แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุดรธานี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต.บ้านจั่น
 2.จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 1,080,000  อบต
 3.ชุมชนกุดหมากไฟ -
4 มิถุนายน 2561
 906,000  เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
 4.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา -
11 พฤษภาคม 2561
 147,000  นากว้าง
 5.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 -
0 พฤษภาคม
 196,000  เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
 6.ชุมชนบ้านธาตุ -
19 สิงหาคม 2561
   บ้านธาตุ
 7.ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 68,000  
 8.ชุมชนสามพร้าว -
18 มกราคม 2561
 2,513,000  สามพร้าว
 9.ชุมชนหนองแสง -
30 พฤษภาคม 2561
 237,160  
 10.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ -
22 พฤศจิกายน 2560
 222,000  อบต.หมูม่น
 11.ชุมชนโนนสูง -
7 พฤษภาคม 2561
 1,376,000  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
 12.ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  เทศบาลตำบลนาข่า
 13.นาคลองหนองศรีคามวิทยา -
27 พฤศจิกายน 2560
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
 14.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 -
19 กรกฏาคม 2561
 176,000  เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
 15.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 -
15 พฤษภาคม 2561
 386,000  เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
 16.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  โคกสะอาด
 17.นิคมโนนสมบูรณ์ -
1 ตุลาคม 2560
 197,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
 18.บ่อน้อยประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 37,800  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
 19.บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน -
24 พฤษภาคม 2561
 154,000  ตำบลบ้านตาด
 20.บ้านกิ่วดงมะไฟ -
16 พฤษภาคม 2561
 599,520  อบต
 21.บ้านกุดลิงง้อหนองแก -
31 พฤษภาคม 2561
 55,000  อบต.นาดี
 22.บ้านขมิ้นบ่อโคลน -
10 พฤศจิกายน 2560
 248,000  อบต.กุดสระ
 23.บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ -
15 ธันวาคม 2560
 524,000  จอมศรี
 24.บ้านขาว -
 212,000  บ้านขาว -
 25.บ้านข้าวสาร -
7 มกราคม 2561
 350,000  อบต
 26.บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ -
27 มิถุนายน 2561
 122,000  เตาไห
 27.บ้านคอนเลียบ -
29 มิถุนายน 2561
 114,000  เตาไห
 28.บ้านคำกลิ้ง -
18 พฤษภาคม 2561
 411,000  บ้านจั่น
 29.บ้านงอยเลิงทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 174,000  อบต.นาข่า
 30.บ้านจอมศรี -
29 มิถุนายน 2561
 360,000  อบต.จอมศรี
 31.บ้านจั่นศรีวิไล -
12 ธันวาคม 2560
 458,000  เทศบาลตำบลบ้านจั่น
 32.บ้านจำปา -
26 มิถุนายน 2561
 202,000  เชียงยืน
 33.บ้านจำปาโนนสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 460,000  อบต
 34.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 -
1 พฤศจิกายน 2560
 800,000  อบต
 35.บ้านชาด -
6 สิงหาคม 2561
 467,000  เทศบาลตำบลบ้านยวด
 36.บ้านดงขันทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  บ้านเหล่า
 37.บ้านดงบัง -
4 มิถุนายน 2561
 236,000  เทศบาลตำบลอูบมุง
 38.บ้านดงปอ -
15 พฤศจิกายน 2560
 96,000  อบต.สุมเส้า
