แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ก้องอุดมวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
   วังหินลาด
 2.กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล -
19 พฤษภาคม 2561
 152,000  เทศบาลหนองไผ่
 3.จตุรคามรังสรรค์ -
13 พฤศจิกายน 2561
 148,000  เขาน้อย
 4.ชีพอนุสรณ์ -
21 มิถุนายน 2561
 304,000  ห้วยม่วง
 5.ชุมชนชุมแพ -
24 พฤศจิกายน 2560
 2,116,000  ชุมแพ
 6.ชุมชนบ้านวังเพิ่ม -
13 ธันวาคม 2560
 350,000  ตำบลสีชมพู
 7.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลนาจาน
 8.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง - -
    -
 9.ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ - -
    -
 10.ชุมชนหนองคะเน -
30 พฤษภาคม 2561
 352,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
 11.ชุมชนหนองเรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 2,076,000  เทศบาลตำบลหนองเรือ
 12.ชุมชนโนนหันวันครู -
16 พฤษภาคม 2561
 1,877,880  เทศบาล
 13.ชุมแพชนูปถัมภ์ -
18 มิถุนายน 2561
 2,732,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
 14.ดินดำวังชัยวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  ดินดำ
 15.ท่ากุญชร -
23 พฤษภาคม 2561
 149,000  เทศบาลตำบลนาจาน
 16.ท่าศาลาวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
 17.นาจานนาเจริญโนนทัน -
18 พฤษภาคม 2561
 824,000  ตำบลนาจาน
 18.นาฝายวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 19.นาหนองทุ่มวิทยาคม -
29 ตุลาคม 2560
 898,000  นาหนองทุ่ม
 20.นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ -
22 เมษายน 2561
 166,000  กุดธาตุ
 21.นาหว้านาเจริญ -
15 พฤษภาคม 2561
 208,000  นาหว้า
 22.บ้านกง(ประชานุกูล) - -
    -
 23.บ้านกุดกว้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 129,000  อบต
 24.บ้านกุดขอนแก่น - -
    -
 25.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  เทศบาลโนนทอง
 26.บ้านกุดดุกวิทยา -
21 พฤษภาคม 2561
 560,000  ดินดำ
 27.บ้านกุดธาตุ -
1 พฤศจิกายน 2560
 695,000  กุดธาตุ
 28.บ้านกุดน้ำใส -
16 พฤศจิกายน 2560
 244,840  นาชุมแสง
 29.บ้านกุดเลา - -
    -
 30.บ้านกุดแคน -
6 มิถุนายน 2561
 90,000  โนนทอง
 31.บ้านกุดแคนประชาสรรค์ -
31 พฤษภาคม 2561
   
 32.บ้านขนวน -
16 พฤษภาคม 2561
 215,000  ขนวน
 33.บ้านขนวนนคร -
18 พฤษภาคม 2561
 153,000  กุดกว้าง
 34.บ้านขมิ้นโนนหัวนา -
22 พฤษภาคม 2561
 322,000  ตำบลศรีสุข
 35.บ้านขามป้อม -
21 กรกฏาคม 2561
 223,460  ขัวเรียง
 36.บ้านค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 96,000  อบต.กุดขอนแก่น
 37.บ้านคำใหญ่ -
21 พฤษภาคม 2561
 130,000  ตำบลนาหว้า
 38.บ้านคำใหญ่ -
21 พฤษภาคม 2561
 130,000  อบต. นาหว้า
 39.บ้านคึมชาติประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 96,000  เทศบาล
 40.บ้านชุมแพ -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  เทศบาลเมืองชุมแพ
 41.บ้านซำจำปา -
12 มิถุนายน 2561
 332,000  อบต.ดงลาน
 42.บ้านซำภูทอง -
21 พฤศจิกายน 2561
 141,440  ห้วยม่วง
 43.บ้านซำยาง - -
    -
 44.บ้านดอนหันสระบัว -
3 มิถุนายน 2561
 116,000  เทศบาลตำบลยางคำ
 45.บ้านดอนหันโนนหินแห่ -
14 พฤษภาคม 2561
 162,000  ตำบลโนนสะอาด
 46.บ้านดอนแขม -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  เทศบาลยางคำ
 47.บ้านถ้ำแข้ -
14 พฤษภาคม 2561
 114,240  อบต.สงเปือย
 48.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ -
21 มิถุนายน 2561
 392,000  ห้วยม่วง
 49.บ้านท่าช้าง - -
    -
 50.บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ -
1 พฤษภาคม 2561
   บริบูรณ์
 51.บ้านทุ่งชมพู -
31 พฤษภาคม 2561
 204,000  ทุ่งชมพู
 52.บ้านธาตุ -
13 พฤษภาคม 2561
 121,000  หนองเขียด
 53.บ้านนาก้านเหลือง -
16 พฤษภาคม 2561
 4,624,000  
 54.บ้านนาคำน้อย -
13 มีนาคม 2561
 206,000  วังหินลาด
 55.บ้านนางิ้ว -
16 มิถุนายน 2561
 144,000  ตำบลยางคำ
 56.บ้านนาชุมแสง -
17 พฤษภาคม 2561
 710,000  
