แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เลย เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านทรายขาว -
31 สิงหาคม
 180,000  ทรายขาว
 2.ชุมชนบ้านผานกเค้า -
21 พฤษภาคม 2561
 64,000  เทศบาลตำบลภูกระดึง
 3.ชุมชนบ้านหนองคัน -
16 พฤษภาคม 2561
 957,000  หนองคัน
 4.ชุมชนวังสะพุง -
28 พฤษภาคม 2561
 785,400  เทศบาลเมืองวังสะพุง
 5.ชุมชนหนองหิน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,637,700  ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 6.บ้านกกซ้อ -
25 พฤษภาคม 2561
 53,000  ทรายขาว
 7.บ้านกกบก -
5 มิถุนายน 2561
 116,000  หนองงิ้ว
 8.บ้านกกเกลี้ยง -
14 มิถุนายน 2561
   อบต.ผาบิ้ง
 9.บ้านกุดลันน้อยคีรี -
8 พฤศจิกายน 2560
 91,000  อบต.โคกขมิ้น
 10.บ้านกุดแก -
11 พฤษภาคม 2561
 260,000  ผาน้อย
 11.บ้านกุดโง้งวังเดื่อ -
27 มิถุนายน 2561
 58,000  
 12.บ้านขอนยาง -
11 มิถุนายน 2561
 125,000  
 13.บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ -
0 พฤษภาคม
 644,000  อบต เขาหลวง
 14.บ้านซำกกค้อ -
3 กรกฏาคม 2561
 491,520  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 15.บ้านซำนกจิบ -
2 พฤศจิกายน 2560
 196,000  โคกขมิ้น
 16.บ้านซำบ่าง -
4 ธันวาคม 2561
 200,000  ห้วยส้ม
 17.บ้านซำบุ่น -
18 กันยายน 2561
 89,000  อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
 18.บ้านซำพร้าว -
0 ธันวาคม
 165,000  
 19.บ้านซำม่วง -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 106,000  อบต.
 20.บ้านซำไคร้ -
4 กรกฏาคม 2561
 36,480  เทศบาลโนนปอแดง
 21.บ้านซำไฮ -
30 เมษายน 2561
 118,000  อบต.ผานกเค้า
 22.บ้านดงน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 410,000  ผาขาว
 23.บ้านดงน้อยโคกหนองแก -
15 กุมภาพันธ์ 2561
 67,000  เทศบาลตำบลศรีสงคราม
 24.บ้านตาดข่า -
7 มิถุนายน 2561
 260,000  ตาดข่า
 25.บ้านทรัพย์เจริญ -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 90,000  ห้วยสีเสียด
 26.บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย -
11 มิถุนายน 2561
 340,000  
 27.บ้านทุ่งใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2560
 352,000  
 28.บ้านนาซำแซง -
28 พฤศจิกายน 2561
 125,000  เขาหลวง
 29.บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 -
21 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต.หนองหญ้าปล้อง
 30.บ้านนาดินดำ -
22 มิถุนายน 2561
 20  แก่งศรีภูมิ
 31.บ้านนาตาดสมสะอาด -
1 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 32.บ้านนาน้อยแสนสุข -
2 พฤศจิกายน 2560
 51,000  ศรีฐาน
 33.บ้านนาฝายนาโพธิ์ -
0 พฤศจิกายน 2561
 22,000  ภูหอ
 34.บ้านนามูลตุ่น -
7 กุมภาพันธ์ 2560
 162,000   อบต.ห้วยสีเสียด
 35.บ้านนายาง -
11 มิถุนายน 2561
 240,000  อบต.ภูกระดึง
 36.บ้านนาล้อม -
18 ธันวาคม 2560
 200,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 37.บ้านนาวัว -
16 พฤษภาคม 2561
 229,280  ทรายขาว
 38.บ้านนาหลวงยางเดี่ยว -
20 สิงหาคม 2561
 214,000  อบต
