แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขวาวคุรุประชาสรรค์ -
31 ตุลาคม 2561
 49,000  เทศบาลตำบลหนองฮี
 2.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา -
18 พฤษภาคม
 212,160  
 3.คำไฮสำโรงวิทยาคาร -
2 ตุลาคม 2560
 340,000  คำไฮ
 4.คุรุราษฎร์สามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 208,000  อบต.โนนสว่าง
 5.จตุคามวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 136,277  ห้วยหินลาด
 6.จตุรคามพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 1,518,000  กู่กาสิงห์
 7.จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 108,000  หน่อม
 8.จานเตยวิทยาประชาสรรค์ - -
    -
 9.ชีโนวาทธำรง -
31 ตุลาคม 2561
 67,000  
 10.ชีโหล่นวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 328,000  อบต.บ้านแจ้ง
 11.ชุมชนดงสว่างหนองแซง -
1 ตุลาคม 2561
 110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 12.ชุมชนบ้านผำ -
21 พฤษภาคม 2561
 663,000  ตำบลเมืองสรวง
 13.ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) -
25 พฤษภาคม 2561
 360,000  หนองแวง
 14.ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) -
14 พฤศจิกายน 2560
 487,000  เทศบาลตำบลหนองฮ๊
 15.ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) -
10 พฤษภาคม 2561
 116,000  หนองแคน
 16.ชุมชนบ้านหมากยาง -
16 พฤษภาคม 2560
 160,000  สามขา
 17.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล -
16 พฤษภาคม 2561
 836,000  เหล่าหลวง
 18.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) - -
    -
 19.ชุมชนบ้านโพนเมือง -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  ตำบลโพนเมือง
 20.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา - -
    -
 21.ดงเกลือวิทยา -
7 มิถุนายน 2561
 142,000  คูเมือง
 22.ดอนกลอยวิทยาคาร -
17 พฤษภาคม 2561
 138,000  หนองฮี
 23.ดอนดู่ดอนเจริญ -
10 พฤษภาคม 2561
 155,000  วารีสวัสดิ์
 24.ดอนเสาโฮง -
1 มิถุนายน 2561
 348,000  พนมไพร
 25.ดอนแฮดวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 20,000  เทศบาล
 26.ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย -
28 พฤศจิกายน 2560
   ท่าหาดยาว
 27.ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ -
10 กรกฏาคม 2561
 242,000  โพธิ์ใหญ่
 28.ทุ่งกุลาประชารัฐ - -
 105,000   -
 29.ทุ่งศรีเมืองวิทยา -
24 พฤษภาคม 2561
 301,900  
 30.ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 307,000  อบต.หนองทัพยไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 31.นาชมดอนกลางวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
 32.น้ำคำใหญ่วิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 320,000  อบต.น้ำคำ
 33.บ่อพันขันวิทยา -
16 พฤศจิกายน 2560
 361,000  จำปาขัน
 34.บัวสูงบัวเงินวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 148,000  เทศบาลตำบลกกกุง
 35.บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 86,000  ตำบลกกกุง
 36.บ้านกระจายเหล่าสูง -
15 พฤษภาคม 2561
 104,000  หนองหมื่นถ่าน
 37.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 272,200  หน่อม
 38.บ้านกอกแก้ว -
1 ตุลาคม 2560
 494,000  ตำบลเด่นราษฎร์
 39.บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) -
10 พฤษภาคม 2560
 509,160  กุดน้ำใส
 40.บ้านกุดเขียว -
17 พฤษภาคม 2562
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
 41.บ้านกู่กาสิงห์ -
1 ตุลาคม 2561
 364,600  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
 42.บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 166,000  ยางคำ
 43.บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 318,000  อบต.โนนสง่า
 44.บ้านขมิ้น -
6 พฤศจิกายน 2560
 39,000  อบต.เด่นราษฎร์
 45.บ้านข่อย -
5 มกราคม 2560
 424,000  ตำบลหนองหิน
 46.บ้านขัดเค้า - -
    -
 47.บ้านขามป้อม -
1 พฤศจิกายน 2560
 180,000  ขี้เหล็ก
 48.บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.
