แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี -
9 พฤศจิกายน 2561
 300,000  อบต.จารพัต
 2.การุญวิทยา -
30 เมษายน 2561
 1,250,000  เสม็จ
 3.จตุรมิตรวิทยา -
7 พฤศจิกายน 2561
 349,000  ตรมไพร
 4.ดรุณวิทยากร -
7 พฤษภาคม 2561
 331,760  อบต.ตรำดม
 5.ทวีคามวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  อบต.จอมพระ
 6.บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) -
31 พฤษภาคม 2561
 107,000  หนองขวาว
 7.บ้านกระดาน -
30 พฤศจิกายน 2561
 758,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
 8.บ้านกระออม -
15 พฤษภาคม 2561
 208,000  อบต.กระออม
 9.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช -
14 พฤศจิกายน 2561
 75,000  กุดหวาย
 10.บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) -
15 พฤษภาคม 2561
 635,500  ช่างปี่
 11.บ้านกรูดหนองซำ -
22 พฤศจิกายน 2560
 588,000  เมืองลีง
 12.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) -
16 พฤษภาคม 2561
 177,000  อบต.นาบัว
 13.บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) -
16 เมษายน 2561
 280,000  เฉนียง
 14.บ้านกะลัน -
30 พฤษภาคม 2561
 193,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
 15.บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา -
13 มิถุนายน 2561
 336,000  เทศบาลตำบลหมื่นศรี
 16.บ้านกันตรง -
13 มิถุนายน 2561
 148,000  บึง
 17.บ้านกันเตรียง -
16 พฤษภาคม 2561
 936,000  อบต.บ้านแร่
 18.บ้านกันแสง -
7 มิถุนายน 2561
 186,000  ตำบลสลักได
 19.บ้านกันโจรง -
15 พฤษภาคม 2561
 69,000  กระหาด
 20.บ้านกางของ -
17 กันยายน 2561
 204,000  ระแงง
 21.บ้านก้านเหลือง -
1 ธันวาคม 2561
 683,000  เทศบาลตำบลผักไหม
 22.บ้านกาเกาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  อบต.ตาอ็อง
 23.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 99,000  ตำบลกาเกาะ
 24.บ้านกาเกาะระโยง -
21 มิถุนายน 2561
 40,900  อบต.ท่าสว่าง
 25.บ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ -
21 พฤษภาคม 2561
 146,000  ตรึม
 26.บ้านกุง -
31 ตุลาคม 2561
 148,000  สำโรงทาบ
 27.บ้านกุดหวาย -
30 พฤษภาคม 2561
 220,000  กุดหวาย
 28.บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) -
15 พฤษภาคม 2561
 164,000  กุดหวาย
 29.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 249,840  เพี้ยราม
 30.บ้านขนวน -
16 พฤษภาคม 2561
 456,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
 31.บ้านขนาด -
6 ธันวาคม 2560
 206,000  อบต.กาเกาะ
 32.บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 620,000  องการบริหารส่วนตำบลเป็นสุข
 33.บ้านขยอง -
14 พฤษภาคม 2561
 80,000  ตาอ็อง
 34.บ้านขวาวใหญ่ -
8 พฤษภาคม 2561
 388,000  อบตขวาวใหญ่
 35.บ้านขอนแก่น -
1 มิถุนายน 2561
 361,720  อบต.หนองฮะ
 36.บ้านขะเนก -
13 พฤศจิกายน 2560
 915,000  อบต.หนองขวาว
 37.บ้านข่า -
20 ตุลาคม 2561
 92,500  ช่างปี่
 38.บ้านขามระกา -
16 พฤษภาคม 2561
 548,000  อบต.กาเกาะ
 39.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม -
15 พฤษภาคม 2561
 15,200  จอมพระ
 40.บ้านขามศึกษาคาร -
8 พฤศจิกายน 2560
 871,000  เทสบาลตำบลบุแกรง
 41.บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ -
15 พฤษภาคม 2561
 489,000  เป็นสุข
 42.บ้านค้อ -
21 พฤศจิกายน 2560
 240,000  อบต.หนองฮะ
