แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เลย เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน - -
    -
 2.ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร -
16 พฤษภาคม 2561
 38,000  เมือง
 3.ชุมชนบ้านท่าสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 530,000  
 4.ชุมชนบ้านนาด้วง -
8 มิถุนายน 2561
 444,000  ตำบลนาด้วง
 5.ชุมชนบ้านนาบอน -
9 พฤศจิกายน 2561
 254,000  นาซ่าว
 6.ชุมชนบ้านนาอ้อ -
12 มิถุนายน 2561
 100,520  นาอ้อ
 7.ชุมชนบ้านปากชม -
8 มิถุนายน 2561
 1,040,000  เทศบาล
 8.ชุมชนบ้านปากห้วย -
19 กรกฏาคม 2561
 526,000  อบต
 9.ชุมชนบ้านอาฮี -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
 10.ชุมชนบ้านเชียงกลม -
5 มิถุนายน 2561
 1,122,000  เทศบาลเชียงกลม
 11.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร -
4 พฤษภาคม 2561
 208,920  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 12.บ้านกกชุมแสง -
0 พฤษภาคม
 42,000  เทศบาลตำบลนาโป่ง
 13.บ้านกกดู่ -
6 มิถุนายน 2561
 346,000  กกดู่
 14.บ้านกกทอง -
21 มิถุนายน 61
 222,000  
 15.บ้านกลาง -
10 พฤศจิกายน 2560
 149,720  
 16.บ้านกอไร่ใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 34,000  เสี้ยว ตำบลเสี้ยว อ.เมืองจ.เลย
 17.บ้านก้างปลา -
7 มิถุนายน
 97,000  
 18.บ้านกำพี้ -
4 มิถุนายน 2561
 106,000  อบต.กกดู่
 19.บ้านขอนแก่น -
0 มิถุนายน 2561
 84,000  หนองผือ
 20.บ้านขอนแก่นหนองบอน -
28 มิถุนายน 2561
 33,000  นางโป่ง
 21.บ้านคกงิ้ว -
17 พฤษภาคม 2561
 102,960  ปากตม
 22.บ้านคกมาด -
8 มิถุนายน 2561
 80,000  เชียงคาน
 23.บ้านคกเลา -
1 ตุลาคม 2560
 261,040  อบต
 24.บ้านคกเว้า -
20 มิถุนายน 2561
 46,000  อบต
 25.บ้านคกไผ่ -
24 เมษายน 2561
 103,000  ปากชม
 26.บ้านคอนสา -
12 มิถุนายน 61
 392,020  คอนสา
 27.บ้านชมน้อย -
12 มิถุนายน 2561
 104,000  
 28.บ้านตาดซ้อ -
2 พฤษภาคม 2561
 147,000  เขาแก้ว
 29.บ้านติ้วน้อย -
6 มิถุนายน 2561
 184,000  เทศบาลตำบลนาโป่ง
 30.บ้านตูบโกบ -
7 มิถุนายน 2561
 34,000  กกดู่
 31.บ้านท่าดีหมี -
16 พฤษภาคม 2561
 63,360  ปากตม
 32.บ้านท่าบม -
29 พฤศจิกายน 2560
 403,880  เขาแก้ว
 33.บ้านท่ามะนาว -
16 พฤษภาคม 2561
 54,000  เทศบาลนาอ้อ
 34.บ้านท่าลี่ -
21 ธันวาคม 2560
 1,859,000  เทศบาลท่าลี่
 35.บ้านท่าสวรรค์ -
6 มิถุนายน 2561
 188,000  อบต.ท่าสวรรค์
 36.บ้านธาตุวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 446,000  ธาตุ
 37.บ้านนากระเซ็ง -
23 พฤษภาคม 2561
 124,000  อาฮี
 38.บ้านนาค้อ -
24 เมษายน 2561
 571,380  อบต.ปากชม
 39.บ้านนาซ่าว -
17 พฤษภาคม 2561
 252,000  นาซ่าว
 40.บ้านนาดอกคำ -
1 ตุลาคม 2561
 1,064,000  เทศบาลตำบลนาดอกคำ
 41.บ้านนาดินดำ -
0 เมษายน 2561
 284,000  นาดินดำ
 42.บ้านนาป่าหนาด -
14 พฤษภาคม 2561
 216,000  เทศบาบตำบลเขาแก้ว
 43.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 -
12 พฤษภาคม 2561
 360,000  จอมศรี
 44.บ้านนาเบน -
21 พฤษภาคม 2561
 140,000  เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 45.บ้านนาแขม -
8 พฤษภาคม 2561
 95,000  อบต นาแขม
 46.บ้านนาโคก -
0 พฤษภาคม
   ศรีสองรัก
 47.บ้านนาโป่ง -
6 มิถุนายน 2561
 194,000  เทศบาลตำบลนาโป่ง
 48.บ้านนาโม้ -
20 มิถุนายน 2561
 64,000  อบต.หาดคัมภีร์
 49.บ้านน้ำกระโทม -
2 กรกฏาคม 2561
 28,000  ท่าลี่
 50.บ้านน้ำคิว -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  เสี้ยว
 51.บ้านน้ำพร -
25 พฤษภาคม 2561
 158,080  ปากตม
 52.บ้านน้ำภู -
16 พฤษภาคม 2561
 392,000  เมือง
 53.บ้านน้ำมี -
25 พฤษภาคม 2561
 168,000  อบต.