 49.บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) -
13 มิถุนายน 2561
 65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
 50.บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) -
21 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.ขี้เหล็ก
 51.บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง -
9 มกราคม 2561
 432,000  อบต.สิงห์โคก
 52.บ้านขุมเงิน -
15 พฤษภาคม 2561
 22,040  หนองบัว
 53.บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) -
13 พฤศจิกายน 2561
 79,600  โคกสว่าง
 54.บ้านค้อแสนสี -
20 พฤษภาคม 2560
 170,000  ดอกลำ้
 55.บ้านค้อโนนสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  ตำบลช้างเผือก
 56.บ้านคำพระ -
23 พฤศจิกายน 2560
 98,000  นานวล
 57.บ้านคำแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 12,000  อบต.โคกสว่าง
 58.บ้านคุยผงดงน้อย -
28 พฤษภาคม 2561
 93,000  เหล่าหลวง
 59.บ้านคูดินทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 467,000  ทต.ทุ่งหลวง
 60.บ้านคูฟ้า -
5 มิถุนายน 2561
 11,798  กุดน้ำใส
 61.บ้านคูเมือง -
28 พฤษภาคม 2561
 194,000  ตำบลคูเมือง
 62.บ้านงูเหลือม -
22 มิถุนายน
 107,160  อบต.นาใหญ่
 63.บ้านจานทุ่งโนนสังข์ -
9 มิถุนายน 2561
 188,000  สิงห์โคก
 64.บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง -
15 พฤศจิกายน 2560
 307,000  เทศบาลปทุมรัตต์
 65.บ้านจานใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  โพนสูง
 66.บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) -
22 พฤษภาคม 2561
 323,280  อบต.ขี้เหล็ก
 67.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว -
1 พฤศจิกายน 2560
 250,000  พนมไพร
 68.บ้านชาติ -
22 พฤศจิกายน 2560
 244,000  นานวล
 69.บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) -
8 มิถุนายน 2561
 149,320  อบต.ชานุวรรณ
 70.บ้านดงครั่งน้อย -
3 พฤศจิกายน 2560
 718,000  อบต.ดงครั่งน้อย
 71.บ้านดงครั่งใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
   ดงครั่งใหญ่
 72.บ้านดงช้าง -
21 พฤษภาคม 2561
 356,000  เทศบาลเมืองปทุมรัตต์
 73.บ้านดงบัง -
15 พฤษภาคม 2561
 136,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
 74.บ้านดงมัน -
16 พฤษภาคม 2561
 116,700  อบต.กุดน้ำใส
 75.บ้านดงหมากไฟ -
7 ธันวาคม 2560
 576,300  อบต.
 76.บ้านดงเมืองจอก -
28 พฤศจิกายน 2560
 411,000  อบต.บ้านดู่
 77.บ้านดงเย็น -
6 พฤศจิกายน 2560
 94,000  อบต.เด่นราษฎร์
 78.บ้านดอกไม้ -
20 มิถุนายน 2561
 164,000  เทศบาลตำบลดอกไม้
 79.บ้านดอนขาม -
 60,760  ศรีสว่าง -
 80.บ้านดอนคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  อบต.คำไฮ
 81.บ้านดอนบ่อดอนแฮด -
12 ธันวาคม 2560
 335,720  โพธิ์ชัย
 82.บ้านดอนยางดอนสังข์ -
5 มิถุนายน 2561
 116,000  สระคู
 83.บ้านดอนหม่วย -
15 พฤษภาคม 2561
 30,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 84.บ้านดอนเจริญ -
1 พฤศจิกายน 2560
 384,000  พนมไพร
 85.บ้านดอนแคน -
8 ธันวาคม 2560
 18,000  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
 86.บ้านดอนแดง(พนมไพร) -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  สาวแห
 87.บ้านดอนแดง(หนองฮี) -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 88.บ้านดู่ -
22 มิถุนายน 2561
 166,000  บ้านดู่
 89.บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) -
28 พฤษภาคม 2561
 122,000  อบต.ดูกอึ่ง
 90.บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) -
21 พฤษภาคม 2561
 232,000  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
 91.บ้านดู่ฝายใหญ่ -
4 พฤษภาคม 2561