 57.บ้านนาดี -
15 พฤษภาคม 2561
 382,000  อบต.กุดธาตุ
 58.บ้านนาน้ำซำ -
7 มิถุนายน 2561
 36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
 59.บ้านนาสีนวน -
20 พฤศจิกายน 2560
 453,000  ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น
 60.บ้านนาหว้า -
24 พฤษภาคม 2561
 79,000  บ้านเม็ง
 61.บ้านนาอุดม -
16 พฤษภาคม 2561
 266,000  ดงลาน
 62.บ้านนาเปือย -
22 พฤศจิกายน 2561
 150,000  อบต.โนนทัน
 63.บ้านนาเพียง -
28 พฤษภาคม 2561
   เทศบาล
 64.บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  เขาน้อย
 65.บ้านบริบูรณ์ -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.บริบูรณ์
 66.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ -
23 พฤษภาคม 2561
 293,000  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
 67.บ้านป่ากล้วย -
15 พฤษภาคม 2561
 124,000  โนนคอม
 68.บ้านปากห้วยฝาง -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
 69.บ้านป่าน -
15 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.สีชมพู
 70.บ้านป่าเสี้ยว -
23 พฤษภาคม 2561
 100,600  
 71.บ้านผาขาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 670,000  อบต.บริบูรณ์
 72.บ้านผาน้ำเที่ยง - -
    -
 73.บ้านฝางน้อย -
7 พฤษภาคม 2561
 228,000  โนนทอง
 74.บ้านพงษ์โนนประวัติ -
15 พฤษภาคม 2018
 352,000  อบต.บริบูรณ์
 75.บ้านพระบาท -
1 พฤษภาคม 2561
   
 76.บ้านฟ้าเหลื่อม -
16 พฤษภาคม 2561
 264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
 77.บ้านภูมูลเบ้า -
14 พฤษภาคม 2561
 58,000  โนนทอง
 78.บ้านยอดห้วย -
17 พฤษภาคม 2561
 120,640  หนองไผ่
 79.บ้านยางคำ -
18 มิถุนายน 2561
 995,840  เทศบาลตำบลยางคำ
 80.บ้านร่องสมอ -
11 มิถุนายน 2561
 186,000  อบต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 81.บ้านร่องแซง -
16 พฤศจิกายน 2560
 255,040  เทศบาลตำบลโนนหัน
 82.บ้านวังขอนแดง - -
    -
 83.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 278,000  อบต.ดงลาน ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 84.บ้านวังยาว -
2 พฤศจิกายน 2561
 436,000  อบต.นาหนองทุ่ม
 85.บ้านวังสวาบ -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  อบต.วังสวาบ
 86.บ้านศรีสุข - -
    -
 87.บ้านศาลาดิน -
1 มิถุนายน 2561
 98,000  เทศบาล ตำบลขวน
 88.บ้านสงเปือย - -
    -
 89.บ้านสระพังข่า -
1 มิถุนายน 2561
 80,000  ตำบลโนนทอง
 90.บ้านสวนสวรรค์ - -
    -
 91.บ้านสว่างดอนช้าง - -
    -
 92.บ้านสว่างโนนสูง -
1 กรกฏาคม 2561
 25,620  ภูผาม่าน
 93.บ้านสองคอน -
16 พฤษภาคม 2561
 8,880  อบต.นาฝาย
 94.บ้านสะอาด - -
    -
 95.บ้านสะแกเครือ -
16 พฤษภาคม 2561
 58,000  
 96.บ้านสันติสุข - -
    -
 97.บ้านสัมพันธ์ -
22 มกราคม 2561
 598,000  
 98.บ้านสารจอดร่องกลอง -
5 มิถุนายน 2561
 142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
 99.บ้านสำราญหินลาด -
18 พฤษภาคม 2561
 519,000  เทศบาล
 100.บ้านสุขสมบูรณ์ -
8 พฤศจิกายน 2561
 134,000  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 101.บ้านหนองกุงคชสาร -
22 พฤษภาคม 2561
 4,000  ตำบลขนวน
 102.บ้านหนองกุงธนสารโศภน -
6 มิถุนายน 2561
 226,000  อบต.หนองกุงธนสาร
 103.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง - -
    -
 104.บ้านหนองกุงมนศึกษา -
23 พฤษภาคม 2561
 84,000  บ้านเม็ง
 105.บ้านหนองขาม -
13 พฤศจิกายน 2560
 98,000  ตำบลในเมือง
 106.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก -
16 พฤษภาคม 2561
 487,200  เทศบาลหนองแก
 107.บ้านหนองตาไก้พิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต.สีชมพู
 108.บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  หนองแดง
 109.บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ -
7 มิถุนายน 2561
 128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
 110.บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ -
1 มิถุนายน 2561
 200,000  ตำบลโนนทอง
 111.บ้านหนองนาคำ -
