แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กระบากวิทยาคาร -
18 พฤษภาคม 2561
 158,000  เหล่าดอกไม้
 2.จินดาอารมณ์ -
18 มิถุนายน 2561
 60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน
 3.ชุมชนบ้านกุดปลาดุก -
14 มีนาคม 2561
 336,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
 4.ชุมชนโพนงามโพนสวาง -
26 กันยายน 2560
 516,000  อบต.โพนงาม
 5.ดอนกลางนุกูลวิทย์ -
14 พฤษภาคม 2561
 428,000  ดอนกลาง
 6.ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา -
15 มีนาคม 2561
 122,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
 7.บ้านกอกหนองผือ -
26 กรกฏาคม 2561
 1,593,000  หนองบัว
 8.บ้านกุดจอก -
16 พฤษภาคม 2560
 72,000  
 9.บ้านกุดรัง -
13 กรกฏาคม 2561
 204,000  กุดรัง
 10.บ้านกุดเม็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 303  กุดรัง
 11.บ้านกู่ทอง -
2 พฤศจิกายน 2561
 116,000  กู่ทอง
 12.บ้านขามเปี้ย -
24 กรกฏาคม 2561
 152,880  กู่ทอง
 13.บ้านขีหนองจิก -
18 ตุลาคม 2561
 140,000  หนองซอน
 14.บ้านค้อ -
16 พฤษภาคม
   อบต
 15.บ้านคุยเชือก -
10 พฤศจิกายน 2560
 252,000  หนองบัว
 16.บ้านคุยแพง -
9 พฤศจิกายน 2560
 92,000  หนองบัว
 17.บ้านคุยโพธิ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 129,000  อบต/เทศบาล
 18.บ้านจอมทอง -
6 มิถุนายน 2561
 108,000  อบต.หนองแวง
 19.บ้านจานโนนสูง -
27 กุมภาพันธ์ 2561
   เสือเฒ่า
 20.บ้านดอนกลอยหนองยาง -
16 พฤษภาคม 2560
 188,000  หัวขวาง
 21.บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ -
3 มกราคม 2561
 238,000  
 22.บ้านดอนสันติ -
4 ธันวาคม 2560
 629,000  อบต.แห่ใต้
 23.บ้านทันดู่เหนือ -
28 พฤษภาคม 2561
 214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
 24.บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 111,000  อบต.
 25.บ้านท่าเดื่อ -
7 มิถุนายน 2561
 46,000  หนองบอน
 26.บ้านทิพโสต -
23 พฤษภาคม 2561
 182,000  ดอนกลาง
 27.บ้านนาทอง -
13 มิถุนายน 2561
   
 28.บ้านนาล้อมโคกสว่าง -
21 พฤษภาคม 2561
 220,000  หนองเหล็ก
 29.บ้านนาโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 367,000  อบต.นาโพธิ์
 30.บ้านบ่อแกบ่อทอง -
28 มีนาคม 2561
 225,000  อบต.เลิงแฝก
 31.บ้านบะหลวงหนองแวง -
10 พฤศจิกายน 2560
 194,000  วังยาว
 32.บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง -
25 พฤษภาคม 2561
 426,000  อบต.ยางท่าแจ้ง
 33.บ้านป่าปอ -
4 ธันวาคม 2560
 105,000  แห่ใต้
 34.บ้านป่าเป้า -
19 มิถุนายน 2561
 54,000  
 35.บ้านผักหนอก -
23 พฤศจิกายน 2560
 160,000  ยางน้อย
 36.บ้านผักแว่น -
7 พฤศจิกายน 2560
 86,000  เหล่าดอกไม้
 37.บ้านผำ -
22 มิถุนายน 5261
 143,000  อบต.ดอนเงิน
 38.บ้านผือ -
16 พฤษภาคม 2561
 158,000  หนองกุง
 39.บ้านม่วงน้อย -
27 พฤศจิกายน 2561
 72,000  แพง
 40.บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 196,000  อบต.โพนงาม
 41.บ้านยางน้อย -
18 มิถุนายน 2561
 118,000  ยางน้อย
 42.บ้านยางสินไชย หนองหาด -
22 พฤษภาคม 2561
 167,000  
 43.บ้านยางใหญ่ -
15 มิถุนายน 2561
 170,000  
 44.บ้านวังกุง -
14 พฤศจิกายน 2560
 501,000  อบต.เขวาไร่
 45.บ้านวังจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 416,820  ดอนกลาง
 46.บ้านวังยาววิทยายน -
15 พฤษภาคม 2561
 1,069,000  อบต.