   อบตหนองแคน
 92.บ้านตลาดไชย -
24 กรกฏาคม 2561
 56,000  บ้านฝาง
 93.บ้านตังหมอง - -
    -
 94.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 174,920  
 95.บ้านตาจ่อยหนองสระ -
1 พฤศจิกายน 2560
 348,000  อบต.ดอกล้ำ
 96.บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) -
8 มิถุนายน 2561
 352,000  
 97.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว -
15 พฤษภาคม 2561
 763,000  อบต.น้ำคำ
 98.บ้านทองหลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.หนองหมื่นถ่าน
 99.บ้านท่าค้อ -
1 พฤศจิกายน 2561
 280,000  บ้านแจ้ง
 100.บ้านท่าลาดวารีวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 242,000  แสนสุข
 101.บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) -
7 พฤศจิกายน 2560
 172,000  อบต.แสนสุข
 102.บ้านธาตุจอมศรี -
 202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง -
 103.บ้านธาตุสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 152,000  ตำบลโพนเมือง
 104.บ้านนกเหาะ -
22 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.ดงครั่งใหญ่
 105.บ้านนา -
23 พฤศจิกายน 2561
 472,760  อบต.นาใหญ่
 106.บ้านนางเตี้ยไศลทอง - -
    -
 107.บ้านนานวลราษฎร์นิยม -
21 พฤศจิกายน 2560
 296,000  
 108.บ้านนาแค -
1 พฤศจิกายน 2560
 177,000  
 109.บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) -
15 พฤศจิกายน 2560
 320,000  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
 110.บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) - -
    -
 111.บ้านน้ำคำน้อย -
23 พฤษภาคม 2561
 357,840  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 112.บ้านน้ำคำน้อยวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 2,000  อบต.สระคู
 113.บ้านน้ำอ้อม -
22 มิถุนายน 2561
 330,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 114.บ้านน้ำเงิน -
12 มิถุนายน 2561
 14,000  โหรา
 115.บ้านบัวขาว -
31 พฤษภาคม 2561
 140,000  สระบัว
 116.บ้านบัวงาม -
2 กรกฏาคม 2561
 38,000  โพธิ์ใหญ่
 117.บ้านบุ่งเบา -
12 ธันวาคม 2560
 43,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 118.บ้านปลาค้าว -
5 มิถุนายน 2561
 48,000  จำปาขัน
 119.บ้านป่าดวนพังหาด -
7 มิถุนายน 2561
 88,000  
 120.บ้านป่ายาง -
16 พฤษภาคม 2561
 340,000  เกษตรวิสัย
 121.บ้านป่ายางวนาทิพย์ -
24 พฤษภาคม 2561
 104,000  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
 122.บ้านผำโนนสว่าง -
1 มิถุนายน 2561
 187,000  อบต.โนนสว่าง
 123.บ้านฝาง -
16 กรกฏาคม 2561
 59,000  บ้านฝาง
 124.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ -
11 มิถุนายน 2561
 440,800  ชานุวรรณ
 125.บ้านพิลา -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  ขี้เหล็ก
 126.บ้านภูงา -
10 พฤษภาคม 2561
 76,000  
 127.บ้านภูดิน -
29 พฤษภาคม 2561
 248,000  สระบัว
 128.บ้านม่วง -
20 พฤศจิกายน 2560
 724,000  
 129.บ้านมหิงษาราม - -
    -
 130.บ้านมะกอก -
1 พฤศจิกายน 2560
 378,000  หนองหมื่นถ่าน
 131.บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 132.บ้านยางเครือด่านน้อย -
15 มิถุนายน 2561
 174,000  เมืองทุ่ง
 133.บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) -
22 พฤษภาคม 2561
 284,000  
 134.บ้านยางเลิง -
10 พฤษภาคม 2561
 292,000  
 135.บ้านร้านหญ้า -
15 มิถุนายน 2561
 138,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 136.บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) -
16 พฤษภาคม 2561
 545,280  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 137.บ้านลิ้นฟ้า -
