แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กู่สันตรัตน์ -
12 พฤษภาคม 2561
 318,780  
 2.จตุคามประชาสรรค์ -
13 พฤษภาคม 2561
 276,000  อบต.ขามเรียน
 3.ชุมชนนาสีนวล -
28 มิถุนายน 2561
 640,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล
 4.ชุมชนบ้านงัวบา -
0 พฤษภาคม 2561
 372,000  งัวบา
 5.ชุมชนบ้านดงบัง -
26 ธันวาคม 2561
 350,000  อบต.ดงบัง
 6.ชุมชนบ้านยางสีสุราช -
4 มิถุนายน 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
 7.ชุมชนบ้านสำโรง -
9 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.สำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 8.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 266,000  หนองทุ่ม
 9.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 214,000  อบต
 10.ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน -
6 พฤษภาคม 2561
 107,000  หนองเม็ก
 11.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ - -
    -
 12.บ้านกระยอมหนองเดิ่น -
12 มิถุนายน 2561
 86,000  อบต.หนองแสง
 13.บ้านก่อ -
6 มิถุนายน 2561
 208,000  อบต.ดงใหญ่
 14.บ้านกุดนาดีโนนลาน -
27 กุมภาพันธ์ 2561
 174,000  หนองแสน
 15.บ้านกุดน้ำใส -
16 พฤษภาคม 2561
 258,000  หนองเม็ก
 16.บ้านขามป้อม -
21 พฤษภาคม 2561
 2,500  อบต.ขามป้อม
 17.บ้านขามเรียน -
22 พฤษภาคม 2561
 294,000   อบต. หนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 18.บ้านขี้เหล็ก -
28 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.เมืองเวียงสะอาด
 19.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย -
30 ตุลาคม 2561
 78,400  อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 20.บ้านค่ายนุ่นโนนแคน -
23 พฤษภาคม 2561
 28,000  ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิิสัััย จ.มหาสารคาม
 21.บ้านคึมบง -
17 พฤษภาคม 2561
 36,800  หนองโพธิ์
 22.บ้านจอกขวาง -
11 มิถุนายน 2561
 166,000  อบต.หนองแสง
 23.บ้านจอมพะลาน -
14 พฤศจิกายน 2560
 281,000  
 24.บ้านชาดฝางหัวเรือ -
29 พฤษภาคม 2561
 268,000  
 25.บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม -
15 พฤษภาคม 2561
 158,000  อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 26.บ้านดง -
28 พฤษภาคม 2561
 92,000  อบต.ปะหลาน
 27.บ้านดงน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 78,960  เสือโก้ก
 28.บ้านดงบากหนองตาเต็น -
11 มิถุนายน 2561
 264,000  ภารแอ่น
 29.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก -
15 พฤษภาคม 2561
 181,040  อบต สำโรง
 30.บ้านดงยาง -
1 มิถุนายน 2561
 242,000  อบต.ดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 31.บ้านดงหัวช้าง -
4 มิถุนายน
 109,000  อบต.
 32.บ้านดงเย็น -
25 พฤษภาคม 2561
 56,000  ราษฏร์เจริญ
 33.บ้านดงแคน -
1 มิถุนายน 2561
 170,000  แวงดง
 34.บ้านดงใหญ่ - -
    -
 35.บ้านดอนดู่วังบอน -
15 พฤษภาคม 2561
 63,000  เทศบาลตำบลหัวดง
 36.บ้านดอนหมี -
16 พฤษภาคม 2561
 300,000  เวียงสะอาด
 37.บ้านดอนหัน - -
28 พฤษภาคม 2561
 41,000  ดงใหญ่
 38.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง -
18 มิถุนายน 2561
 242,000  นาข่า
 39.บ้านดู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 82,000  อบต.