 39.บ้านดงผักเทียม -
16 กุมภาพันธ์ 2561
 128,000  
 40.บ้านดงมะกรูดทรายทอง -
21 พฤษภาคม 2561
 412,000  หนอไฮ
 41.บ้านดงยาง -
23 กรกฏาคม 2561
 195,000  สุมเส้า
 42.บ้านดงยางนารายณ์ -
20 กุมภาพันธ์ 2561
 292,000  อบคจอมศรี
 43.บ้านดงศรีสําราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  อบต.บ้านเหล่า
 44.บ้านดงอุดม -
16 พฤษภาคม 2561
 412,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
 45.บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) -
16 กรกฏาคม 2561
 162,000  เทศบาลตำบลบ้านจั่น
 46.บ้านดงใหญ่ -
3 พฤศจิกายน 2560
 796,000  อบต.เชียงหวาง
 47.บ้านดอนกลอยดอนอุดม -
5 มีนาคม 2561
 360,000  อบต.นาบัว
 48.บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี -
2 พฤษภาคม 2561
 466,000  
 49.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ -
16 สิงหาคม 2561
 354,000  อบต.โคกกลาง
 50.บ้านดอนบาก - -
    -
 51.บ้านดอนหวาย -
15 พฤษภาคม 2561
 157,000  กุดสระ
 52.บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง -
7 สิงหาคม 2561
 95,000  
 53.บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) -
24 พฤศจิกายน 2560
 228,000  นครอุดรธานี
 54.บ้านดอนเดื่อ -
5 มิถุนายน 2561
 488,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
 55.บ้านดอนแก้ว -
13 มิถุนายน 2561
 190,000  
 56.บ้านด่าน -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  
 57.บ้านดู่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 104,000  อบต.บ้านขาว
 58.บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว -
16 มีนาคม 2561
 524,000  
 59.บ้านตาด -
16 พฤษภาคม 2561
 724,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
 60.บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ -
4 มิถุนายน 2561
 424,000  หนองนาคำ
 61.บ้านถิ่น สุขาวิทยา -
13 พฤษภาคม 2561
 292,000  เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
 62.บ้านทอนดอนยาว -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  อบต
 63.บ้านท่าตูมดงสระพัง -
16 พฤษภาคม 2561
 259,000  
 64.บ้านท่าหนาด -
12 ธันวาคม 2560
 372,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 65.บ้านท่าเสียว -
26 กุมภาพันธ์ 2561
 272,000  เทศบาลตำบลสร้างคอม
 66.บ้านนาคอมนาดอกไม้ -
10 มิถุนายน
   
 67.บ้านนาคำหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 936,000  อบต.นาข่า
 68.บ้านนาดี -
21 พฤษภาคม 2561
 96,000  เชียงหวาง
 69.บ้านนาทรายนาม่วง -
22 มิถุนายน 2561
 93,000  อบต.นาบัว
 70.บ้านนาทาม -
15 พฤษภาคม 2561
 116,000  นากว้าง
 71.บ้านนาน้ำชุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 452,000  เทศบาลตำบลบ้านโคก
 72.บ้านนาบัวไผ่วิทยา -
20 มีนาคม 2561
 488,000  
 73.บ้านนาพัง -
16 พฤษภาคม 2561
 155,040  องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
 74.บ้านนาพู่ -
15 กุมภาพันธ์ 2562
 191,000  อบต.นาพู่
 75.บ้านนาพูนทรัพย์ -
19 พฤษภาคม 2561
 121,000  ตำบลบ้านธาตุ
 76.บ้านนามั่ง -
0 กุมภาพันธ์
 300,000  เทศบาลตำบลบ้านยวด
 77.บ้านนาสมบูรณ์ -
17 กรกฏาคม 2561
 244,000  โคกสะอาด
 78.บ้านนาส่อนโพนทัน -
15 พฤษภาคม 2561
 458,000  เพ็ญ
 79.บ้านนาสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 119,000  อบต.นาสะอาด
 80.บ้านนาสีนวล -
17 สิงหาคม 2561
 322,000  อบต
