แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 481,000  อุ่มเม้า
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา -
16 พฤษภาคม 2561
 448,000  เทศบาลตำบลผักแว่น
 3.จตุรพักตรพิมาน -
1 พฤศจิกายน 2561
 1,934,000  จตุรพักตรพิมาน
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย -
7 พฤษภาคม 2561
 298,480  นิเวศน์
 5.ชุมชนบ้านยางกู่ -
4 ธันวาคม 2561
 208,000  เทศบาลตำบลมะอึ
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว -
20 เมษายน 2561
 756,000  เทศบาลตำบลสีแก้ว
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์ -
29 พฤศจิกายน 2561
 508,000  เทศบาลตำบลเมืองหงส์
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) -
22 พฤษภาคม 2561
 547,280  เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม -
15 พฤษภาคม 2560
 356,000  เทศบาลตำบลโคกล่าม
 10.ดงยางสะแบง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี -
18 พฤษภาคม 2561
 383,000  ตำบลดินดำ
 12.ดินดำบัวรองวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2560
 273,000  ตำบลดินดำ
 13.ทรายทองวิทยา -
0 พฤษภาคม
 89,000  
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา -
31 ตุลาคม 2561
 144,000  ทุ่งเขาหลวง
 15.ธรรมจารีนิวาส -
20 พฤศจิกายน 2561
 296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
 16.นาคำเจริญวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  เทศบาลตำบลอุ่มเม้า
 17.บ้านกล้วยวิทยา -
21 พฤศจิกายน 2560
 576,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) -
1 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต.
 19.บ้านกอกวิทยาคาร -
22 พฤศจิกายน 2560
 230,000  เทศบาลตำบลดงแดง
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 10,000  ดินดำ
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง -
4 กรกฏาคม 2561
 18,360  องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า
 22.บ้านขว้างใหญ่ -
2 กรกฏาคม 2561
 51,000  
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) -
25 พฤษภาคม 2561
 246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
 24.บ้านข่า -
22 มิถุนายน 2561
 126,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
 25.บ้านขาม -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 370,000  เทศบาลตำบลธงธานี
 26.บ้านขี้เหล็ก -
25 พฤษภาคม 2561
 288,000  หนองแวง
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล -
11 กรกฏาคม 2561
 186,000  น้ำใส
 28.บ้านค้อ -
21 พฤศจิกายน 2561
 290,000  
 29.บ้านค้อกุดจอก -
0 พฤศจิกายน
 110,000  
 30.บ้านคางฮุง -
14 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.ธวัชบุรี
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) -
16 พฤษภาคม 2561
 687,000  เทศบาลสีแก้ว
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม -
13 พฤศจิกายน 2561
 76,000  เชียงขวัญ
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 108,000  เทศบาลตำบลดินดำ
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  เทศบาลตำบลธงธานี
 35.บ้านงูเหลือม -
0 พฤษภาคม
 92,000  เทศบาลตำบลดงแดง
 36.บ้านจันทร์สว่าง -
29 พฤศจิกายน 2560
 107,000  อุ่มเม้า
 37.บ้านจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 534,000  อบต. ทุ่งเขาหลวง
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม -
31 พฤษภาคม 2560
 51,000  อบต.หนองพอก
 39.บ้านซ้งวิทยาคม -
15 พฤษภาคม 2561
 83,000  หนองแก้ว
 40.บ้านซองแมว -
16 สิงหาคม 2561
 148,000  เหล่า
 41.บ้านดงกลาง - -
14 มิถุนายน 2561
 136,000  ดงกลาง
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) -
12 มิถุนายน 2561
 456,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 63,000  เทศบาลตำบลมะอึ
 44.บ้านดงยาง -
1 พฤษภาคม 2561
 2,780  ดู่น้อย
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) -
21 พฤศจิกายน 2560
 320,000  ทต.สีแก้ว
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 172,000  ดงลาน
 47.บ้านดงสวอง -
18 เมษายน 2561
 54,000  ตำบลสีแก้ว
