แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดจิกนาสมบูรณ์ -
21 พฤษภาคม 2561
 204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
 2.คำเจริญวิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 161,280  อบต.ค้อใต้
 3.จงกลกิตติขจรวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 393,000  อบต.วัฒนา
 4.ชุมชนดงม่วงไข่ -
16 พฤษภาคม 2561
 306,080  อบต.ม่วงไข่
 5.ชุมชนบงเหนือ -
6 พฤศจิกายน 2561
 210,000  อบต.บงเหนือ
 6.ชุมชนบดมาดพอกน้อย -
11 พฤษภาคม 2561
 286,000  เทศบาลตำบลพอกน้อย
 7.ชุมชนบ้านท่าศิลา -
4 กันยายน 2561
 251,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
 8.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 672,000  อบต.นาหัวบ่อ
 9.ชุมชนบ้านฝั่งแดง -
25 พฤษภาคม 2561
 183,000  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
 10.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง -
28 พฤษภาคม 2561
 653,820  เทศบาลตำบลดอนเขือง
 11.ชุมชนบ้านหนองปลิง -
16 พฤษภาคม 2561
 640,000  อบต.หนองปลิง
 12.ชุมชนส่องดาว -
5 มิถุนายน 2561
 176,000  เทศบาลตำบลส่องดาว
 13.ชุมพลศึกษา -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.ค้อใต้
 14.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 868,000  อบต.ทรายมูล
 15.ทุ่งเจริญพัฒนา -
5 มิถุนายน 2561
 182,000  อบต.หนองแปน
 16.บงใต้โนนรังพัฒนา -
1 ตุลาคม 2561
 820,000  เทศบาลตำบลบงใต้
 17.บ้านกลางหนองดินดำ -
16 พฤษภาคม 2561
 296,000  อบต นาหัวบ่อ
 18.บ้านกุดตะกาบ -
7 พฤศจิกายน 2561
 112,000  อบต.วาริชภูมิ
 19.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) -
30 พฤษภาคม 2561
 454,000  อบต.เจริญศิลป์
 20.บ้านกุดน้ำขุ่น -
1 สิงหาคม 2561
 21,560  อบต.เชิงชุม
 21.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) -
9 พฤษภาคม 2561
 212,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
 22.บ้านขมิ้น -
25 พฤษภาคม 2561
 12,000  เทศบาลตำบลวังยาง
 23.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.ค้อใต้
 24.บ้านขาว -
4 มิถุนายน 2561
 184,000  อบต.บงเหนือ
 25.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ -
17 พฤศจิกายน 2561
 156,000  อบต.ค้อเขียว
 26.บ้านค้อโพนสวางยางชุม -
1 มิถุนายน 2561
 260,000  อบต.โพนสูง
 27.บ้านค้อใต้ -
18 พฤศจิกายน 2561
 9,000  อบต.ค้อใต้
 28.บ้านคันชา -
15 พฤษภาคม 2561
 196,000  อบต.ธาตุทอง
 29.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ -
11 พฤษภาคม 2561
 130,000  เทศบาลตำบลพอกน้อย
 30.บ้านคำก้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 472,000  อบต.ท่าศิลา
 31.บ้านคำข่า -
15 พฤศจิกายน 2561
 381,000  อบต.ไร่
 32.บ้านคำชนดงต้อง -
25 พฤษภาคม 2561
 360,000  อบต.โพนสูง
 33.บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) -
14 พฤศจิกายน 2561
 187,000  เทศบาลตำบลพันนา
 34.บ้านคำนาดี -
27 เมษายน 2561
 164,000  เทศบาลตำบลบงใต้
 35.บ้านคำบ่อ -
15 พฤษภาคม 2561
 652,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 36.บ้านคำบอน -
4 มิถุนายน 2561
 184,000  อบต.โคกศิลา
 37.บ้านคำบิดโคกโพนยาง -
31 ตุลาคม 2561
 488,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 38.บ้านคำสะอาด -
15 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต.คำสะอาด
 39.บ้านคำสะแนน -
2 พฤศจิกายน 2561
 413,280  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
 40.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง -
7 พฤศจิกายน 2561
 208,000  อบต.บ้านถ่อน
 41.บ้านคำเม็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 75,000  อบต.บ้านเหล่า
 42.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) -
31 พฤษภาคม 2561
 316,000  อบต.ทรายมูล
 43.บ้านคำแหว -
16 พฤษภาคม 2561
 545,000  อบต.ไร่
 44.บ้านคำไชยวาน -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
