67.บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ -
8 มิถุนายน 2561
 184,000  พังแดง
 68.บ้านตูมหวาน -
18 พฤษภาคม 2561
 372,000  โพนงาม
 69.บ้านทรายทอง -
12 มิถุนายน 2561
 1,840  บางทรายน้อย
 70.บ้านท่าห้วยคำ -
19 กรกฏาคม 2561
 25,000  
 71.บ้านท่าไค้ -
13 มิถุนายน 2561
 524,000  เทศบาลตำบลนาสีนวน
 72.บ้านนากอก -
16 พฤษภาคม 2561
 53,900  นากอก
 73.บ้านนาขามป้อมวิทยาคม -
18 กรกฏาคม 2561
 84,000  ป่งขามดงหมู
 74.บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) -
1 พฤศจิกายน 2561
   ตำบลผึ่งแดด
 75.บ้านนาคำน้อย1 -
2 พฤศจิกายน 2560
 166,400  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 76.บ้านนาคำน้อย2 -
9 พฤษภาคม 2561
 175,000  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
 77.บ้านนาดี2 -
20 พฤษภาคม 2561
 68,300  ดงมอน
 78.บ้านนาดีโคกสวาท -
2 มิถุนายน 2561
 180,000  
 79.บ้านนาตะแบง 2 -
13 มิถุนายน 2561
 202,000  เทศบาลตำบลภูวง
 80.บ้านนาตะแบง1 -
19 พฤษภาคม 2561
 368,000  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
 81.บ้านนาถ่อน -
25 พฤษภาคม
 313,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 82.บ้านนาทาม -
3 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.ป่าไร่
 83.บ้านนาป่ง -
3 พฤษภาคม 2561
 532,000  ป่าไร่
 84.บ้านนาปุ่ง -
 104,000  คำชะอี -
 85.บ้านนามน -
30 เมษายน 2561
 56,000  อบต.ป่าไร่
 86.บ้านนาม่วง -
0 เมษายน
   เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
 87.บ้านนายอ -
16 พฤษภาคม 2561
 294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี
 88.บ้านนายาง -
20 พฤศจิกายน 2560
 221,000  อบต.บ้านบาก
 89.บ้านนาสองห้อง -
0 พฤษภาคม
 117,000  เทศบาลคำป่าหลาย
 90.บ้านนาสองเหมือง -
16 พฤษภาคม 2561
 145,000  นากอก
 91.บ้านนาสะโน -
20 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต.นาสะเม็ง
 92.บ้านนาหนองแคน -
28 มิถุนายน 2561
 68,000  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
 93.บ้านนาหลวง1 -
15 พฤศจิกายน 2560
 90,000  อบต.หนองเอี่ยน
 94.บ้านนาหลวง2 -
23 พฤศจิกายน 2560
 166,000  อบต.กกแดง
 95.บ้านนาหลัก -
6 มิถุนายน 2561
 152,000  
 96.บ้านนาหัวภู -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 97.บ้านนาหินกอง -
5 มิถุนายน 2561
 290,000  เทศบาลตำบลกกตูม
 98.บ้านนาอุดม -
12 มิถุนายน 2561
 334,000  อบต.นาอุดม
 99.บ้านนาเสือหลายหนองยอ -
8 พฤษภาคม 2561
 247,000  เทศบาล
 100.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง -
 126,000  หว้านใหญ่
 101.บ้านนาโด่ -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 102.บ้านนาโปน้อย -
21 มิถุนายน 2561
 136,000  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 103.บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ -
22 มิถุนายน 2561
 288,000  มุกดาหาร
 104.บ้านนาโพธิ์ -
7 มิถุนายน 2561
 282,000  โพธิ์ไทร
 105.บ้านนาโสกน้อย -
31 พฤษภาคม 2561
 34,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 106.บ้านน้ำบ่อดง -
17 กรกฏาคม 2561
 182,000  หนองบัว
 107.บ้านน้ำเที่ยง 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 4,900  นากอก
