แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุดรธานี เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,216,000  ตำบลกลางใหญ่
 2.คำบงเจริญสุข -
18 มิถุนายน 2561
 356,920  ตำบลคำบง
 3.จอมศรีโคกก่องวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 149,000  
 4.ชายแดนประชาสรรค์ -
19 พฤษภาคม 2561
 504,000  นาแค
 5.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน -
7 ธันวาคม 2560
 676,000  เทศบาลตำบลตาลเลียน
 6.ชุมชนบ้านสร้างแป้น -
16 พฤษภาคม 2561
 1,053,640  เทศบาลเชียงเพ็ง
 7.ชุมชนบ้านแวง -
16 พฤษภาคม 2561
   บ้านผือ
 8.ชุมชนสงเคราะห์ - -
    -
 9.ชุมชนหนองแปนหินโงม -
16 พฤษภาคม 2561
 229,391  ยางชุม
 10.ชุมพลนาคลัง -
28 พฤษภาคม 2561
 520,000  เทศบาลตำบลนายูง
 11.ดอนตาลดงบังวิทยา -
23 พฤษภาคม 2561
 434,000  อบต.โนนทอง
 12.น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) -
2 กรกฏาคม 2561
 1,017,080  ตำบลนำ้โสม อำเภอนำ้โสม จังหวัดอุดรธานี
 13.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 -
22 พฤศจิกายน 2560
 312,000  สร้างก่อ
 14.บริบาลภูมิเขตต์ -
10 พฤษภาคม 2561
 3,471,999  องค์กรการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ
 15.บ้านกานต์สามัคคี -
8 พฤศจิกายน 2560
 488,000  เทศบาลตำบลปะโค
 16.บ้านกาลึม -
23 พฤษภาคม 2561
 472,000  อบต.เมืองพาน
 17.บ้านกุดจับ -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 104,000  
 18.บ้านกุดเม็ก -
28 พฤษภาคม 61
 138,000  อบต.หนองหัวคู
 19.บ้านขอนยูง -
15 พฤษภาคม 2561
   ขอนยูง
 20.บ้านขัวล้อ -
0 พฤษภาคม
 166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
 21.บ้านข่า -
1 ธันวาคม 2560
 108,000  
 22.บ้านข้าวสาร -
3 พฤศจิกายน 2560
 583,000  อบต.
 23.บ้านค้อปัญญานุสรณ์ -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 153,000  เขือน้ำ
 24.บ้านคำด้วง -
10 พฤศจิกายน 2560
 454,000  อบต.คำด้วง
 25.บ้านคูดงประชาสรรค์ -
20 พฤษภาคม 2561
 324,000  อบต.โนนทอง
 26.บ้านจำปาทอง -
21 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต.บ้านหยวก
 27.บ้านดงธาตุ -
15 พฤษภาคม 2561
 250,000  เทศบาลตำบลกุดจับ
 28.บ้านดงน้อย -
2 กรกฏาคม 2561
 108,000  ตำบลเมืองเพีย
 29.บ้านดงบัง -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 218,000  
 30.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  อบต.นางัว
 31.บ้านดงหมูชัยเจริญ -
18 มิถุนายน 2561
 556,080  เทศบาลตำบลคำบง
 32.บ้านดงหวาย -
13 มิถุนายน 2561
 45,000  อบต.กุดจับ
 33.บ้านดงหวายดงขวาง -
11 พฤษภาคม 2561
 1,010,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
 34.บ้านตาดน้ำพุ -
24 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.คำด้วง
 35.บ้านติ้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 161,740  เมืองพาน
 36.บ้านถิ่น -
6 มิถุนายน 2561
 152,000  เทศบาลตำบลยางชุม
 37.บ้านท่าลี่ -
26 กรกฏาคม 2561
 136,000  บ้านหยวก
 38.บ้านท่าโปงทอง -
21 พฤศจิกายน 2560
 582,020  ตำบลโนนทอง อ.นายูง
 39.บ้านท่าโสม -
4 พฤษภาคม 2561
 1,310,000  ตำบลนางัว
 40.บ้านทุ่งทอง - -
    -
 41.บ้านธาตุประชานุกูล -
15 พฤษภาคม 2561
 438,000  อบต.หายโศก
 42.บ้านนาคำ -
14 พฤษภาคม 2561
 106,000  อบต.หายโศก
 43.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 222,000  อบต.บ้านก้อง
 44.บ้านนาคำน้อย -
12 พฤษภาคม 2561
 214,000  บ้านก้อง
 45.บ้านนาคูณ -
11 พฤษภาคม 2561
 99,740  บ้านค้อ
 46.บ้านนางัว -
7 พฤษภาคม 2561
 1,402,828  เทศบาลตำบลนางัว
 47.บ้านนางาม -
6 มิถุนายน 2561
 202,000  หนองแวง
 48.บ้านนางิ้ว -
10 พฤศจิกายน 2560
 215,000  อบต.