 45.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) -
23 พฤษภาคม 2561
 4,008,000  อบต.สว่างแดนดิน
 46.บ้านงิ้วพังฮอ -
6 กันยายน 2561
 140,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 47.บ้านจำปานาถ่อน -
16 มิถุนายน 2561
 584,000  อบต.บงเหนือ
 48.บ้านจำปาศิริราษฎร์ -
14 พฤศจิกายน 2561
 504,000  อบต.หนองลาด
 49.บ้านชัยชนะ -
16 พฤษภาคม 2561
 49,400  อบต.ท่าศิลา
 50.บ้านช้างมิ่ง -
19 มิถุนายน 2561
 288,000  อบต.ช้างมิ่ง
 51.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น -
16 พฤษภาคม 2561
 245,000  อบต.หนองหลวง
 52.บ้านดงคำโพธิ์ -
15 มิถุนายน 2561
 616,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 53.บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) -
9 พฤศจิกายน 2561
 122,000  อบต.คำสะอาด
 54.บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) -
1 พฤศจิกายน 2561
 178,000  อบต.บ้านเหล่า
 55.บ้านดงบังป่าโจด -
6 พฤศจิกายน 2561
 176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
 56.บ้านดงบาก -
8 มิถุนายน 2561
 251,000  อบต.บ้านเหล่า
 57.บ้านดงสง่า -
22 สิงหาคม 2561
 626,000  อบต.หนองแปน
 58.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -
6 พฤษภาคม 2561
 524,000  อบต.สว่างแดนดิน
 59.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด -
1 ธันวาคม 2561
 256,000  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
 60.บ้านดงสว่าง -
21 พฤษภาคม 2561
 414,000  อบต.นิคมน้ำอูน
 61.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 592,000  อบต.วัฒนา
 62.บ้านดอนกอย -
16 พฤษภาคม 2561
 341,000  เทศบาลตำบลบัวสว่าง
 63.บ้านดอนชัยวิทยา -
13 พฤศจิกายน 2561
 406,000  อบต.ทุ่งแก
 64.บ้านดอนดู่ -
25 พฤษภาคม 2561
 49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 65.บ้านดอนตาลโนนสูง -
12 มิถุนายน 2561
 244,000  ตำบลพังโคนศรีจำปา
 66.บ้านดอนม่วงไข่ -
4 มิถุนายน 2561
 192,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
 67.บ้านดอนม่วย -
13 พฤศจิกายน 2561
 48,000  อบต.ช้างมิ่ง
 68.บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) -
8 มีนาคม 2561
 212,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 69.บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) -
16 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.ทรายมูล
 70.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ -
14 พฤศจิกายน 2561
 560,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
 71.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม -
16 พฤศจิกายน 2561
 198,000  อบต.ค้อเขียว
 72.บ้านดอนหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต.ม่วงไข่
 73.บ้านดอนหัน -
4 มิถุนายน 2561
 444,000  อบต.บงเหนือ
 74.บ้านดอนเชียงยืน -
25 พฤษภาคม 2561
 288,000  อบต.โพนสูง
 75.บ้านต้นผึ้ง -
25 พฤษภาคม 2561
 405,200  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 76.บ้านตาดภูวง -
16 พฤษภาคม 2561
 608,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 77.บ้านต้ายนาคูณวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 264,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
 78.บ้านตาล -
17 พฤษภาคม 2561
 408,000  อบต.โคกสี
 79.บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) -
6 มิถุนายน 2561
 404,000  อบต.ตาลเนิ้ง
 80.บ้านตาลเลียน -
19 มิถุนายน 2561
 716,000  อบต.ช้างมิ่ง
 81.บ้านตาลโกน -
16 พฤษภาคม 2561
 628,000  อบต.ตาลโกน
 82.บ้านถ่อน ต.พันนา -
14 พฤศจิกายน 2561
 196,000  เทศบาลตำบลพันนา
 83.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม -
1 สิงหาคม 2561
 152,880  เทศบาลตำบลสว่าง
 84.บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี -
28 พฤษภาคม 2561
 641,700  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