 40.บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ -
21 มิถุนายน 2561
 260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
 41.บ้านตลาดม่วง -
11 มิถุนายน 2516
 236,000  อบต
 42.บ้านตลาดโนนโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 12,900  บ้านหวาย
 43.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง -
16 พฤษภาคม
 256,000  
 44.บ้านตาลอก -
18 มิถุนายน 2561
 120,000  เม็กดำ
 45.บ้านตำแย -
14 พฤษภาคม 2561
 338,200  อบต.โพธิ์ชัย
 46.บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) -
6 มิถุนายน 2561
 94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
 47.บ้านตำแยโนนยาง -
15 พฤษภาคม 2561
 111,000  อบต.สันป่าตอง
 48.บ้านทัพป่าจิก -
23 พฤษภาคม 2561
 131,000  ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิิสัััย จ.มหาสารคาม
 49.บ้านนกเหาะ -
1 มิถุนายน 2561
 204,000  แวงดง
 50.บ้านนาข่า -
29 พฤศจิกายน 2561
   อบต.นาข่า
 51.บ้านนาค่าย -
28 พฤษภาคม 2561
 192,000  เวียงสะอาด
 52.บ้านนางเลิ้งโคกล่าม -
16 พฤษภาคม 2561
 34,000  หนองเรือ
 53.บ้านนาฝาย -
13 มิถุนายน 2561
 15,800  ดงดวน
 54.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง -
20 พฤศจิกายน 2561
 104,080  อบต.หัวเรือ
 55.บ้านนาภู -
16 พฤษภาคม 2561
 375,000  อบต
 56.บ้านนาเลา -
16 พฤษภาคม 2561
 353,600  หนองไฮ
 57.บ้านน้ำสร้างหนองบะ -
28 มิถุนายน 2561
 282,000  นาสีนวล
 58.บ้านบุ่งง้าว -
6 สิงหาคม 2561
 176,700  อบต.แวงดง
 59.บ้านประแหย่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 328,000  ประชาพัฒนา
 60.บ้านปลาขาว -
23 มกราคม 2561
 406,000  สันป่าตอง
 61.บ้านปอพานหนองโน -
18 พฤษภาคม 2561
 354,000  อบต.ปอพาน
 62.บ้านป่าตองหนองงู -
9 พฤษภาคม 2561
 297,000  อบต.สันป่าตอง
 63.บ้านป่าแดง -
23 พฤษภาคม 2561
 202,000  อบต.หนองกุง
 64.บ้านมะชมโนนสง่า -
16 พฤษภาคม 2561
 67,000  ภารเเอ่น
 65.บ้านมะแซวหนองโง้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 11,900  บ้านหวาย
 66.บ้านมะโบ่ -
7 สิงหาคม 2561
 309,838  ลานสะแก
 67.บ้านยางอิไลดอนก่อ -
1 พฤศจิกายน 2560
 264,000  อบต.กู่สันตรัตน์
 68.บ้านร่วมใจ 2 -
23 กรกฏาคม 2561
 50,000  อบต.หนองคู
 69.บ้านวังจานโนนสำราญ -
8 มิถุนายน 2561
   นาข่า
 70.บ้านวังหินโนนสว่าง -
16 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.หนองแดง
 71.บ้านศาลา -
15 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต.นาภู
 72.บ้านสนาม -
28 กันยายน 2560
 232,000  เสือโก้ก
 73.บ้านสระบัว -
15 พฤษภาคม 2561
 98,000  กู่สันตรัตน์
 74.บ้านสระบาก -
31 พฤษภาคม 2561
 230,000  ราษร์พัฒนา
 75.บ้านสระแก้วหนองคู -
25 พฤษภาคม 2561
 71,000  งัวบา
 76.บ้านสระแคน -
1 มิถุนายน 2561
 135,400  ราษฎร์พัฒนา
 77.บ้านสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.ดงเมือง
 78.บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 10,000  อบต.เม็กดำ
 79.บ้านหนองกกหนองยาว -
23 พฤษภาคม 2561
 30,000  อบต.เมืองเสือ
 80.บ้านหนองกลางโคก -
18 กันยายน 2561
 54,000  เทศบาลนาดูน
 81.บ้านหนองกุง -
18 พฤษภาคม 2561
 180,480  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
 82.บ้านหนองข่า -
16 พฤษภาคม 2561
 84,000  ประชาพัฒนา
 83.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ -
10 พฤษภาคม 2561
 124,000  บ้านหวาย
 84.บ้านหนองคูม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 284,000  หนองไฮ
 85.บ้านหนองคูไชยหนองขาม -
31 พฤษภาคม 2561
 180,000  หนองแสง
 86.บ้านหนองจานบุลาน -
17 พฤษภาคม 2561
 43,360  เวียงสะอาด
 87.บ้านหนองจิก(นาดูน) -
31 พฤษภาคม 2561
 132,660  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 88.บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) -
16 พฤษภาคม 2561
 110,000  อบต บ้านกู่
 89.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา -
29 พฤษภาคม 2561
 106,080  หนองทุ่ม
 90.บ้านหนองนาใน -
21 พฤษภาคม 2561
 106,000  หนองบัว
 91.บ้านหนองบัวกาเหรียญ -
22 พฤษภาคม 2561
 47,000  หนองบัว
 92.บ้านหนองบัวกุดอ้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 167,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 93.บ้านหนองบัวคู -
18 กรกฏาคม 2561
 128,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 94.บ้านหนองบัวคูสองห้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
 95.บ้านหนองบัวน้อย -
16 มิถุนายน 2561
 60,000  ดงดวน
 96.บ้านหนองบัวสันตุ -
19 มิถุนายน 2561
 106,000  อบต.หนองบัวสันตุ
 97.บ้านหนองบัวแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 132,000  อบต.หนองบัวแก้ว
 98.บ้านหนองบัวแดง -
14 พฤศจิกายน 2560
 352,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
 99.บ้านหนองบึง -
16 พฤษภาคม 2561
 107,420  อบต.