 81.บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) -
8 มิถุนายน 2561
 71,000  นาสะอาด
 82.บ้านนาเยีย -
25 มิถุนายน 2561
 174,000  เชียงยืน
 83.บ้านนาแอง -
16 พฤษภาคม 2561
 149,200  อบต.นิคมสงเคราะห์
 84.บ้านน้ำพ่น -
15 พฤษภาคม 2561
 304,000  อบต.น้ำพ่น
 85.บ้านน้ำเที่ยง -
13 พฤษภาคม 2561
 242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
 86.บ้านนิคมพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 95,000  นิคมสงเคราะห์
 87.บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 -
25 มิถุนายน 2561
 98,000  องค์การบริหารส่วนตำบนเชียงยืน
 88.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม -
0 พฤษภาคม
 272,000  อบต.นิคมสงเคราะห์
 89.บ้านป่าก้าวดอนแดง -
3 มกราคม 2561
 191,100  
 90.บ้านผาสิงห์ -
21 มิถุนายน 2561
 188,000  อบต.หมากหญ้า
 91.บ้านพรสวรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 54,800  เทศบาล
 92.บ้านพรานเหมือน -
1 ธันวาคม 2560
 772,000  อบต
 93.บ้านม่วงสว่างสามัคคี -
27 กุมภาพันธ์ 2561
 345,000  
 94.บ้านยวด -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  บ้านยวด
 95.บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 158,000  บ้านเหล่า
 96.บ้านยางซอง -
20 มิถุนายน 2561
 244,000  นาบัว
 97.บ้านยามกาโนนคำ -
27 พฤศจิกายน 2560
 352,000  
 98.บ้านยามกาใหญ่ -
19 พฤษภาคม 2561
 121,000  
 99.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 186,000  บ้านหินโงม
 100.บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) -
3 พฤศจิกายน 2561
 224,000  อบต.นาพู่
 101.บ้านศรีบุญเรือง(เมือง) -
4 มิถุนายน 2561
 184,000  เทศบาลบ้านตาด
 102.บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง -
5 มีนาคม 2561
 270,200  อบต.เพ็ญ
 103.บ้านศรีเชียงใหม่ -
25 พฤษภาคม 2561
 195,000  นาดี
 104.บ้านสร้างหลวงสร้างคำ -
6 พฤศจิกายน 2560
 146,000  อบตเชียงหวาง
 105.บ้านสร้างแป้น -
16 พฤษภาคม 2561
 286,000  
 106.บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ -
15 ธันวาคม 2560
 750,000  อบต. จอมศรี
 107.บ้านสังซาวังน้ำขาว -
21 พฤษภาคม 2561
 87,000  บ้านธาตุ
 108.บ้านสุขสมบูรณ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 192,000  บ้านตาด
 109.บ้านหนองกุง -
6 สิงหาคม 2561
 412,000  บ้านเหล่า
 110.บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,687,760  เทศบาลหนองบัว
 111.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 342,000  นิคมสงเคราะห์
 112.บ้านหนองคอนแสน -
18 มกราคม 2561
 66,000  สามพร้าว
 113.บ้านหนองตอสูงแคน -
21 มิถุนายน 2561
 202,000  เชียงยืน
 114.บ้านหนองตะไก้ -
9 มีนาคม 2561
 404,000  เทศบาลตำบลหนองไผ่
 115.บ้านหนองตุ -
16 มีนาคม 2561
 776,000  นครอุดรธานี
 116.บ้านหนองตูม -
6 พฤศจิกายน 2560
 644,000  บ้านจั่น
 117.บ้านหนองนกเขียนโพนทัน -
0 มิถุนายน
 556,000  เชียงหวาง
 118.บ้านหนองนาคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,616,000  
 119.บ้านหนองนาเจริญ -
9 มีนาคม 2561
 288,000  เทศบาลตำบล หนองไผ่
 120.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด -
14 พฤศจิกายน 2560
 732,000  สุมเส้า
 121.บ้านหนองน้ำเค็ม -
22 มิถุนายน 2561
 180,000  เชียงยืน
 122.บ้านหนองบ่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 489,700  อบต.จอมศรี
 123.บ้านหนองบัว -
7 สิงหาคม 2561
 940,000  เทศบาลนครอุดรธานี
