แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) -
12 มิถุนายน 2561
 226,000  อบต.สร้างปี่
 2.ชุมชนบ้านหนองคู -
28 ธันวาคม 2560
 397,880  อบต.เป๊าะ
 3.บ้านกงพาน -
16 มิถุนายน 2561
 148,000  ก้านเหลือง
 4.บ้านกระสังข์ -
10 พฤษภาคม 2561
 200,000  
 5.บ้านกระเดาอุ่มแสง -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 146,000  
 6.บ้านกระเต็ล -
15 พฤษภาคม 2561
 408,000  อบต.ผักไหม
 7.บ้านกล้วยกว้าง -
23 พฤษภาคม 2561
 133,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
 8.บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) -
28 พฤษภาคม 2561
 92,000  
 9.บ้านกอย -
14 พฤษภาคม 2561
 166,000  อบต.ดู่
 10.บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) -
22 พฤษภาคม 2561
 124,000  อบต.ก้านเหลือง
 11.บ้านกุง -
2 พฤศจิกายน 2561
 196,000  ทุ่งไชย
 12.บ้านกุงขาม -
15 พฤษภาคม 2561
 318,000  อบต.กุง
 13.บ้านขนวนสีแก้ว -
23 พฤษภาคม 2561
 572,000  ก้านเหลือง
 14.บ้านขวาว -
2 พฤศจิกายน 2560
 58,000  ทุ่งไชย
 15.บ้านขะยุง -
25 พฤษภาคม 2561
 371,000  ปราสาท
 16.บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) -
16 มิถุนายน 2561
 637,400  ขะยูง
 17.บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 209,000  รังแร้ง
 18.บ้านครั่ง -
30 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต.ดู่
 19.บ้านคลีกลิ้ง -
1 พฤษภาคม
   อบต
 20.บ้านค้อกำแพง -
19 มิถุนายน 2561
 312,000  ตำบลสระกำแพงใหญ่
 21.บ้านค้อโนนเพ็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 800,000  รังแร้ง
 22.บ้านคูสระ -
6 กรกฏาคม 2561
 236,000  ไผ่
 23.บ้านจังเอิน -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  เมืองหลวง
 24.บ้านจาน -
2 ตุลาคม 2560
 82,000  
 25.บ้านจานแสนไชย -
14 กรกฏาคม 2561
   
 26.บ้านจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  
 27.บ้านดงเค็งตู้ -
18 พฤษภาคม 2561
   หนองบัวดง
 28.บ้านดงแดง -
0 พฤษภาคม
   
 29.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด -
15 พฤษภาคม 2561
 173,720  โจดม่วง
 30.บ้านดอนไม้งาม -
10 ตุลาคม 2560
 178,000  หนองหมี
 31.บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) -
12 มิถุนายน 2561
 304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
 32.บ้านด่านนอกดง -
30 พฤศจิกายน
 246,000  อบต.สร้างปี่
 33.บ้านดู่ค้อ -
28 พฤษภาคม 2561
 54,000  
 34.บ้านตลาดหนองเรือ -
22 พฤศจิกายน 2560
 247,200  เสียว
 35.บ้านตัง -
15 พฤศจิกายน
 492,000  หนองแค
 36.บ้านตาทอง -
9 พฤษภาคม 2561
 1,036,000  อบต.ผักไหม
 37.บ้านตาโกน -
16 พฤษภาคม 2561
 234,000  ตาโกน
 38.บ้านทัพส่วยหนองพอก -
1 พฤศจิกายน 2560
 171,000  หนองบัวดง
 39.บ้านท่า -
10 พฤษภาคม 2561
 53,000  เทศบาลตำบลส้มป่อย
 40.บ้านท่าบ่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  
 41.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) -
11 มิถุนายน 2561
 80,000  ตาเกษ
 42.บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) -
21 พฤษภาคม 2561
 778,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
 43.บ้านทุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  
 44.บ้านนาทุ่ง -
11 พฤษภาคม 2561
 426,000  อบต.ผักไหม
 45.บ้านนานวนหนองแคน -
4 มิถุนายน 2561
 174,000  จานแสนไชย
 46.บ้านนาโนน -
26 พฤษภาคม 2561
 222,000  หนองไฮ
 47.บ้านน้ำอ้อมน้อย -
12 มิถุนายน 2561
 99,000  หว้านคำ
 48.บ้านบอนใหญ่ -
29 มิถุนายน 2561
 472,440  
 49.บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) -
17 พฤษภาคม 2561
 221,200  เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
 50.บ้านบึงหมอก -
10 พฤษภาคม 2561
 266,000  เทศบาลตำบลส้มป่อย
 51.บ้านบุยาว -
20 พฤศจิกายน 2560
 525,500  อบต.กล้วยกว้าง
 52.บ้านปลาขาว -
12 มิถุนายน 2561
 80,000  
 53.บ้านปะหละ -
31 พฤษภาคม 2561
 532,000  ปะอาว
 54.บ้านปะอาว -
10 พฤศจิกายน 2560
 183,000  ปะอาว
 55.บ้านปะโด๊ะ -
1 ตุลาคม 2560
 269,930  ปราสาท
 56.บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) -
25 พฤษภาคม 2561
 138,000  อบต.
