แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.หนองคาย เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านชุมช้าง -
19 มิถุนายน 2561
 256,000  ชุมช้าง
 2.ชุมชนบ้านปากสวย -
1 มิถุนายน 2561
 221,000  วัดหลวง
 3.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ -
25 พฤษภาคม 2561
 321,000  อบต.กุดบง
 4.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี -
26 มิถุนายน 2561
 140,000  อบต.ชุมช้าง
 5.นิคมเจริญชัย -
1 มิถุนายน 2561
 216,000  รัตนวาปี
 6.บ้านกลุ่มพัฒนา -
22 พฤษภาคม 2561
 73,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
 7.บ้านก่องขันธ์ -
24 กรกฏาคม 2561
 515,000  อบต.นาหนัง
 8.บ้านกุดบง -
25 พฤษภาคม
 149,000  ตำบลกุดบง
 9.บ้านกุดแกลบ -
13 กรกฏาคม 2561
 150,000  นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 10.บ้านกุดแคนโนนมันปลา -
1 ตุลาคม 2560
 534,660  องค์การบริหารส่วนตำบล
 11.บ้านคำจำปา -
1 พฤศจิกายน 2561
 398,920  อบต.บ้านโพธิ์
 12.บ้านคำตอยูง -
18 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต.เซิม
 13.บ้านคำปะกั้ง -
23 พฤษภาคม 2561
 231,000  อบต.บ้านโพธิ์
 14.บ้านคำเจริญ -
18 พฤษภาคม 2561
   
 15.บ้านคำโคนสว่าง -
16 มีนาคม 2561
 540,000  อบต.อุดมพร
 16.บ้านจับไม้ -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  ตำบลเฝ้าไร่
 17.บ้านดงกำพี้ -
2 มิถุนายน 2561
 440,000  วัดหลวง
 18.บ้านดงดาล -
1 มิถุนายน 2561
 192,000  โพนแพง
 19.บ้านดงสระพัง -
14 กุมภาพันธ์ 2561
 750,000  นาหนัง
 20.บ้านดอนเหมือด -
13 มิถุนายน 2561
 404,000  บ้านต้อน
 21.บ้านต้อน -
7 ธันวาคม 2560
 276,000  บ้านต้อน
 22.บ้านต้อนเหนือ -
13 กรกฏาคม
 30,000  นาหนัง
 23.บ้านตาลชุม -
16 พฤษภาคม 2561
 68,000  
 24.บ้านท่าคำบง -
16 พฤษภาคม 2561
 270,000  วังหลวง
 25.บ้านท่าหนองพันทา -
30 พฤศจิกายน 2561
 358,000  
 26.บ้านทุ่งหลวงนาขาม -
28 มิถุนายน 2561
 77,000  ทุ่งหลวง
 27.บ้านนาคำมูลชมภูพร -
16 พฤษภาคม 2561
 214,000  นาทับไฮ
 28.บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  นาทับไฮ
 29.บ้านนาชุมช้าง -
0 พฤษภาคม
 136,000  รัตนวาปี
 30.บ้านนาดี -
25 ธันวาคม 2561
 652,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 31.บ้านนาตาล -
29 ธันวาคม 2561
 426,000  จุมพล
 32.บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท -
0 พฤษภาคม
 96,000  ทุ่งหลวง
 33.บ้านนาทับไฮ -
2 พฤศจิกายน 2560
   นาทับไฮ
 34.บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง -
2 พฤศจิกายน 60
 260,200  นาทับไฮ
 35.บ้านนายาง -
17 มิถุนายน 2561
 884,000  อบต.พระบาทนาสิงห์
 36.บ้านนาสิงห์ -
18 ธันวาคม 2560
 346,220  พระบาทนาสิงห์
 37.บ้านนาหนัง -
16 พฤษภาคม 2561
 518,000  นาหนัง
 38.บ้านนาฮำ -
16 พฤษภาคม 2561
 530,000  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
 39.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต.จุมพล
 40.บ้านนาเพียงใหญ่ -
4 มิถุนายน 2561
 160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
 41.บ้านนาเมย -
7 มิถุนายน 2561
 138,240  
 42.บ้านน้ำเป -
24 พฤษภาคม 2561
 202,000  อบต.รัตนวาปี
 43.บ้านนิคมดงบัง -
16 พฤษภาคม 2561
 51,000  กุดบง
 44.บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว -
16 พฤษภาคม 2561
 24,000  กุดบง
 45.บ้านบัว -
25 มิถุนายน 2561
 530,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง
 46.บ้านปัก -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  บ้านโพธิ์
 47.บ้านปักหมู -
19 มกราคม 2561
 42,000  จุมพล
 48.บ้านผือ -
16 พฤษภาคม 2561
 401,000  อบต.บ้านผือ
 49.บ้านพระบาทนาหงส์ -
14 มิถุนายน 2561
 413,000  พระบาทนาสิงห์
 50.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน -
10 พฤศจิกายน 2560
 280,000  ทุ่งหลวง
 51.บ้านวัดหลวง -
30 พฤษภาคม 2561
 694,000  วัดหลวง
 52.บ้านสร้างนางขาว -
14 มิถุนายน 2561
 166,000  สร้างนางขาว
 53.บ้านสามัคคีชัย -
25 ธันวาคม 2560
 340,320  พระบาทนาสิงห์