 49.บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ - -
    -
 50.บ้านนาต้องนาสมนึก -
4 มิถุนายน 2561
 288,000  นายูง
 51.บ้านนาตูม -
25 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต
 52.บ้านนายูง - -
    -
 53.บ้านนารายณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 54.บ้านนาล้อม -
16 พฤศจิกายน 2560
 300,120  เทศบาลตำบลคำบง
 55.บ้านนาสี -
16 พฤษภาคม 2561
   เขือน้ำ
 56.บ้านนาหลวง -
28 พฤษภาคม 2561
 111,000  
 57.บ้านนาอ่าง -
31 พฤษภาคม 2561
 142,000  จำปาโมง
 58.บ้านนาเก็น -
23 พฤศจิกายน 2560
 642,000  อบต.หนองแวง
 59.บ้านนาเตย -
21 พฤษภาคม 2561
 246,000  โนนทอง
 60.บ้านนาเมืองไทย -
6 มิถุนายน 2561
 440,000  น้ำโสม
 61.บ้านนาแค -
20 พฤษภาคม 2561
 250,000  
 62.บ้านนาไฮ -
12 พฤษภาคม 2561
 152,000  โนนทอง
 63.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม -
21 พฤษภาคม 2661
 1,280  อบต
 64.บ้านน้ำซึม -
18 พฤษภาคม 2561
 416,000  อบต.หนองแวงสามัคคี
 65.บ้านน้ำทรง -
14 มิถุนายน 2561
 126,000  
 66.บ้านน้ำปู่ -
23 พฤศจิกายน 2560
 866,000  อบต.บ้านหยวก
 67.บ้านปากเจียงโนนทอง -
22 พฤษภาคม 2561
 302,000  เทศบาลตำบลโนนทอง
 68.บ้านผักบุ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 399,000  
 69.บ้านภูดิน -
17 พฤษภาคม 2561
   
 70.บ้านม่วง -
28 พฤษภาคม 2561
 168,000  จำปาโมง
 71.บ้านลาดหอคำ -
10 พฤศจิกายน 2560
 38,500  คำด้วง
 72.บ้านลาน -
30 พฤษภาคม 2561
 94,000  อบต.จำปาโมง
 73.บ้านลำภู -
0 มิถุนายน 2561
 104,000  
 74.บ้านวังบง -
20 พฤษภาคม 2561
 124,740  อบต.นาแค
 75.บ้านวังเลาโสมสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 539,220  เทศบาลตำบลโนนทอง
 76.บ้านวังแข้ -
16 พฤษภาคม 2561
 308,000  อบต.นาแค
 77.บ้านสมประสงค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 20  เทสบาลตำบลโนนทอง
 78.บ้านสระคลองพัฒนา -
28 พฤษภาคม 2561
 111,000  อบต คำด้วง
 79.บ้านสร้างก่อ -
25 พฤษภาคม 2561
 559,720  สร้างก่อ
 80.บ้านสวัสดี -
13 พฤศจิกายน 2561
 684,000  สามัคคี
 81.บ้านสว่างปากราง -
16 พฤษภาคม 2561
 928,000  เทศบาลตำบลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
 82.บ้านสะคุวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 316,000  หนองหัวคู
 83.บ้านสาครพัฒนา -
17 พฤษภาคม 2561
 511,000  อบต.หนองแวง อ.น้ำโสมจ.อุดรธานี
 84.บ้านสามัคคี -
1 มิถุนายน 2561
 241,000  สามัคคี
 85.บ้านหนองกบนาแมน -
0 พฤษภาคม
 232,000  เมืองพาน
 86.บ้านหนองกุงหนองเจริญ -
 159,000  ขอนยูง
 87.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล -
29 มิถุนายน 2561
 112,000  อบต.ขอนยูง
 88.บ้านหนองทุ่ม -
16 กรกฏาคม 2561
 226,000  
 89.บ้านหนองนกเขียน -
30 ตุลาคม 2561
 47,000  อบต.หายโศก
 90.บ้านหนองบอนเวียงชัย -
17 ธันวาคม 2560
 154,000  อบต.หนองแวง
 91.บ้านหนองสร้างไพร -
7 พฤศจิกายน 2560
 207,000  เทศบาลตำบลปะโค
 92.บ้านหนองหัวคู -
30 พฤษภาคม 2561
 324,000  หนองหัวคู
 93.บ้านหนองแวง(น้ำโสม) -
23 พฤษภาคม 2561
 300,000  บ้านหนองแวง
 94.บ้านหนองแวง(บ้านผือ) -
8 มิถุนายน 2561
 444,000  อบต.หนองแวง
 95.บ้านหนองโนไชยวาน -
 470,000  เทศบาลกุดจับ -
 96.บ้านหยวก -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,218,000  บ้านหยวก
 97.บ้านหลุมข้าว -
7 มิถุนายน 2561
 594,200  เขือน้ำ
 98.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า -
27 มิถุนายน 2561
 644,000  อบต.ขอนยูง