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) -
12 มิถุนายน 2561
 96,000  เทศบาลตำบลดงสิงห์
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) -
29 พฤศจิกายน 2561
 126,380  
 50.บ้านดงเครือวัลย์ -
28 มิถุนายน 2561
 64,000  ตำบลผักแว่น
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ -
5 มิถุนายน 2561
 221,000  ตำบลดงแดง
 52.บ้านดอนชัย -
7 กันยายน 2561
 57,000  หนองพอก
 53.บ้านดอนพยอมน้อย -
30 พฤศจิกายน 2560
 35,000  บ้านเขือง
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) -
24 พฤศจิกายน 2561
 66,000  พระธาตุ
 55.บ้านดอนสำราญ -
24 พฤศจิกายน 2560
 148,000  พระธาตุ
 56.บ้านดอนแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 40,000  บึงงาม
 57.บ้านดอนแคน -
4 มิถุนายน 2561
   อบต.ศรีโคตร
 58.บ้านดอนแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 172,000  เชียงขวัญ
 59.บ้านดู่ - -
    -
 60.บ้านดู่น้อย -
15 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.ดู่น้อย
 61.บ้านตรีคาม -
28 พฤศจิกายน 2560
 230,000  เทศบาลตำบลอุ่มเม้า
 62.บ้านตาอุด -
1 พฤษภาคม 2561
 344,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 63.บ้านธวัชบุรี -
14 พฤษภาคม 2561
 32,000  เทศบาล
 64.บ้านธาตุประทับ -
18 ธันวาคม 2561
 100,000  หมูม้น
 65.บ้านนางาม -
16 พฤษภาคม 2561
 35,000  บึงงาม
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) -
1 พฤษภาคม 2561
 700,000  อบต.
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ -
12 กรกฏาคม 2561
 708,000  336000
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) -
24 เมษายน 2561
 688,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
 69.บ้านบากหนองแดง -
23 พฤษภาคม 2561
 136,000  ตำบลบ้านบาก
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) -
20 มิถุนายน 2561
 452,000  ตำบลปอภาร
 72.บ้านป่าดวน -
0 พฤษภาคม
 64,000  เทสบาล
 73.บ้านป่านหนองอ้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  ดงสิงห์
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) -
1 พฤศจิกายน 2561
 220,000  ปาฝา
 75.บ้านป่ายาง -
25 พฤษภาคม 2561
 419,980  เทศบาลตำบลโนนตาล
 76.บ้านป่าสุ่ม -
22 พฤษภาคม 2561
 53,000  อุ่มเม้า
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต.พระเจ้า
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 54,000  สวนจิก
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) -
22 พฤศจิกายน 2560
 332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น
 80.บ้านฝั่งแดง -
24 พฤษภาคม 2561
 38,000  อุ่มเม้า
 81.บ้านพยอม -
21 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลดินดำ
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.พระเจ้า
 83.บ้านพลับพลา -
21 พฤศจิกายน 2560
 430,000  อบต.พลับพลา
 84.บ้านม่วงท่าลาด -
7 มีนาคม 2561
 123,000  อบต.ม่วงลาด
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) -
19 ธันวาคม 2560
 370,000  ตำบลปาฝา
 86.บ้านมะยาง -
27 มิถุนายน 2561
 126,000  เมืองน้อย
 87.บ้านมะอึ -
4 ธันวาคม 2561
 508,000  เทศบาลตำบลมะอึ
 88.บ้านมีชัย -
16 กรกฏาคม 2561
 78,000  
 89.บ้านยางเครือ -
13 มีนาคม 2561
 64,000  น้ำใส
 90.บ้านยางใต้ -
10 กันยายน 2561
 187,560  เทอดไทย
 91.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) -
26 มิถุนายน 2561
 64,000  รอบเมือง
 92.บ้านราชธานี -
23 พฤษภาคม 2561
 246,000  อบต.ราชธานี
 93.บ้านวังปากบุ่ง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 94.บ้านศรีสมเด็จ -
21 พฤษภาคม 2561
 132,000  ศรีสมเด็จ
 95.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 20  อบต.เมืองทอง
 96.บ้านสวนจิก -
21 พฤศจิกายน 2560
 44,400  สวนจิก
 97.บ้านสวนมอญ -
1 พฤศจิกายน 2561
 196,000  อีง่อง
 98.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร -
1 ตุลาคม 2560
 109,491  อบต.บึงนคร
 99.บ้านสังข์ -
25 พฤษภาคม 2561
 49,000  บึงนคร
 100.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) -
10 ตุลาคม 2560
 128,000  อบต.
