แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยโสธร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดพันเขียว -
 368,000   อบต. หัวเมือง -
 2.คำเขื่อนแก้ว - -
29 มิถุนายน 2561
 634,000  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 3.คูสองชั้น -
15 พฤษภาคม 2561
   หัวเมือง
 4.ชุมชนกู่จาน -
7 มิถุนายน 2561
 186,000  อบต.กู่จาน
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่ -
20 มิถุนายน 2561
 432,000  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง -
28 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต.บากเรือ
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา -
1 ตุลาคม 2561
 384,000  บึงแก
 8.ชุมชนบ้านสำโรง -
14 กุมภาพันธ์ 2561
 402,000  อบต.คูเมือง
 9.ชุมชนบ้านหนองคู -
16 พฤษภาคม 2561
 182,000  หนองคู
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง -
15 พฤษภาคม 2561
 78,000  หัวเมือง
 11.ชุมชนย่อวิทยา - -
    -
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง -
22 กรกฏาคม 2561
 296,000  อบต.เขื่องคำ
 13.บ้านกลางนา - -
0 มิถุนายน 2561
   ดงแคนใหญ่
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง -
 118,000  เขื่องคำ -
 15.บ้านกุดกง - -
23 กรกฏาคม 2561
 84,000  อบต
 16.บ้านกุดกุง -
14 มิถุนายน 2561
 195,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก -
15 พฤษภาคม 2561
 84,000  น้ำคำใหญ่
 18.บ้านกุดตากล้า -
16 พฤษภาคม 2561
 26,000  สงเปือย
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย -
1 มิถุนายน 2561
 512,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 20.บ้านกุดระหวี่ -
24 มกราคม 2561
 137,000  สิงห์
 21.บ้านกุดเป่ง -
29 พฤศจิกายน 2561
 76,000  อบต.เหล่าไฮ
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  ขั้นไดใหญ่
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี -
6 มิถุนายน 2561
 60,000  พระเสาร์
 24.บ้านขาม -
0 พฤษภาคม 2561
 205,000  คูเมือง
 25.บ้านขุมเงิน -
22 มิถุนายน 2561
 218,000  อบต.ขุมเงิน
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง -
10 พฤศจิกายน 2560
 516,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
 27.บ้านคำน้ำสร้าง -
30 เมษายน 2561
 86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง -
9 พฤศจิกายน 2561
 116,240  เทศบาลตำบลทุ่งแต้
 29.บ้านคำม่วง -
28 พฤศจิกายน 2561
 4,280,000  อบต.ย่อ
 30.บ้านคำฮี - -
16 พฤษภาคม 2561
 73,000  ขั้นไดใหญ่
 31.บ้านคำเม็ก - -
24 พฤษภาคม 2561
 424,160  เทศบาลตำบลทุ่งแต้
 32.บ้านคำแหลม -
20 พฤษภาคม 2561
 44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
 33.บ้านคุ้ม -
16 พฤษภาคม 2561
 601,960  คูเมือง
 34.บ้านคุยตับเต่า - -
    -
 35.บ้านคูเมือง -
 260,000  คูเมือง -
 36.บ้านจานทุ่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 110,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 37.บ้านชาดศาลา -
23 พฤศจิกายน 2561
 254,000  นาสะไมย์
 38.บ้านซำ - -
16 พฤษภาคม 2561
 160,000  อบต.สงยาง
 39.บ้านดงขวาง -
16 มิถุนายน 2561
 71,000  
 40.บ้านดงจงอาง - -
    -
 41.บ้านดงบัง -
18 พฤษภาคม 2561
 380,000  หนองคู
 42.บ้านดงมะหรี่ -
14 สิงหาคม 2561
 318,000  
 43.บ้านดงยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 76,000  
 44.บ้านดงเจริญ -
28 พฤษภาคม 2561
 564,000  อบต.ดงเจริญ
 45.บ้านดวนบากน้อย - -
    -
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ -
24 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.หนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร
 47.บ้านดอนกลอย -
30 เมษายน 2561
 11,000  อบต.ค้อเหนือ
 48.บ้านดอนขะยอม -
16 พฤษภาคม 2561
 62,000  สงเปือย
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3 -
3 กรกฏาคม 2561
 199,020  ตาดทอง
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง -
 10,400  ค้อเหนือ -
