แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดบากราษฎร์บำรุง -
28 พฤษภาคม 2561
 2,251,000  
 2.งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง -
22 พฤษภาคม 2561
 314,000  เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
 3.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ -
17 พฤษภาคม 2561
 431,000  ดงมะไฟ
 4.ชุมชนนิรมัย -
15 พฤษภาคม 2561
 1,150,880  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล
 5.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 -
17 พฤศจิกายน 2560
 288,000  อุ่มจาน
 6.ชุมชนบ้านกุดไห -
16 พฤษภาคม 2561
 1,032,000  ตำบลกุดไห
 7.ชุมชนบ้านสร้างค้อ -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,217,000  สร้างค้อ
 8.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 503,000  ตำบลเชียงเครือ
 9.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม -
1 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
 10.ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ -
13 พฤศจิกายน 2561
 91,000  ดงชน
 11.ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ -
16 พฤษภาคม 2561
 439,000  เทศบาลตำบลเชียงเครือ
 12.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา -
1 กันยายน 2561
 580,000  อบต.บ้านแป้น
 13.ท่าแร่วิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 2,204,000  ตำบลท่าแร่
 14.ทุ่งมนพิทยาคาร -
15 พฤษภาคม 2561
 282,000  เทศบาลเชียงเครือ
 15.ธาตุนาเวงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 223,200  นครสกลนคร
 16.นางอยโพนปลาโหล -
14 พฤศจิกายน 2560
 527,000  เต่างอย
 17.นายอวัฒนา -
21 มีนาคม 2561
 211,000  เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
 18.นาอ้อยคำสะอาด -
29 ธันวาคม 2560
 110,920  เทศบาลนครสกลนคร
 19.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล -
16 พฤษภาคม 2561
 1,248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 20.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 21.นาแก้วพิทยาคม -
1 พฤษภาคม 2561
 800,000  เทศบาลตำบลนาแก้ว
 22.น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 820,060  หลุบเลา
 23.บ้านกกปลาซิวนาโด่ -
15 พฤษภาคม 2561
 780,000  ิกกปลาซิว
 24.บ้านกกส้มโฮง -
27 ตุลาคม 2560
 484,280  เทศบาลนครสกลนคร
 25.บ้านกลาง -
2 พฤศจิกายน 2561
 936,000  กุดไห
 26.บ้านกลางนาเดื่อ -
10 พฤษภาคม 2561
 448,000  เทศบาลตำบลนาแก้ว
 27.บ้านกวนบุ่น -
28 พฤษภาคม 2561
 301,000  อบต.จันทร์เพ็ญ
 28.บ้านกุงศรี -
 248,000  นาเพียง
 29.บ้านกุดน้ำใส -
14 มิถุนายน 2561
 120,000  ตำบลนาม่อง
 30.บ้านกุดสะกอย -
16 พฤษภาคม 2561
 601,280  โพธิไพศาล
 31.บ้านกุดฮู -
31 ตุลาคม 2560
 640,000  โพธิไพศาล
 32.บ้านกุดแข้ -
4 พฤศจิกายน 2560
 256,000  อบต.ดงชน
 33.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง -
24 พฤษภาคม 2561
 824,320  เทศบาลตำบลกุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 34.บ้านค้อน้อย -
18 พฤษภาคม 2561
 118,000  กุดไห
 35.บ้านค้อใหญ่ -
21 พฤษภาคม 2561
 592,000  ตำบลกุดไห
 36.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง -
17 พฤษภาคม 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
 37.บ้านจันทร์เพ็ญ -
28 มิถุนายน 2561