 124.บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) -
19 กรกฏาคม 2561
 330,000  
 125.บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) -
1 พฤศจิกายน 2560
 278,000  สุมเส้า
 126.บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 480,000  สามพร้าว
 127.บ้านหนองบัวเงิน -
11 มิถุนายน 2561
 164,600  เทศบาลตำบลอูบมุง
 128.บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 580,000  เทศบาล
 129.บ้านหนองบุนาหล่ำ -
7 มิถุนายน 2561
 264,000  สามพร้าว
 130.บ้านหนองผง -
24 พฤษภาคม 2561
 164,000  บ้านเหล่า
 131.บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) -
28 พฤศจิกายน 2560
 400,000  เชียงพิณ
 132.บ้านหนองหลอด -
1 พฤศจิกายน
 316,000  เชียงยืน
 133.บ้านหนองหว้าหนองไผ่ -
4 มิถุนายน 2561
 324,000  อบต.หนองนาคำ
 134.บ้านหนองอ้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 912,000  เทศบาลตำบลภูผาแดง
 135.บ้านหนองอ้อน้อย -
19 กรกฏาคม 2561
 64,000  หนองบัวบาน
 136.บ้านหนองเม็กห้วยทราย -
15 พฤษภาคม 2561
   ตำบลโนนหวาย
 137.บ้านหนองเหล็ก -
7 ธันวาคม 2560
   เทศบาล
 138.บ้านหนองแก - -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  หนองนาคำ
 139.บ้านหนองแซงสร้อย -
29 มิถุนายน 2561
 330,000  นำ้พ่น
 140.บ้านหนองแวงชุมพล -
4 มิถุนายน 2561
 414,000  
 141.บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ -
1 มิถุนายน 2561
 321,440  
 142.บ้านหนองแวงเดิด -
1 มิถุนายน 2561
 210,000  น้ำพ่น
 143.บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ -
18 พฤษภาคม 2561
 134,000  สุมเส้า
 144.บ้านหนองโสกดาว -
18 พฤษภาคม 2561
 324,000  
 145.บ้านหนองโอนหนองฮาง -
16 พฤษภาคม
   
 146.บ้านหนองไผ่หนองหิน -
28 กุมภาพันธ์ 2561
   
 147.บ้านหม้อ -
25 มิถุนายน 2561
 396,000  เตาไห
 148.บ้านหมากตูมดอนยานาง -
18 พฤษภาคม 2561
 149,000  อบต.นาข่า
 149.บ้านหมากหญ้า -
19 มิถุนายน 2561
 542,000  อบต.หมากหญ้า
 150.บ้านหมากแข้ง -
20 มิถุนายน 2561
 9,004,000  สำนักงานเทศบาลนครอุดร
 151.บ้านหมูม่นโพนสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 592,000  บ้านธาตุ
 152.บ้านหลวงหัวสวย -
6 กรกฏาคม 2561
 596,000  
 153.บ้านหลุบหวายป่าขาม -
31 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
 154.บ้านห้วยไร่ - -
    -
 155.บ้านหว้าน -
9 มีนาคม 2561
   อบต
 156.บ้านหัวบึง -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.บ้านขาว
 157.บ้านหินโงม -
16 พฤษภาคม 2561
 316,000  
 158.บ้านอีหลุ่ง -
1 ธันวาคม 2560
 202,000  อบต.เชียงยืน
 159.บ้านอี่เลี่ยน -
8 พฤษภาคม 2561
 680,000  เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
 160.บ้านอูบมุง -
4 มิถุนายน 2561
   ทต.อูบมุง
 161.บ้านเก่าน้อย -
28 พฤศจิกายน 2561
 33,000  เทศบาล
 162.บ้านเชียงดา -
22 มิถุนายน 2561
 556,000  อบต.
 163.บ้านเชียงพัง -
8 พฤษภาคม 61
 146,000  
 164.บ้านเชียงพิณ -
16 พฤษภาคม 2561
 500,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
 165.บ้านเชียงยืน -
25 มิถุนายน 2561
 432,000  อบต.เชียงยืน
 166.บ้านเชียงหวางสร้างลาน -
0 พฤศจิกายน 2560
 720,000  
 167.บ้านเซประชาอุทิศ -
7 พฤษภาคม 2561
 312,000  
 168.บ้านเตาไห -
3 กรกฏาคม 2561
 138,000  อบต.เตาไห
 169.บ้านเม่น -
16 มิถุนายน 2561
 94,000  
 170.บ้านเลา -
8 มกราคม 2561
 152,000  น้ำพ่น
 171.บ้านเลี่ยมพิลึก -
1 มกราคม 2561
