แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านดอนหันนาจาน -
6 สิงหาคม 2561
 172,000  อบต.แวงน้อย
 2. บ้านหนองวัดป่า -
16 พฤษภาคม 2561
 336,000  ดอนดั่ง
 3. บ้านโนนตะโก - -
    -
 4.ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  โนนศิลา
 5.จตุคามวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 108,000  ตะกั่วป่า
 6.ชุมชนบ้านชาด -
15 มิถุนายน 2561
 368,000  อบต.เมืองพล
 7.ชุมชนบ้านดอนหัน -
1 ตุลาคม 2560
   ใหม่นาเพียง
 8.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  หนองแวงนางเบ้า
 9.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 2,189,740  แวงใหญ่
 10.ชุมชนบ้านโคกสี -
10 มิถุนายน 2561
 968,000  เทศบาลตำบลแวงน้อย
 11.ชุมชนวังหิน - -
10 มิถุนายน 2561
   
 12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ -
14 มิถุนายน 2561
 1,228,000  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
 13.ชุมชนหนองเม็ก -
21 พฤษภาคม 2561
 196,000  อบต.หนองเม็ก
 14.นาโพธิ์ชีวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 15.บ้านกระหนวนดอนดั่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 244,000  ดอนดั่ง
 16.บ้านกอกโนนแต้ -
1 พฤศจิกายน 2561
 71,000  โนนธาตุ
 17.บ้านกุดรู -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  แวงน้อย
 18.บ้านกุดหมากเห็บ -
7 มิถุนายน 2561
 170,000  อบต.โนนสะอาด
 19.บ้านกุดหว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 411,000  อบต.ดอนดู่
 20.บ้านกุดหอยกาบ -
0 มิถุนายน
 144,000  อบต.หันโจด
 21.บ้านคอนฉิม -
 324,000  อบต คอนฉิม -
 22.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี -
15 พฤษภาคม 2561
 248,000  เก่างิ้ว
 23.บ้านชาดศรีสมบูรณ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 244,000  คึมชาด
 24.บ้านชาดหนองเหล็ก -
16 พฤษภาคม 2562
 86,000  โนนธาตุ
 25.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ - -
   คอนฉิม -
 26.บ้านดงเค็ง -
1 ตุลาคม 2561
 496,000  ดงเค็ง
 27.บ้านดอนชาด - -
16 พฤษภาคม 2561
 228,000  หันโจด
 28.บ้านดอนดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  ดอนดู่
 29.บ้านดอนโจด - -
    -
 30.บ้านตลาดหนองแก -
16 พฤษภาคม 2561
 160,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 31.บ้านตะกั่วป่า -
15 พฤษภาคม 2561
 178,000  ตะกั่วป่า
 32.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว -
23 พฤษภาคม 2562
 52,000  หันโจด
 33.บ้านถลุงเหล็ก - -
14 มิถุนายน 2561
 42,000  ใหม่นาเพียง
 34.บ้านทับบา -
1 พฤศจิกายน 2561
 402,000  
 35.บ้านทางขวาง -
7 มิถุนายน 2561
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
 36.บ้านท่านางแนว - -
13 มีนาคม 2561
 166,000  อบต.ท่านางแนว
 37.บ้านท่าหนองหว้า -
15 พฤษภาคม 2561
 304,000  อบต.หนองเม็ก
 38.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย -
16 พฤษภาคม 2561
 506,000  อบต.ลอมคอม
 39.บ้านทุ่งแค - -
    -
 40.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี -
4 มิถุนายน 2561
   อบต.โนนข่า
 41.บ้านบะแหบหญ้าคา -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 42.บ้านปอแดง -
11 พฤษภาคม 2562
 59,000  คึมชาด
 43.บ้านป่าพร้าว-บูรณะ -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองมะเขือ
 44.บ้านป่าเป้งน้ำซับ -
21 พฤศจิกายน 2561
 58,000  แวงน้อย
 45.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว -
21 พฤศจิกายน 2561
 20,000  ท่านางแนว
 46.บ้านป่าเป้า -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  โสกนกเต็น
 47.บ้านผักหวาน -
29 มิถุนายน 2561
 196,000  อบต.หนองปลาหมอ
 48.บ้านฝาผนังวังจาน -
13 พฤษภาคม 2562
 98,000  