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน -
15 มิถุนายน 2561
 182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
 52.บ้านตับเต่า - -
    -
 53.บ้านตาดทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 724,000  ตำบลตาดทอง
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) -
12 มิถุนายน 2561
 165,000  กุดน้ำใส
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) -
1 ตุลาคม 2560
 420,000  กุดน้ำใส
 56.บ้านทรายงาม - -
20 ตุลาคม 2561
 231,000  กุดกุง
 57.บ้านท่าช้าง -
1 มิถุนายน 2561
 66,000  บากเรือ
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ -
7 ธันวาคม 2561
 328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
 59.บ้านท่าเยี่ยม -
30 เมษายน 2561
 126,000  ค้อเหนือ
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) -
15 พฤษภาคม 2561
   ทุ่งนางโอก
 61.บ้านทุ่งมน -
14 มิถุนายน 2561
 220,000  ทุ่งมน
 62.บ้านทุ่งแต้ -
9 พฤศจิกายน 2561
 666,440  ทุ่งแต้
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) -
1 มิถุนายน 2561
 96,120  เดิด
 64.บ้านนาคำปักแฮด - -
    -
 65.บ้านนาดีดอนจาน -
23 พฤศจิกายน 2561
 309,000  อบต.นาสะไมย์
 66.บ้านนาดีนาอุดม -
21 มิถุนายน 2561
 218,000  อบต หัวเมือง
 67.บ้านนาถ่ม -
18 กรกฏาคม 2561
 300,000  ตำบลดงแคนใหญ่
 68.บ้านนาสะไมย์ -
25 พฤษภาคม 2561
 900,000  นาสะไมย์
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง -
16 พฤษภาคม 2561
 144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
 71.บ้านนาห่อม - -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  นาคำ
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ -
8 มิถุนายน 2561
 337,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  นาแก
 74.บ้านนาโพธิ์ -
 66,000  กุดกุง -
 75.บ้านน้ำคำน้อย - -
    -
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) -
10 พฤษภาคม 2561
 40,000  เทสบาล
 77.บ้านน้ำอ้อม -
1 พฤศจิกายน 2561
 124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง -
14 พฤษภาคม 2561
 14,000  โพนทัน
 79.บ้านน้ำโผ่ - -
    -
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน -
11 มิถุนายน 2561
 178,000  ตำบลดงแคนใหญ่
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน -
1 พฤศจิกายน 2561
 380,000  อบต.สงยาง
 82.บ้านบัวขาว -
2 กรกฏาคม 2561
 65,000  65000
 83.บ้านบาก -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  เดิด
 84.บ้านบากเรือ -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต,บากเรือ
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ -
15 พฤษภาคม 2561
 208,000  น้ำอ้อม
 86.บ้านบุ่งหวาย -
9 พฤศจิกายน 2561
 364,000  อบต.สงเปือย
 87.บ้านปลาอีด -
20 กันยายน 2561
 54,000  อบต.นาแก
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด -
15 พฤษภาคม 2561
 192,000  บากเรือ
 89.บ้านผักบุ้ง -
18 กรกฏาคม 2561
 230,000  ตำบลดงแคนใหญ่
 90.บ้านผิผ่วน - -
    -
 91.บ้านผือฮี -
21 มิถุนายน 2561
   ผือฮี
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน -
14 มิถุนายน 2561
 224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา -
15 มิถุนายน 2561
 404,000  อบต.ดู่ทุ่ง
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) -
29 มิถุนายน 2561
 190,000  พระเสาร์
 95.บ้านพลับหนองคำ -
18 พฤษภาคม 2561
 84,000  
 96.บ้านพลไว -
16 พฤษภาคม 2561
 432,000  คูเมือง
 97.บ้านฟ้าห่วน -
15 มิถุนายน 2561
 188,000  ฟ้าห่วน
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) - -
    -
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม -
 358,000  อบต.ทุ่งมน -
 100.บ้านยางกลาง -
10 พฤษภาคม 2561
 100,000  อบต.โนนทราย
 101.บ้านยางน้อย -
21 มิถุนายน 2561
 172,000  อบต.บึงแก
 102.บ้านยางเครือ -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.บึงแก
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 348,000  อบต.