 39.บ้านนาอ่างคำ -
27 มีนาคม 2561
 198,000  เทศบาลตำบลทรัพย์ไพวัลย์
 40.บ้านนาอีเลิศ -
25 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต.วังสะพุง
 41.บ้านนาอุดม -
5 มิถุนายน 2561
 209,000  ผาสามยอด
 42.บ้านนาเหมือดแอ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
 43.บ้านนาแก -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต
 44.บ้านนาแปน -
9 พฤษภาคม 2561
 332,000  ศรีฐาน
 45.บ้านนาโก -
10 พฤษภาคม 2561
 181,000  อบต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
 46.บ้านน้ำค้อ -
14 พฤศจิกายน 2560
 116,000  ทรายขาว
 47.บ้านน้ำจันทร์ -
6 มิถุนายน 2561
 86,000  หนองงิ้ว
 48.บ้านน้ำทบ -
20 มิถุนายน 2561
 150,000  อบต เขาหลวง
 49.บ้านน้ำอ้อมเล้า -
25 พฤษภาคม 2561
 110,000  อบต.วังสะพุง
 50.บ้านบึงสวรรค์ -
25 พฤษภาคม 2561
 95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 51.บ้านบุ่งค้อ -
28 พฤษภาคม 2561
 50,000  ทรายขาว
 52.บ้านบุ่งตาข่าย -
16 พฤษภาคม 2561
   
 53.บ้านปวนพุ -
12 มิถุนายน 2561
 312,000  อบต.ปวนพุ
 54.บ้านปากปวน -
4 กรกฏาคม 2561
 4,420  สำนักงานเทศบาลตำบลปากปวน
 55.บ้านป่าบง -
3 พฤศจิกายน 2560
 268,000  โคกขมิ้น
 56.บ้านผาขาว -
21 พฤศจิกายน 2560
 179,000  อบต.ผาขาว
 57.บ้านผาฆ้อง -
4 ธันวาคม 2560
 140,000  ห้วยส้ม
 58.บ้านผาน้อย -
11 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.ผาน้อย
 59.บ้านผาสะนา -
14 มีนาคม 2561
 94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์
 60.บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) -
30 พฤษภาคม 2561
 217,000  อบต.ผานกเค้า
 61.บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) -
27 กุมภาพันธ์ 2561
 108,000  ทรัพย์ไพวัลย์
 62.บ้านผาหวาย -
12 มิถุนายน 2561
 250,000  ปวนพุ
 63.บ้านพวยเด้งสันติสุข -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
 64.บ้านพองหนีบ -
15 พฤษภาคม 2561
 70,000  ศรีฐาน
 65.บ้านภูทองลานมันหลัก 160 -
16 พฤษภาคม 2561
 123,000  อบต.หนองหิน
 66.บ้านร่องป่าไผ่ -
9 มิถุนายน 2561
 15,000  หนองหิน
 67.บ้านลาด -
2 พฤศจิกายน 2560
 733,000  โคกขมิ้น
 68.บ้านวังกกเดื่อ -
18 พฤษภาคม 2561
 339,000  
 69.บ้านวังม่วง -
15 มิถุนายน 2561
 271,000  เทศบาลตำบลเอราวัณ
 70.บ้านวังยาง -
9 พฤษภาคม 2561
 76,000  อบต.ศรีฐาน
 71.บ้านวังลานวังทอง -
18 พฤษภาคม 2561
 378,000  ผานกเค้า
 72.บ้านวังสะพุง -
7 ธันวาคม 2560
 1,177,600  เทศบาลเมืองวังสะพุง
 73.บ้านวังเลาหัวฝาย -
16 พฤษภาคม 2561
 203,000  เอราวัณ
 74.บ้านวังแท่น -
16 พฤษภาคม 2561
 334,000  ผาน้อย
 75.บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ -
18 พฤษภาคม 2561
 20  
 76.บ้านศรีรักษา -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต.ผานกเค้า
 77.บ้านศรีวิไลท่าสวนยา -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  โนนปอแดง
 78.บ้านศรีอุบลพัฒนา -
20 พฤศจิกายน 2560
 420,000  
 79.บ้านสงป่าเปลือย -
0 พฤศจิกายน
 54,000  
 80.บ้านสวนปอ -