 625,000  อบต.จันทร์เพ็ญ
 38.บ้านชมภูพาน -
17 กรกฏาคม 2561
 173,000  สร้างค้อ
 39.บ้านซ่งเต่า -
18 พฤษภาคม 2561
 95,000  นาเพียง
 40.บ้านดงขวาง -
8 พฤศจิกายน 2561
 114,000  ดงมะไฟ
 41.บ้านดงขุมข้าว -
23 พฤษภาคม 2561
 218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 42.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ -
23 พฤษภาคม 2561
 132,000  ดงมะไฟ
 43.บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ -
0 พฤษภาคม
   อบต.พังขว้าง
 44.บ้านดงหนองเหียน -
16 พฤษภาคม 2561
 322,000  เหล่าโพนค้อ
 45.บ้านดงหลวง -
18 พฤษภาคม 2561
 1,122,360  อบต.บึงทวาย
 46.บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) -
 460,000  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง -
 47.บ้านดอนสัมพันธ์ -
25 พฤษภาคม 2561
   หนองลาด
 48.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี -
14 พฤษภาคม 2561
 60,000  งิ้วด่อน
 49.บ้านดอนเชียงคูณ -
15 พฤษภาคม 2561
 120,000  เชียงเครือ
 50.บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) -
8 พฤศจิกายน 2561
 464,000  หนองลลาด
 51.บ้านด่านม่วงคำ -
25 ตุลาคม 2561
 348,980  ด่านม่วงคำ
 52.บ้านตองโขบ -
25 ตุลาคม 2561
 144,000  เทศบาลตำบลตองโขบ
 53.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ -
25 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลสร้างค้อ
 54.บ้านท่าม่วง -
0 พฤษภาคม
 373,000  
 55.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 520,000  เหล่าปอแดง
 56.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง -
7 พฤศจิกายน 2560
 221,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
 57.บ้านน้อยจอมศรี -
2 กรกฏาคม 2561
 539,980  เทศบาลตำบลฮางโฮง
 58.บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) -
6 มิถุนายน 2561
 192,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
 59.บ้านนากับแก้ -
23 พฤษภาคม 2561
 59,000  ดงมะไฟ
 60.บ้านนาขาม -
14 มิถุนายน 2561
 364,000  ตำบลนาม่อง
 61.บ้านนาคำวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 322,000  ห้วยยาง
 62.บ้านนาจาน -
17 พฤศจิกายน 2561
 562,000  เทศบาล
 63.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา -
3 กรกฏาคม 2561
   เทศบาลตำบลฮางโฮง
 64.บ้านนาดี -
15 พฤษภาคม 2561
 210,640  โพธิไพศาล
 65.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ -
15 พฤษภาคม 2561
 704,000  นาตงวัฒนา
 66.บ้านนาตาลคำข่า -
14 พฤษภาคม 2561
 1,006,000  นาตาล
 67.บ้านนามนประชาสามัคคี -
25 ตุลาคม 2561
 73,000  ตำบลตองโขบ
 68.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา -
 124,000   -
 69.บ้านนาสีนวล -
3 พฤษภาคม 2561
 412,000  ตำบลตองโขบ
 70.บ้านนาอ่างม่วงคำ -
19 มิถุนายน 2561
 1,198,000  นาตาล
 71.บ้านนาเดื่อ -
11 พฤษภาคม 2561
 308,000  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
 72.บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี - -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 73.บ้านนาแก -
16 พฤษภาคม 2561
   ดงมะไฟ
 74.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา -
11 พฤษภาคม 2561
 422,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 75.บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.