16 พฤศจิกายน 2561
 956,040  เทศบาลตำบลหนองนาคำ
 112.บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ -
11 มิถุนายน 2561
 268,000  อบต.เมืองเก่าพัฒนา
 113.บ้านหนองบัว -
11 มิถุนายน 2561
 136,000  เมืองเก่าพัฒนา
 114.บ้านหนองบัวโนนเมือง -
17 มิถุนายน 2561
   อบต
 115.บ้านหนองปลาซิว -
25 พฤษภาคม 2561
 156,000  ภูห่าน
 116.บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา -
7 ธันวาคม 2561
 182,000  เทศบาลนาเพียง
 117.บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ - -
    -
 118.บ้านหนองพลวง -
23 พฤศจิกายน 2560
 130,000  ทุ่งชมพู
 119.บ้านหนองพู่วังหินซา -
15 พฤษภาคม 2561
 158,000  เทศบาลตำบลขนวน
 120.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม -
8 พฤษภาคม 2561
 183,000  นาชุมแสง
 121.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง -
15 มิถุนายน 2561
 284,000  นาชุมแสง
 122.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง -
1 มิถุนายน 2561
 26,000  โนนสะอาด
 123.บ้านหนองศาลา -
 72,000  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า -
 124.บ้านหนองสระ -
24 พฤษภาคม 2561
 64,000  อบต.บ้านกง
 125.บ้านหนองสังข์ -
29 ตุลาคม 2560
 235,000  
 126.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลหนองนาคำ
 127.บ้านหนองหนามแท่ง -
11 มิถุนายน 2561
 57,000  อบต.หนองเขียด
 128.บ้านหนองหว้าประชารัฐ -
15 มิถุนายน 2561
 44,880  ตำบลยางคำ
 129.บ้านหนองหว้าโพนศิลา - -
 232,000  เมืองชุมแพ -
 130.บ้านหนองหอย -
6 มิถุนายน 2560
 171,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
 131.บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 -
11 มิถุนายน 2561
 729,000  อบต.หนองเขียด
 132.บ้านหนองเขื่อนช้าง - -
    -
 133.บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ -
24 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.บ้านกง
 134.บ้านหนองเสาเล้า -
13 พฤษภาคม 2561
   หนองเสาเล้า
 135.บ้านหนองแดง - -
5 พฤศจิกายน 2561
 256,000  หนองแดง
 136.บ้านหนองแวงภูเขา -
10 พฤษภาคม 2561
 304,000  ตำบลยางคำ
 137.บ้านหนองแสงสามัคคี - -
    -
 138.บ้านหนองโก - -
    -
 139.บ้านหนองโนประชาสรรค์ -
 205,000  บ้านเม็ง -
 140.บ้านหนองโพงโพด -
24 พฤษภาคม 2561
 106,000  ตำบลหนองเสาเล้า
 141.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม
 148,000  กุดกว้าง
 142.บ้านหนองไผ่นาดี - -
    -
 143.บ้านหนองไฮ -
17 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลนาเพียง
 144.บ้านหนองไฮ-วังขอนยม -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลนาจาน
 145.บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 120,000  ทุ่งชมพู
 146.บ้านห้วยทรายขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  เทศบาล
 147.บ้านห้วยทรายทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 19,000  เทศบาลโนนทอง
 148.บ้านห้วยบง -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  
 149.บ้านห้วยม่วง -
17 พฤศจิกายน 2561
 100,000  โนนทัน
 150.บ้านห้วยอรุณหินลาด -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลต.โนนทอง
 151.บ้านหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 392,000  อบต.โนนทัน
 152.บ้านหว้าทอง -
6 มิถุนายน 2561
 78,000  หว้าทอง
 153.บ้านหอย -
15 พฤษภาคม 2561
 388,000  อบต.โนนอุดม
 154.บ้านหัน -
21 มิถุนายน 2561
   
 155.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน -
31 พฤษภาคม 2561
 292,000  อบต.จระเข้
 156.บ้านหัวบึงสว่าง - -
    -
 157.บ้านหัวฝาย -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.นาชุมแสง
 158.บ้านหัวภู -
4 พฤษภาคม 2561
 124,000  กุดธาตุ
 159.บ้านหาด -
16 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.บ้านเม็ง
 160.บ้านหินร่องโนนสวรรค์ - -
12 มิถุนายน 2561
 214,000  เมืองเก่าพัฒนา
 161.บ้านอ่างศิลา -
19 พฤษภาคม 2561
 304,000  สงเปือย
 162.บ้านอาจสามารถ -
8 มิถุนายน 2561
 168,000  เทศบาล