6 ธันวาคม 2560
 236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
 138.บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 231,400  วารีสวัสดิ์
 139.บ้านวารีสีสุก -
16 พฤษภาคม 2561
 64,000  อบต.ดูกอึ่ง
 140.บ้านศาลา -
1 ธันวาคม 2561
 28,420  อาจสามารถ
 141.บ้านสมสะอาด -
10 พฤษภาคม 2561
 195,000  วารีสวัสดิ์
 142.บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) -
25 พฤษภาคม 2561
 67,000  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
 143.บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) -
27 มิถุนายน 2561
 96,000  หินกอง
 144.บ้านสระบัว -
31 พฤษภาคม 2561
 239,000  สระบัว
 145.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ -
20 มิถุนายน 2561
 182,000  อบต.สระแก้ว
 146.บ้านสระโพนทอง -
26 พฤศจิกายน 2561
 108,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 147.บ้านสวนปอ -
2 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต
 148.บ้านสว่าง -
19 ธันวาคม 2561
 430,000  ศรีสว่าง
 149.บ้านสองชั้น -
20 พฤษภาคม 2561
 94,000  เทศบาลตำบลหินกอง
 150.บ้านส่องอนามัย -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 262,940  อาจสามารถ
 151.บ้านสาหร่าย -
29 พฤศจิกายน 2560
 428,000  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
 152.บ้านสำราญ -
13 ธันวาคม 2560
 414,080  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 153.บ้านสำราญนิวาสสามัคคี -
30 พฤษภาคม 2561
 198,000  เทศบาลตำบลเมืองบัว
 154.บ้านสำราญหนองบาก -
3 พฤษภาคม 2560
 63,000  อบต.หนองแคน
 155.บ้านสำโรง -
28 พฤศจิกายน 2560
 44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
 156.บ้านสิงห์ไคล -
17 พฤศจิกายน 2560
 44,000  หนองแวง
 157.บ้านสูงยาง -
7 มิถุนายน 2561
 130,000  คูเมือง
 158.บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลแสนสุข
 159.บ้านหญ้าหน่อง -
5 มิถุนายน 2561
 25,000  จำปาขัน
 160.บ้านหนองกุง -
19 กรกฏาคม 2561
 73,000  บ้านฝาง
 161.บ้านหนองขาม -
21 พฤษภาคม 2561
 150,900  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
 162.บ้านหนองคูณ -
15 พฤษภาคม 2561
 613,000  เด่นราษฎร์
 163.บ้านหนองคูโคกเพ็ก -
0 พฤษภาคม
   
 164.บ้านหนองจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.ดูกอึ่ง
 165.บ้านหนองช้าง -
25 พฤษภาคม 2561
 136,000  หนองแวง
 166.บ้านหนองทัพไทย -
16 พฤษภาคม 2561
 316,000  
 167.บ้านหนองนาหล้า -
12 มิถุนายน 2561
 116,000  โหรา
 168.บ้านหนองบัว -
15 พฤษภาคม 2561
 134,000  
 169.บ้านหนองบั่ววิทยา -
15 พฤษภาคม
 168,000  อบต
 170.บ้านหนองบึง -
12 มิถุนายน 2561
 38,000  อบต
 171.บ้านหนองผือโนนค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  ตำบลเมืองสรวง
 172.บ้านหนองพลับ - -
    -
 173.บ้านหนองฟ้า -
0 พฤษภาคม
 88,880  
 174.บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย -
14 พฤศจิกายน 2560
   สระบัว
 175.บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) -
17 เมษายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบาบลหนองหมื่นถ่าน
 176.บ้านหนองยาง(โพนทราย) -
16 พฤษภาคม 2561
 110,000  เทศบาลโพนทราย
 177.บ้านหนองย่างงัว -
11 มิถุนายน 2561
 172,000  โหรา
 178.บ้านหนองยางหนองไผ่ -
15 มิถุนายน 2561
 44,000  บ่อพันขัน
 179.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ - -
    -
 180.บ้านหนองสรวงหนองซำ -
12 พฤษภาคม 2561
 48,000  ยางคำ
 181.บ้านหนองสระหงส์ -
7 มิถุนายน 2561
 170,000  กำแพง
 182.บ้านหนองสังข์ -
0 พฤษภาคม 2561
 26,000  
 183.บ้านหนองส้าวโพนงอย -
16 พฤษภาคม 2561
 110,980  อบต.