 49.บ้านยานางโนนแต้ - -
    -
 50.บ้านรวงโนนไทโนนโจด -
27 พฤศจิกายน 2560
 339,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 51.บ้านรัตนะ -
7 มิถุนายน 2561
 608,000  โนนทอง
 52.บ้านลอมคอม -
16 พฤษภาคม 2561
 440,000  อบต
 53.บ้านละหานนา -
16 พฤษภาคม 2561
   องคการบริหารส่วนตำบลละหานนา
 54.บ้านวังขอนพาดหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  
 55.บ้านวังคูณ -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  หนองเม็ก
 56.บ้านวังยาวสามัคคี -
0 พฤษภาคม
 200,000  
 57.บ้านศุภชัย -
0 พฤษภาคม
 134,000  
 58.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม -
 230,000  หนองไผ่ล้อม -
 59.บ้านสว่างวิทยา -
16 พฤษภาคม 2562
   โนนธาตุ
 60.บ้านสำราญ - -
    -
 61.บ้านสำโรง -
30 พฤษภาคม 2561
 248,000  สำโรง
 62.บ้านหญ้าคาท่าหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  เมืองพล
 63.บ้านหนองกาว - -
20 พฤษภาคม 2561
 70,200  อบต.สำโรง
 64.บ้านหนองกุงสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 93,000  อบต
 65.บ้านหนองกุงโนนทัน -
10 พฤษภาคม 2561
 130,000  คึมชาด
 66.บ้านหนองขี้เห็น - -
    -
 67.บ้านหนองคลองดอนแดง -
13 มิถุนายน 2561
 139,000  อบต.
 68.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม -
16 พฤษภาคม
 1,820  อบต
 69.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ -
10 พฤษภาคม 2561
 324,000  ละหานนา
 70.บ้านหนองตะครองบ้านโกรก -
16 พฤษภาคม 2561
 334,000  อบต.ตะกั่วป่า
 71.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง - -
    -
 72.บ้านหนองทุ่มหนองหว้า -
6 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.บ้านโนนแดง
 73.บ้านหนองบะโคกสว่าง -
4 มิถุนายน 2561
 174,000  อบต.โคกสง่า
 74.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง - -
    -
 75.บ้านหนองบัวแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 40,000  ตะกั่วป่า
 76.บ้านหนองบัวแดงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต
 77.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต
 78.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว - -
    -
 79.บ้านหนองยาง -
0 พฤษภาคม 2561
 83,000  วังหิน
 80.บ้านหนองสองห้อง -
26 ธันวาคม 2560
 478,000  
 81.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร -
8 มิถุนายน 2561
 732,000  อบต.ละหานนา
 82.บ้านหนองสะแบงสามัคคี -
15 พฤษภาคม 2561
 72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
 83.บ้านหนองหญ้าขาว - -
    -
 84.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา -
0 พฤษภาคม
 120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
 85.บ้านหนองหว้าสามัคคี -
22 พฤษภาคม 2561
 26,000  โจดหนองแก
 86.บ้านหนองห้าง - -
    -
 87.บ้านหนองอรุณ -
0 ธันวาคม
   
 88.บ้านหนองเปล่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 224,000  
 89.บ้านหนองเรือ -
23 พฤษภาคม 2561
 24,000  อบต
 90.บ้านหนองแขมอีโล -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  แวงน้อย
 91.บ้านหนองแซงแสงอรุณ -
9 พฤศจิกายน 2560
 326,000  โนนทอง
 92.บ้านหนองแดง -
18 มิถุนายน 2561
 272,000  ใหม่นาเพียง
 93.บ้านหนองแปน -
6 พฤศจิกายน 2561
 46,000  หนองแวงโสกพระ
 94.บ้านหนองแวงตอตั้ง -
30 พฤษภาคม 2561
 383,660  คึมชาด
 95.บ้านหนองแวงท่าวัด -
16 พฤษภาคม 2561
 1,022,000  อบต ท่าวัด
 96.บ้านหนองแวงนอก -
31 ตุลาคม 2561
 263,000  อบต.หนองมะเขือ
 97.บ้านหนองแวงน้อย -
11 มิถุนายน 2561
 80,000  ดอนดั่ง
 98.บ้านหนองแวงนางเบ้า -
16 พฤษภาคม 2561
 432,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
 99.บ้านหนองแวงมน -
4 มิถุนายน 2561
 370,000  อบต.