 57.บ้านผือ -
1 พฤษภาคม 2561
 403,560  ผือใหญ่
 58.บ้านพงพรต -
0 พฤษภาคม
 276,000  อบต.หนองห้าง
 59.บ้านพงสิม -
8 พฤศจิกายน 2561
 496,000  
 60.บ้านพลับฝางผักหม -
5 มิถุนายน 2561
 121,000  ปะอาว
 61.บ้านพอกหนองแข้ -
8 สิงหาคม 2560
 388,260  กล้วยกว้าง
 62.บ้านพะวร -
7 พฤศจิกายน 2560
 920,000  เทศบาลตำบลจานแสนไชย
 63.บ้านฟ้าผ่า -
28 มิถุนายน 2561
 516,000  หนองห้าง
 64.บ้านม่วง -
29 ธันวาคม 2561
 375,880  ตำบลเป๊าะ
 65.บ้านมะฟัก -
22 ธันวาคม 2560
 180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
 66.บ้านมะยาง -
15 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต
 67.บ้านยาง -
13 มิถุนายน 2561
 566,000  อบต
 68.บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) -
11 มิถุนายน 2561
 71,000  ตาเกษ
 69.บ้านยางเอือด -
3 มกราคม 2561
 325,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 70.บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) -
16 พฤษภาคม 2561
 283,000  เทศบาลตำบลส้มป่อย
 71.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 -
7 กันยายน 2561
 177,000  
 72.บ้านสระภู -
0 กันยายน
 273,000  อุทุมพรพิสัย
 73.บ้านสร้างปี่ -
4 มิถุนายน 2561
   อบต.สร้างปี่
 74.บ้านสร้างเรือ -
6 ธันวาคม 2560
 227,000  องค์การบริการส่วนตำบลห้วยทับทัน
 75.บ้านสะเดา -
1 พฤศจิกายน 2560
 270,080  โพธิ์ชัย
 76.บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) -
0 พฤศจิกายน
 442,340  อบต เสียว
 77.บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) -
16 พฤษภาคม 2561
 268,000  สำโรง
 78.บ้านสำโรงน้อยหนองบัว -
0 พฤศจิกายน
 244,000  อบต.หนองห้าง
 79.บ้านหนองกก -
0 พฤษภาคม
 54,008  
 80.บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) -
22 พฤษภาคม 2561
 64,000  ก้านเหลือง
 81.บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  ตำบลหนองใหญ่
 82.บ้านหนองน้ำขุ่น -
15 ธันวาคม 2560
 349,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
 83.บ้านหนองบ่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 114,000  
 84.บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) -
16 พฤษภาคม 2561
 660,000  อบต.หนองบัวดง
 85.บ้านหนองปลาคูณ -
0 พฤษภาคม
 456,000  อบต.ตาโกน
 86.บ้านหนองผือ -
7 มิถุนายน 2561
 86,000  
 87.บ้านหนองม้า -
15 พฤศจิกายน 2560
 218,000  หนองม้า
 88.บ้านหนองยาง -
1 พฤศจิกายน 2560
 224,160  ขะยูง
 89.บ้านหนองลุงตาเกษ -
10 พฤศจิกายน 2560
 44,000  ตาเกษ
 90.บ้านหนองสวง(อสพป.2) -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 30,000  อบต.สร้างปี่
 91.บ้านหนองสะมอน -
29 มิถุนายน 2561
 218,000  อบต.เมืองหลวง
 92.บ้านหนองสำโรงน้อย -
0 กุมภาพันธ์
   อบต.หัวช้าง
 93.บ้านหนองหงอก -
28 มิถุนายน 2561
 296,000  โดด
 94.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) -
25 ธันวาคม
 620,000  หนองหมี
 95.บ้านหนองหว้า -
1 ตุลาคม 2560
 432,000  เทศบาลตำบลโดด
 96.บ้านหนองหัวหมู -
20 มิถุนายน 2561
 163,000  สระกำแพงใหญ่
 97.บ้านหนองห้าง -
25 มิถุนายน 2561
 543,000  หนองห้าง
 98.บ้านหนองอาคูณ -
0 ตุลาคม
 316,000  