 100.บ้านหนองปอ -
15 มิถุนายน 2561
 336,000  
 101.บ้านหนองป้าน -
3 มิถุนายน 2561
 20  อบต.หนองคู
 102.บ้านหนองผง -
18 มิถุนายน 2561
 214,000  ดงยาง
 103.บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) -
7 กันยายน 2561
 71,000  ก้ามปู
 104.บ้านหนองผือ(วาปีปทุม) -
14 พฤศจิกายน 2561
 148,320  อบต.เสือโก้ก
 105.บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) -
2 พฤษภาคม 2561
 34,000  นาเชือก
 106.บ้านหนองระเวียง -
11 มิถุนายน 2561
 159,000  เวียงชัย
 107.บ้านหนองรูแข้ -
29 กันยายน 2561
 75,000  หนองบัวสันตุ
 108.บ้านหนองสนมดอนติ้ว -
8 ธันวาคม 2561
 587,000  ก้ามปู
 109.บ้านหนองสระ -
11 มิถุนายน 2561
 80,000  
 110.บ้านหนองหน่อง -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
 111.บ้านหนองหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
 112.บ้านหนองหว้าเฒ่า -
0 พฤษภาคม
 53,000  อบต.หนองบัว
 113.บ้านหนองห้าง -
28 พฤศจิกายน 2560
 473,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน
 114.บ้านหนองหิน -
31 พฤษภาคม 2561
 162,000  ตำบลหัวดง
 115.บ้านหนองฮี -
16 พฤษภาคม 2561
 495,000  เมืองเตา
 116.บ้านหนองเม็ก -
24 พฤษภาคม 2561
 120,000  หนองเม็ก
 117.บ้านหนองเหล่า -
14 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.ประชาพัฒนา
 118.บ้านหนองแก -
12 มีนาคม 2561
 94,000  อบต.ลานสะแก
 119.บ้านหนองแกวิทยา -
10 ตุลาคม 2561
 91,000  หัวเรือ
 120.บ้านหนองแคน -
13 ธันวาคม 2561
   อบต.เมืองเสือ
 121.บ้านหนองแดง -
23 พฤษภาคม 2561
 132,000  หนองกุง
 122.บ้านหนองแดงสหมิตร -
18 พฤษภาคม 2561
 168,000  หนองแดงสหมิตร
 123.บ้านหนองแต้ -
10 พฤษภาคม 2561
 154,000  บ้านหวาย
 124.บ้านหนองแต้น้อย -
5 ตุลาคม 2560
   หนองคู
 125.บ้านหนองแปน -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  ยางสีสุราช
 126.บ้านหนองแวง - -
    -
 127.บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 171,600  ขามป้อม
 128.บ้านหนองแสง -
25 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.เขวาไร่
 129.บ้านหนองแสงทุ่มยาว -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  อบต หนองบัวแก้ว
 130.บ้านหนองแสน -
16 พฤษภาคม 2561
 444,000  หนองแสน
 131.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก -
14 พฤษภาคม 2561
 104,000  หนองเม็ก
 132.บ้านหนองโนทับม้า -
5 มิถุนายน 2561
 63,000  หนองคู
 133.บ้านหนองโพธิ์ -
11 พฤศจิกายน 2560
 147,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 134.บ้านหนองไผ่ -
8 พฤษภาคม 2561
 324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 135.บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน -
14 สิงหาคม 2561
 316,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 136.บ้านหนองไฮ -
16 พฤษภาคม 2561
 772,000  อบต.หนองไฮ
 137.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร -
21 พฤษภาคม 2561
 32,000  หนองเม็ก
 138.บ้านหลุบควันเมืองหงส์ -
30 พฤษภาคม 2562
 12,000  ดงยาง
 139.บ้านห้วยทราย -
2 พฤษภาคม 2561
 84,000  อบต.นาเชือก
 140.บ้านห้วยหลาว -
21 พฤษภาคม 2561
 225,000  อบต.เขวาไร่อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม
 141.บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) -
2 พฤษภาคม 2561
 324,760  อบต
 142.บ้านหวาย -
