แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยโสธร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ -
9 สิงหาคม 2561
 200,000  
 2.ชุมชนบ้านกำแมด - -
    -
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน -
12 มิถุนายน 2561
 424,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง -
24 มกราคม 2561
 444,900  เชียงเพ็ง
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว - -
    -
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) -
1 พฤศจิกายน 2561
 58,960  อบต
 7.ชุมชนห้องแซงวิทยา -
2 พฤศจิกายน 2561
   
 8.น้อมเกล้า -
16 พฤษภาคม 2561
 676,000  บุ่งค้า
 9.นาจานเจริญวิทย์ -
7 พฤษภาคม 2561
 20,000  สามัคคี
 10.บ้านกระจาย -
31 พฤษภาคม 2561
 500,000  กระจาย
 11.บ้านกลางสระเกษ -
16 พฤษภาคม 2561
   โพธิ์ไทร
 12.บ้านกุดกว้าง -
3 สิงหาคม 2561
 66,000  ดงมะไฟ
 13.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ -
29 มิถุนายน 2561
 274,000  เทศบาลกุดเชียงหมี
 14.บ้านกุดมะฮงดงสวาง -
31 พฤษภาคม 2561
 102,380  เทศบาลกุดแห่
 15.บ้านกุดสำโรง -
12 มิถุนายน 2561
 40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
 16.บ้านกุดหิน -
15 สิงหาคม 2561
 90,000  อบต.กำแมด
 17.บ้านกุดเชียงหมี -
14 พฤศจิกายน 2560
 379,000  กุดเชียงหมี
 18.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว -
20 กรกฏาคม 2561
 100,000  
 19.บ้านกุดแดง - -
    -
 20.บ้านกุดแห่ -
16 พฤษภาคม 2561
   กุดแห่
 21.บ้านกุดโจด -
16 พฤษภาคม 2561
 264,000  เทศบาลสวาท
 22.บ้านกุดไกรสร -
7 พฤศจิกายน 2561
 142,000  หนองหมี
 23.บ้านคำกลาง - -
    -
 24.บ้านคำก้าว -
17 พฤษภาคม 2561
 88,000  ห้วยแก้ง
 25.บ้านคำครตา -
0 พฤษภาคม
 552,000  อบต.ดงมะไฟ
 26.บ้านคำน้ำสร้าง -
8 มิถุนายน 2561
 199,000  อบต.คำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดขุม จ.ยโสธร
 27.บ้านคำบอนศรีชุมพล -
20 พฤษภาคม 2561
 178,000  หนองหมี
 28.บ้านคำผักหนาม -
4 พฤศจิกายน 2560
 542,300  หนองแหน
 29.บ้านคำสร้างช้าง - -
    -
 30.บ้านคำเกิ่ง -
25 พฤษภาคม 2561
 35,000  โคกสำราญ
 31.บ้านคำเกิด -
31 พฤษภาคม 2561
 54,000  กระจาย
 32.บ้านคำเตย -
14 มิถุนายน 2561
 288,500  เทศบาลตำบลคำเตย
 33.บ้านคำเลา -
18 พฤษภาคม 2561
 47,000  อบต..