 99.บ้านหนองเหล็ก -
11 มิถุนายน 2561
 124,000  ตาเกษ
 100.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย -
2 พฤศจิกายน 2560
 564,000  ก้านเหลือง
 101.บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า -
0 พฤศจิกายน
   เทศบาลโดด
 102.บ้านหนองแคน -
21 พฤษภาคม 2561
 206,000  ตำบลเมืองจันทร์
 103.บ้านหนองแคสวนสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 163,320  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค
 104.บ้านหนองแปน -
0 พฤษภาคม
 352,000  ผือใหญ่
 105.บ้านหนองโง้ง -
11 มิถุนายน 2561
 118,000  อบต.ตำบลหว้านคำ
 106.บ้านหลักด่านหนองจอก -
1 พฤษภาคม 2561
 47,000  หนองบัวดง
 107.บ้านห้วย -
20 กันยายน 2561
 21,600  บัวหุ่ง
 108.บ้านหว้า -
15 พฤษภาคม 2561
 305,000  อบต.ปราสาท
 109.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) -
11 มิถุนายน 2561
 170,000  หว้านคำ
 110.บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) -
12 พฤษภาคม 2561
 75,000  ตาโกน
 111.บ้านหอย -
7 ธันวาคม 2560
 230,000  หัวช้าง
 112.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
 113.บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) -
20 กรกฏาคม 2561
 50,000  บ้านหัวช้าง
 114.บ้านหาด(อสพป.13) -
22 พฤษภาคม 2561
 278,000  ตำบลบึงบูรพ์
 115.บ้านอ้อมแก้ว -
21 พฤษภาคม 2561
 508,000  อบต.ก้านเหลือง
 116.บ้านอะลาง -
18 มกราคม 2161
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 117.บ้านอีสร้อย -
0 พฤษภาคม
   ปราสาท
 118.บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) -
17 พฤศจิกายน 2560
 377,000  
 119.บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) -
15 มิถุนายน 2561
 218,000  
 120.บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) -
8 พฤศจิกายน 2560
 326,000  อีเซ
 121.บ้านฮ่องข่า -
7 พฤษภาคม 2561
 287,000  หนองอึ่ง
 122.บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) -
10 พฤศจิกายน 2560
 162,000  เมืองจันทร์
 123.บ้านเกิ้ง(อสพป.37) -
25 พฤษภาคม 2561
 64,000  กุง
 124.บ้านเขวา -
15 พฤษภาคม
 120,000  
 125.บ้านเชือก -
1 มิถุนายน 2561
 102,000  อบต.จิกสังข์ทอง
 126.บ้านเปือยขาม -
11 มิถุนายน 2561
 240,000  อบต.หนองอึ่ง
 127.บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) -
15 มิถุนายน 2561
 304,000  หนองแค
 128.บ้านเมี่ยงแคนดวน -
4 มกราคม 2561
 282,000  ไผ่
 129.บ้านเมืองจันทร์ -
0 พฤษภาคม 2561
 1,372,000  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 130.บ้านเมืองน้อย -
8 ธันวาคม 2560
 520,000  เมืองหลวง
 131.บ้านเมืองหลวง -
0 ธันวาคม
   อบต.เมืองหลวง
 132.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) -
31 พฤษภาคม 2561
 289,640  กุง
 133.บ้านเสียว -
16 พฤษภาคม 2561
 2,540  เสียว
 134.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ -
14 พฤษภาคม 2561
 172,000  โคกหล่าม
 135.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
 136.บ้านแข้ -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  อบต.แข้
 137.บ้านแขมโพนทอง -
10 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.