 108.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 -
20 กรกฏาคม 2561
 1,204,000  เทศบาลตำบลคำชะอี
 109.บ้านนิคมร่มเกล้า -
16 พฤษภาคม 2561
 94,000  เทศบาลตำบลร่มเกล้า
 110.บ้านบะ -
11 มิถุนายน 2561
 90,000  กกแดง
 111.บ้านบาก ๑ -
18 มิถุนายน 2561
 120,000  คำบก
 112.บ้านบาก2 -
21 พฤศจิกายน 2560
 588,000  อบต.บ้านบาก
 113.บ้านบุ่ง -
12 มิถุนายน 2561
 144,000  เทศบาลตำบลภูวง
 114.บ้านบุ่งอุทัย -
5 มิถุนายน 2561
 206,000  เทศบาล
 115.บ้านป่งขาม -
16 พฤษภาคม 2561
   ป่งขามดงหมู
 116.บ้านป่งเปือย -
16 พฤษภาคม 2561
 326,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 117.บ้านป่งโพน -
18 พฤษภาคม 2561
 232,000  ตำบลดงเย็น
 118.บ้านปากช่อง -
16 พฤษภาคม 2561
 44,000  เทศบาลกกตูม
 119.บ้านป่าพยอม -
3 พฤศจิกายน 2560
 217,000  เหล่าหมี
 120.บ้านป่าหวาย -
8 มิถุนายน 2561
 168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
 121.บ้านป่าเตย -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  
 122.บ้านป่าแดง -
0 พฤษภาคม
 132,000  อบต
 123.บ้านผึ่งแดด -
1 พฤศจิกายน 2561
 84,000  ตำบลผึ่งแดด
 124.บ้านฝั่งแดง - -
    -
 125.บ้านพรานอ้น -
17 พฤษภาคม 2561
 260,000  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 126.บ้านพังคอง -
15 พฤษภาคม 2561
 323,740  บ้านโคก
 127.บ้านภู -
11 กรกฏาคม 2561
 43,000  เทศบาลตำบลบ้านเป้า
 128.บ้านภูผาหอมพัฒนา -
0 มิถุนายน 2561
 144,000  นาสะเมง
 129.บ้านภูล้อม -
28 พฤษภาคม 2561
 210,000  อบต.บ้านบาก
 130.บ้านภูวง -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 131.บ้านภูแผงม้า -
7 มิถุนายน 2561
 498,000  อบต.นิคมคำสร้อย
 132.บ้านม่วง -
18 มิถุนายน 2561
 192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 133.บ้านม่วงหัก -
28 พฤษภาคม
 88,000  
 134.บ้านมะนาว -
0 พฤษภาคม 2561
 443,000  พังเเดง
 135.บ้านย้อมพัฒนา -
3 พฤศจิกายน 2560
 411,000  ชะโนดน้อย
 136.บ้านวังนอง -
7 มิถุนายน 2561
 172,000  โนนยาง
 137.บ้านวังไฮ -
27 พฤศจิกายน 2561
 372,000  ภูวง
 138.บ้านศูนย์ไหม -
29 มิถุนายน 2561
 448,240  ตำบลมุก
 139.บ้านสงเปือย -
6 มิถุนายน 2561
 309,000  
 140.บ้านสงเปือยเหนือ -
11 มิถุนายน 2561
 392,040  ดงมอน
 141.บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" -
8 มิถุนายน 2561
 642,000  เทศบาลตำบลนาสีนวน
 142.บ้านสองคอน -
0 มิถุนายน
   ป่งขาม
 143.บ้านสานแว้ -
6 มิถุนายน 2561
 414,000  
 144.บ้านสามขัว -
0 มิถุนายน
 543,000  เทศบาล
 145.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 -
15 พฤษภาคม 2560
 599,000  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
 146.บ้านหนองกระยัง -
20 มิถุนายน
 96,000  อบต.นาสะเม็ง
 147.บ้านหนองกะปาด -
25 พฤษภาคม 2561
 177,000  คำชะอี
 148.บ้านหนองคอง -
20 พฤศจิกายน 2560
 646,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง
 149.บ้านหนองนกเขียน -
16 พฤษภาคม 2561
 182,000  ร่มเกล้า่
 150.บ้านหนองน้ำเต้า -
16 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 151.บ้านหนองบง -
15 พฤศจิกายน 2560
 572,480  อบต.หนองเอี่ยน