 54.บ้านน้ำสวยภักดี -
4 มิถุนายน 2561
 44,000  ท่าสะอาด
 55.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก -
16 พฤษภาคม 2561
 552,000  นาดอกคำ
 56.บ้านน้ำแคม -
27 พฤศจิกายน 2561
 839,000  น้ำแคม
 57.บ้านบวกอ่าง -
9 มิถุนายน 2561
 150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 58.บ้านบุฮม -
24 พฤษภาคม 2561
 236,460  อบต.บุฮม
 59.บ้านปากปัด -
21 พฤศจิกายน 2561
 150,640  ห้วยพิชัย
 60.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง -
12 มิถุนายน 2560
 154,000  
 61.บ้านปากยาง -
28 พฤศจิกายน 2560
 474,000  น้ำแคม
 62.บ้านปากหมาก -
15 พฤษภาคม 2561
 62,000  อบต. ศรีสองรัก
 63.บ้านปากเนียม -
26 กรกฏาคม 2561
 37,440  ห้วยพิชัย
 64.บ้านป่าข้าวหลาม -
15 พฤษภาคม 2561
 348,000  นาโป่ง
 65.บ้านปางคอม -
6 มิถุนายน 2561
 317,000  เทศบาลตำบลเชียงกลม
 66.บ้านผาพอด -
20 มิถุนายน 2561
 126,000  เทศบาลตำบลธาตุ
 67.บ้านผาแบ่น -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม
 68.บ้านภูสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต. เสี้ยว
 69.บ้านยาง -
25 มิถุนายน 2561
 318,000  ท่าลี่
 70.บ้านร่องไผ่ -
7 มิถุนายน 2561
 112,000  โคกใหญ่
 71.บ้านวังขาม -
25 มิถุนายน 2561
 40,000  ท่าลี่
 72.บ้านวังผา -
30 พฤษภาคม 2561
 254,000  อบต.ห้วยบ่อซืน
 73.บ้านวังยาว -
9 พฤษภาคม 2561
 78,000  นาแขม
 74.บ้านวังแคน -
15 พฤษภาคม 2561
 34,000  เทศบาลตำบลน้ำสวย
 75.บ้านวังโป่งท่าวังแคน -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  อบต.ศรีสองรัก
 76.บ้านสงาว -
16 พฤษภาคม 2561
 496,080  ห้วยพิชัย
 77.บ้านสงเปือย -
19 มิถุนายน 2561
 188,000  ธาตุ
 78.บ้านสวนกล้วย -
0 มิถุนายน
   
 79.บ้านสะอาดลายเหนือ -
6 มิถุนายน 2561
 154,000  อบต.น้ำสวย
 80.บ้านส้าน -
17 พฤศจิกายน 2560
 48,000  
 81.บ้านสูบ -
28 พฤษภาคม 2561
 142,000  น้ำสวย
 82.บ้านหนองดอกบัว -
23 พฤศจิกายน 2560
 123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
 83.บ้านหนองบง -
25 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต.อาฮี
 84.บ้านหนองปกติ -
16 พฤษภาคม 61
 20  
 85.บ้านหนองผำ -
16 พฤษภาคม 2561
 139,000  เทศบาลตำบลนาดินดำ
 86.บ้านหนองผือ -
1 พฤษภาคม 2561
 60,000  อบต.หนองผือ
 87.บ้านหนองหญ้าไซ -
16 พฤษภาคม 2561
 310,000  เทศบาลตำบลนาดินดำ
 88.บ้านห้วยกระทิง -
26 มิถุนายน 2561
 34,000  
 89.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม -
22 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต.หาดคัมภีร์
 90.บ้านห้วยด้าย -
16 พฤษภาคม 2561
 105,000  น้ำแคม
 91.บ้านห้วยตาด -
18 มิถุนายน 2561
 358,000  เทศบาลตำบลนาดอกคำ
 92.บ้านห้วยทราย -
14 พฤษภาคม 2561
 103,000  นาแขม
 93.บ้านห้วยนา -
18 มิถุนายน 2561
 208,000  เทศบาลบ้านคอนสา
 94.บ้านห้วยบ่อซืน -
30 พฤษภาคม 2561
 326,000  
 95.บ้านห้วยผักกูด -
20 มีนาคม 2561
 49,000  คอนสา
 96.บ้านห้วยพอด -
18 มิถุนายน 2561
 174,000  ธาตุ
 97.บ้านห้วยพิชัย -
4 พฤษภาคม 2561
 432,000  ห้วยพิชัย
 98.บ้านห้วยม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 328,000  เทศบาลตำบลนาดินดำ
 99.บ้านห้วยลวงไซ -
8 พฤษภาคม 2561
 142,000  
