แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครพนม เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนนางัว - -
    -
 2.ชุมชนนาพระชัย -
27 พฤศจิกายน 2560
 480,800  หนองแวง
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว - -
    -
 4.ชุมชนบ้านสามผง -
1 มิถุนายน 2561
 233,000  เทศบาลตำบลสามผง
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี -
16 พฤษภาคม 2561
 840,000  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลไชยบุรี
 6.ชุมชนประสานมิตร -
10 พฤศจิกายน 2560
 882,000  นาคูณใหญ่
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี -
7 ธันวาคม 2560
 572,000  
 8.ชุมชนไผ่ล้อม -
15 พฤศจิกายน 2561
 540,000  
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา -
15 ธันวาคม 2560
 157,000  บ้านเอื้อง
 10.บ้านกุดน้ำใส -
0 ธันวาคม
 206,000  นางัว
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ -
18 พฤษภาคม 2561
 563,760  บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
 12.บ้านข่า -
0 พฤษภาคม
 1,164,000  ตำบลบ้านข่า
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย -
11 มิถุนายน 2561
 234,000  อบต.นาขมิ้น
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่ - -
    -
 15.บ้านขามเปี้ย -
19 มกราคม 2561
 759,000  เทศบาลตำบลบ้านข่า
 16.บ้านค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,144,000  อบต
 17.บ้านคำนกกก -
1 พฤศจิกายน 2561
 348,000  อบต.หนองแวง
 18.บ้านคำเตย -
25 ธันวาคม 2560
 524,000  ท่าจำปา
 19.บ้านคำแม่นาง -
15 พฤศจิกายน 2560
 303,000  หนองซน
 20.บ้านคําสว่าง -
10 ตุลาคม 2560
 266,660  ตำบลนาคำ
 21.บ้านคําไฮ -
16 พฤษภาคม 2561
   หาดแพง
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบต.บ้านค้อ
 23.บ้านจอมศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  นาเดื่อ
 24.บ้านชัยมงคล - -
16 พฤศจิกายน 2561
 274,000  หนองซน
 25.บ้านดง -
15 มกราคม 2561
 222,200  พนอม
 26.บ้านดงขวาง -
7 มิถุนายน 2561
 74,000  อบต.บ้านเอื้อง
 27.บ้านดงน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 692,000  สามผง
 28.บ้านดงวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 151,000  นาขมิ้น
 29.บ้านดงหนองบัว - -
    -
 30.บ้านดอนกลาง -
5 พฤศจิกายน 2561
 371,000  หนองแวง
 31.บ้านดอนดู่ -
13 มิถุนายน 2561
 66,000  
 32.บ้านดอนติ้ว -
20 ธันวาคม 2561
 90,520  ท่าจำปา
 33.บ้านดอนบาก -
13 พฤศจิกายน 2561
   
 34.บ้านดอนปอหนองโอง -
11 มิถุนายน 2561
 801,000  อบต.เหล่าพัฒนา
 35.บ้านดอนพะธาย -
23 พฤษภาคม 2561
 151,000  อบต.บ้านเสียว
 36.บ้านดอนมะจ่าง -
21 พฤษภาคม 2561
 176,000  
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย -
12 ธันวาคม 2560
 808,000  นาขมิ้น
 38.บ้านดอนศาลา -
12 มิถุนายน 2561
 540,000  เหล่าพัฒนา
 39.บ้านดอนสมอ -
9 มิถุนายน 2561
 266,000  ท่าบ่อสงคราม
 40.บ้านดอนสะฝาง -
25 มกราคม 2561
 243,780  อบต.โพนทอง
 41.บ้านดอนเตย -
 744,000  ดอนเตย
 42.บ้านดอนแดง -
22 มิถุนายน 2561
 167,200  ท่าจำปา
 43.บ้านดอนแดง -
23 พฤษภาคม 2561
 380,000  อบต.ท่าบ่อสงคราม
 44.บ้านดอนแดง -
16 พฤษภาคม 2562
   
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่ - -
    -
 46.บ้านต้าย -
1 พฤษภาคม 2561
 828,640  โพนจาน
 47.บ้านตาล -
0 ตุลาคม 2560
   
 48.บ้านตาลปากน้ำ -
8 พฤศจิกายน 2561
 175,000  ไชยบุรี
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ -
8 พฤษภาคม 2560
 909,000  อบต
 50.บ้านท่าจำปา -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  ท่าจำปา
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) -
21 สิงหาคม 2561
 121,000  ท่าบ่อสงคราม
 52.บ้านท่าพันโฮง -
13 พฤศจิกายน 2561
 181,000  นาทม
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 100,940  เทศบาลตำบลบ้านแพง
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย - -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองเทา
 55.บ้านท่าอุเทน -
 784,000  เทศบาลตำบลท่าอุเทน
 56.บ้านท่าเรือ -
19 ธันวาคม 2560
 185,040  โพนสวรรค์
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก -
20 มิถุนายน 2561
 87,600  ท่าจำปา
 58.บ้านธาตุ -
22 ตุลาคม 2561
 46,400  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
 59.บ้านน้อยทวย -
15 พฤษภาคม 2561
 405,040  อบต.โนนตาล
 60.บ้านน้อยนาเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลท่าอุเทน
 61.บ้านนากระแต้ -
13 มิถุนายน 2561
 124,000  
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  อบต.นางัว
 63.บ้านนาขมิ้น -
14 มิถุนายน 2561
 376,000  
 64.บ้านนาข่าคำพอก -
7 พฤศจิกายน 2561
 89,000  อบต. หนองแวง
 65.บ้านนาข่าท่า -
21 มิถุนายน 2561
 644,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
 66.บ้านนาคอย -
6 มิถุนายน 2561
 294,000  ตำบลนางัว
 67.บ้านนาคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 532,000  เทศบาลตำบลนาคำ
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว -
0 มิถุนายน
 690,000  
 69.บ้านนาคํา -
17 พฤษภาคม 2561
 607,360  ตำบลบ้านค้อ
 70.บ้านนางัว - -
    -
 71.บ้านนาจาน -
 805,000  อบต.บ้านเอื้อง
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต - -
    -
 73.บ้านนาดีวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 863,000  อบต.หนองซน
 74.บ้านนาดีหัวภู -
27 พฤศจิกายน 2561
 188,040  อบต.โพนทอง
 75.บ้านนาทม -
4 มิถุนายน 2561
 282,000  อบต.นาทม
 76.บ้านนานอ -
28 พฤษภาคม 2561
 109,000  หนองซน
 77.บ้านนาน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 588,000  เหล่าพัฒนา
 78.บ้านนาผักปอด - -
    -
 79.บ้านนาผักหมนาหมากแงว -
 206,000  อบต.นาใน
 80.บ้านนาพระโนนห้วยแคน - -
    -
 81.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า - -
29 พฤศจิกายน 2561
 118,000  
 82.บ้านนาหนองบก -
8 พฤศจิกายน 2561
 58,000  ไชยบุรี
 83.บ้านนาหนองหวาย -
0 พฤษภาคม 2561
   
 84.บ้านนาหว้า -
17 พฤษภาคม 2561
 1,634,000  เทศบาลตำบลนาหว้า
 85.บ้านนาหัวบ่อ -
18 ธันวาคม 2560
 786,000  นาหัวบ่อ
 86.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 454,000  อบต.นาเดื่อ
 87.บ้านนาเข -
23 พฤษภาคม 2561
 161,000  นาเข
 88.บ้านนาเดื่อ - -
15 พฤษภาคม 2561
   
 89.บ้านนาเต่า -
17 พฤษภาคม 2561
 160,000  บ้านค้อ
 90.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) -
24 พฤษภาคม 2561
 120,000  ท่าบ่อสงคราม
 91.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ -
23 พฤศจิกายน 2560
 120,000  อบต. นางัว
 92.บ้านนาโดโพธิ์ศรี -
13 พฤศจิกายน 2561
 83,000  นาทม
 93.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) -
20 พฤศจิกายน 2561
 187,000  ไผ่ล้อม
 94.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) -
16 พฤษภาคม 2561
 231,000  โพนสว่าง
 95.บ้านนาใน -
1 พฤศจิกายน 2561
 224,000  อบต.