 184.บ้านหนองหมื่นถ่าน -
16 พฤษภาคม 2561
 49,000  หนองหมื่นถ่าน
 185.บ้านหนองหว้า -
12 มิถุนายน 2561
 200,000  อบต.โหรา
 186.บ้านหนองหัวคน -
10 พฤษภาคม 2561
 380,000  
 187.บ้านหนองหินน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
   ต.หนองหิน
 188.บ้านหนองอ่างดอกรัก -
1 มิถุนายน 2561
 24,800  
 189.บ้านหนองอีเข็ม - -
    -
 190.บ้านหนองฮาง -
16 พฤษภาคม 2561
 5,260  หนองขาม
 191.บ้านหนองเปลือยตาแสง -
0 พฤษภาคม
 168,000  บ้านฝาง
 192.บ้านหนองเรือ -
30 พฤษภาคม 2561
 220,000  อบต.หนองบัว
 193.บ้านหนองเหล็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 183,560  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 194.บ้านหนองแล้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 560,000  ห้วยหินลาด
 195.บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) -
16 พฤษภาคม 2561
 334,000  ห้วยหินลาด
 196.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) -
16 พฤษภาคม 2561
 832,000  เกษตรวิสัย
 197.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง -
31 พฤษภาคม 2561
 126,000  อบต.ดูกอึ่ง
 198.บ้านหนองไผ่ลุ่ม -
15 พฤษภาคม 2561
 50,000  ทุ่งทงง
 199.บ้านหนองไศล -
16 พฤษภาคม 2561
 54,000  อบต.ดูกอึ่ง
 200.บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
 201.บ้านหมอตา -
0 พฤษภาคม
 388,000  เทศบาลตำบลดอกไม้
 202.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ -
13 พฤษภาคม 2560
 296,000  อบต.หน่อม
 203.บ้านหว่านไฟ -
28 พฤศจิกายน 2560
 387,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
 204.บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) -
16 พฤษภาคม 2561
 107,000  หัวช้าง
 205.บ้านหัวช้างเลิงแก -
28 พฤษภาคม 2561
 199,000  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
 206.บ้านหัวดง -
7 ธันวาคม 2560
 377,000  
 207.บ้านหัวดงกำแพง -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลเมืองบัว
 208.บ้านหัวดอนชาด -
0 พฤษภาคม
 408,000  บ้านฝาง
 209.บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
   
 210.บ้านหัวนา(พนมไพร) -
 437,000  
 211.บ้านหัวนา(เมืองสรวง) -
0 พฤษภาคม 2561
   
 212.บ้านหัวหนองกุดหลด -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  พนมไพร
 213.บ้านหัวหนองตาด - -
    -
 214.บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  
 215.บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ -
16 พฤษภาคม 2561
 280,000  หัวโทน
 216.บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) -
0 พฤษภาคม
   
 217.บ้านหินกอง - -
    -
 218.บ้านอี่เม้ง -
1 พฤศจิกายน 2561
 284,000  หนองแวง
 219.บ้านฮ่องทราย -
1 มิถุนายน 2561
 109,000  
 220.บ้านฮ่องสังข์ -
8 สิงหาคม 2561
   เทศบาล
 221.บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 52,000  เทศบาล
 222.บ้านเขวาตะคลอง -
13 มิถุนายน 2561
 288,000  ตำบลทุ่งทอง
 223.บ้านเขวาทุ่ง -
31 พฤษภาคม 2561
 83,000  สระบัว
 224.บ้านเขวาหรดี -
 440,000  ทุ่งทอง -
 225.บ้านเขวาโคกสวายโดด -
31 พฤษภาคม 2561
 197,000  สระบัว
 226.บ้านเขวาใหญ่ -
0 พฤษภาคม
 180,000  โนนสว่าง
 227.บ้านเด่นราษฎร์ -
15 พฤษภาคม 2561
 526,000  เด่นราษฎร์
 228.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) -
15 พฤษภาคม 2561
 630,080  อบต
 229.บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ -
15 มิถุนายน 2561
 66,000  บ่อพันขัน
 230.บ้านเป้า -
4 ธันวาคม 2560
 138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 231.บ้านเม็กหางเหย -
10 เมษายน 2561
 53,720  นาใหญ่
 232.บ้านเมืองคลอง - -
    -
 233.บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว -
16 พฤษภาคม 2561
 620  หนองขาม
 234.บ้านเมืองสรวง -
20 พฤษภาคม 2561
   276000
 235.บ้านเล้าข้าว - -
    -