 85.บ้านทันสมัย -
18 พฤษภาคม 2561
 224,000  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
 86.บ้านท่าลาด -
8 พฤศจิกายน 2561
 21,120  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
 87.บ้านท่าวารี -
16 พฤษภาคม 2561
 280,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
 88.บ้านท่าสองคอน -
30 ตุลาคม 2561
 146,000  อบต.บะฮี
 89.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) -
2 พฤศจิกายน 2561
 168,000  อบต.โคกสี
 90.บ้านทิดไทย -
19 มิถุนายน 2561
 90,000  อบต.ไร่
 91.บ้านทุ่งคำ -
30 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต.เจริญศิลป์
 92.บ้านทุ่งปลากัด -
23 พฤษภาคม 2561
 424,000  อบต.บ้านถ่อน
 93.บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา -
12 มิถุนายน 2561
 254,000  อบต.จริญศิลป์
 94.บ้านทุ่งเชือก -
24 พฤษภาคม 2561
 788,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 95.บ้านทุ่งแก -
7 มิถุนายน 2561
 56,000  อบต.ทุ่งแก
 96.บ้านธาตุ -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.ธาตุทอง
 97.บ้านธาตุกุดพร้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 356,000  อบต.วาริชภูมิ
 98.บ้านนาขามผดุงวิทยา -
1 สิงหาคม 2561
 27,440  อบต.เชิงชุม
 99.บ้านนางัว -
16 พฤษภาคม 2561
 287,440  อบต.แวง
 100.บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 43,200  อบต.บงใต้
 101.บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) -
9 พฤศจิกายน 2561
 128,000  อบต.คำสะอาด
 102.บ้านนาดี -
23 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต.เจริญศิลป์
 103.บ้านนาตากาง -
13 พฤศจิกายน 2561
 176,780  อบต.บะฮี
 104.บ้านนาถ่อน -
24 พฤษภาคม 2561
 876,480  อบต.ต้นผึ้ง
 105.บ้านนาทม -
31 ตุลาคม 2561
 107,000  อบต.บ้านต้าย
 106.บ้านนาบ่อ -
15 มิถุนายน 2561
 24,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 107.บ้านนาล้อม -
23 พฤษภาคม 2561
 328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 108.บ้านนาสาวนาน -
4 พฤษภาคม 2561
 428,000  อบต.นาหัวบ่อ
 109.บ้านนาสีนวล -
17 พฤษภาคม 2561
 444,000  อบต.หนองแปน
 110.บ้านนาเตียง -
15 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.ตาลเนิ้ง
 111.บ้านนาเลา -
14 ธันวาคม 2561
 424,000  อบต.นาใน
 112.บ้านนาเหมือง -
13 มิถุนายน 2561
 133,000  เทศบาลพังโคนศรีจำปา
 113.บ้านนาแยง -
11 มิถุนายน 2561
 108,000  อบต.ม่วงไข่
 114.บ้านนาใน -
9 พฤศจิกายน 2561
 22,000  เทศบาลตำบลนาใน
 115.บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) -
25 ตุลาคม 2561
 206,000  เทศบาลตำบลบงใต้
 116.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) -
21 พฤศจิกายน 2561
 242,800  อบต.ปทุมวาปี
 117.บ้านบะทองนาหัวช้าง -
7 พฤศจิกายน 2561
 284,000  เทศบาลตำบลพรรณานคร
 118.บ้านบะหัวเมย -
24 ธันวาคม 2561
 142,520  องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 119.บ้านบะฮี -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  ิองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
 120.บ้านบัว (สระพังวิทยา) -
5 พฤศจิกายน 2561
 329,000  อบต.บัวสว่าง
 121.บ้านบาก -
6 พฤศจิกายน 2561
 67,000  อบต.บงเหนือ
 122.บ้านบึง -
22 พฤษภาคม 2561
 232,560  อบต.วังยาง
 123.บ้านบึงโน -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  เทศบาลตำบลโคกสี
 124.บ้านปทุมวาปี -
21 พฤศจิกายน 2561
 144,000  อบต.ปทุมวาปี
 125.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา -
10 มิถุนายน 2561
 379,000  อบต.คำสะอาด
 126.บ้านผักคำภู -
8 ธันวาคม 2561
 888,000  อบต.นาใน
 127.บ้านผักตบ -
9 กรกฏาคม 2561
 130,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 128.บ้านผ้าขาวโพนแพง -
13 มิถุนายน 2561
 354,000  อบต.ม่วงไข่
 129.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง -
31 ตุลาคม 2561
 260,000  อบต.พอกน้อย
 130.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) -
6 พฤศจิกายน 2561
 866,000  เทศบาลพังโคนศรีจำปา
 131.บ้านพันนา -
17 พฤษภาคม 2561
 91,000  เทศบาลตำบลพันนา
 132.บ้านภูตะคาม -
4 กันยายน 2561
 334,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
 133.บ้านภูเพ็ก -
4 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.นาหัวบ่อ
 134.บ้านม่วงคำ -
11 มิถุนายน 2561
 278,000  อบต.ม่วงไข่
 135.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 100,000  เทศบาลตำบลพรรณานิคม
 136.บ้านม้า -
31 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.ทรายมูล
 137.บ้านยางคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 308,000  อบต.คำสะอาด
 138.บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) -
15 พฤษภาคม 2561
 348,000  เทศบาลตำบลบงใต้
 139.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) -
30 พฤษภาคม 2561
 261,000  เทศบาลตำบลวังยาง
 140.บ้านสงเปลือย -
9 พฤศจิกายน 2561
 65,000  อบต.ไฮหย่อง
 141.บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) -
16 พฤษภาคม 2561
 362,000  อบต.พอกน้อย
 142.บ้านสมสะอาด(พังโคน) -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 287,000  เทศบาลตำบลแร่
 143.บ้านสร้างขุ่ย -
12 มิถุนายน 2561
 58,000  เทศบาลพังโคนศรีจำปา
 144.บ้านสร้างฟาก -
30 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต.เจริญศิลป์
 145.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 134,580  อบต.บะฮี
 146.บ้านสร้างแป้น -
28 พฤษภาคม 2561
 515,000  เทศบาลตำบลดอนเขือง
 147.บ้านสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 234,000  อบต.บัวสว่าง
 148.บ้านสีสุกห้วยโมง -
19 มิถุนายน 2561
 1,076,000  อบต.ท่าศิลา
 149.บ้านสุวรรณคาม -
16 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต.สุวรรณคาม
 150.บ้านสูงเนินสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 2,124,000  อบต.พอกน้อย
 151.บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) -
31 ตุลาคม 2561
 172,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 152.บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) -
16 พฤษภาคม 2561
 540,000  อบต.บงเหนือ
 153.บ้านหนองกุง(ส่องดาว) -
23 มิถุนายน 2561
 212,000  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
 154.บ้านหนองชาด -
28 มิถุนายน 2561
 150,000  อบต.สว่างแดนดิน
 155.บ้านหนองดินดำ -
1 พฤศจิกายน 2561
 77,000  อบต.ตาลโกน
 156.บ้านหนองตาล -
25 พฤษภาคม 2561
 371,000  อบต.บ้านถ่อน
 157.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) -
31 ตุลาคม 2561
 646,000  อบต.สว่างแดนดิน
 158.บ้านหนองทุ่มหนองโจด -
6 พฤศจิกายน 2561
 600,000  อบต.โคกศิลา
 159.บ้านหนองน้อย -
12 มิถุนายน 2561
 212,000  อบต.ทุ่งแก
 160.บ้านหนองบัว -
16 พฤษภาคม 2561
 572,000  อบต.แร่
 161.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) -
16 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.แร่
 162.บ้านหนองบัวบาน -
0 พฤศจิกายน 2561
 120,000  อบต.หนองบัว
 163.บ้านหนองบัวแพ -
25 พฤษภาคม 2561
 81,000  อบต.บ้านถ่อน
 164.บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร -
9 พฤศจิกายน 2561
 89,000  เทศบาลนาใน
 165.บ้านหนองม่วง -
22 พฤศจิกายน 2561
 115,000  ตำบลปทุมวาปี
 166.บ้านหนองลาดวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 127,000  เทศบาลหนองลาด
 167.บ้านหนองหญ้าปล้อง -
12 มิถุนายน 2561
 37,000  เทศบาลพังโคนศรีจำปา
 168.บ้านหนองหมากแซว -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  อบต.คำสะอาด
 169.บ้านหนองหลักช้าง -
6 มิถุนายน 2561
 149,514  อบต.ตาลเนิ้ง
 170.บ้านหนองหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 63,000  อบต.ทรายมูล