 104.บ้านราชมุนี -
6 มิถุนายน 2561
 144,000  โนนทราย
 105.บ้านศิริพัฒนา - -
    -
 106.บ้านสงยาง -
0 พฤษภาคม 2561
 134,000  
 107.บ้านสงเปือย - -
    -
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง - -
    -
 109.บ้านสร้างแป้น - -
    -
 110.บ้านสว่างดอนดู่ -
1 ธันวาคม 2561
 108,000  อบต.ย่อ
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง -
6 กุมภาพันธ์ 2561
 104,000  ตำบลสำราญ
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  ตำบลตาดทอง
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) -
18 มิถุนายน 2561
 240,000  อบต.ขุมเงิน
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) -
15 พฤษภาคม 2561
 484,000  กุดน้ำใส
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา -
15 มิถุนายน 2561
 180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
 116.บ้านสำราญ -
0 มิถุนายน
   สำราญ
 117.บ้านสำโรง -
10 พฤศจิกายน 2560
 107,000  โพนทัน
 118.บ้านสิงห์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 351,000  สิงห์
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม -
7 พฤศจิกายน 2561
 295,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 120.บ้านหนองตุ -
21 สิงหาคม 2561
 208,000  หัวเมือง
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง -
16 พฤศจิกายน 2561
 359,000  หนองหิน
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ - -
0 สิงหาคม 2561
   
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท -
31 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต หนองหิน
 124.บ้านหนองบั่ว -
16 พฤษภาคม 2561
 32,000  ขั้นไดใหญ่
 125.บ้านหนองบัว -
5 มกราคม 2561
 203,200  ขุมเงิน
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) -
   อบต.ขั้นไดใหญ่
 127.บ้านหนองยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต.หัวเมือง
 128.บ้านหนองหงอก -
11 พฤษภาคม 2561
 244,000  หนองหิน
 129.บ้านหนองหิน -
16 พฤศจิกายน 2561
 257,000  หนองหิน
 130.บ้านหนองเทา - -
1 มิถุนายน 2561
 113,000  อบต.นาแก
 131.บ้านหนองเป็ด -
16 สิงหาคม 2561
 222,600  อบต.หนองเป็ด
 132.บ้านหนองเป้า -
13 พฤศจิกายน 2561
 129,780  
 133.บ้านหนองเรือ -
18 พฤษภาคม 2561
 188,000  หนองเรือ
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล -
10 พฤศจิกายน 2560
 262,000  กู่จาน
 135.บ้านหนองแฝก -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  ตำบลตาดทอง
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว -
30 ตุลาคม 2561
 71,000  ทุ่งนางโอก
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม -
8 พฤษภาคม 2561
 177,000  อบต.