 76.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง -
14 พฤษภาคม 2561
 456,000  
 77.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ -
2 พฤษภาคม 2561
 262,000  
 78.บ้านบ่อเดือนห้า -
6 มิถุนายน 2561
 937,060  เทศบาลตำบลโคกภู
 79.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 912,900  เทศบาลตำบลกุดแฮด
 80.บ้านประชาสุขสันติ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 289,000  องค์การยริหารส่วนตำบลขมิ้น
 81.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา -
11 พฤษภาคม 2561
 83,640  ด่านม่วงคำ
 82.บ้านป่าผาง -
 758,000  อบต. นาตงวัฒนา
 83.บ้านป่าหว้าน -
16 พฤษภาคม 2561
 572,000  เชียงเครือ
 84.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง -
15 พฤษภาคม 2561
 872,000  นาตงวัฒนา
 85.บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม -
15 พฤษภาคม 2561
 13,600  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 86.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง -
15 พฤษภาคม 2561
 238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 87.บ้านพะโค - -
15 มกราคม 2561
 308,000  เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
 88.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ -
9 พฤศจิกายน 2560
 512,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 89.บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ -
18 พฤษภาคม 2561
 421,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 90.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง -
17 กรกฏาคม 2561
 136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
 91.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ -
8 มิถุนายน 2561
 240,000  อบต.ม่วงลาย
 92.บ้านม่วงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 912,000  อบต.นาโพธิ์
 93.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 2,760  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
 94.บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ -
6 มิถุนายน 2561
 1,559,160  เทศบาลตำบลโคกภู
 95.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) -
13 พฤษภาคม 2561
 1,520,000  อบต.ห้วยยาง
 96.บ้านลาดค้อ -
17 พฤษภาคม 2561
   ด่านม่วงคำ
 97.บ้านวังปลาเซือม -
17 พฤศจิกายน 2560
 293,000  บ้านโพน
 98.บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ -
3 พฤศจิกายน 2560
 764,000  ห้วยยาง
 99.บ้านสนามบิน -
16 พฤษภาคม 2561
 76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
 100.บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา -
10 พฤษภาคม 2561
 248,000  เทศบาลสร้างค้อ
 101.บ้านสะพานสาม -
24 พฤษภาคม 2561
 94,000  ตำบลสร้างค้อ
 102.บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) -
21 พฤษภาคม 2561
 126,000  หนองลาด
 103.บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา -
9 พฤษภาคม 2561
 729,000  เทศบาลตำบลนาแก้ว
 104.บ้านหนองกอมป่าขาว -
25 พฤษภาคม 2561
 206,780  ด่านม่วงคำ
 105.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ -
14 พฤษภาคม 2561
 268,000  กกปลาซิว
 106.บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา -
0 พฤษภาคม
   นาม่อง
 107.บ้านหนองนาเลิศ -
11 มกราคม 2561
 548,440  
 108.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร -
17 พฤษภาคม 2561
 373,000  อุ่มจาน
 109.บ้านหนองบึงทวาย -
18 พฤษภาคม 2561
 170,000  อบต
 110.บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา -
9 พฤศจิกายน 2561
 403,000  พังขว้าง
 111.บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) -
15 พฤษภาคม 2561
 232,000  นาเพียง
 112.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) -
16 พฤษภาคม 2561
 516,000  เหล่าปอแดง
 113.บ้านหนองมะเกลือ -
14 พฤษภาคม 2561
 448,000  ดงชน
 114.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) -
8 พฤศจิกายน 2561
 236,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
 115.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง -
1 พฤศจิกายน 2561
 542,000  เทศบาลตำบลฮางโฮง
 116.บ้านหนองสระ -
16 พฤษภาคม 2561
 157,000  เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
 117.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ -
23 พฤศจิกายน 2560
 684,000  ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 118.บ้านหนองหอย -
1 ตุลาคม 2561
 1,187,000  เทศบาลตำบลเชียงเครือ
 119.บ้านหนองแข้โนนมาลา -
25 ตุลาคม 2561
 452,000  เทศบาลตำบลตองโขบ
 120.บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา -
16 กันยายน 2561
 69,000  เหล่าปอแดง