 101.บ้านหนองคูบอน -
15 พฤษภาคม 2560
 88,000  เทศบาลตำบลโคกล่าม
 102.บ้านหนองจิกโคกสูง -
25 พฤษภาคม 2561
 324,000  ดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 103.บ้านหนองช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 199,000  เขวาทุ่ง
 104.บ้านหนองชาด -
16 พฤษภาคม
 146,000  ดู่น้อย
 105.บ้านหนองดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 267,000  เทศบาลตำบลธงธานี
 106.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 240,000  เทศบาลตำบลดงสิงห์
 107.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) -
10 กรกฏาคม 2561
 140,760  เหนือเมือง
 108.บ้านหนองต่าย -
23 พฤศจิกายน 2560
 50,000  เขวาทุ่ง
 109.บ้านหนองตาไก้หนองตุ -
16 พฤษภาคม 2561
 428,000  เทศบาลตำบลสีแก้ว
 110.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 128,100  อบต.เหนือเมือง
 111.บ้านหนองบั่ว -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  อีง่อง
 112.บ้านหนองบัวดอนไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 0  นิเวศน์
 113.บ้านหนองผักแว่น -
9 กรกฏาคม 2561
 71,400  อบต.เหนือเมือง
 114.บ้านหนองผือ -
21 มิถุนายน 2561
 234,000  หนองผือ
 115.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). -
15 พฤษภาคม 2561
 72,000  เทศบาลตำบลโคกล่าม
 116.บ้านหนองผือโพนศรี -
3 ตุลาคม 2560
 141,000  โนนตาล
 117.บ้านหนองพานแยบัวห้าว -
13 มิถุนายน 2561
 70,000  อบต.แคนใหญ่
 118.บ้านหนองยูง -
25 พฤษภาคม 2561
 478,000  หนองแวง
 119.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) -
18 พฤษภาคม 2561
 140,560  เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 120.บ้านหนองสาหร่าย -
1 พฤษภาคม 2561
 276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 121.บ้านหนองหิน -
1 พฤศจิกายน 2561
 172,000  ศรีโคตร
 122.บ้านหนองเข็ง -
0 พฤศจิกายน
 76,000  
 123.บ้านหนองเต่า -
1 พฤษภาคม 2561
 280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 124.บ้านหนองเบิด - -
    -
 125.บ้านหนองแก่ง -
15 พฤศจิกายน 2560
 178,000  พลับพลา
 126.บ้านหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 594,000  ตำบลหนองแก้ว
 127.บ้านหนองแวงยาว - -
25 พฤษภาคม 2561
 256,000  สวนจิก
 128.บ้านหนองแวงหนองหัวคน -
27 พฤศจิกายน 2560
 570,000  เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 129.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ -
8 พฤศจิกายน 2561
 109,000  โพธิ์สัย
 130.บ้านหนองแอก -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 293,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
 131.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) -
21 พฤศจิกายน 2560
   แคนใหญ่
 132.บ้านหนองโสน -
28 มิถุนายน 2561
 17,800  
 133.บ้านหนองใหญ่ -
29 พฤศจิกายน 2561
 212,000  หนองใหญ่
 134.บ้านหนาด -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  เทอดไทย
 135.บ้านหมูม้น -
18 ธันวาคม 2560
 1,016,000  หมูม้น
 136.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง -
1 มิถุนายน 2561
 75,000  อบต.เหล่า
 137.บ้านหวายน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 24,000  ทุ่งเขาหลวง
 138.บ้านหวายหลึม -
29 มิถุนายน 2561
 63,240  
 139.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) -
15 มิถุนายน 2561
 138,000  บ้านเขือง
 140.บ้านหัวนาคำ -
27 พฤศจิกายน 2561
 347,000  ดงกลาง
 141.บ้านหัวโนน -
8 มิถุนายน 2561
 88,000  ธวัชบุรี
 142.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 282,000  โนนตาล
 143.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ -
25 พฤษภาคม 2561
 1,128,000  หัวช้าง
 144.บ้านอีง่อง -
0 พฤษภาคม
 198,000  
 145.บ้านอีหมุน -
23 พฤษภาคม 2561
 157,000  อบต.ราชธานี
 146.บ้านอีโก่ม -
1 มิถุนายน 2561
 45,000  เทอดไทย
 147.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) -
4 มิถุนายน 2561
 124,000  อบต.ศรีโคตร
 148.บ้านอุ่มจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
 149.บ้านอุ่มเม้า -
1 มิถุนายน 2561
 113,000  
 150.บ้านเกษมสุข -
29 มีนาคม 2561
 45,000  อบต.พลับพลา
 151.บ้านเขวาทุ่ง -
31 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.