 152.บ้านหนองบอน -
21 พฤศจิกายน 2560
 212,000  อบต.บ้านบาก
 153.บ้านหนองบัว -
0 พฤษภาคม
 144,000  บ้านโคก
 154.บ้านหนองยาง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,124,000  อบต.ชะโนดน้อย
 155.บ้านหนองสระพัง -
0 พฤศจิกายน
 78,000  
 156.บ้านหนองสระพังทอง -
14 พฤษภาคม 2561
 62,000  โพนงาม
 157.บ้านหนองหญ้าไซย์ -
1 มิถุนายน 2561
 245,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 158.บ้านหนองหนาว -
18 มิถุนายน 2561
 394,000  หนองบัว
 159.บ้านหนองหอยป่าหวาย -
15 พฤษภาคม 2561
 279,000  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
 160.บ้านหนองเม็ก -
2 พฤศจิกายน 2560
 504,000  ป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 161.บ้านหนองเอี่ยน -
4 มิถุนายน 2561
 166,960  หนองเอี่ยน
 162.บ้านหนองเอี่ยนดง -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 273,000  น้ำเที่ยง
 163.บ้านหนองแคนนาจาน -
3 พฤศจิกายน 2560
 510,000  เทสบาลตำบลดงเย็น
 164.บ้านหนองแวง -
0 กุมภาพันธ์
 362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
 165.บ้านหนองแวงใหญ่ -
28 พฤศจิกายน 2560
 578,000  หนองแวง
 166.บ้านหนองแอก -
15 พฤษภาคม 2561
 189,000  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
 167.บ้านหนองโอใหญ่ -
7 มิถุนายน 2561
 237,000  โนนยาง
 168.บ้านหนองไผ่ -
15 มิถุนายน 2561
 20  ผึ่งแดด
 169.บ้านหนองไฮ -
8 มิถุนายน 2561
 63,000  เหล่าสร้างถ่อ
 170.บ้านห้วยกอก1 -
16 พฤษภาคม 2561
 69,580  นากอก
 171.บ้านห้วยกอก2 -
0 มิถุนายน
 128,000  ดอนตาลผาสุก
 172.บ้านห้วยทราย2 -
2 พฤศจิกายน 2560
 500,000  อบต.ป่าไร่
 173.บ้านห้วยลำโมง -
22 พฤศจิกายน 2560
 168,000  อบต คำบก
 174.บ้านหว้านน้อย -
14 พฤศจิกายน 2561
 192,000  หว้านใหญ่
 175.บ้านหว้านใหญ่ -
11 มิถุนายน 2561
 844,000  หว้านใหญ่
 176.บ้านอุ่มไผ่ -
15 พฤศจิกายน 2561
 126,000  อบต.กกแดง
 177.บ้านเป้าป่าแสด -
17 สิงหาคม 2561
 262,000  เทศบาลตำบลบ้านเป้า
 178.บ้านเปียด -
28 ธันวาคม 2561
 720,000  ตำบลดงหลวง
 179.บ้านเหมืองบ่า -
17 พฤษภาคม 2561
 54,000  คำอาฮวน
 180.บ้านเหล่า -
18 มิถุนายน 2561
 148,000  บ้านเหล่า
 181.บ้านเหล่าคราม -
17 พฤษภาคม 2561
 216,000  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 182.บ้านเหล่าดง -
18 มิถุนายน 2561
 248,000  หนองบัว
 183.บ้านเหล่าน้อย -
9 มกราคม 2561
 112,000  หนองสูงใต้
 184.บ้านเหล่าป่าเป้ด -
15 พฤษภาคม 2561
 310,000  เทศบาลตำบลนาโสก
 185.บ้านเหล่าสร้างถ่อ -
8 มิถุนายน 2561
 193,000  อบต.เหล่าสร้างถ่อ
 186.บ้านเหล่าหมี -
16 พฤษภาคม 2561
 172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี
 187.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน -
12 มิถุนายน 2561
 240,000  หนองแวง
 188.บ้านเหล่าแขมทอง -
1 พฤศจิกายน 2561
 70,000  
 189.บ้านแก้ง2 -
15 พฤษภาคม 2561
 138,000  เทศบาล
 190.บ้านแก้งช้างเนียม -
30 พฤษภาคม 2561
 15,000  คำชะอี
 191.บ้านแก้งนาง -
0 พฤษภาคม
 474,000  
 192.บ้านแก่นเต่า -
30 พฤษภาคม 2561
 94,000  
 193.บ้านแฝก -
18 พฤษภาคม 2561
 150,000  
 194.บ้านแมด -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  อบต.
