แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุดรธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คำกุงประชานุกูล -
16 พฤษภาคม 2561
 314,000  เทศบาล
 2.คำค้อพิทยศึกษา -
13 ธันวาคม 2560
 876,840  หัวนาคำ
 3.คำบอนประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.หนองแสง
 4.คำเมยวิทยาคม -
1 ตุลาคม 2560
 679,900  หัวนาคำ
 5.คำไฮพิทยาคม -
2 กรกฏาคม 2561
 302,000  เทศบาลตำบลผาสุก
 6.ชุมชนจำปี - -
    -
 7.ชุมชนทมป่าข่า -
15 พฤษภาคม 2561
 429,000  
 8.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว -
6 มิถุนายน 2561
 592,000  บุ่งแก้ว
 9.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม -
2 ตุลาคม 2560
 1,105,717  กงพานพันดอน
 10.ดงง่ามนางาม -
22 มิถุนายน 2561
 133,000  คำโคกสูง
 11.ดานใหญ่พิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาล
 12.ทับกุงประชานุกูล -
18 มกราคม 2561
 335,000  ทับกุง
 13.บะยาวพัฒนาศึกษา -
13 มิถุนายน 2561
 696,864  เทศบาลตำบลบะยาว
 14.บ้านกงพาน -
4 พฤษภาคม 2561
 280,000  ตำบลกงพานพันดอน
 15.บ้านกระเบื้องโนนทิง -
11 มิถุนายน 2561
 278,000  
 16.บ้านกอก -
16 พฤษภาคม 2561
 274,000  อบต
 17.บ้านกุดขนวน -
15 มิถุนายน 2561
 546,000  อบต.บุ่งแก้ว
 18.บ้านกุดจิก -
28 พฤศจิกายน 2560
 296,000  
 19.บ้านกุดนาค้อ -
28 พฤศจิกายน 2560
 640,000  ตาดทอง
 20.บ้านกุดยาง -
14 มิถุนายน 2561
 316,000  ท่าลี่
 21.บ้านค้อน้อย -
27 ตุลาคม 2560
 184,000  ทมนางาม
 22.บ้านคำจวง -
20 ธันวาคม 2560
 186,000  เทศบาลตำบลผาสุก
 23.บ้านคำดอกไม้ -
30 พฤษภาคม 2561
 40,000  อบต.นายูง
 24.บ้านคำน้อย -
8 ธันวาคม 2560
 450,000  
 25.บ้านคำบอน -
11 มิถุนายน 2561
 85,000  หัวนาคำ
 26.บ้านคำม่วง -
21 พฤศจิกายน 2560
 258,000  
 27.บ้านคำยาง -
28 มิถุนายน 2561
 436,000  ตำบลผาสุก
 28.บ้านคำเจริญ -
17 พฤษภาคม 2561
 162,000  ตำบลกงพานพันดอน
 29.บ้านคำเต้าแก้วหินลาด -
15 พฤศจิกายน 2560
 271,000  โคกกลาง
 30.บ้านคำโคกสูง -
27 มิถุนายน 2561
 232,000  อบต
 31.บ้านคำไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 244,000  
 32.บ้านดงกลาง -
28 มิถุนายน 2561
 746,000  เทศบาลตำบลผาสุก
 33.บ้านดงน้อย -
22 มิถุนายน 2561
 668,000  ตำบลปะโค
 34.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) -
29 พฤศจิกายน 2560
 771  เทศบาล
 35.บ้านดงเรือง -
17 พฤษภาคม 2561
 84,000  ผาสุก
 36.บ้านดอนสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 84,000  
 37.บ้านดอนเงิน -
4 ธันวาคม 2560
 198,000  แชแล
 38.บ้านดอนแก้ว -
16 พฤศจิกายน 2560
 389,420  กุมภวาปี
 39.บ้านดูนเลา -
19 มิถุนายน 2561
 130,000  จำปี
 40.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ -
1 ตุลาคม 2560
 652,000  ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
 41.บ้านตาดโตนไร่เดชา -
15 พฤศจิกายน 2560
 48,000  โคกกลาง
 42.บ้านตูม -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  ตูมใต้
 43.บ้านทมนางาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 915,000  อบต ทมนางาม
 44.บ้านทองอินทร์สวนมอญ -
20 พฤศจิกายน 2560
 545,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
 45.บ้านทับไฮ -
17 พฤศจิกายน 2560
 337,980  อบต.แสงสว่าง
 46.บ้านท่าม่วงเวียงคํา -
16 พฤษภาคม 2561
 158,000  เวียงคำ
 47.บ้านท่ายม -
16 พฤษภาคม 2561
 194,100  อบต
 48.บ้านท่าลาด -
28 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.