27 พฤศจิกายน 2561
 95,000  อบต
 81.บ้านสวนห้อมผางาม -
12 มิถุนายน 2561
 90,000  ปวนพุ
 82.บ้านหนองขาม -
11 พฤษภาคม 2561
 86,000  ผาน้อย
 83.บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน -
7 มิถุนายน 2561
 64,000  หนองงิ้ว
 84.บ้านหนองตานา -
10 กรกฏาคม 2561
 282,000  ท่าช้างคล้อง
 85.บ้านหนองตูม -
7 มิถุนายน 2561
 138,000  อบต.ผาสามยอด
 86.บ้านหนองตูมท่ายาง -
19 มกราคม 2561
 244,000  ภูกระดึง
 87.บ้านหนองนอ -
8 พฤษภาคม 2561
 177,000  หนองหญ้าปล้อง
 88.บ้านหนองบัว -
13 มิถุนายน 2561
 1,059,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
 89.บ้านหนองปาดฟาน -
21 พฤษภาคม 2561
 68,000  หองหญ้าปล้อง
 90.บ้านหนองหมากแก้ว -
12 มิถุนายน 2561
 162,000  ปวนพุ
 91.บ้านหนองอีเก้ง -
0 พฤษภาคม 2561
 126,000  
 92.บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) -
0 พฤษภาคม
   
 93.บ้านหนองแต้หนองโก -
29 พฤศจิกายน 2560
 511,000  ท่าช้างคล้อง
 94.บ้านหนองใหญ่ -
25 พฤษภาคม 2561
 264,620  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 95.บ้านหมากแข้งกกกอก -
8 มิถุนายน 2561
 98,000  หนองงิ้ว
 96.บ้านห้วยกาบเปลือย -
11 มิถุนายน 2561
 79,000  โนนป่าซาง
 97.บ้านห้วยคะมะ -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  
 98.บ้านห้วยทรายคำ -
21 กุมภาพันธ์ 2561
 460,000  ตำบลศรีสงคราม
 99.บ้านห้วยป่าน -
1 พฤษภาคม 2561
 65,000  ผาสามยอด
 100.บ้านห้วยผุก -
16 พฤษภาคม 2561
 1,610,000  เขาหลวง
 101.บ้านห้วยยาง -
20 สิงหาคม 2561
 604,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง
 102.บ้านห้วยส้ม -
18 พฤษภาคม 2561
 960,000  ห้วยส้ม
 103.บ้านห้วยส้มใต้ -
21 พฤษภาคม 2561
 218,000  ผานกเค้า
 104.บ้านห้วยสีเสียด -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 207,940  ห้วยสีเสียด
 105.บ้านห้วยหมาก -
26 เมษายน 2561
 45,000  อบต.ผานกเค้า
 106.บ้านห้วยเดื่อน้อย -
12 มิถุนายน 2561
   ปวนพุ
 107.บ้านห้วยเดื่อเหนือ -
11 มิถุนายน 2561
 92,000  อบต
 108.บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง -
9 มิถุนายน 2561
 82,000  หนองหิน
 109.บ้านห้วยเป้าเหนือ -
12 มิถุนายน 2561
 164,000  ปวนพุ
 110.บ้านห้วยไคร้ -
13 มีนาคม 2561
 457,960  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 111.บ้านห้วยไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 101,000  อบต.ห้วยส้ม
 112.บ้านห้วยไผ่เหนือ -
12 มิถุนายน 2561
   ปวนพุ
 113.บ้านห้วยไผ่ใต้ -
31 พฤษภาคม 2561
 70,000  หนองหิน
 114.บ้านหัวขัว -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
 115.บ้านหัวฝาย -
25 มิถุนายน 2561
 126,000  ผาขาว
 116.บ้านหินเกิ้ง -
23 พฤษภาคม 2561
 274,000  โคกขมิ้น
 117.บ้านอีเลิศ -
9 พฤษภาคม 2561
 384,000  ศรีฐาน
 118.บ้านอุ่ม -
5 มิถุนายน 2561
 289,000  อบต.หนองคัน
 119.บ้านเพิ่ม -
25 กรกฏาคม 2561
 220,500  อบต.บ้านเพิ่ม
 120.บ้านเลยวังไสย์ -
16 กันยายน 2561
 147,980  อบต.เลยวังไสย์
 121.บ้านเล้า -
6 มิถุนายน 2561