 96.บ้านบงคํา -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 238,000  
 97.บ้านบุ่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 656,000  รามราช
 98.บ้านปฏิรูป -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  ศรีสงคราม
 99.บ้านปากทวย -
31 ตุลาคม 2561
 51,000  เวินพระบาท
 100.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) -
0 พฤศจิกายน
 276,000  เทศบาล
 101.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) -
1 พฤศจิกายน 2561
 5,050,000  เทศบาลตำบลศรีสงคราม
 102.บ้านป่าหว้าน - -
    -
 103.บ้านพนอม -
15 มกราคม 2561
 473,240  พนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 104.บ้านพะทาย -
23 พฤศจิกายน 2560
 1,048,000  อบต.พะทาย
 105.บ้านพันห่าวดอนดู่ -
24 พฤศจิกายน 2561
 462,000  นาทม
 106.บ้านพืชผล -
12 พฤศจิกายน 2561
 74,000  นางัว
 107.บ้านภูกระแต -
0 พฤศจิกายน
 490,000  นาคำ
 108.บ้านม่วงชี -
17 พฤศจิกายน 2561
 205,960  โพนทอง
 109.บ้านม่วงนาสีดา -
17 พฤษภาคม 2561
 133,000  เทศบาลเวินพระบาท
 110.บ้านยางงอย -
6 พฤศจิกายน 2561
 75,000  ศรีสงคราม
 111.บ้านรามราช -
15 พฤษภาคม 2561
 442,000  รามราช
 112.บ้านวังโพธิ์ -
11 มิถุนายน 2561
 272,000  ไชยบุรี
 113.บ้านศรีเวินชัย -
1 ตุลาคม 2561
 217,000  
 114.บ้านสามัคคี - -
    -
 115.บ้านหนองซน -
23 พฤษภาคม 2561
 880,000  หนองซน
 116.บ้านหนองดุด - -
    -
 117.บ้านหนองท่ม -
31 ตุลาคม 2561
 39,200  บ้านค้อ
 118.บ้านหนองนางเลิง -
21 ธันวาคม 2560
 642,680  ตำบลโพนสวรรค์
 119.บ้านหนองบัว -
8 พฤษภาคม 2561
 384,000  นาหว้า
 120.บ้านหนองบาท้าว - -
    -
 121.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก -
3 กรกฏาคม 2561
 374,000  
 122.บ้านหนองผือ - -
    -
 123.บ้านหนองสาหร่าย -
15 มกราคม 2561
 273,600  พนอม
 124.บ้านหนองหญ้าปล้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 289,680  ตำบลโพนสวรรค์
 125.บ้านหนองเทา -
15 พฤษภาคม 2561
 386,000  บ้านหนองเทา
 126.บ้านหนองแวง -
11 พฤษภาคม 2561
 345,500  หนองแวง
 127.บ้านหมูม้น -
2 พฤศจิกายน 2561
 185,000  ดอนเตย
 128.บ้านห้วยพระ -
15 พฤษภาคม 2561
 660,000  ท่าจำปา
 129.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 196,000  อบต
 130.บ้านหัวหาด -
15 มิถุนายน 2561
 115,140  เทศบาลตำบลบ้านแพง
 131.บ้านหาดกวน -
7 พฤศจิกายน 2561
 167,000  ไชยบุรี
 132.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 470,000  ตำบลหาดแพง
 133.บ้านอ้วน - -
    -
 134.บ้านอ้อวังหมากเห็บ -
11 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.นาขมิ้น
 135.บ้านอีอูด -
1 พฤศจิกายน 2561
 516,000  นาเดื่อ
 136.บ้านอุ่มไผ่ -
4 มิถุนายน 2561
 62,000  นาคำ
 137.บ้านอูนนา -
10 พฤศจิกายน 2560
 230,000  นางัว
 138.บ้านอูนยางคำ - -
    -
 139.บ้านเชียงยืน -
1 พฤศจิกายน 2561
 60,000  เทศบาลตำบลเวินพระบาท
 140.บ้านเซียงเซา -