 49.บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง -
0 กรกฏาคม 2561
 130,000  
 50.บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
 51.บ้านท่าสัง -
29 พฤศจิกายน 2560
 145,000  เทศบาลตำบลหนองหว้า
 52.บ้านท่าหนองเทา -
15 พฤษภาคม 2561
 276,000  
 53.บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) -
8 พฤศจิกายน 2560
   เทศบาลตำบลกุมภวาปี
 54.บ้านท่าแร่ -
0 พฤษภาคม
 132,000  
 55.บ้านนกขะบา -
25 พฤษภาคม 2561
 58,000  เทศบาลตำบลเชียงแหว
 56.บ้านนาดีสร้างบง -
30 ตุลาคม 2560
 252,180  ตำบลผาสุก
 57.บ้านนาดีโคกกลาง -
30 พฤศจิกายน 2560
 175,000  นาดี
 58.บ้านนาตาดนาโปร่ง -
24 พฤศจิกายน 2560
 456,000  บะยาว
 59.บ้านนานกชุมนาชุมพร -
28 พฤศจิกายน 2560
 705,000  เทศบาลตำบลบะยาว
 60.บ้านนาฝาย -
28 พฤศจิกายน 2561
 732,000  ตำบลนาดี
 61.บ้านนาม่วง -
27 พฤศจิกายน 2560
 342,000  อบต.
 62.บ้านนายูง -
16 พฤษภาคม 2561
 472,000  
 63.บ้านนาเพ็ญ -
0 พฤษภาคม
   ท่าลี่
 64.บ้านนาเหล่า -
27 พฤศจิกายน 2560
 334,000  หนองกุงศรี
 65.บ้านนาแก -
28 พฤศจิกายน 2560
 339,000  ตำบลบะยาว
 66.บ้านนาแบก -
15 พฤษภาคม 2561
 240,000  เทศบาล
 67.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก -
4 มกราคม 2561
 158,000  อบต.อุ่มจาน
 68.บ้านบะยาว -
9 พฤศจิกายน 2560
 272,000  บุ่งแก้ว
 69.บ้านบุ่งหมากลาน -
30 สิงหาคม 2561
 140,000  เทศบาลตำบลปะโค
 70.บ้านปอ -
16 พฤษภาคม 2561
 329,600  กุมภวาปี
 71.บ้านปะโค -
27 มิถุนายน 2561
 1,065,100  เทศบาลตำบลปะโค
 72.บ้านป่าหวาย -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
 73.บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ -
21 พฤศจิกายน 2560
 241,000  หนองกุงศรี
 74.บ้านป่าไร่ -
5 กรกฏาคม 2561
 107,434  หนองนกเขียน
 75.บ้านผาทอง - -
    -
 76.บ้านผือ -
22 พฤษภาคม 2561
 182,000  เทศบาลกงพานพันดอน
 77.บ้านพันดอน -
4 พฤษภาคม 0561
 406,000  ตำบลกงพานพันดอน
 78.บ้านม่วงดง -
22 พฤษภาคม 2561
 336,000  โคกกลาง
 79.บ้านม่วงเฒ่า -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  หนองแวงโนนสะอาด
 80.บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย -
16 พฤษภาคม 2561
   แชแล
 81.บ้านวังทอง -
28 มิถุนายน 2561
 106,000  ผาสุก
 82.บ้านวาปี -
20 ธันวาคม 2560
 390,100  เทศบาลตำบลพันดอน
 83.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,195,000  
 84.บ้านสมดี -
17 พฤศจิกายน 2560
 122,000  บ้านโปร่ง
 85.บ้านสวนมอนคำ -
15 พฤษภาคม 2561
 96,000  เทศบาล
 86.บ้านสวนหม่อน -
29 พฤศจิกายน 2561
   เทศบาลตำบลเชียงแหว
 87.บ้านสวรรค์ราษฎร์ -
16 พฤศจิกายน 2561
 535,000  ท่าลี่
 88.บ้านสะอาดนามูล -
18 ธันวาคม 2560
 246,000  ห้วยสามพาด
 89.บ้านสามขา -
21 พฤศจิกายน 2560
 258,740  ตำบลบ้านโปร่ง
 90.บ้านสามเหลี่ยม -
10 พฤษภาคม 2561
 177,000  ทับกุง
 91.บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี - -
    -
 92.บ้านสี่แจ -
8 สิงหาคม 2560
 561,220  อบต.ผาสุก
 93.บ้านหนองกุง -
16 พฤษภาคม 2561
 229,000  อบต.หนองกุงศรี
 94.บ้านหนองกุงทับม้า -
14 พฤษภาคม 2561
 629,880  หนองกุงทับม้า
 95.บ้านหนองกุงปาว -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต.นายูง