 50,000  หนองงิ้ว
 122.บ้านเหมืองแบ่ง -
18 พฤษภาคม 2561
 564,000  หนองหญ้าปล้อง
 123.บ้านเหล่าใหญ่ -
12 มิถุนายน 2561
 152,000  ปวนพุ
 124.บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  ทรายขาว
 125.บ้านเอราวัณ -
22 พฤษภาคม 2561
 966,000  ตำบลผาอินทร์แปลง
 126.บ้านแก่งศรีภูมิ -
22 มิถุนายน 2561
 835,000  อบต.แก่งศรีถูมิ
 127.บ้านแก่งหินกกสะทอน -
18 มิถุนายน 2561
 48,000  
 128.บ้านแสนสุข -
26 มิถุนายน 2561
 62,000  อบต.ผาขาว
 129.บ้านโคกขมิ้น -
16 พฤษภาคม 2561
 398,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
 130.บ้านโคกผักหวาน -
19 มิถุนายน 2561
 44,000  อบต.ผาขาว
 131.บ้านโคกมน -
11 พฤษภาคม 2561
 446,000  ผาน้อย
 132.บ้านโคกศรีเจริญ -
14 มิถุนายน 2561
 163,000  เลยวังไสย์
 133.บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม -
22 พฤษภาคม 2561
 189,000  โคกขมิ้น
 134.บ้านโคกแฝก -
11 พฤษภาคม 2561
 52,000  อบต.ผาน้อย
 135.บ้านโนน -
0 พฤษภาคม
   ผาน้อย
 136.บ้านโนนกกข่า -
10 กรกฏาคม 2561
 282,240  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 137.บ้านโนนกกจาน -
11 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต.ผาน้อย
 138.บ้านโนนปอแดง -
25 พฤษภาคม 2561
 1,856,000  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
 139.บ้านโนนป่าซาง -
0 พฤษภาคม
   โนนป่าซาง
 140.บ้านโนนภูทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 400,000  ตำบลท่าช้างคล้อง
 141.บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ -
27 มิถุนายน 2561
 240,000  
 142.บ้านโนนสวรรค์ -
6 มิถุนายน 2561
 504,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด
 143.บ้านโนนสว่าง -
29 มิถุนายน 2561
 356,000  ศรีสงคราม
 144.บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 218,000  อบต.โนนป่าซาง
 145.บ้านโป่งศรีโทน -
31 กรกฏาคม 2561
 146,020  ตำบลเอราวัณ
 146.บ้านโพนทอง -
31 สิงหาคม 2561
 42,000  ทรายขาว
 147.บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 -
13 มิถุนายน 2561
 374,000  อบต.ตาดข่า ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
 148.บ้านไร่ศรีอุบล -
16 พฤษภาคม 2561
 656,000  อบต.หนองหิน
 149.บ้านไร่สุขสันต์ -
26 กุมภาพันธ์ 2561
 68,000  อบต.เลยวังไสย์
 150.ผานาง-ผาเกิ้ง -
26 มกราคม 2561
 224,000  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 151.วังน้ำพุ -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 108,000  ห้วยสีเสียด
 152.อนุบาลชุมชนภูกระดึง -
28 พฤษภาคม 2561
 3,152,000  ภูกระดึง
 153.เจียรวนนท์อุทิศ 3 -
12 มิถุนายน 2561
 628,000  โนนป่าซาง
 154.เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) -
16 พฤษภาคม 2561
   
 155.เลยตาดโนนพัฒนา -
16 สิงหาคม 2561
 147  147,980
 156.โคกสง่า -
22 พฤษภาคม 2561
 480,000  ตำบลผาอินทร์แปลง
 157.ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) -
1 มิถุนายน 2561
 344,000  ตำบลภูกระดึง

Powered By www.thaieducation.net