 54.บ้านหนองกุ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 221,000  อบต.กุดบง
 55.บ้านหนองคอน -
31 พฤษภาคม 2561
 70,000  70,000
 56.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ -
2 ตุลาคม 2560
 732,600   หนองหลวง
 57.บ้านหนองบัวเงิน -
16 พฤษภาคม 2561
 339  หนองหลวง
 58.บ้านหนองยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 221,000  
 59.บ้านหนองวัวชุม -
15 พฤษภาคม 2561
 301,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
 60.บ้านหนองหลวง -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 483,120  หนองหลวง
 61.บ้านหนองหอย -
20 มิถุนายน 2561
 692,000  นาหนัง
 62.บ้านหนองอั้ว -
11 มิถุนายน 2561
 751,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
 63.บ้านหนองเค็ม -
2 พฤศจิกายน 2560
 322,000  นาทับไฮ
 64.บ้านหนองแก้ว -
21 พฤษภาคม 2561
 160,000  รัตนวาปี
 65.บ้านหนองแคนดอนสนุก -
0 พฤษภาคม
 32,000  สร้างนางขาว
 66.บ้านหนองแหวน -
4 มิถุนายน 2561
 112,000  ทุ่งหลวง
 67.บ้านหนองแอก -
16 พฤษภาคม 2561
 444,000  อบต.บ้านผือ
 68.บ้านห้วยน้ำเย็น -
8 มิถุนายน 2561
 119,040  เหล่าต่างคำ
 69.บ้านห้วยเปลวเงือก -
1 มิถุนายน 2561
 224,000  อบต.จุมพล
 70.บ้านหาดสั่ง -
1 พฤษภาคม 2561
 236,000  เทศบาลสร้างนางขาว
 71.บ้านเชียงอาด -
11 มิถุนายน 2561
 372,480  อบต.เหล่าต่างคำ
 72.บ้านเซิม -
0 พฤษภาคม
 772,000  เซิม
 73.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี -
12 กันยายน 2561
 55,000  จุมพล
 74.บ้านเหล่าต่างคำ -
8 พฤศจิกายน 2560
 651,520  อบต.เหล่าต่างคำ
 75.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  ตำบลสร้างนางขาว
 76.บ้านแบง -
7 พฤษภาคม 2561
 719,100  หนองหลวง
 77.บ้านแป้น -
16 กรกฏาคม 2561
 326,000  นาหนัง
 78.บ้านโคกกลาง -
16 พฤษภาคม
 200,600  
 79.บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  วัดหลวง
 80.บ้านโคกหัวภู -
0 พฤศจิกายน 2560
   อบต.เหล่าต่างคำ
 81.บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก -
7 กรกฏาคม 2560
 302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 82.บ้านโนนฤาษี -
28 พฤษภาคม 2561
 141,000  
 83.บ้านโนนสวรรค์ -
6 มิถุนายน 2561
 568,000  รัตนวาปี
 84.บ้านโนนสะอาด -
1 พฤษภาคม 2561
 261,000  อุดมพร
 85.บ้านโนนหนามแท่ง -
27 มิถุนายน 2561
 206,000  ชุมช้าง
 86.บ้านโปร่งสำราญ -
19 มิถุนายน 2561
 430,920  อบต.พระบาทนาสิงห์
 87.บ้านโพธิ์ -
28 พฤศจิกายน 2560
 1,300,000  บ้านโพธิ์
 88.บ้านโพนทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 240,000  อบต
 89.บ้านโพนทัน -
26 มิถุนายน 2561
 42,000  ชุมช้าง
 90.บ้านโพนแพง -
31 พฤษภาคม 2561
 106,000  โพนแพง
 91.บ้านใหม่ -
21 พฤศจิกายน 2560
 263,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
 92.ป่าไม้อุทิศ ๘ -
17 มกราคม 2561
 312,840  หนองหลวง
 93.ยูเนสโกสัมมนา -
5 เมษายน 2561
 120,000  
 94.รสลินคัคณางค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 405,960  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
 95.รุจีจินตกานนท์ -
17 พฤษภาคม 2561
 408,000  นาทับไฮ
 96.สนธิราษฎร์บำรุง -
27 พฤศจิกายน 2560
 146,000  โพนแพง
 97.สุทธสิริโสภา -
15 พฤษภาคม 2561
 258,000  นาทับไฮ
 98.หมู่บ้านตัวอย่าง -
12 กรกฏาคม 2561
 640,000  จุมพล
 99.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย -
15 พฤษภาคม 2561
 1,950,000  เทศบาลตำบลโพนพิสัย
 100.อนุบาลนิคมเปงจาน -
13 มิถุนายน 2561
 288,000  โพนแพลง
 101.อนุบาลหนองควาย -
17 พฤษภาคม 2561
 2,085,000  `วังหลวง
 102.เตชะไพบูลย์ 1 -
22 ธันวาคม 2560
 212,000  พระบาทนาสิงห์
 103.เฝ้าไร่วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 522,000  เฝ้าไร่
 104.เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -
16 พฤษภาคม 2561
 732,000  วังหลวง
 105.เวทีราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,325,000  อบต.อุดมพร

Powered By www.thaieducation.net