 100.บ้านห้วยสีเสียด -
13 มิถุนายน 2561
   อบต.น้ำหมาน
 101.บ้านห้วยหวาย -
0 มิถุนายน
 38,000  อบต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
 102.บ้านห้วยหินขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  
 103.บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ -
24 พฤษภาคม 2561
 156,000  
 104.บ้านห้วยอาลัย -
14 พฤษภาคม
   
 105.บ้านห้วยเดื่อ -
22 พฤษภาคม 2561
 36,000  อาฮี
 106.บ้านห้วยเหล็ก -
1 มิถุนายน 2561
 276,000  กกดู่
 107.บ้านห้วยโตก -
6 มิถุนายน 2561
 94,000  
 108.บ้านห้วยไค้ -
6 มิถุนายน 2561
 74,000  โคกใหญ่
 109.บ้านหัวฝาย -
0 พฤษภาคม
 68,000  ชัยพฤกษ์
 110.บ้านหาดคัมภีร์ -
29 กันยายน 2561
 152,000  หาดคัมภีร์
 111.บ้านหาดทรายขาวผามุม -
21 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.หาดทรายขาว
 112.บ้านหาดเบี้ย -
21 กรกฏาคม 2561
 64,000  ปากชม
 113.บ้านหินตั้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต จอมศรี
 114.บ้านอุมุง -
0 พฤษภาคม
   อบต.บุฮม
 115.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" -
24 พฤษภาคม 2561
 529,000  เทศบาล
 116.บ้านเพียซำพุวิทยา -
11 พฤษภาคม 2561
 258,000  เทศบาลตำบลน้ำสวย
 117.บ้านเมี่ยง -
20 กรกฏาคม 2561
 228,000  
 118.บ้านเลิง -
10 พฤศจิกายน 2560
 366,000  ห้วยบ่อซืน
 119.บ้านเสี้ยว -
15 พฤษภาคม 2561
 64,000  อบตเสี้ยว
 120.บ้านแก่งปลาปก -
15 พฤษภาคม 2561
 274,000  อบต.ชมเจริญ
 121.บ้านแก่งมี้ -
17 กรกฏาคม 2561
 48,000  
 122.บ้านแก้วเมธี -
30 เมษายน 2561
 251,680  ตำบลนาด้วง
 123.บ้านแสนสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 124.บ้านแหล่งควาย -
17 พฤษภาคม 2561
 148,020  ตำบลนาอาน
 125.บ้านโคกใหญ่ -
20 พฤศจิกายน 2560
 200,000  โคกใหญ่
 126.บ้านโป่ง -
13 พฤษภาคม 2561
 242,000  อบต.นาแขม
 127.บ้านโพน(อ.เชียงคาน) -
1 พฤศจิกายน 2561
 206,000  
 128.บ้านโพนทอง -
11 มิถุนายน 2561
 99  เทศบาลตำบลคอนสา
 129.บ้านโพนป่าแดง -
10 พฤษภาคม 2561
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
 130.บ้านโพนสว่างวังเย็น -
13 มิถุนายน 2561
 158,000  นาดอกคำ
 131.บ้านใหม่ -
8 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต
 132.บ้านไผ่โทน -
7 มิถุนายน 2561
 168,000  กกดู่
 133.บ้านไร่ทาม -
17 พฤษภาคม 2561
 89,180  เทศบาลตำบลนาอาน
 134.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา -
11 พฤศจิกายน 2560
 248,000  หาดทรายขาว
 135.มโนบุเรศรบำรุงการ -
11 มิถุนายน 2561
 50,000  น้ำหมาน
 136.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ -
13 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.ชมเจริญ
 137.ห้วยซวกคกเลาใต้ -
15 พฤษภาคม 2561
 456,000  บุฮม
 138.อนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) -
25 พฤษภาคม 2561
 3,664,000  เทศบาลตำบลเชียงคาน
 139.อนุบาลเลย -
4 พฤษภาคม 2561
 5,720,000  เมืองเลย
 140.เพียงหลวง 18 -
16 พฤษภาคม 2561
 242,000  อบต.ปากตม
 141.เมืองเลย -
16 พฤษภาคม 2561
 4,210,000  เทศบาลเมืองเลย
 142.ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) -
19 มิถุนายน 2561
 226,000  

Powered By www.thaieducation.net