 195.บ้านแวง -
25 พฤษภาคม 2561
 297,000  อบต.หนองสูงใต้
 196.บ้านโคก1 -
30 พฤษภาคม 2561
 148,000  บ้านโคก
 197.บ้านโคก2 -
21 พฤษภาคม 2561
 112,000  บ้านค้อ
 198.บ้านโคกกลาง -
14 พฤษภาคม 2561
 197,000  หนองสูงใต้
 199.บ้านโคกขามเลียน -
17 พฤษภาคม 2561
 574,000  ตำบลดงเย็น
 200.บ้านโคกพัฒนา -
20 มิถุนายน 2561
 228,000  นาสะเม็ง
 201.บ้านโคกสว่าง1 -
1 พฤศจิกายน 2560
   ตำบลเหล่าหมี
 202.บ้านโคกสว่าง2 -
21 พฤศจิกายน 2560
 188,000  เหล่าสร้างถ่อ
 203.บ้านโคกหนองหล่ม -
22 พฤษภาคม 2561
   ตำบลโพธิ์ไทร
 204.บ้านโคกหินกอง -
16 พฤษภาคม 2561
 126,000  อบต.หนองสูงใต้
 205.บ้านโค้งสำราญ -
1 มิถุนายน 2561
 182,000  คำอาฮวน
 206.บ้านโนนตูม -
0 พฤษภาคม
 20,000  
 207.บ้านโนนยาง -
7 มิถุนายน 2561
 412,000  โนนยาง
 208.บ้านโนนศรี -
0 พฤษภาคม
   
 209.บ้านโนนสว่าง 2 -
11 มิถุนายน 2561
 80,000  
 210.บ้านโนนสว่าง1 -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  คำชะอี
 211.บ้านโนนสวาท -
10 พฤษภาคม 2561
 274,760  ป่าไร่
 212.บ้านโนนสะอาด2 -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 56,000  หนองแวง
 213.บ้านโนนสังข์ศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 724,000  บ้านซ่ง
 214.บ้านโนนเกษม -
8 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.นิคมคำสร้อย
 215.บ้านโพนงาม -
7 พฤศจิกายน 2560
   อบต.โพนงาม
 216.บ้านโพนสว่าง -
30 พฤศจิกายน 2560
 600,000  ดอนตาลผาสุก
 217.บ้านโพนสวาง -
17 พฤษภาคม 2562
 125,000  ดงเย็น
 218.บ้านโพนแดง -
4 กรกฏาคม 2561
 181,000  เทศบาลดงหลวง
 219.บ้านโพนไฮ -
1 มิถุนายน 2561
 62,000  ตำบลโพนทราย
 220.บ้านโสก -
5 กรกฏาคม 2561
 209,000  ตำบลดงหลวง
 221.บ้านไร่ -
21 พฤษภาคม 2561
 19,000  fดงมอน
 222.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ -
12 มกราคม 2561
 319,000  นิคมคำสร้อย
 223.ป่งแดงวิทยาคม -
11 มิถุนายน 2561
 126,000  หนองแวง
 224.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา -
30 เมษายน 2561
 627,000  อบต.ป่าไร่
 225.พระราชทานบ้านหนองหมู -
18 มิถุนายน 2561
 86,000  พังแดง
 226.มุกดาลัย -
22 มิถุนายน 2561
 1,578,000  
 227.ร่มเกล้า -
29 มิถุนายน 2561
 1,020,000  เทศบาลตำบลหนองแคน
 228.วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย -
5 มิถุนายน 2561
 643,000  อบต.คำชะอี
 229.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา -
8 พฤศจิกายน 2560
 438,000  ป่งขามดงหมู
 230.สยามกลการ4 -
0 มิถุนายน 2561
   เหล่าหมี
 231.หนองข่าประชาอุทิศ -
12 มิถุนายน 2561
 206,000  หนองแวง
 232.หนองผือดอนม่วง -
13 พฤศจิกายน 2561
 156,000  หว้านใหญ่
 233.หมู่บ้านป่าไม้ -
25 พฤษภาคม 2561
 132,000  เทศบาลตำบลกกตูม
 234.หลุบปึ้ง -
14 พฤษภาคม 2561
 249,000  หนองสูงใต้
 235.ห้วยตาเปอะ -
21 พฤษภาคม 2561
 409,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 236.ห้วยยางจอมมณี -
18 พฤษภาคม 2561
 62,000  
 237.อนุบาลมุกดาหาร -
22 มิถุนายน 2561
 2,792,000  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 238.เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  นากอก
 239.เมืองพาลุกากรภูมิ -
15 พฤษภาคม 2561
 174,000  เทศบาลตำบลชะโนด
 240.เมืองใหม่ -
30 มิถุนายน 2561
 492,000  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 241.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 324,000  เทศบาตำบลนาโสก
 242.แก้งโนนคำประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 504,000  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
 243.โนนสะอาดราษฎร์บำรุง -
21 พฤษภาคม 2561
 32,000  คำอาฮวน
 244.ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) -
0 พฤษภาคม
 135,000  บ้านค้อ

Powered By www.thaieducation.net