 152.บ้านเขือง -
6 มิถุนายน 2561
 201,000  บ้านนเขือง
 153.บ้านเทอดไทย -
5 มิถุนายน 2561
 756,760  อบต
 154.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) -
28 มิถุนายน 2561
 102,000  รอบเมือง
 155.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล - -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  ตำบลดงสิงห์
 156.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) -
15 มิถุนายน 2561
 33,660  แคนใหญ่
 157.บ้านเปลือยสีแก้ว -
19 เมษายน 2561
 6,000  เทศบาลสีแก้ว
 158.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  ไพศาล
 159.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) -
0 พฤษภาคม 2561
 522,580  
 160.บ้านเมืองน้อย -
0 พฤษภาคม 2561
   อบต.เมืองน้อย
 161.บ้านเล้าวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 964,000  อบต.หนองแก้ว
 162.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต -
30 พฤษภาคม 2561
   ตำบลดินดำ
 163.บ้านเหล่ากล้วย -
23 พฤษภาคม 2561
 170,000  
 164.บ้านเหล่ากุด -
7 พฤษภาคม 2561
 140,000  สวนจิก
 165.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) -
21 พฤศจิกายน
   สีแก้ว
 166.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) -
9 ตุลาคม 2560
 168,000  ตำบลจังหาร
 167.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม -
1 สิงหาคม 2561
 235,000  เทศบาลตำบลดงแดง
 168.บ้านเหล่ายูง -
28 พฤษภาคม 2561
 484,000  เทศบาล
 169.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) -
20 ธันวาคม 2561
 522,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
 170.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) -
26 มิถุนายน 2561
 36,000  รอบเมือง
 171.บ้านแคน -
9 ตุลาคม 2560
 404,000  ตำบลจังหาร
 172.บ้านแคนสามัคคี -
28 พฤษภาคม 2561
 24,800  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
 173.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า -
16 มิถุนายน 2561
 348,000  ม่วงลาด
 174.บ้านแดงโนนสว่าง -
10 กรกฏาคม 2561
 408,360  ตำบลเหนือเมือง
 175.บ้านแมดโพธิ์กลาง -
26 มิถุนายน 2561
 194,000  เชียงขวัญ
 176.บ้านแมตวิทยาคาร -
20 ธันวาคม 2560
 325,440  สะอาดสมบูรณ์
 177.บ้านแวงวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต.หนองแวง
 178.บ้านโคกกลาง -
11 มิถุนายน 2561
 452,000  ตำบลเมืองหงส์
 179.บ้านโคกข่าหนองโก -
16 พฤษภาคม 2561
 920  อบต
 180.บ้านโคกมอน -
9 พฤศจิกายน 2560
 138,000  ป่าสังข์
 181.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) -
22 มิถุนายน 2561
 268,000  เทศบาลตำบลปอภาร
 182.บ้านโนนข่า -
16 พฤษภาคม 2561
 20,000  บ้านเขือง
 183.บ้านโนนรัง -
13 มิถุนายน 2561
 204,000  โนนรัง
 184.บ้านโนนราษี -
16 พฤษภาคม 2561
 60,000  
 185.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี -
5 กรกฏาคม 2561
 140,000  โนนรัง
 186.บ้านโนนสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
 187.บ้านโนนแท่น -
25 พฤษภาคม 2561
 72,000  อบต.หนองแวง
 188.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) - -
    -
 189.บ้านโพนทอง -
10 พฤศจิกายน 2561
 119,000  
 190.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) -
30 กันยายน 2561
 526,000  โพธิ์สัย
 191.บ้านไก่ป่า -
13 มิถุนายน 2561
 168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
 192.บ้านไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 190,060  อบต
 193.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  
 194.บึงงามพัฒนา -
0 พฤษภาคม
 100,000  บึงงาม
 195.ประชาราษฏร์รังสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  บึงงาม
 196.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  ตำบลป่าสังข์
 197.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย -
19 มิถุนายน 2561
 538,000  อบต.