 43.บ้านคอโค -
30 พฤษภาคม 2561
 2,088,000  อบต.คอโค
 44.บ้านคาบ -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,029,000  เทนมีย์
 45.บ้านคาละแมะ -
17 พฤษภาคม 2561
 307,840  คาละแมะ
 46.บ้านจบก -
16 พฤษภาคม 2561
 311,900  บ้านผือ
 47.บ้านจรวย -
15 พฤษภาคม 2561
 158,000  อบต.ลำดวน
 48.บ้านจอมพระ -
16 พฤษภาคม 2561
 2,395,940  เทศบาลตำบลจอมพระ
 49.บ้านจักจรูก -
15 พฤษภาคม 2561
 191,000  แกใหญ่
 50.บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) -
7 มิถุนายน 2561
 640,000  หนองไผ่ล้อม
 51.บ้านจังเอิดหนองแมว -
7 มิถุนายน 2561
 208,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
 52.บ้านจันรม -
20 พฤษภาคม 2561
 372,000  ตาอ็อง
 53.บ้านจารพัต -
15 พฤษภาคม 2561
 1,144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
 54.บ้านจารย์ -
9 พฤศจิกายน 2561
 277,000  หนองเหล็ก
 55.บ้านฉันเพล -
29 พฤศจิกายน 2561
 676,000  ปราสาททอง
 56.บ้านช่างปี่ -
15 พฤษภาคม 2561
 134,000  ช่างปี่
 57.บ้านชุมแสง -
8 มิถุนายน 2561
 648,000  อบต.ชุมแสง
 58.บ้านดงถาวร -
21 พฤษภาคม 2561
 344,000  กุดหวาย
 59.บ้านดงมัน -
26 กรกฏาคม 2561
 648,000  คอโค
 60.บ้านดงเค็ง -
22 พฤศจิกายน 2561
 589,900  เมืองลีง
 61.บ้านดินแดง -
7 พฤศจิกายน 2561
 56,000  เป็นสุข
 62.บ้านดู่ -
17 มิถุนายน 2561
 599,000  อบต.ประดู่
 63.บ้านดู่อาราง -
16 พฤษภาคม 2561
 356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
 64.บ้านดู่โศกโคกสะอาด -
4 มิถุนายน 2561
 356,081  หนองฮะ
 65.บ้านตรมไพร -
11 พฤษภาคม 2561
 1,220,180  ตำบลตรมไพร
 66.บ้านตระเปียงเตีย -
14 พฤษภาคม 2561
 165,000  ตระเปียงเตีย
 67.บ้านตระแบก -
5 มิถุนายน 2561
 546,000  สลักได
 68.บ้านตระแสง -
10 พฤษภาคม 2561
 396,000  อบต.ตระแสง
 69.บ้านตรำดม -
1 พฤศจิกายน 2561
 177,660  ตรำดม
 70.บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) -
20 ธันวาคม 2561
 919,000  ตรึม
 71.บ้านตลาดตาโหมก -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  บึง
 72.บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) -
27 เมษายน 2561
 634,000  ตรมไพร
 73.บ้านตะคร้อ -
20 มิถุนายน 2561
 429,000  ช่างปี่
 74.บ้านตะตึงไถง -
21 มิถุนายน 2561
 386,000  อบต.นอกเมือง
 75.บ้านตะบัล -
8 มิถุนายน 2561
 436,000  อบต.สลักได
 76.บ้านตะมะหนองกระจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 2,020  อบต.เกาะแก้ว
 77.บ้านตะเคียน -
1 พฤศจิกายน 2560
 216,000  อู่โลก
 78.บ้านตะเคียนกูยวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 292,000  อบต.สำโรงทาบ
 79.บ้านตะเคียนสามัคคี -
15 พฤษภาคม 2561
 108,960  ตำบลตรมไพร
 80.บ้านตั้งใจ -
8 มิถุนายน 2561
 126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
 81.บ้านตากวน -
21 พฤษภาคม 2561
 504,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี
 82.บ้านตากูก -
21 พฤษภาคม 2561
 101,000  ตากูก
 83.บ้านตากแดด -
30 พฤษภาคม 2561
 137,000  ตากูก
 84.บ้านตางมาง -
12 กรกฏาคม 2561
 282,000  เกาะแก้ว
 85.บ้านตาอ็อง -
16 พฤษภาคม 2561
 210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 86.บ้านตาเปาว์ -
24 พฤษภาคม 2561
 508,000  เมืองที
 87.บ้านตาเพชร -
23 พฤษภาคม 2561
 226,000  อบต.เทนมีย์
 88.บ้านตาเมาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 293,000  อบต.ลำดวน