 99.บ้านหันเทาผักกาดย่า -
7 พฤศจิกายน 2561
 428,000  ตำบลปะโค
 100.บ้านหัวขัว -
25 พฤษภาคม 2561
 241,000  เทศบาลตำบลกุดจับ
 101.บ้านหัวช้าง -
9 พฤศจิกายน 2560
 960,000  อบต
 102.บ้านหายโศก -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  vอบต.หายโศก
 103.บ้านหินตั้ง -
6 พฤศจิกายน 2561
 61,000  ข้าวสาร
 104.บ้านเขือน้ำ -
24 พฤศจิกายน 2560
 176,000  
 105.บ้านเจริญสุข -
11 พฤษภาคม 2561
 100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
 106.บ้านเชียงดีกุดเชือม -
21 พฤษภาคม 2561
   โนนทอง
 107.บ้านเชียงเพ็ง -
24 พฤศจิกายน 2561
 386,000  ยางชุม
 108.บ้านเทพประทาน -
6 มิถุนายน 2561
 274,000  อบต.น้ำโสม
 109.บ้านเทื่อม -
31 พฤษภาคม 2561
 514,000  เขือน้ำ
 110.บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) -
0 พฤษภาคม
   
 111.บ้านเม็ก -
15 พฤษภาคม 2561
 548,000  ข้าวสาร
 112.บ้านเหล่าตำแย -
28 มิถุนายน 2561
   
 113.บ้านแดง -
28 พฤษภาคม 2561
 20  อบต.จำปาโมง
 114.บ้านแหลมทองพัฒนา - -
    -
 115.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร - -
    -
 116.บ้านโคกสว่าง -
24 เมษายน 2561
 224,000  เทศบาลตำบลปะโค
 117.บ้านโคกสะอาด -
18 พฤษภาคม 2561
 168,000  อบต.
 118.บ้านโคกสีแก้ว -
1 พฤศจิกายน 2560
 155,000  หายโศก
 119.บ้านโชคเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 282,000  อบต.สามัคคี
 120.บ้านโนนฐานะ -
20 ธันวาคม 2561
 120,000  สร้างก่อ
 121.บ้านโนนดู่ -
21 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.โนนทอง
 122.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) -
6 กรกฏาคม 2561
 296,000  ตำบลน้ำโสม
 123.บ้านโนนสว่าง -
30 พฤษภาคม 2561
 486,000  จำปาโมง
 124.บ้านโนนสะอาด -
5 มิถุนายน 2561
 88,720  
 125.บ้านโนนอุดม -
4 มกราคม 2562
 39,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
 126.บ้านโนนแดง -
21 พฤษภาคม 2561
 126,000  อบต.โนนทอง
 127.บ้านโพธิ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 130,000  อบต.หนองหัวคู
 128.บ้านโพธิ์โนนแดง -
9 พฤศจิกายน 2560
 296,000  เทศบาลตำบลปะโค
 129.บ้านโสกแกคำเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 212,160  เทศบาลตำบลเมืองเพีย
 130.บ้านโสมเยี่ยม -
5 มิถุนายน 2561
 204,000  
 131.บ้านใหม่ -
31 ตุลาคม 2560
 490,000  อบต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 132.ยางโกนวิทย์ -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  หนองหัวคู
 133.ราษฎร์จุฬาสามัคคี - -
    -
 134.หนองกุงวังแสง -
14 พฤษภาคม 2561
 196,000  หายโศก
 135.อนุบาลบ้านก้องวิทยา -
2 พฤศจิกายน 2560
 1,325,000  อบต.บ้านก้อง
 136.อนุบาลบ้านผือ -
11 พฤษภาคม 2561
 2,656,000  บ้านผือ
 137.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 -
28 พฤษภาคม 2561
 1,452,000  เทศบาลตำบลกุดจับ
 138.อุดรวัฒนานุสรณ์ -
0 พฤษภาคม
 380,000  คำด้วง
 139.เตชะไพบูลย์ (2) -
18 พฤษภาคม 2561
 193,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
 140.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา - -
    -
 141.โนนทองโนนหวาย -
22 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.
 142.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา -
17 กรกฏาคม 2561
 296,000  สร้างก่อ
 143.โนนสูงวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 215,000  เทศบาลตำบลปะโค

Powered By www.thaieducation.net