 34.บ้านคำแขนศอก -
28 พฤษภาคม 2561
 89,000  ดงมะไฟ
 35.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ -
8 มิถุนายน 2561
 43,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
 36.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร -
15 พฤษภาคม 2561
 360,540  อบต. สามแยก
 37.บ้านคึมยาว - -
    -
 38.บ้านช่องเม็ก -
7 พฤศจิกายน 2560
 694,000  เทศบาลตำบลบุ่งต้า
 39.บ้านดงมะไฟ -
25 พฤษภาคม 2561
 182,000  ดงมะไฟ
 40.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) -
12 มิถุนายน 2561
 160,000  160000
 41.บ้านดงสวรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 228,780  คำเตย
 42.บ้านดงสวาง -
20 พฤษภาคม 2561
   อบต.โคกนาโก
 43.บ้านดงสำราญ -
8 มิถุนายน 2561
 96,000  คำน้ำสร้าง
 44.บ้านดอนม่วงป่าโมง - -
    -
 45.บ้านดอนมะซ่อม -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 64,000  อบต.โคกสำราญ
 46.บ้านดอนหวาย -
11 สิงหาคม 2560
 82,000  ทรายมูล
 47.บ้านดอนฮี -
23 มกราคม 2561
 419,000  ตำบลสวาท
 48.บ้านด่าน -
1 มิถุนายน 2561
 250,260  สามแยก
 49.บ้านดู่ลาด -
2 กรกฏาคม 2561
 60,000  อบต.ดู่ลาด
 50.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) -
0 มกราคม
 20  เทศบาลตำบลทรายมูล
 51.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ - -
    -
 52.บ้านท่าลาดโนนตูม -
1 ตุลาคม 2560
 182,640  อบต.เขียงเพ็ง
 53.บ้านท่าศิลา - -
    -
 54.บ้านนางาม -
24 มกราคม 2561
 21,900  ส้มผ่อ
 55.บ้านนาจาน -
10 พฤศจิกายน 2560
 367,000  เทศบาล
 56.บ้านนาซึม -
10 พฤษภาคม 2561
 148,000  นาโส่
 57.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) -
16 ธันวาคม 2560
 361,000  
 58.บ้านนาทม -
10 พฤษภาคม 2561
 94,000  โพนงาม
 59.บ้านนาเซแสงวิไล -
9 พฤษภาคม 2561
 102,340  เทศบาลสามัคคี
 60.บ้านนาเรียง -
16 พฤษภาคม 2561
 67,000  อบต.ไผ่
 61.บ้านนาเวียง -
17 พฤศจิกายน 2560
 501,000  เทศบาลตำบลนาเวียง
 62.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า -
12 มิถุนายน 2561
 441,000  น้ำคำ
 63.บ้านนาโป่ง -
10 พฤศจิกายน 2560
 366,000  ทรายมูล
 64.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน -
4 มิถุนายน 2561
 181,740  เทศบาลตำบลกุดแห่
 65.บ้านนาโส่ - -
    -
 66.บ้านน้ำคำ -
29 พฤศจิกายน 2560
 72,000  อบต.
 67.บ้านนิคม -
7 สิงหาคม 2561
 130,000  กระจาย
 68.บ้านบะคอม -
21 พฤศจิกายน 2560
 165,000  
 69.บ้านบุ่งค้า -
30 มีนาคม 2561
 63,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
 70.บ้านป่าขี้ยาง -
31 พฤษภาคม 2561
 27,000  ตำบลบุ่งค้า
 71.บ้านป่าชาด -
0 มีนาคม
 444,000  
 72.บ้านป่าตอง -
3 พฤศจิกายน 2560
 290,000  อบต.โพธิ์ไทร
 73.บ้านป่าตาว -
7 ธันวาคม 2560
 237,000  ไทยเจริญ
 74.บ้านผักกะย่า -
22 มิถุนายน 2561
 174,000  โนนเปือย
 75.บ้านพรหมนิยม -
15 มิถุนายน 2561
   
 76.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 372,000  คำไผ่
 77.บ้านพืชคาม -
20 ธันวาคม 2560
 119,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
 78.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ -
8 มิถุนายน 2561
 93,060  คำน้ำสร้าง
 79.บ้านม่วง -
27 พฤศจิกายน 2560
 88,000  อบต.