 301,000  องค์การปบรหารส่วนตำบลบ้านจั่น
 172.บ้านเลื่อม -
15 พฤษภาคม 2561
 436,000  
 173.บ้านเสาเล้า - -
    -
 174.บ้านเหล่าดอนเงิน -
16 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต.บ้านเหล่า
 175.บ้านเหล่าดอนแตง - -
    -
 176.บ้านแพงศรี -
14 พฤศจิกายน 2561
 160,000  อบต.สุมเส้า
 177.บ้านแมด -
1 สิงหาคม 2561
 18,000  อบต.สามพร้าว
 178.บ้านแมดวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
 179.บ้านแม่นนท์ - -
 224,000  เทศบาลหนองไผ่
 180.บ้านโก่ย -
10 พฤษภาคม 2561
 230,000  หนองนาคำ
 181.บ้านโคกกลาง -
10 พฤษภาคม 2561
 1,050,000  อบต.โคกกลาง
 182.บ้านโคกก่องหนองแวงยาว -
16 พฤษภาคม 2561
 270,000  หนองวัวซอ
 183.บ้านโคกผักหอม -
12 มิถุนายน 2561
 712,600  เทศบาลตำบลอูบมุง
 184.บ้านโคกลาด -
22 พฤศจิกายน 2560
 922,560  อบต.หนองไฮ
 185.บ้านโคกล่าม - -
    -
 186.บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) -
25 พฤษภาคม 2561
 58,000  สร้างคอม
 187.บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  บ้านเหล่า
 188.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา -
16 พฤษภาคม 2561
   โคกสะอาด
 189.บ้านโคกหนองแซง -
21 มิถุนายน 2561
 170,000  
 190.บ้านโนนชัยศรี -
11 มิถุนายน 2561
 143,800  อูบมุง
 191.บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
   
 192.บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  เทศบาลตำบลสร้างคอม
 193.บ้านโนนยางโนนบ่อ -
8 พฤศจิกายน 2560
 54,000  กุดสระ
 194.บ้านโนนรังหนองผือวิทยา -
30 พฤศจิกายน 2560
 98,000  อ
 195.บ้านโนนสวรรค์ -
22 มิถุนายน 2561
 60,000  อบต
 196.บ้านโนนสวาง -
0 มิถุนายน
   อบต.เตาไห
 197.บ้านโนนสะอาดผาสุข -
15 มิถุนายน 2561
 448,600  อบต.หนองไฮ
 198.บ้านโนนสำราญ -
18 ธันวาคม 2560
 72,000  อบต.หนองอ้อ
 199.บ้านโนนหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
 536,000  เทศบาลภูผาแดง
 200.บ้านโนนเดื่อ -
15 พฤษภาคม 2561
 174,000  บ้านตาด
 201.บ้านโพนงามหนองตุ -
8 พฤษภาคม 2561
 680,640  อบต.เพ็ญ
 202.บ้านโพนเลาโพนทอง -
3 พฤศจิกายน 2560
 412,000  เชียงหวาง
 203.บ้านโสกน้ำขาว -
12 มิถุนายน 2561
   
 204.บ้านใหม่ -
0 พฤษภาคม
 184,000  เพ็ญ
 205.บ้านไชยฟอง -
16 พฤษภาคม 2561
 44,000  อบต.นาสะอาด
 206.ประชาสามัคคี -
31 พฤษภาคม 2561
 20  เทศบาลตำบลนาข่า
 207.ผ่านศึกสงเคราะห์ -
20 พฤศจิกายน 2561
 296,000  เทศบาลตำบลบ้านตาด
 208.มิตรภาพ 6 -
9 พฤษภาคม 2561
 585,000  กุดสระ
 209.รัฐประชา 509 - -
19 มิถุนายน 2561
 249,000  เทศบาลภูผาแดง
 210.สุมเส้าวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,148,000  สุมเส้า
 211.หนองสำโรงวิทยา -
28 สิงหาคม 2561
 912,000  เมืองหนองสำโรง
 212.หนองไฮวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 692,000  หนองไฮ
 213.อนุบาลสร้างคอม -
16 มกราคม 61
   ตำบลสร้างคอม
 214.อนุบาลหนองวัวซอ -
15 พฤษภาคม 2561
 760,000  เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
 215.อนุบาลอุดรธานี -
0 พฤษภาคม
 73,660  เทศบาลนครอุดรธานี
 216.อนุบาลเพ็ญประขานุกูล -
22 มกราคม 2561
 4,568,000  เพ็ญ
 217.เจ ซี บ้านอินทร์แปลง -
17 พฤษภาคม 2561
 152,000  บ้านตาด
 218.โคกโพธิ์วิทยา -
1 มิถุนายน 61
 392,000  ตำบลบ้านโคก
 219.ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) -
0 มิถุนายน 2561
 804,000  เทศบาลตำบลนาข่า

Powered By www.thaieducation.net