30 ตุลาคม 2560
 225,000  บ้านหวาย
 143.บ้านหัวงัว -
31 พฤษภาคม 2561
 62,000  อบต.หนองแสง
 144.บ้านหัวช้าง -
2 พฤษภาคม 2561
 404,000  นาเชือก
 145.บ้านหัวช้างโคกม่วง -
7 พฤษภาคม 2561
 54,000  บ้านกู่
 146.บ้านหัวดง -
30 พฤษภาคม 2561
 340,000  หัวดง
 147.บ้านหัวสระ -
16 พฤษภาคม 2561
 78,000  หนองเรือ
 148.บ้านหัวหมู -
24 พฤษภาคม 2561
   ก้ามปู
 149.บ้านหารฮี -
15 มิถุนายน 2561
 12,000  เม็กดำ
 150.บ้านอีโต้ -
22 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.หนองกุง
 151.บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 93,000  หนองบัวแก้ว
 152.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด -
8 มิถุนายน 2561
 42,000  หนองแดง
 153.บ้านเขวาค้อโคกกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 224,000  แคน
 154.บ้านเขวาทุ่ง -
25 พฤษภาคม 2561
 243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
 155.บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) -
21 พฤษภาคม 2561
 204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
 156.บ้านเครือซูด -
1 มิถุนายน 2561
 185,000  อบต.ดงยาง
 157.บ้านเตาบ่า -
27 พฤษภาคม 2561
 71,000  นาสีนวล
 158.บ้านเปล่งโนนกระยอม -
7 มิถุนายน 2561
 66,000  แวงดง ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 159.บ้านเปลือยดอนมันน้ำ -
10 พฤษภาคม 2561
 46,000  บ้านหวาย
 160.บ้านเม็กดำ -
15 มิถุนายน 2561
 37,600  องการค์บริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 161.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ -
14 มิถุนายน 2561
 196,000  เม็กดำ
 162.บ้านเมืองเตา -
5 มกราคม 2561
 125,000  เมืองเตา
 163.บ้านเมืองเสือ -
10 กรกฏาคม 2561
 180,000  บ้านเมืองเสือ
 164.บ้านเสือโก้ก -
14 พฤษภาคม 2561
 544,000  เสือโก้ก
 165.บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 398,000  
 166.บ้านเหล่ากว้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 49,040  สำโรง
 167.บ้านเหล่าค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 55,000  อบต
 168.บ้านเหล่าจั่น -
8 มิถุนายน 2561
 124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
 169.บ้านเหล่าน้อย -
27 มิถุนายน 2561
 126,000  
 170.บ้านเหล่าหมากคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 369,000  นาภู
 171.บ้านแก่นท้าว -
19 ธันวาคม 2560
 257,000  อบต.เม็กดำ
 172.บ้านแก่นเท่า -
16 พฤษภาคม 2561
 172,540  โพธิ์ชัย
 173.บ้านแคน -
16 พฤศจิกายน 2561
 49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
 174.บ้านแดงโพงคำแก้ว -
14 มิถุนายน 2561
 270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน
 175.บ้านแวงชัยโคกหนองโจด -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  อบต.แคน
 176.บ้านแวงดงหนองยาง -
1 มิถุนายน 2561
 120,000  แวงดง
 177.บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 138,000  งัวบา
 178.บ้านแวงยางกุดตะเข้ -
28 พฤษภาคม 2561
 132,000  อบต.ยางสีสุราช
 179.บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย -
21 มกราคม 2562
 42,000  แคน
 180.บ้านโกทา -
16 พฤษภาคม 2561
 36,754  พระธาตุ
 181.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ -
14 มิถุนายน 2561
 138,000  อบต.หนองแดง