 80.บ้านม่วงกาชัง -
6 มิถุนายน 2561
 117,000  สวาท
 81.บ้านม่วงไข่ -
31 พฤษภาคม 2561
 96,000  กระจาย
 82.บ้านมันปลา - -
    -
 83.บ้านศรีสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  ศรีแก้ว
 84.บ้านศรีแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 606,000  ศรีแก้ว
 85.บ้านส้มผ่อ - -
    -
 86.บ้านสมสะอาด -
1 มิถุนายน 2561
 215,000  โคกสำราญ
 87.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 -
1 ธันวาคม 2560
 752,000  อบต.ไผ่
 88.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 - -
    -
 89.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ -
6 ตุลาคม 2560
 354,000  โพนงาม
 90.บ้านสองคร -
21 พฤษภาคม 2561
 123,000  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
 91.บ้านสามัคคี -
1 พฤศจิกายน 2560
 88,000  เทศบาลตำบลามัคคี
 92.บ้านสามแยกภูกอย -
0 พฤศจิกายน
 428,000  ไทยเจริญ
 93.บ้านสีสุก -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  
 94.บ้านสุขเกษม -
28 ธันวาคม 2560
   โนนเปือย
 95.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) -
24 มกราคม 2561
 136,000  โนนเปือย
 96.บ้านหนองชุม -
16 พฤษภาคม 2561
   
 97.บ้านหนองซ่งแย้ -
16 พฤษภาคม 2561
 13,000  คำเตย
 98.บ้านหนองตาไก้ -
18 มิถุนายน 2561
 43,000  อบต.กำแมด
 99.บ้านหนองนกเขียน - -
    -
 100.บ้านหนองบอน -
5 มกราคม 2561
 417,000  กุดชุม
 101.บ้านหนองบัวบาน -
1 พฤษภาคม 2561
 104,000  ห้วยแก้ง
 102.บ้านหนองบาก - -
    -
 103.บ้านหนองบึง -
13 มิถุนายน 2561
 148,000  ตำบลห้องแซง
 104.บ้านหนองยางห้วยสะแบก -
15 พฤศจิกายน 2561
 813,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
 105.บ้านหนองลาดควาย -
29 มิถุนายน 2561
 20,000  ดู่ลาด
 106.บ้านหนองลุมพุก -
7 มิถุนายน 2561
 124,000  ตำบลคำเตย
 107.บ้านหนองสนม -
27 พฤศจิกายน 2561
 360,220  ตำบลคำเตย
 108.บ้านหนองสนม - -
    -
 109.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 215,000  คำไผ่
 110.บ้านหนองสำโรง - -
    -
 111.บ้านหนองหมี -
31 พฤษภาคม 2561
 530,000  อบตหนองหมี
 112.บ้านหนองหว้า -
4 ธันวาคม 2560
 215,000  โพนงาม
 113.บ้านหนองเมืองกลาง - -
26 มิถุนายน 2561
 177,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
 114.บ้านหนองเรือ -
31 มกราคม 2561
 249,000  อบต.กุดชุม
 115.บ้านหนองเลิงคำ -
30 พฤษภาคม 2561
 292,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
 116.บ้านหนองเหี่ย -
16 มีนาคม 2561
 340,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
 117.บ้านหนองแก -
16 พฤษภาคม 2560
 372,000  อบต. กุดชุม
 118.บ้านหนองแข้ -
15 พฤษภาคม 2561
 269,000  โคกนาโก
 119.บ้านหนองแคน -
31 พฤษภาคม 2561
 254,000  
 120.บ้านหนองแคนน้อย - -
    -
 121.บ้านหนองแวง - -
    -
 122.บ้านหนองแสงโคกสะอาด -
15 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.โพธิ์ไทร
 123.บ้านหนองแหน -
7 พฤศจิกายน 2560
 629,000  อบต.หนองแหน
 124.บ้านหนองโสน -
14 มิถุนายน 2561
 53,000  เทศบาลตำบลสวาท
 125.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) -
10 พฤศจิกายน 2560
 66,000  ทรายมูล
 126.บ้านห้วยยาง -
5 มิถุนายน 2561
 59,000  ตำบลกุดเชียงหมี
 127.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) - -
    -
 128.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  ห้วยแก้ง
 129.บ้านหวาย -
7 พฤษภาคม 2561
 214,080  ตำบลสามัคคี
 130.บ้านหวายกุดสว่าง -
20 มิถุนายน 2561
 200,600  โนนเปือย
 131.บ้านห้องคลองร่องคำ -
8 มิถุนายน 2561
 558,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
 132.บ้านห้องแซง -
11 มิถุนายน 2561
 330,000  
 133.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) - -
    -
 134.บ้านหัวนา -
18 ตุลาคม 2560
 75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
 135.บ้านหินสิ่ว -
1 มิถุนายน 2561
 540,000  อบต540000
 136.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ -
1 ธันวาคม 2560
 240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย
 137.บ้านเซซ่งพัฒนา -
7 มิถุนายน 2561
 78,760  เชียงเพ็ง
 138.บ้านเซโนนม่วง -
29 มิถุนายน 2561
 53,120  อบต
 139.บ้านเตาไห -
12 มิถุนายน 2561
 266,000  ศรีฐาน
 140.บ้านเที่ยงนาเรียง -
4 ธันวาคม 2560
 47,000  อบต.คำน้ำสร้าง
 141.บ้านเสาเล้า -
29 มิถุนายน 2561
 124,000  ดู่ลาด
 142.บ้านเหล่าตำแย -
25 มิถุนายน 2561
 270,000  อบต.กุดชุม
 143.บ้านเหล่าหันทราย -
20 พฤศจิกายน 2560
 480,000  
 144.บ้านเหล่าหันทราย -
20 พฤศจิกายน 2560
 480,000  
 145.บ้านเหล่าหันทราย -
20 พฤศจิกายน 2560
 480,000  
 146.บ้านเหล่าหันทราย -
20 พฤศจิกายน 2560
 480,000  
 147.บ้านเหล่าเมย - -
    -
 148.บ้านแก้งนาคำ -
11 มิถุนายน 2561
 95,000  กุดเชียงหมี
 149.บ้านแดงหนองแซง -
18 พฤษภาคม 2561
 461,000  อบต.