 47.บ้านวังโพน -
2 พฤษภาคม 2561
   เขวาไร่
 48.บ้านศรีสุข -
22 พฤษภาคม 2561
 64,000  
 49.บ้านศรีอรุณ -
1 พฤศจิกายน 2561
 64,000  หนองแวง
 50.บ้านส้มกบ -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  เหล่าดอกไม้
 51.บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง -
21 มิถุนายน 2561
 539,300  อบต.เชียงยืน
 52.บ้านสว่างยางท่าแจ้ง -
2 พฤษภาคม 2561
   ยางท่าแจ้ง
 53.บ้านสะอาดดอนเงิน -
16 พฤษภาคม
 180,000  อบต
 54.บ้านสังข์ทอง -
26 มิถุนายน 2561
 189,000  โกสุมพิสัย
 55.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม -
16 พฤษภาคม 2561
 540,000  อบต.
 56.บ้านสีดาสระแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 111,100  เทศบาลตำบลโพนทอง
 57.บ้านหญ้าขาว -
15 พฤศจิกายน 2560
 262,000  หนองกุงสวรรค์
 58.บ้านหนองกุง -
1 มิถุนายน 2561
 116,000  ตำบลหนองกุง
 59.บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ -
11 พฤษภาคม 2561
 162,000  
 60.บ้านหนองคลองหัวขัว -
22 มีนาคม 2561
 348,000  กุดรัง
 61.บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 438,000  โพนทอง
 62.บ้านหนองชาด -
16 พฤษภาคม 2561
 96,000  กู่ทอง
 63.บ้านหนองซอน -
23 พฤศจิกายน 2560
 620,000  หนองซอน
 64.บ้านหนองนาไร่เดียว -
15 มีนาคม 2561
 274,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
 65.บ้านหนองบอน -
28 มีนาคม 2561
   อบต.เลิงแฝก
 66.บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองบอน
 67.บ้านหนองบัวเรียน -
18 พฤษภาคม 2561
 157,000  อบต.ยางท่าแจ้ง
 68.บ้านหนองบุญชู -
23 กรกฏาคม 2561
 68,000  อบต
 69.บ้านหนองปลาเข็ง -
6 มิถุนายน 2561
 128,000  หนองบัว
 70.บ้านหนองมะเม้า -
28 มิถุนายน 2561
 72,300  เชียงยืน
 71.บ้านหนองมันปลา -
19 ธันวาคม 2560
 122,000  กู่ทอง
 72.บ้านหนองล่าม -
14 พฤษภาคม 2561
 142,000  เหล่าบัวบาน
 73.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด -
4 พฤษภาคม 2561
 216,000  เขวาไร่
 74.บ้านหนองเขื่อน -
3 พฤษภาคม 2561
 86,000  เขวาไร่
 75.บ้านหนองเดิ่น -
15 มิถุนายน 2561
 82,000  อบต
 76.บ้านหนองเหล็ก -
21 พฤษภาคม 2561
 288,000  อบต.หนองเหล็ก
 77.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต.
 78.บ้านหนองแวง -
26 มิถุนายน 2561
 76,000  เสือเฒ่า
 79.บ้านหนองแวงสวนกล้วย -
28 พฤษภาคม 2561
 178,000  หนองเหล็ก
 80.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ -
6 มิถุนายน 2561
 140,000  หนองแวง
 81.บ้านหนองแสง -
22 พฤศจิกายน 2560
 837,000  ห้วยเตย
 82.บ้านหนองแหน -
16 พฤษภาคม 2561
 329,000  อบต.นาโพธิ์
 83.บ้านหนองโดน -
30 พฤษภาคม 2561
 110,000  
 84.บ้านหนองไห -
11 มิถุนายน 2561
 31,000  เทศบาล
 85.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง -
28 พฤษภาคม 2561
 104,000  หนองเหล็ก
 86.บ้านห้วยม่วง -
31 กรกฏาคม 2561
 55,860  อบต.แห่ใต้
 87.บ้านห้วยแคนโนนสูง -
7 มิถุนายน 2561
 296,000  หนองแวง
 88.บ้านหัวขัว -
9 พฤศจิกายน 2560
 106,000  
 89.บ้านหัวช้าง -
22 กันยายน 2561
 91,000  ตำบลกุดรัง
 90.บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ -
7 มิถุนายน 2561
 180,000  นาโพธิ์
 91.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย -
31 พฤษภาคม 2561
 144,000  หนองบัว
 92.บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 -
16 พฤษภาคม 2561
 366,000  เสือเฒ่า
 93.บ้านเขวาสะดืออิสาน -
16 พฤษภาคม 2561
   เหล่า
 94.บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) -
18 พฤศจิกายน 2560
 528,000  เขื่อน
 95.บ้านเชียงยืน -
6 กรกฏาคม 2561
 4,066,000  เชียงยืน
 96.บ้านเมืองเพ็ง -
24 กรกฏาคม 2561
 48,000  อบต.กู่ทอง
 97.บ้านเลิงบัว -
26 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.เลิงใต้
 98.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 624,000  อบต.เลิงแฝก
 99.บ้านเลิงใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  เลิงใต้
 100.บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 140,660  อบต.เสือเฒ่า
 101.บ้านเหล่าพ่อหา -
1 พฤษภาคม 2561
 397,000  ตำบลเขวาไร่
 102.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ -
22 พฤษภาคม 2561
 202,000  อบต.เหล่าบัวบาน
 103.บ้านเหล่าหนองแคน -
18 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.