 182.บ้านโคกมนโนนทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 49,000  สันป่าตอง
 183.บ้านโคกยาว -
27 พฤศจิกายน 2560
 360,000  นาดูน
 184.บ้านโคกล่ามวิทยา -
21 พฤษภาคม 2561
 900  หนองบัว
 185.บ้านโคกสะอาด -
1 มิถุนายน 2561
 392,000  เวียงสะอาด
 186.บ้านโคกสีทองหลาง -
25 พฤษภาคม 2561
 113,000  อบต.โคกสีทองหลาง
 187.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี -
4 ธันวาคม 2560
 719,000  อบต.นาข่า
 188.บ้านโคกเต่า -
7 มิถุนายน
 63,000  
 189.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง -
21 พฤษภาคม 2561
 140,000  หัวดง
 190.บ้านโคกแปะ -
1 มิถุนายน 2561
 68,000  อบต.โคกสีทองหลาง
 191.บ้านโคกใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 50,520  หนองไฮ
 192.บ้านโคกใหญ่วิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 37,000  อบต.
 193.บ้านโคกไร่ -
28 พฤษภาคม 2561
 272,000  งัวบา
 194.บ้านโดน -
13 มิถุนายน 2561
 204,000  แวงดง
 195.บ้านโนน -
16 พฤษภาคม 61
 248,000  ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 196.บ้านโนนจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  ขามป้อม
 197.บ้านโนนท่อน -
16 มิถุนายน 2561
 82,000  หนองแสง
 198.บ้านโนนบ่อ -
23 กรกฏาคม 2561
 399,000  อบต.เมืองเตา
 199.บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา -
24 พฤษภาคม 2561
 155,000  
 200.บ้านโนนรัง -
16 พฤษภาคม 2561
 334,000  อบต.บ้านกู่ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 201.บ้านโนนสูงดอนหลี่ -
16 พฤษภาคม 2561
 117,000  หนองบัวแก้ว
 202.บ้านโนนเขวาหนองแสง -
7 มิถุนายน 2561
 88,360  หนองทุ่ม
 203.บ้านโนนเห็ดไค -
15 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 204.บ้านโนนแคน -
26 พฤษภาคม 2561
 150,000  เวียงสะอาด
 205.บ้านโนนแร่ -
18 พฤษภาคม 2561
 118,000  อบต.ปอพาน
 206.บ้านโพธิ์ชัย -
16 พฤษภาคม 2561
 27,600  
 207.บ้านโพนทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 106,000  
 208.บ้านโพนทอง -
6 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.หนองคู
 209.บ้านโสกยาง -
31 พฤษภาคม 2561
 84,000  หนองแสง
 210.บ้านไก่นา -
18 พฤษภาคม 2561
 244,400  อบต.เสือโก้ก
 211.พยัคฆภูมิพิสัย -
17 พฤษภาคม 2561
 225,160  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
 212.ราชประชานุเคราะห์ 16 -
23 พฤษภาคม 2561
 212,000  อบต หัวเรือ
 213.ราชประชานุเคราะห์ 17 -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต หนองแสง
 214.ราชประชานุเคราะห์ 18 -
16 พฤษภาคม 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
 215.หนองกุงวิทยา -
23 กรกฏาคม 2561
 198,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 216.อนุบาลดงเมืองน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 282,000  อบต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 217.อนุบาลนครจัมปาศรี -
30 มกราคม 2561
 474,000  นาดูน
 218.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย -
16 พฤศจิกายน 2561
 1,378,760  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
 219.อนุบาลวาปีปทุม -
12 มิถุนายน 2561
 819,000  เทศบาลตำบลวาปีปทุม
 220.เมืองวาปีปทุม -
25 พฤษภาคม 2561
 3,539,000  เทสบาลตำบลวาปีปทุม
 221.โนนจานวิทยา -
29 ธันวาคม 2560
 420,000  เมืองเตา

Powered By www.thaieducation.net