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 70,000  อบต.ม่วง
 139.บ้านหมากมาย -
2 กรกฏาคม 2561
 136,000  
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย - -
    -
 141.บ้านหัวขัว -
20 พฤษภาคม 2561
 196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 142.บ้านหัวดง -
23 พฤษภาคม 2561
 224,000  พระเสาร์
 143.บ้านหัวดอน -
21 มิถุนายน 2561
 54,000  อบต. ผือฮี
 144.บ้านเขื่องคำ -
23 กรกฏาคม 2561
 190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
 145.บ้านเชือก -
21 พฤศจิกายน 2561
 258,000  เทศบาลตำบลเดิด
 146.บ้านเชือกน้อย - -
31 พฤษภาคม 2561
 75,000  ขั้นไดใหญ่
 147.บ้านเดิด -
16 พฤษภาคม 2561
 365,000  เทศบาลตำบลเดิด
 148.บ้านเลียบ -
27 มิถุนายน 2561
 476,000  
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) -
10 มิถุนายน 2561
 94,000  ผือฮี
 150.บ้านเหมือดขาว -
2 กรกฏาคม 2561
 476,000  อบต.ม่วง
 151.บ้านเหมือดป่าตอง - -
    -
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) -
21 พฤศจิกายน 2560
 217,000  217000
 153.บ้านเหล่าฝ้าย -
5 มิถุนายน 2561
 96,000  อบค.ลุมพุก
 154.บ้านเหล่ามะเขียว -
15 มิถุนายน 2561
 220,000  อบต กุดกุง
 155.บ้านเหล่าหุ่ง - -
13 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
 156.บ้านเหล่าใหญ่ -
7 ธันวาคม 2561
 232,000  ม่วง
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ -
15 พฤษภาคม 2561
 224,000  เหล่าไฮ
 158.บ้านแข่โพนเมือง -
16 พฤษภาคม 2561
 781,000  อบต.ฟ้าห่วน
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง - -
    -
 160.บ้านแจ้งน้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 60,000  ค้อเหนือ
 161.บ้านแจนแลน -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  อบต.กุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 162.บ้านแดง -
27 มิถุนายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
 163.บ้านแดงประชาสรรค์ -
27 พฤษภาคม 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
 164.บ้านแหล่งหนู -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  บ้านดงเจริญ
 165.บ้านแหล่งแป้น -
14 พฤษภาคม 2561
 276,000  ลุมพุก
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  ลุมพุก
 167.บ้านโคกป่าจิก - -
0 พฤษภาคม 2561
   ย่อ
 168.บ้านโต่งโต้น -
0 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต.หนองเป็ด
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) -
11 มิถุนายน 2561
 108,000  ผือฮี
 170.บ้านโนนค้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 20,000  อบต.หนองเป็ด
 171.บ้านโนนทรายงาม -
 30,000  หนองคู -
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) - -
    -
 173.บ้านโนนม่วง -
14 มิถุนายน 2561
 124,000  กุดกุง
 174.บ้านโนนยาง -
13 พฤษภาคม 2561
 296,000  อบต.พระเสาร์
 175.บ้านโนนหนองแฝก -
4 มิถุนายน 2561
 336,000  ลุมพุก
 176.บ้านโพนทัน - -
15 พฤษภาคม 2561
   
 177.บ้านโพนแบง -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
 178.บ้านใหม่ชุมพร -
30 พฤษภาคม 2561
 26,000  เทศบาลตำบลเดิด
 179.ประชาสงเคราะห์ -
20 กรกฏาคม 2561
 72,000  อบต.แคนน้อย
 180.มหาชนะชัย -
25 กรกฏาคม 2561
 201,000  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
 181.วัดบ้านเปาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  ตำบลค้อวัง
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 266,720  ลุมพุก
 183.สหประชาสรรค์ -
14 พฤษภาคม 2561
 148,000  อบต.กุดน้ำใส
 184.หนองแสง -
 167,000  อบต.สิงห์ -
 185.อนุบาลค้อวัง -
1 มิถุนายน 2561
 1,295,000  ตำบลค้อวัง
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม -
24 มิถุนายน 2561
 10,060,000  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
 187.อนุบาลยโสธร -
20 กรกฏาคม 2561
 7,732,000  อบต.เขื่องคำ
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) -
2 มิถุนายน 2561
 3,450,000  เทศบาล
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา -
26 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.ทุ่งมน
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) -
21 พฤศจิกายน 2560
 213,940  เทศบาลตำบลเดิด

Powered By www.thaieducation.net