 104.บ้านเหล่าโพธิ์ -
22 พฤษภาคม 2561
 72,000  อบต.หนองกุงสวรรค์
 105.บ้านแก้งขิงแคง -
11 พฤษภาคม 2561
 238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก
 106.บ้านแก่งโกสุมท่างาม -
25 พฤษภาคม 2561
 182,000  อบต/เทศบาล
 107.บ้านแท่นโนนหนองคู -
0 พฤษภาคม
   
 108.บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) -
16 กรกฏาคม 2561
 262,600  อบต นาทอง
 109.บ้านแฝกโนนสำราญ -
25 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.ดอนเงิน
 110.บ้านแพงหนองเหนือ -
5 มิถุนายน 2561
 42,600  แพง
 111.บ้านแห่บริหารวิทย์ -
0 มิถุนายน
   แห่ใต้
 112.บ้านแห่เหนือ -
7 มิถุนายน 2561
 89,000  หนองบอน
 113.บ้านโคกกลาง -
3 พฤษภาคม 2561
 180,000  เขวาไร่
 114.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี -
27 มิถุนายน 2561
 174,000  ชื่นชม
 115.บ้านโคกข่า -
8 มิถุนายน 2561
 60,000  เสือเฒ่า
 116.บ้านโคกสูง -
22 มิถุนายน 2561
 134,000  เชียงยืน
 117.บ้านโจดบัวบาน -
23 กรกฏาคม 2561
 334,000  
 118.บ้านโชคชัย -
18 พฤษภาคม 2561
 173,000  หัวขวาง
 119.บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก -
29 พฤศจิกายน 2560
 176,000  แห่ใต้
 120.บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ -
26 กุมภาพันธ์ 2561
 351,082  อบต
 121.บ้านโนนทัน -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
 122.บ้านโนนนกหอ -
23 พฤศจิกายน 2560
 86,000  ยางน้อย
 123.บ้านโนนราษีโคกล่าม -
23 กรกฏาคม 2561
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
 124.บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ -
8 มิถุนายน 2561
 164,340  เสือเฒ่า
 125.บ้านโนนสมบูรณ์ -
8 มิถุนายน 2561
 200,000  นาโพธิ์
 126.บ้านโนนสะอาด -
16 พฤศจิกายน 2560
 253,000  อบต.นาโพธิ์
 127.บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี -
28 พฤษภาคม 2561
 303,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
 128.บ้านโนนสัง -
7 มิถุนายน 2561
 89,000  หนองบอน
 129.บ้านโนนสูงวังขอนจิก -
28 พฤษภาคม 2561
 123,000  หนองเหล็ก
 130.บ้านโนนเนาว์ -
16 พฤษภาคม 2561
   เขื่อน
 131.บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ -
30 เมษายน 2561
 88,000  ยางท่าแจ้ง
 132.บ้านโนนเมืองสองคอน -
1 พฤศจิกายน 2560
 324,000  อบต.แพง
 133.บ้านโพน -
11 มิถุนายน 2561
 285,000  โพนทอง
 134.บ้านโพนทอง -
29 พฤศจิกายน 2560
 71,000  แห่ใต้
 135.บ้านโสกกาวดาวเรือง -
30 พฤษภาคม 2561
 204,000  
 136.บ้านโสกคลอง -
4 มิถุนายน 2561
 464,000  
 137.บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) -
21 พฤษภาคม
 104,000  นาโพธิ์
 138.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 -
26 มิถุนายน 2561
 3,168,000  ตำบลโกสุมพิสัย
 139.ศิริราษฎร์หมากหญ้า -
21 มิถุนายน 2561
 85,000  เชียงยืน
 140.หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร -
22 พฤษภาคม 2561
 417,000  หนองกุงสวรรค์
 141.หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  เลิงใต้
 142.หนองโกวิทยกิจ -
8 มิถุนายน 2561
 338,000  แพง
 143.หินแห่เสริมศิลป์ -
16 มิถุนายน 2561
 880,000  วังยาว
 144.อนุบาลชื่นชม -
16 พฤษภาคม 2561
 768,000  อบต.ชื่นชม
 145.ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) -
1 ตุลาคม 2560
 292,000  หนองซอน

Powered By www.thaieducation.net