 100.บ้านหนองแวงยาว - -
    -
 101.บ้านหนองแวงโสกพระ -
16 พฤศจิกายน 2560
 322,000  หนองแวงโสกพระ
 102.บ้านหนองแสง -
16 พฤษภาคม 2561
 85,000  ดอนดู่
 103.บ้านหนองโกโสกกระหนวน -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 104.บ้านหนองไทร -
0 พฤศจิกายน
 132,000  หนองเม็ก
 105.บ้านหนองไผ่น้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  ดอนดู่
 106.บ้านหนองไผ่วิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 298,000  อบต.โคกสง่า
 107.บ้านหนองไฮประชาสรรค์ -
18 พฤศจิกายน 2560
 172,000  บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
 108.บ้านหลักด่าน -
16 พฤษภาคม 2561
   วังหิน
 109.บ้านหลุบคา -
13 กุมภาพันธ์ 2561
 89,000  
 110.บ้านห้วยทรายทุ่งมน -
27 พฤศจิกายน 2560
 512,000  อบต.ละหานนา
 111.บ้านห้วยแคน -
28 พฤษภาคม 2561
 256,000  บ้านหัน
 112.บ้านห้วยโจด -
31 พฤษภาคม 2561
 158,000  อบต.โนนข่า
 113.บ้านหันน้อย -
4 มิถุนายน 2561
 140,000  หนองเเวงโสกพระ
 114.บ้านหันศิลางาม -
7 มิถุนายน 2561
 402,000  ตำบลโนนศิลา
 115.บ้านหันโจดหนองกุง -
20 มิถุนายน 2561
 94,000  อบต.หันโจด
 116.บ้านหันโสกเชือก -
4 มิถุนายน 2561
 20,000  ทางขวาง
 117.บ้านหันใหญ่ -
20 พฤษภาคม 2560
 666,000  เมืองพล
 118.บ้านหัวนาหนองแวง -
10 พฤศจิกายน 2561
 144,000  โนนข่า
 119.บ้านหินลาดนาดี -
7 มิถุนายน 2561
 74,000  สำโรง
 120.บ้านหินแร่ -
7 มิถุนายน 2561
 260,000  อบต.ดอนดั่ง
 121.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 76,000  หนองแวงนางเบ้า
 122.บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) -
6 มิถุนายน 2561
 160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
 123.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู -
0 พฤษภาคม 2561
 216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 124.บ้านเปาะ -
16 พฤษภาคม 2562
   อบตหนองสองห้อง
 125.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ -
30 พฤษภาคม 2561
 311,740  อบต.เปือยใหญ่
 126.บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) - -
    -
 127.บ้านเมย -
16 พฤษภาคม 2561
 214,000  อบตหนองสองห้อง
 128.บ้านเหล่านกชุม -
30 พฤษภาคม 2561
 24,000  สำโรง
 129.บ้านเหล่าโนนคูณ -
21 มิถุนายน 2561
 288,000  
 130.บ้านแฝก -
10 พฤศจิกายน 2561
 158,000  หันโจด
 131.บ้านแวงน้อย -
15 มิถุนายน 2561
 117,600  เทศบาลแวงน้อย
 132.บ้านโคกกลางประชาสรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  เพ็กใหญ่
 133.บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) -
30 พฤษภาคม 2561
 121,000  อบต.โสกนกเต็น
 134.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 322,000  หนองแวงโสกพระ
 135.บ้านโคกสง่า -
24 มกราคม 2561
 96,000  อบต.ทางขวาง
 136.บ้านโคกสูงประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 78,000  โนนธาตุ
 137.บ้านโคกสูงวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 480,000  หนองเม็ก
 138.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง -
9 มกราคม 2561
 260,000  ตำบลก้านเหลือง
 139.บ้านโจดหนองแกหนองสิม -
21 พฤษภาคม 2561
 188,000  อบต.โจดหนองแกหนองสิม