 236.บ้านเหนือ -
10 ตุลาคม 2561
 110,000  หนองแวง
 237.บ้านเหม้าวิทยา - -
    -
 238.บ้านเหล่าข้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  ยางคำ
 239.บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ -
23 พฤษภาคม 2561
 22,000  ขี้เหล็ก
 240.บ้านเหล่าติ้ว -
22 ธันวาคม 2560
 385,000  บ่อพันขัน
 241.บ้านเหล่าบากสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
 242.บ้านเหล่าหัวภู -
31 ตุลาคม 2560
   กกกุง
 243.บ้านเหล่าฮก -
23 พฤษภาคม 2561
 10,500  อ.เมืองสรวง
 244.บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) -
18 พฤษภาคม 2561
 139,000  อบต.น้ำคำ
 245.บ้านแขม -
20 พฤษภาคม 2561
 196,000  หนองหมื่นถ่าน
 246.บ้านแคน(วันครู 2503) -
16 พฤษภาคม 2561
 388,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
 247.บ้านแจ้ง -
1 พฤศจิกายน 2561
 340,000  บ้านแจ้ง
 248.บ้านแดง -
9 กรกฏาคม 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
 249.บ้านแวงวังเซียม -
20 มิถุนายน 2561
 170,000  อบต.หนองขาม
 250.บ้านแสนสี -
16 พฤษภาคม 2561
 139,000  
 251.บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) -
0 พฤษภาคม
 304,000  เทศบาลตำบลดอกไม้
 252.บ้านโคกกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 66,000  อบต.หนองแคน
 253.บ้านโคกก่อง -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  โพนสูง
 254.บ้านโคกสำโรง -
14 พฤศจิกายน 2560
 78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
 255.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.โนนสง่า
 256.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.โนนสง่า
 257.บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) -
22 มิถุนายน 2561
 150,460  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 258.บ้านโนนจิกหนองคู -
15 มิถุนายน 2561
 106,000  นานวล
 259.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน -
27 พฤศจิกายน 60
 258,000  อบต.โพธิ์ใหญ่
 260.บ้านโนนตาด -
22 มิถุนายน 2561
 108,000  ทุ่งกุลา
 261.บ้านโนนทรายสระทอง -
8 มิถุนายน 2561
 308,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 262.บ้านโนนม่วง -
20 พฤศจิกายน 2560
 74,000  อบต.นานวล
 263.บ้านโนนยางรัฐพัฒนา -
1 พฤศจิกายน 2561
 66,000  บ้านแจ้ง
 264.บ้านโนนวิทยาพัฒน์ -
15 พฤษภาคม 2561
 186,000  เทศบาลตำบลโพนเมือง
 265.บ้านโนนศิลา -
16 พฤษภาคม 2561
 28,000  อบต.คำไฮ
 266.บ้านโนนสวรรค์ -
16 พฤศจิกายน 2560
 702,000  
 267.บ้านโนนสะอาดหนองแต้ -
1 มิถุนายน 2561
 108,000  ดอกล้ำ
 268.บ้านโนนแฮด -
12 พฤษภาคม 2561
 33,000  หน่อม
 269.บ้านโปง(ประชาสามัคคี) -
17 พฤษภาคม 2561
 120,000  120,000
 270.บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  อบต.
 271.บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) -
14 พฤษภาคม 2561
 406,000  ตำบลโพนสูง
 272.บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) - -
    -
 273.บ้านโพธิ์ใหญ่ -
15 พฤศจิกายน 60
 718,000  โพธิ์ใหญ่
 274.บ้านโพนครกน้อย -
20 พฤศจิกายน 2560
 141,040  
 275.บ้านโพนงาม -
1 มิถุนายน 2561
 210,000  ดอกล้ำ
 276.บ้านโพนดวน -
30 พฤศจิกายน 2560
 306,000  
 277.บ้านโพนดวนสาวเอ้ -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  ศรีสว่าง
 278.บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) -
16 พฤษภาคม 2561
 131,160  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
 279.บ้านโพนทอง(โพนทราย) -
16 พฤษภาคม 2561
 131,160  อบต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
 280.บ้านโพนทอง(โพนทราย) -
 308,000  ท่าหาดยาว -
 281.บ้านโพนทัน -
31 พฤษภาคม 2561
 131,000  ตำบลดงครั่งใหญ่
 282.บ้านโพนพอุง -
16 พฤศจิกายน 2561
 174,000  หินกอง
 283.บ้านโพนยานาง -
22 มิถุนายน 2561
 53,380  อบต.นาใหญ่
 284.บ้านโพนสะอาด -