 138.บ้านแต้(ประชาบำรุง) -
1 ธันวาคม 2561
 598,000  เทศบาลตำบลแต้
 139.บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) -
16 พฤษภาคม 2561
 93,000  ตาโกน
 140.บ้านแต้มะหลี่นาดี -
25 พฤษภาคม 2561
 660,000  อบต.กุง
 141.บ้านแสงเมืองแคน -
21 พฤศจิกายน 2560
 904,000  เมืองแคน
 142.บ้านแสนแก้วหนองคูไซ -
16 พฤษภาคม 2561
 326,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
 143.บ้านโก -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 141,000  ส้มป่อย
 144.บ้านโกทา -
6 มิถุนายน 2561
 570,000  หนองอึ่ง
 145.บ้านโคก -
14 พฤศจิกายน 2560
 898,920  เทศบาลตำบลโคกจาน
 146.บ้านโคก -
10 พฤศจิกายน 2560
 146,000  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 147.บ้านโคกหล่าม -
1 มิถุนายน 2561
 157,000  โคกหล่าม
 148.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ -
28 ธันวาคม 2560
 392,000  อบต.คลีกลิ้ง
 149.บ้านโจดม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 464,000  อบต.โจดม่วง
 150.บ้านโซงเลง -
25 กันยายน 2561
 236,000  หนองม้า
 151.บ้านโดด -
16 พฤษภาคม 2561
 108,000  โดด
 152.บ้านโต่งโต้น -
7 มิถุนายน 2561
 310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
 153.บ้านโทะ -
20 มิถุนายน 2561
 310,000  เมืองหลวง
 154.บ้านโนนกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  แข้
 155.บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) -
15 มิถุนายน 2561
 87,000  อี่หล่ำ
 156.บ้านโนนตุ่น -
15 พฤศจิกายน 2561
 37,000  ตำบลบัวหุ่ง
 157.บ้านโนนน้อย -
4 มิถุนายน 2561
 212,000  โคกหล่าม
 158.บ้านโนนลาน -
3 มกราคม 2561
 241,640  เป๊าะ
 159.บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว -
15 พฤษภาคม 2561
 32,000  แขม
 160.บ้านโนนสูง -
8 พฤษภาคม
 466,000  แขม
 161.บ้านโนนเค็ง -
22 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต.หนองไฮ
 162.บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น -
24 เมษายน 2561
 85,000  คลีกลิ้ง
 163.บ้านโนนแดงโนนม่วง -
2 พฤศจิกายน 2560
 182,000  อบต.ทุ่งไชย
 164.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) -
16 พฤศจิกายน
 202,480  โพธิ์ชัย
 165.บ้านโปร่งสามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
   ตำบลโคกจาน
 166.บ้านโพธิ์แคน -
24 สิงหาคม 2561
   อบต
 167.บ้านโพนเมือง -
12 ธันวาคม 2560
 99,480  อบต.ขะยูง
 168.บ้านไผ่ -
1 พฤษภาคม 2561
 196,000  อบต.
 169.บ้านไพรพะยอม -
0 พฤษภาคม
   อบต.กล้วยกว้าง
 170.บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย -
23 พฤษภาคม 2561
 70,000  อบต กล้วยกว้าง
 171.สระกำแพงวิทยาคม -
2 กรกฏาคม 2561
   กำแพง
 172.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) -
22 พฤศจิกายน 2561
 1,034,000  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
 173.อนุบาลราษีไศล -
17 สิงหาคม 2560
 2,544,000  
 174.อนุบาลศิลาลาด -
15 พฤษภาคม 2561
 639,000  อบต.กุง
 175.อนุบาลห้วยทับทัน -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,697,000  
 176.อนุบาลอุทุมพรพิสัย -
15 พฤษภาคม 2561
 4,204,000  
 177.อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) -
15 พฤษภาคม 2561
 596,000  หนองใหญ่
 178.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ -
1 พฤศจิกายน 61
 3,700  ทต.โดด
 179.เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2561
   อีเซ
 180.เมืองคง(คงคาวิทยา) -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 1,092,800  

Powered By www.thaieducation.net