 140.บ้านโจดใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 12,800  ใหม่นาเพียง
 141.บ้านโนนกราด - -
    -
 142.บ้านโนนกอกโนนแต้ - -
    -
 143.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  
 144.บ้านโนนขามป้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.หนองเม็ก
 145.บ้านโนนข่าวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  อบต.โนนทอง
 146.บ้านโนนชาดวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 264,000  ตำบลหนองแวงโสกพระ
 147.บ้านโนนทองหลางโคกสูง -
27 พฤศจิกายน 2560
 128,000  อบต.ละหานนา
 148.บ้านโนนท่อน -
1 พฤศจิกายน 2560
 240,000  อบต.ดอนดู่
 149.บ้านโนนธาตุ -
16 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.โนนธาตุ
 150.บ้านโนนรังหนองบอน -
27 พฤษภาคม 2562
 46,000  
 151.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ -
20 พฤศจิกายน 2561
 53,000  
 152.บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 282,000  ดอนดู่
 153.บ้านโนนหอมโนนศาลา -
16 พฤษภาคม 2561
 138,000  
 154.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา - -
    -
 155.บ้านโนนเมืองโคกกุง -
10 มิถุนายน 2561
 166,000  โนนข่า
 156.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว -
0 พฤศจิกายน
 168,000  
 157.บ้านโนนแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  
 158.บ้านโสกนกเต็น -
16 พฤษภาคม 2561
   โสกนกเต็น
 159.บ้านโสกน้ำขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 160.บ้านโสกไผ่ -
20 พฤศจิกายน 2561
 268,000  
 161.บ้านใหม่นาเพียง -
20 พฤศจิกายน 2561
 144,000  ใหม่นาเพียง
 162.ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง -
5 มีนาคม 2561
 216  คอนฉิม
 163.ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) - -
    -
 164.มิตรภาพ 2 - -
15 พฤศจิกายน 2560
 96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 165.วังบงน้อยวิทยา -
0 พฤศจิกายน
 212,000  โนนสะอาด
 166.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 318,000  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 167.วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) - -
    -
 168.สหราษฎร์อนุกูล -
1 มิถุนายน 2561
 180,000  หัวทุ่ง
 169.หนองกุงห้วยเสียววิทยา - -
    -
 170.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร - -
    -
 171.หนองพลวงมิตรประชา -
15 พฤศจิกายน 2561
   ดงเค็ง
 172.หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี - -
    -
 173.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา - -
    -
 174.เบญจคามสามัคคี -
28 พฤษภาคม 2561
 208,000  อบต.บ้านหัน
 175.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
 176.โนนชาดหนองช้างน้ำ -
1 มิถุนายน 2561
 188,000  ดงเค็ง
 177.โนนทองวิทยา -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 178.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ -
7 พฤศจิกายน 2561
 394,000  
 179.ไตรคามราษฎร์บำรุง -
12 มิถุนายน 2561
 180,000  อบต.หนองแวงโสกพระ
 180.ไตรมิตรพัฒนศึกษา -
16 พฤศจิกายน 2561
 306,320  
 181.ไตรมิตรวิทยา -
13 มิถุนายน 2561
 302,000  หนองสองห้อง
 182.ไตรราษฎร์สามัคคี - -
    -

Powered By www.thaieducation.net