 96.บ้านหนองท่มคำเจริญ -
13 ธันวาคม 2560
 244,860  ตำบลหัวนาคำ
 97.บ้านหนองนกเขียน -
21 พฤศจิกายน 2560
 390,000  หนองนกเขียน
 98.บ้านหนองบัว -
2 ตุลาคม 2560
 170,500  เทศบาลตำบลนาดี
 99.บ้านหนองประเสริฐ -
1 มกราคม 2561
 360,000  อบตทับกุง
 100.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า -
23 พฤษภาคม 2561
 773,000  อบต.นาม่วง
 101.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า -
30 พฤศจิกายน 2560
 773,000  อบต.นาม่วง
 102.บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง -
1 สิงหาคม 2561
 316,000  กงพานพันดอน
 103.บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน -
3 มกราคม 2561
 252,000  
 104.บ้านหนองหญ้าไซ -
9 พฤศจิกายน 2560
 767,000  เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
 105.บ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) -
22 พฤษภาคม 2561
 144,600  เทศบาลตำบลหนองหว้า
 106.บ้านหนองหว้า(หนองแสง) -
2 พฤศจิกายน 2561
 24,000  
 107.บ้านหนองแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  สีออ
 108.บ้านหนองแวง -
23 มีนาคม 2561
 140,000  หนองหว้า
 109.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว -
28 พฤศจิกายน 2560
 172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
 110.บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 289,000  
 111.บ้านหนองแสง -
18 พฤษภาคม 61
 245,000  หนองแสง
 112.บ้านหนองแสงแสงแก้ว -
15 พฤศจิกายน 2560
 268,000  โคกกลาง
 113.บ้านหนองโก -
11 มิถุนายน 2561
 250,000  บุ่งแก้ว
 114.บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง -
30 พฤศจิกายน 2560
 462,820  เทศบาลตำบลเชียงแหว
 115.บ้านห้วยกองสี -
6 มิถุนายน 2561
 90,000  ตูมใต้
 116.บ้านห้วยบงดงมะไฟ -
1 พฤศจิกายน 2560
 406,000  เทศบาลหนองหว้า
 117.บ้านห้วยผึ้ง -
21 พฤศจิกายน 2560
 648,614  เทสบาลตำบลบ้านโปร่ง
 118.บ้านห้วยวังปลา -
 416,000  อบต ศรีธาตุ -
 119.บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) -
6 กรกฏาคม 2561
 126,000  อบต.ห้วยสามพาด
 120.บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง -
1 มิถุนายน 2561
 94,080  
 121.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ -
13 กันยายน 2560
 268,000  เทศบาลปะโค
 122.บ้านหัวฝาย - -
    -
 123.บ้านหาดสถาพร -
8 พฤศจิกายน 2560
 253,000  อบต
 124.บ้านหินฮาวโนนงาม -
15 พฤษภาคม 2561
 298,000  เทศบาลตำบลเวียงคำ
 125.บ้านหินเหลิ่ง -
31 ตุลาคม 2560
 86,000  เทศบาลเวียงคำ
 126.บ้านอุ่มจาน -
21 พฤษภาคม 2561
 478,000  
 127.บ้านเกิ้งน้อย -
13 กุมภาพันธ์ 2561
 156,000  เทศบาลตำบลปะโค
 128.บ้านเชียงกรม -
1 ตุลาคม 2561
 451,640  อบต.
 129.บ้านเชียงแหว -
14 พฤษภาคม 2561
 740,000  เทศบาลเชียงแหว
 130.บ้านเซียบ -
17 พฤษภาคม 2561
 466,000  เทศบาลตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 131.บ้านเดียม -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 152,000  เทศบาล
 132.บ้านเมืองปัง -
1 ตุลาคม 2560
 631,260  อุ่มจาน
 133.บ้านเมืองพรึก -
12 ตุลาคม 2560
 93,000  เทศบาล
 134.บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.