27 พฤศจิกายน
 228,000  อบต
 141.บ้านเวินพระบาท -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 120,000  เวินพระบาท
 142.บ้านเสาเล้า -
19 ธันวาคม 2560
 1,076,740  โพนสวรรค์
 143.บ้านเสียววิทยา -
9 พฤศจิกายน 2561
 161,000  บ้านเสียว
 144.บ้านเสียวสงคราม -
1 พฤศจิกายน 2560
 394,000  เทศบาลตำบลหาดแพง
 145.บ้านเหล่า -
1 มิถุนายน 2561
 314,000  เทศบาล
 146.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม -
   อบต
 147.บ้านเหล่าพัฒนา -
8 มิถุนายน 2561
 598,000  
 148.บ้านเหล่าศรีโหนโห่ -
1 ตุลาคม 2560
 235,360  อบต.พนอม อ.ท่าอุเทน
 149.บ้านเหล่าส้มป่อย -
1 พฤศจิกายน 2560
 386,000  นาทม
 150.บ้านเหล่าหนาด -
29 มิถุนายน 2561
 231,600  อบตพนอม
 151.บ้านแก้วปัดโป่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 527,000  ไชยบุรี
 152.บ้านแค -
15 กันยายน 2560
 276,000  สามผง
 153.บ้านแพงสะพัง -
1 พฤศจิกายน 2560
 420,000  รามราช
 154.บ้านโคกพะธาย -
 88,200  
 155.บ้านโคกยาว - -
    -
 156.บ้านโคกศรี -
1 พฤศจิกายน 2561
 60,000  อบต.ดอนเตย
 157.บ้านโคกสว่าง - -
    -
 158.บ้านโคกสะอาด -
0 พฤศจิกายน
 428,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว
 159.บ้านโคกสายทอง -
14 พฤศจิกายน 2561
 58,000  อบต.นาเข
 160.บ้านโนนกุง -
2 พฤศจิกายน 2561
 43,000  อบต.
 161.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา -
14 พฤศจิกายน 2561
 61,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
 162.บ้านโพน -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  โนนตาล
 163.บ้านโพนก่อ -
15 พฤษภาคม 2561
 260,000  รามราช
 164.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) -
22 พฤษภาคม 2561
 160,000  เทศบาล
 165.บ้านโพนขาว - -
    -
 166.บ้านโพนงาม -
16 พฤษภาคม 2561
 424,000  เทศบาลนาคำ
 167.บ้านโพนจาน -
11 มกราคม 2561
   ตำบลโพนสวรรค์
 168.บ้านโพนตูมหนองแสง -
25 มิถุนายน 2561
 472,000  นาหัวบ่อ
 169.บ้านโพนทอง -
17 พฤศจิกายน 2561
 373,211  อบต.โพนทอง
 170.บ้านโพนบก -
10 พฤศจิกายน 2561
 1,124,000  โพนบก
 171.บ้านโพนสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 912,000  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
 172.บ้านโพนสว่าง -
16 พฤศจิกายน 6560
 498,000  โพนสว่าง
 173.บ้านโพนเพ็ก -
1 พฤศจิกายน 2561
 270,000  
 174.บ้านโพนแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 328,000  รามราช
 175.บ้านไชยศรี -
23 พฤศจิกายน 2561
 174,000  หนองแวง
 176.ประชาสนธิ์นุสรณ์ -
16 พฤศจิกายน 2561
 41,000  โพนสว่าง
 177.ราษฎร์สามัคคี -
14 พฤศจิกายน 2561
 2,374,000  เทศบาลตำบลท่าเรือ
 178.อนุบาลบ้านแพง -
15 ธันวาคม 2560
 1,407,000  บ้านแพง
 179.อุเทนวิทยาคาร -
17 พฤษภาคม 2561
 647,000  ท่าอุเทน
 180.เพียงหลวง 10 -
 174,000  หนองซนดอนเตย -
 181.ไตรราษฎร์วิทยาคาร -
1 พฤษภาคม 2561
 87,000  รามราช

Powered By www.thaieducation.net