 150.บ้านแยประชาสรรค์ -
15 มิถุนายน 2561
 216,000  เทศบาลตำบลสวาท
 151.บ้านแสนสำราญ -
1 มิถุนายน 2561
 168,000  สร้างมิ่ง
 152.บ้านโคกกลาง -
12 ธันวาคม 2560
 178,000  โคกนาโก
 153.บ้านโคกกลาง -
30 พฤษภาคม 2561
   ไผ่
 154.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 157,000  ดู่ลาด
 155.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ -
1 ตุลาคม 2560
 264,000  อบต.สร้างมิ่ง
 156.บ้านโคกก่อง -
28 พฤษภาคม 2561
 80,000  
 157.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) -
27 ตุลาคม 2560
 284,000  
 158.บ้านโคกนาโก -
8 ธันวาคม 2560
 320,000  อบต.
 159.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง -
31 พฤษภาคม 2561
 273,000  กระจาย
 160.บ้านโคกศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 69  โพนงาม
 161.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา - -
    -
 162.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี - -
    -
 163.บ้านโคกสุวรรณ -
1 มิถุนายน 2561
 171,000  อบต.โคกนาโก
 164.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ -
7 พฤษภาคม 2561
 355,660  เทศบาลตำบลสามัคคี
 165.บ้านโคกเจริญ -
28 พฤษภาคม 2561
 107,000  เทศบาลตำบลบุ่งค้า
 166.บ้านโคกใหญ่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 24,800  ตำบลศรีแก้ว
 167.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ - -
    -
 168.บ้านโนนประทาย -
16 พฤษภาคม 2561
   
 169.บ้านโนนยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 766,000  กำแมด
 170.บ้านโนนหาด -
17 พฤศจิกายน 2560
 280,000  สร้างมิ่ง
 171.บ้านโนนแดง -
11 มิถุนายน 2561
 116,000  ตำบลห้องแซง
 172.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ - -
    -
 173.บ้านโนนใหญ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 223,000  อบต.ห้วยแก้ง
 174.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) -
16 พฤศจิกายน 2560
 304,000  ตำบลนาเวียง
 175.บ้านโป่งหนองสิม -
30 พฤษภาคม 2561
 162,960  อบต.สามแยก
 176.บ้านโพง -
11 มิถุนายน 2561
 232,000  เทศบาลตำบลห้องแซง
 177.บ้านโพธิญาณ -
1 พฤศจิกายน 2560
 176,000  อบต.โพธิ์ไทร
 178.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี -
1 พฤศจิกายน 2560
 489,000  โพธิ์ไทร
 179.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า -
1 พฤษภาคม 2561
 28,080  อบต.โพนงาม
 180.บ้านโพนดินแดง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 181.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา -
10 พฤษภาคม 2561
 94,000  นาโส่
 182.บ้านโสกน้ำขาว -
17 พฤษภาคม 2561
 86,000  ห้วยแก้ง
 183.บ้านโสกน้ำใส -
12 กรกฏาคม 2561
 80,000  คำไผ่
 184.บ้านโสกผักหวาน -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  อบต
 185.บ้านไทยเจริญ -
10 กรกฏาคม 2561
 87,000  ไทยเจริญ
 186.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล -
16 พฤษภาคม 2561
 289,040  ป่าต้ิ
 187.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) -
14 พฤศจิกายน 2560
 2,449,000  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
 188.อนุบาลเลิงนกทา -
10 พฤศจิกายน 2560
 2,980,000  เทศบาลตำบลสามแยก

Powered By www.thaieducation.net