 163.บ้านเขาวง -
13 กรกฏาคม 2561
 90,000  วังสวาบ
 164.บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า -
14 สิงหาคม 2561
 64,000  อบต
 165.บ้านเม็ง -
23 พฤษภาคม 2561
 444,000  บ้านเม็ง
 166.บ้านเมืองเก่า - -
    -
 167.บ้านเรือ -
13 พฤษภาคม 2561
 71,400  
 168.บ้านเลิงแสง -
15 พฤษภาคม 2561
 4,000  อบต.กุดขอนแก่น
 169.บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง -
23 พฤษภาคม 2561
 98,000  บ้านเม็ง
 170.บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ - -
    -
 171.บ้านแดง -
15 มิถุนายน 2561
 88,000  เทศบาลตำบลในเมือง
 172.บ้านแห่ประชานุเคราะห์ -
16 พฤษภาคม
   อบต.ชุมแพ
 173.บ้านโคกกลางวิทยา - -
    -
 174.บ้านโคกกลางหนองแปน -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลกุดกว้าง
 175.บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  
 176.บ้านโคกนาฝาย -
10 พฤษภาคม 2561
 388,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 177.บ้านโคกป่ากุง -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  สีชมพู
 178.บ้านโคกม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  ศรีสุข
 179.บ้านโคกสง่า -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.บ้านเรือ
 180.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา -
10 ตุลาคม 2561
 420,000  อบต.ทุ่งชมพู
 181.บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา -
25 พฤษภาคม 2561
 348,000  อบต.หนองกุงธนสาร
 182.บ้านโคกสูง -
26 มกราคม 2561
 144,000  เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์
 183.บ้านโคกสูงวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 374,000  ในเมือง
 184.บ้านโคกสูงวิทยานุกูล -
16 พฤษภาคม 2561
 111,000  อบต
 185.บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) -
8 พฤศจิกายน 2561
 692,000  
 186.บ้านโคกไร่ -
9 มิถุนายน 2561
 250,000  สงเปือย
 187.บ้านโนนกระเดา -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.นาหว้า
 188.บ้านโนนคอม -
16 พฤษภาคม 2561
 290,000  ตำบลภูผาม่าน
 189.บ้านโนนงาม -
15 พฤษภาคม 2561
 100,000  ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 190.บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ -
8 พฤษภาคม 2561
 82,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 191.บ้านโนนดู่หนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 87,000  
 192.บ้านโนนทอง -
21 พฤษภาคม 2561
 185,000  เทศบาลโนนทอง
 193.บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม -
15 พฤษภาคม 2561
 368,000  สีชมพู
 194.บ้านโนนทันวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 195.บ้านโนนบุรุษ -
28 พฤศจิกายน 2561
 204,000  โนนสะอาด
 196.บ้านโนนลาน -
20 มิถุนายน 2561
 224,000  โนนสะอาด
 197.บ้านโนนสว่างท่ากระบือ -
 786,000  เทศบาลตำบลภูผาม่าน
 198.บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง -
18 พฤษภาคม 2561
 86,000  
 199.บ้านโนนสำราญ -
18 พฤษภาคม 2561
 186,000  อบต. กุดขอนแก่น
 200.บ้านโนนหนองแวง -
22 พฤษภาคม 2561
 340,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 201.บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 150,000  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
 202.บ้านโนนอุดม -
26 พฤษภาคม 2561
 74,000  โนนอุดม
 203.บ้านโนนโก - -
    -
 204.บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม -
16 พฤษภาคม 2561
 12,000  
 205.บ้านโนนโพธิ์ -
20 มิถุนายน 2561
 82,000  นาเพียง
 206.บ้านโป่งเอียด -
12 มิถุนายน 2561
 42,000  
 207.บ้านโป่งแห้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  
 208.บ้านโพนเพ็กพิทยา -
23 พฤศจิกายน 2561
 188,000  อบต.ภูเวียง
 209.บ้านโสกจานนาดี - -
    -
 210.บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว - -
    -
 211.บ้านโสกหาดสวรรค์ -
1 พฤษภาคม 2561
 150,000  ตำบลวังเพิ่ม
 212.บ้านใหม่โสกส้มกบ -
16 พฤษภาคม 2561
 307,200  อบต.