 198.พรหมยานุสรณ์ -
6 มิถุนายน 2561
 194,000  ดงแดง
 199.ร่องคำวิทยานุกูล -
18 พฤษภาคม 2561
 480,000  ป่าสังข์
 200.รัฐทวิคาม -
16 พฤษภาคม 2561
 31,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
 201.รัฐประชาวิทยาคาร -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 587,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
 202.รัตนประชานุสรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
 203.ราชสารสุธีอนุสรณ์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 108,000  อีง่อง
 204.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 108,000  ตำบลลิ้นฟ้า
 205.วังยาวเจริญวิทย์ -
18 ธันวาคม 2560
 168,000  พลับพลา
 206.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
   ดงสิงห์
 207.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) -
15 พฤษภาคม 2561
 304,500  เมืองทอง
 208.สหคามวิทยาคาร -
1 มิถุนายน 2561
 548,000  อบต.ศรีโคตร
 209.สหสามัคคีวิทยา -
7 พฤศจิกายน 2560
 37,700  เทศบาล
 210.หนองคูโคกขุมดิน -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
 211.หนองตอวิทยา -
10 พฤศจิกายน 2560
 513,000  หัวช้าง
 212.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ -
1 พฤศจิกายน 2560
 194,000  ป่าสังข์
 213.หัวนางามวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 112,000  ยางใหญ่
 214.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) -
1 ตุลาคม 2561
 448,000  เมืองเปลือย
 215.อนุบาลร้อยเอ็ด -
16 พฤษภาคม 2561
 16,560,500  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 216.เขวาชีรัฐประชาสรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต.แสนชาติ
 217.เมืองจังหาร -
9 ตุลาคม 2560
 172,000  ตำบลจังหาร
 218.เมืองธวัชบุรี -
15 พฤษภาคม 2561
 63,000  
 219.เมืองร้อยเอ็ด -
16 พฤษภาคม 2561
 2  เมืองร้อยเอ็ด
 220.เวฬุวันวิทยา -
28 มิถุนายน 2561
 252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 221.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  แสนชาติ
 222.โนนสีดาวิทยา -
30 มกราคม 2561
 125,000  อบต หนองใหญ่ อ ศรีสมเด็จ จ ร้อยเอ็ด
 223.โนนเชียงบังหาดหนองแค -
28 มิถุนายน 2561
 88,000  ผักแว่น
 224.โพธิ์สัยสว่างวิทย์ - -
    -
 225.โสภโณประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 515,380  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
 226.ไตรคามวิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
 227.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) -
12 พฤศจิกายน 2561
 19,900  
 228.ไตรมิตรวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 467,000  หัวช้าง
 229.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ -
27 พฤศจิกายน 2561
 319,000  หนองแวงควง
 230.ไพศาลวิทยาคม -
12 มิถุนายน 2561
 225,000  ไพศาล

Powered By www.thaieducation.net