 171.บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) -
20 พฤษภาคม 2561
 122,000  อบต.วังยาง
 172.บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) -
1 มิถุนายน 2561
 156,000  อบต.ตาลเนิ้ง
 173.บ้านหนองหอย -
16 พฤษภาคม 2561
 36,000  อบต.ธาตุทอง
 174.บ้านหนองหอยคัน -
14 พฤศจิกายน 2561
 96,000  อบต.พันนา
 175.บ้านหนองฮังแหลว -
30 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต.เจริญศิลป์
 176.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว -
9 พฤศจิกายน 2561
 64,000  อบต.ช้างมิ่ง
 177.บ้านหนองเบญจ -
16 พฤษภาคม 2561
 692,000  อบต.นิคมน้ำอูน
 178.บ้านหนองแคนโคกสะอาด -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 435,000  เทศบาลตำบลแร่
 179.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) -
19 พฤศจิกายน 2561
 139,000  อบต.ค้อใต้
 180.บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) -
15 พฤษภาคม 2561
 148,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
 181.บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) -
4 มิถุนายน 2561
 620,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
 182.บ้านหนองแวง -
14 พฤศจิกายน 2561
 54,000  อบต.วาริชภูมิ
 183.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) -
22 พฤศจิกายน 2561
 382,000  อบต.ปทุมวาปี
 184.บ้านหนองแวงน้อย -
6 มิถุนายน 2561
 558,000  อบต.บ้านเหล่า
 185.บ้านหนองแสง -
8 มิถุนายน 2561
 168,000  อบต ทุ่งแก
 186.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ -
19 มิถุนายน 2561
 448,000  อบต.ช้างมิ่ง
 187.บ้านหนองไผ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 348,000  อบต. โคกสี
 188.บ้านหนองไฮ -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 384,000  เทศบาลตำบลแร่
 189.บ้านหนามแท่ง -
25 พฤษภาคม 2561
 269,280  อบต.บ้านถ่อน
 190.บ้านห้วยบาง -
8 พฤศจิกายน 2561
 109,000  อบต.วาริชภูมิ
 191.บ้านห้วยบุ่นนาทัน -
13 พฤศจิกายน 2561
 147,000  อบต.นาใน
 192.บ้านห้วยเหล็กไฟ -
30 พฤษภาคม 2561
 575,000  อบต.นิคมน้ำอูน
 193.บ้านหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
 448,000  อบต.สว่างแดนดิน
 194.บ้านหินแตก -
20 พฤศจิกายน 2561
 107,000  เทสบาลตำบลไร่
 195.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ -
16 พฤษภาคม 2561
 660,000  อบต.ธาตุทอง
 196.บ้านอุ่มเหม้า -
4 ธันวาคม 2561
 511,040  สำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง
 197.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง -
23 กรกฏาคม 2561
 180,000  อบต.ช้างมิ่ง
 198.บ้านอูนดง -
22 พฤษภาคม 2561
 547,000  เทศบาลตำบลนาใน
 199.บ้านอูนโคก -
14 พฤศจิกายน 2561
 232,000  อบต.หนองบัว
 200.บ้านเชิงชุม -
18 พฤษภาคม 2561
 464,000  อบต.เชิงชุม
 201.บ้านเตาไหสร้างแก้ว -
6 พฤศจิกายน 2561
 136,220  อบต.ทรายมูล
 202.บ้านเปือย -
7 พฤศจิกายน 2561
 70,000  เทศบาลตำบลวังยาง
 203.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,138,000  อบต.สว่างแดนดิน
 204.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) -
1 พฤษภาคม 2561
 680,000  อบต.ตาลโกน
 205.บ้านเสาขวัญกุดก้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  ตำบลไร่
 206.บ้านเหล่าบ้านถ่อน -
6 พฤศจิกายน 2561
 312,000  ตำบลบ้านเหล่า
 207.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง -
7 พฤศจิกายน 2561
 104,000  อบต.วาริชภูมิ
 208.บ้านแกดำ -
8 พฤศจิกายน 2561
 56,000  อบต.เจริญศิลป์
 209.บ้านแร่ -
9 พฤศจิกายน 2561
 222,000  เทศบาลตำบลแร่
 210.บ้านแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 299,660  อบต.แวง
 211.บ้านโคก -
9 พฤศจิกายน 2561
 123,000  อบต.ไร่
 212.บ้านโคกคอนดอนม่วย -
17 พฤษภาคม 2561
 536,000  เทศบาลตำบลโคกสี
 213.บ้านโคกดินแดง -
8 พฤษภาคม 2561
 584,000  ต.หนองหลวง
 214.บ้านโคกตาดทอง -
6 พฤศจิกายน 2561