 213.บ้านไคร่นุ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  
 214.บ้านไชยสอ -
1 กรกฏาคม 2561
 164,000  ไชยสอ
 215.ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา -
16 มีนาคม 2561
 316,000  วังหินลาด
 216.ภูห่านศึกษา -
22 พฤษภาคม 2561
 266,000  ภูห่าน
 217.ภูเวียงวิทยายน -
14 พฤศจิกายน 2561
 474,000  ตำบลในเมือง
 218.วังหินลาดวังเจริญ -
16 พฤษภาคม
 146,000  
 219.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ -
17 พฤษภาคม 2561
 279,160  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 220.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร -
1 พฤศจิกายน 2560
 222,000  อบต.บ้านเรือ
 221.สะอาดประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต
 222.หนองกระบือวิทยาคม -
21 พฤศจิกายน 2560
 272,000  อบต.ซำยาง
 223.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 213,000  หนองกุงเซิน
 224.หนองกุงพิทยาคม -
12 มิถุนายน 2561
 653,000  หนองเขียด
 225.หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 408,000  หนองกุงเซิน
 226.หนองขามวิทยาคาร -
15 พฤษภาคม 2561
 2,064,000  
 227.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 222  หว้าทอง
 228.หนองม่วงประชานุกูล - -
    -
 229.หนองหว้าวิทยา -
8 พฤศจิกายน 2560
 112,000  เทศบาลหนองเสาเล้า
 230.หนองหอยเทพเทวัญ - -
31 พฤษภาคม 2561
 280,000  อบต.จรเข้
 231.หนองแวงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 556,000  อบต.
 232.หนองแสงวิทยาสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  เทศบาลตำบลบ้านผือ
 233.หนองแห้ววังมนศึกษา - -
    -
 234.หนองโพนนาหม่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  กุดขอนแก่น
 235.หนองไผ่พิทยาคม -
17 พฤษภาคม 2561
 734,520  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 236.หนองไฮประชารัฐ - -
    -
 237.ห้วยชันวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.
 238.อนุบาลภูเวียง -
16 พฤษภาคม 2561
 190,800  เทศบาลตำบลภูเวียง
 239.อนุบาลสีชมพู -
16 พฤษภาคม 2561
 320,000  
 240.อ่างทองวิทยาคม -
31 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต. ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 241.เหมือดแอ่หนองบัว -
22 มิถุนายน 2561
 230,000  เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 242.แสงบัวทอง -
10 ตุลาคม 2561
 21,000  เทศบาลตำบลนาจาน
 243.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา - -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  เทศบาลตำบลโนนคูณโนนศิลา
 244.โคกม่วงศึกษา -
16 มิถุนายน 2561
 596,000  ขัวเรียง
 245.โนนงามศึกษา -
20 พฤษภาคม 2561
 186,000  เทศบาลตำบลนาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 246.โนนฟันเรือบะยาววิทยา - -
    -
 247.โนนศิลาโนนม่วงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 175,000  หนองกุงเซิน
 248.โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 116,000  นาหว้า
 249.โนนสะอาดพิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  โนนสะอาด
 250.โนนสำราญหนองหญ้าขาว -
17 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลตำบลนาจาน
 251.โนนอุดมสะอาดวิทยา -
21 พฤษภาคม 2561
   
 252.โพธิ์ตากวิทยา -
20 พฤษภาคม 2561
 184,000  เทศบาลตำบลบ้านผือ
 253.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 282,000  เทศบาลตำบลในเมือง
 254.โสกห้างศึกษา -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  นาหว้า
 255.โสกเต็นวิทยาคม -
14 พฤษภาคม 2561
 228,000  หนองแดง
 256.ไตรคามวิทยาสรรค์ -
19 พฤษภาคม 2561
 580,000  สงเปือย

Powered By www.thaieducation.net