 135.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ -
1 ตุลาคม 2560
 916,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺ์ศรีสำราญ
 136.บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง -
12 มิถุนายน 2561
 112,000  
 137.บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร -
17 พฤศจิกายน
   เสอเพลอ
 138.บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม -
12 มิถุนายน 2561
 442,000  
 139.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 463,000  เทศบาลตำบลแชแล
 140.บ้านแสงสว่าง -
27 พฤศจิกายน 2560
 851,200  เทศบาลตำบลแสงสว่าง
 141.บ้านโคกกลาง - -
    -
 142.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  อบต
 143.บ้านโคกก่อง - -
   
 144.บ้านโคกน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 444,759  ตำบลจำปี
 145.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี -
10 พฤศจิกายน 2560
 354,720  เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 146.บ้านโคกล่าม -
18 กรกฏาคม 2561
 80,000  บุ่งแก้ว
 147.บ้านโคกศรี -
1 ธันวาคม 2560
 2,160,000  เทศบาลตำบลศรีธาตุ
 148.บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา -
15 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต เสอเพลอ
 149.บ้านโคกศรีห้วยยาง -
28 พฤศจิกายน 2560
 520,000  เทศบาลตำบลนาดี
 150.บ้านโคกสง่า -
10 พฤษภาคม 2561
 176,000  อบต.โคกกลาง
 151.บ้านโคกสว่าง -
15 พฤษภาคม 2561
 166,000  หนองแสง
 152.บ้านโคกสะอาด - -
    -
 153.บ้านโคกสีวังแสง -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  
 154.บ้านโคกหนองแวง -
30 พฤษภาคม 2561
 142,000  
 155.บ้านโคกเล้า -
1 พฤศจิกายน 2560
 208,000  ตำบลบะยาว
 156.บ้านโนนจำปา -
13 พฤศจิกายน 2560
 142,600  อบต.ตูมใต้
 157.บ้านโนนทรายฟอง -
27 พฤศจิกายน 2560
 257,000  
 158.บ้านโนนทองคำเจริญ -
21 พฤศจิกายน 2560
 431,000  อบต.หนองกุงศรี
 159.บ้านโนนม่วง - -
    -
 160.บ้านโนนมะข่า -
1 ธันวาคม 2560
 308,000  หนองหว้า
 161.บ้านโนนสมบูรณ์ -
9 มกราคม 2561
 744,000  อบต
 162.บ้านโนนสวาง -
1 ธันวาคม 2560
 440,000  หนองกุงทับม้า
 163.บ้านโนนสา -
27 พฤศจิกายน 2561
 135,000  นาม่วง
 164.บ้านโนนสำราญ -
12 มิถุนายน 2561
 174,000  บุ่งแก้ว
 165.บ้านโนนสิมมา -
12 ธันวาคม 2560
 114,000  อบต.ตูมใต้
 166.บ้านโนนสูง -
15 มีนาคม 2561
   ตำบลจำปี
 167.บ้านโนนหนองม่วง -
16 พฤษภาคม 61
 312,040  หนองหว้า
 168.บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง -
25 มิถุนายน 2561
 106,000  หนองแวงโนนสะอาด
 169.บ้านโนนอำนวย -
21 มีนาคม 2561
 51,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
 170.บ้านโนนเชียงค้ำ -
18 กันยายน 2561
 123,000  
 171.บ้านโนนเห็นวังชัย -
15 พฤษภาคม 2561
 138,000  เทศบาล
 172.บ้านโนนแสวง -
10 พฤษภาคม 2561
 248,000  นาม่วง
 173.บ้านโปร่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
 174.บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ -
17 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต.โพธิ์ศรีสำราญ
 175.บ้านโพธิ์ศรีสําราญ -
0 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
 176.บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) -
10 พฤศจิกายน 2560
 181,080  กุมภวาปี
 177.บ้านโพนทอง -
1 ตุลาคม 2560
 510,360  อบต อุ่มจาน
 178.บ้านโสกรังโนนสว่าง - -
    -
 179.บ้านไทยสมพร -
18 ธันวาคม 2560
 150,000  หนองกุงทับม้า
 180.ผาสุกประชานุกูล -
28 มิถุนายน 2561
 500,000  
 181.สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ -
22 กันยายน 2560
 55,600  ลำพันชาด
 182.สามัคคีวิทยาคาร -
1 พฤศจิกายน 2560
 942,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 183.หนองไผ่พรเจริญ - -
    -
 184.ห้วยแสงอรุณวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 276,000  โพธิ์ศรีสำราญ
 185.หาญใจพิทยาคม -
0 พฤษภาคม
 454,720  หนองกุงทับม้า
 186.อนุบาลกุมภวาปี -
12 กรกฏาคม 2561
 392,000  เทศบาลตำบลพันดอน
 187.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม -
15 พฤษภาคม 2561
 521,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
 188.อนุบาลวังสามหมอ -
28 มีนาคม 2561
 3,240,000  เทศลาลตำบลวังสามหมอ
 189.อนุบาลศรีธาตุ - -
    -
 190.อนุบาลหนองแสง -
9 เมษายน 2561
 2,656,080  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
 191.อนุบาลโนนสะอาด -
28 พฤศจิกายน 2560
 1,641,000  เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
 192.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 313,000  หนองหญ้าไซ
 193.เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล -
16 พฤศจิกายน 2560
 522,000  ท่าลี่
 194.โคกสว่างดงง่ามน้อย -
1 มิถุนายน 2561
 312,000  บะยาว
 195.โนนจำปาประชาสรรค์ -
8 มิถุนายน 2561
 47,000  

Powered By www.thaieducation.net