0 พฤษภาคม 2561
   เหล่าหลวง
 285.บ้านโพนสูง -
14 พฤษภาคม 2561
 280,000  ตำบลโพนสูง
 286.บ้านโพนหิน -
15 พฤษภาคม 2561
 302,000  ทุ่งทงง
 287.บ้านโพนเงินโพนทอง -
29 พฤศจิกายน 2560
 170,000  ดงครั่งใหญ่
 288.บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ -
8 มิถุนายน 2561
 102,000  
 289.บ้านโพนแท่น -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต
 290.บ้านโพนโพธิ์หว้างาม -
24 พฤษภาคม 2561
 230,000  อบต.เกษตรวิสัย
 291.บ้านโหรา -
11 มิถุนายน 2561
 280,000  อบต.โหรา
 292.บ้านไทรทอง -
1 มิถุนายน 2561
 54,000  
 293.ประสิทธาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 110,000  หนองแคน
 294.ปัญจคามประชาสรรค์ -
0 พฤษภาคม
   
 295.ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม -
0 พฤษภาคม
   อบต.น้ำคำ
 296.ยางคำวิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 34,200  อบต.ยางคำ
 297.ร่องคำหงษ์ทองวิทยา - -
    -
 298.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) -
10 พฤษภาคม 2561
 1,189,000  เกษตรวิสัย
 299.วัดบ้านโพนเงิน -
30 พฤษภาคม 2561
 116,000  เทศบาลตำบลเมืองบัว
 300.วัดแจ่มอารมณ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 264,000  ตำบลดงครั่งใหญ่
 301.สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 269,000  ศรีสว่าง
 302.สามขาพิทยาคม -
6 ธันวาคม 2560
   สามขา
 303.สาวแหวิทยา -
1 มิถุนายน 2561
 292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 304.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม -
5 มิถุนายน 2561
 424,000  
 305.สีสวาดเล็บขาว -
19 เมษายน 2561
 288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
 306.หนองกุงวิทยา -
11 กรกฏาคม 2561
 196,000  โพธิ์ใหญ่
 307.หนองขามวิทยา -
0 เมษายน
 288,000  หนองขาม
 308.หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต
 309.หนองบัวคุรุประชาสรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 145,000  อบต.น้ำคำ
 310.หนองบัวประชาสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 436,000  เทศบาลตำบลโพนทราย
 311.หนองพระบางตลาดม่วง -
6 มิถุนายน 2561
 183,000  กำแพง
 312.หนองยางวิทยาคม -
11 พฤษภาคม 2561
 168,000  เทศบาลตำบลกกกุง
 313.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 564,000  
 314.หนองหินใหญ่วิทยา -
12 มิถุนายน 2561
 272,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
 315.ห้วยหินลาด -
18 มิถุนายน 2561
 75,000  
 316.หว่านท่าสมอวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 342,000  
 317.อนุบาลเมืองพนมไพร -
3 พฤศจิกายน 2560
 3,414,160  ตำบลพนมไพร
 318.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ -
26 มิถุนายน 2561
 584,960  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิิ
 319.เมืองจำปาขัน - -
    -
 320.เมืองทุ่งวิทยา -
24 พฤษภาคม 2561
 350,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง
 321.เมืองบัววิทยาคาร - -
    -
 322.เมืองปทุมรัตต์ -
17 พฤษภาคม 2561
 50,200  เทศบาล
 323.เมืองสุวรรณภูมิ -
1 กุมภาพันธ์ 2561
   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
 324.เมืองอาจสามารถ -
0 กุมภาพันธ์
   เทศบาลตำบลอาจสามารถ
 325.เมืองอารัมย์ -
23 พฤศจิกายน 2560
 50,000  เมืองทุ่ง
 326.เมืองเกษตรวิสัย -
14 พฤษภาคม 2561
 887,000  เกษตรวิสัย
 327.เมืองโพนทราย -
10 พฤษภาคม 2561
 378,000  ตำบลโพนทราย
 328.โนนไทยวิทยาคาร -
0 พฤษภาคม
 208,000  อบต.โคกสว่าง
 329.โพนขวาวพิทยาคม - -
    -
 330.โสภาพพิทยาภรณ์ -
7 มิถุนายน 2561
 299,000  สระคู
 331.ไตรคามสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 76,000  โนนสว่าง
 332.ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี -
0 พฤษภาคม
   อบต.น้ำคำ
 333.ไตรราษฎร์วิทยา - -
    -

Powered By www.thaieducation.net