 121.บ้านหนองไผ่ -
23 พฤศจิกายน 2561
 833,000  
 122.บ้านหลุบเลา -
23 พฤษภาคม 2561
 452,000  หลุบเลา
 123.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม -
1 พฤศจิกายน 2561
 540,000  อบต.โพธิไพศาล
 124.บ้านห้วยยาง - -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  อบต.เหล่าโพนค้อ
 125.บ้านห้วยหวด -
27 พฤศจิกายน 2561
 88,000  อบต.จันทร์เพ็ญ
 126.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร -
25 ตุลาคม 2560
 729,280  เทศบาลตำบลตองโขบ
 127.บ้านห้วยแคน -
2 ตุลาคม 2561
 366,680  ตำบลตองโขบ
 128.บ้านอีกุด -
28 มีนาคม 2561
 490,000  กุสุมาลย์
 129.บ้านอุ่มจาน -
 424,000  อบต.อุ่มจาน -
 130.บ้านฮ่องสิมประชาสรร -
23 พฤษภาคม 2561
 428,000  หลุบเลา
 131.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ -
15 พฤษภาคม 2561
 332,000  ฮางโฮง
 132.บ้านเชิงดอย -
14 มิถุนายน 2561
 138,000  นาม่อง
 133.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย -
13 พฤศจิกายน 2561
 781,000  ตำบลเชียงสือ
 134.บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา -
 544,000  อบต.เหล่าโพนค้อ -
 135.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  บ้านแป้น
 136.บ้านแมดนาท่ม -
30 ตุลาคม 2561
 978,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
 137.บ้านโคกกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 448,000  จันทร์เพ็ญ
 138.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร -
10 พฤษภาคม 2561
 993,040  โคกก่อง
 139.บ้านโคกภู -
16 พฤศจิกายน 2561
 744,380  เทศบาลตำบลโคกภู
 140.บ้านโคกม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
   นาโพธิ์
 141.บ้านโคกสะอาด -
17 พฤศจิกายน 2561
 124,000  อุ่มจาน
 142.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) -
18 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.โคกก่อง
 143.บ้านโคกแก้ว -
8 พฤศจิกายน 2561
 164,000  เทศบาลตำบลนาแก้ว
 144.บ้านโนนกุง -
16 พฤษภาคม 2561
 378,000  เทศบาลตำบลเชียงสือ
 145.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท -
10 พฤศจิกายน 2560
 228,000  พังขว้าง
 146.บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ -
   ดงมะไฟ -
 147.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 145,000  เทศบาลตำบลนาม่อง
 148.บ้านโพนทองประชาอุทิศ -
9 พฤษภาคม 2561
 729,000  แมดนาท่ม
 149.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 90,000  ขมิ้น
 150.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา -
1 มิถุนายน 2561
 128,000  โนนหอม
 151.บ้านโพนวัฒนาวิทยา -
21 พฤษภาคม 2561
 959,000  ตำบลบ้านโพน
 152.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 -
16 พฤษภาคม 2561
   โพธิไพศาล
 153.บ้านใหม่พัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
 292,000  ตำบลสร้างค้อ
 154.บ้านไร่นาดี -
11 พฤษภาคม 2561
 396,000  อบต.แมดนาท่ม
 155.ผักแพวบำรุงวิทยา -
0 พฤษภาคม 2561
 156,000  โนนหอม
 156.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร -
7 พฤษภาคม
 513,000  อบต.ขมิ้น
 157.ศิริราษฎร์วิทยาคาร -
15 พฤษภาคม 2561
 218,000  เชียงเครือ
 158.สกลนคร(วันครู2501) -
4 พฤษภาคม 2561
 243,600  เทศบาลนครสกลนคร
 159.หนองผือเทพนิมิต -
31 ตุลาคม 2560
 981,000  เทศบาลตำบลนาแก้ว
 160.ห้วยทรายวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 584,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
 161.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต
 162.อนุบาลกุสุมาลย์ -
3 พฤษภาคม 2561
 3,030,000  เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 163.อนุบาลภูพาน -
29 พฤศจิกายน 2561
 1,014,800  เทศบาลตำบลโคกภู
 164.อนุบาลสกลนคร -
9 พฤษภาคม 2561
 6,236,400  เทศบาลนครสกลนคร
 165.อนุบาลเต่างอย -
21 พฤษภาคม 2561
 2,180,000  อบต.เต่างอย
 166.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ -
2 พฤษภาคม 2561
 1,807,480  เทศบาลตองโขบ
 167.อนุบาลโพนนาแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 893,000  เทศบาล
 168.เขื่อนน้ำพุง -
0 พฤษภาคม 2560
 1,349,280  โคกภู
 169.เชิงชุมราษฎร์นุกูล -
30 ตุลาคม 2560
 7,893,860  นครสกลนคร
 170.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) -
4 พฤษภาคม 2561
 1,491,200  เทศบาลนครสกลนคร
 171.แก้งคำประชาสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.อุ่มจาน
 172.โคกเลาะวิทยาคาร -
7 พฤษภาคม 2561
 144,000  
 173.โพนงามโคกวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 160,000  อบต.บ้านแป้น
 174.โพนบกผดุงศาสตร์ -
15 พฤษภาคม 2561
 272,000  บ้านแป้น
 175.ไพศาลวิทยา -
11 พฤษภาคม 2561
 669,320  อบต.

Powered By www.thaieducation.net