 88,000  อบต.ค้อเขียว
 215.บ้านโคกมะนาวทันสมัย -
22 พฤษภาคม 2561
 290,000  อบต.หนองปลิง
 216.บ้านโคกศาลา -
7 ธันวาคม 2561
 39,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 217.บ้านโคกศิลา -
23 พฤษภาคม 2561
 548,000  อบต.โคกศิลา
 218.บ้านโคกสวัสดี -
4 มิถุนายน 2561
 440,000  อบต.บงเหนือ
 219.บ้านโคกสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 351,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
 220.บ้านโคกสามัคคี -
25 พฤษภาคม 2561
 98,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 221.บ้านโคกสำราญ -
8 พฤษภาคม 2561
 426,000  เทศบาลตำบลหนองหลวง
 222.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) -
17 พฤษภาคม 2561
 496,000  เทศบาลตำบลโคกสี
 223.บ้านโคกสีไค -
16 พฤษภาคม 2561
 377,380  อบต.แวง
 224.บ้านโคกหนองกุง -
16 พฤษภาคม 2561
 228,000  เทศบาลตำบลบงใต้
 225.บ้านโคกหลวง -
21 พฤษภาคม 2561
 105,000  อบต.ธาตุทอง
 226.บ้านโนนขมิ้น -
23 พฤษภาคม 2561
 68,000  อบต.ต้นผึ้ง
 227.บ้านโนนทรายคำ -
15 พฤศจิกายน 2561
 575,000  เทศบาลตำบลสว่าง
 228.บ้านโนนพอก -
25 พฤษภาคม 2561
 15,000  อบต.เชิงชุม
 229.บ้านโนนสะอาด -
6 พฤศจิกายน 2561
 16,000  อบต.บงเหนือ
 230.บ้านโนนอุดม -
20 มิถุนายน 2561
 141,000  อบต.ไร่
 231.บ้านโนนเรือตอเรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 568,000  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
 232.บ้านโนนเสาขวัญ -
16 พฤษภาคม 2561
 534,780  อบต.แวง
 233.บ้านโพนงาม -
16 พฤษภาคม 2561
 87,300  อบต.แวง
 234.บ้านโพนบกหนองผือ -
8 มิถุนายน 2561
 509,000  อบต.บ้านเหล่า
 235.บ้านโพนสวาง -
12 มิถุนายน 2561
 248,000  อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ. สกลนคร
 236.บ้านโพนสวางกลางเจริญ -
24 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.ต้นผึ้ง
 237.บ้านโพนสูง -
23 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต.โพนสูง
 238.บ้านโพนไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 85,000  อบต.วาริชภูมิ
 239.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) -
14 พฤศจิกายน 2561
 724,000  อบต.พันนา
 240.บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) -
13 พฤศจิกายน 2561
 222,000  อบต.ทุ่งแก
 241.บ้านไทยเจริญ -
23 พฤษภาคม 2561
 188,000  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
 242.บ้านไร่บ้านไฮ่ -
23 สิงหาคม 2561
 138,000  อบต.ไร่
 243.บ้านไฮ่ปลาโหล -
15 มิถุนายน 2561
 840,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
 244.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) -
1 ธันวาคม 2561
 1,243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
 245.วัดสุทธิมงคล -
7 มิถุนายน 2561
 476,000  เทศบาลตำบลพรรณานคร
 246.วาริชภูมิพิทยาคาร -
10 มิถุนายน 2561
 30,000  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
 247.หนองจาน -
8 มิถุนายน 2561
 88,000  อบต.ทุ่งแก
 248.หนองหลวงวิทยานุกูล -
1 พฤศจิกายน 2561
 1,588,000  อบต.หนองหลวง
 249.หนองใสพรเจริญวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 249,000  อบต.ส่องดาวหนองแดง
 250.อนุบาลพรรณานิคม -
16 พฤษภาคม 2561
 1,782,000  เทศบาลตำบลพรรณานคร
 251.อนุบาลสว่างแดนดิน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,620,000  เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
 252.อนุบาลเจริญศิลป์ -
12 มิถุนายน 2561
 1,280,000  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
 253.อภัยดำรงธรรม -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ. สกลนคร
 254.อุดมสังวรวิทยา -
16 มิถุนายน 2561
 1,182,000  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
 255.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) -
4 พฤษภาคม 2561
 103,000  อบต.นาหัวบ่อ

Powered By www.thaieducation.net