 89.บ้านตำปูง -
22 มกราคม 2561
 210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 90.บ้านทวารไพร -
31 พฤษภาคม 2561
 734,000  อบต.เมืองลีง
 91.บ้านทะนงชัย -
28 พฤษภาคม 2561
 280,000  เมืองที
 92.บ้านทัพกระบือ -
21 พฤษภาคม 2561
 543,000  สำโรง
 93.บ้านท่าสว่าง -
10 พฤษภาคม 2561
 984,980  ท่าสว่าง
 94.บ้านทุ่งนาค -
16 พฤษภาคม 2561
 759,200  เมืองลีง
 95.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) -
15 มิถุนายน 2561
 475,000  เทศบาลตำบลผักไหม
 96.บ้านทุ่งรูง -
15 กุมภาพันธ์ 2561
 679,000  ตำบลผักไหม
 97.บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) -
20 พฤศจิกายน 2561
 884,000  เทศบาลเขวาสินรินทร์
 98.บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง -
1 พฤศจิกายน 2561
 256,000  แตล
 99.บ้านนาบัว -
23 พฤศจิกายน 2560
 845,940  อบต.นาบัว
 100.บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 484,700  นารุ่ง
 101.บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) -
1 พฤศจิกายน 2561
 2,120  อบต.เฉนียง
 102.บ้านนาสาม(เกียรติประชา) -
14 พฤศจิกายน 2560
 225,000  อบต.นาบัว
 103.บ้านนาเกา -
27 กันยายน 2560
 421,000  อบต.แกใหญ่
 104.บ้านนาเสือก -
29 พฤศจิกายน 2561
 78,000  อบต.นาบัว
 105.บ้านนาโพธิ์ -
28 พฤศจิกายน 2560
 504,000  ตำบลเขวาสินรินทร์
 106.บ้านบรมสุข -
25 พฤษภาคม 2561
 313,900  อบต. ราม
 107.บ้านบ่อน้ำใส -
22 พฤษภาคม 2561
 542,000  อบต.ตรึม
 108.บ้านบึง-เบาะอุ่น -
15 ธันวาคม 2560
 230,000  บ้านแร่
 109.บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) -
6 ธันวาคม 2561
 212,000  อบต.บึง
 110.บ้านบึงขวาง -
16 พฤษภาคม 2561
 689,520  คาละแมะ
 111.บ้านบุญโลก -
14 พฤษภาคม 2561
 138,000  อบต.ปราสาททอง
 112.บ้านบุทม -
23 พฤษภาคม 2561
 515,000  อบต.เมืองที
 113.บ้านบุฤๅษี -
16 พฤษภาคม 2561
 114,000  บุฤๅษี
 114.บ้านบุอาไร -
1 มิถุนายน 2561
 69,000  อบต.บ้านผือ
 115.บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) -
14 มิถุนายน 2561
 333,000  ตำบลบุแกรง
 116.บ้านประทัดบุอาลอ -
9 พฤษภาคม 2561
 350,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 117.บ้านประทุนอายอง -
23 พฤศจิกายน 2561
 950,000  อบต. แตล
 118.บ้านประปืด -
15 พฤศจิกายน 2560
 638,000  เมืองที
 119.บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) -
31 ตุลาคม 2561
 114,000  อบต.สำโรง
 120.บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 -
10 พฤศจิกายน 2560
 270,000  อบต.ตาอ็อง
 121.บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,054,760  อบต.สวาย
 122.บ้านปะตาเมาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ
 123.บ้านปะนอยไถง -
7 มิถุนายน 2561
 368,000  อบต หนองเหล็ก
 124.บ้านผักไหม -
7 ธันวาคม 2560
 601,000  เทศบาลตำบลผักไหม
 125.บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา -
16 พฤศจิกายน 2560
 778,000  ชุมแสง
 126.บ้านผือ -
22 พฤศจิกายน 2561
 228,000  อบต.บ้านผือ
 127.บ้านพม่า -
21 พฤษภาคม 2561
 58,000  จารพัต
 128.บ้านพระปืด -
15 มิถุนายน 2561
 148,000  บ้านแร่
 129.บ้านพะเนา -
16 พฤษภาคม 2561
 264,000  อบต. ปราสาททอง
 130.บ้านพันธุลี -
1 กรกฏาคม 2561
 140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
 131.บ้านพันษี -
16 พฤษภาคม 2561
 657,000  อบต.จารพัต
 132.บ้านภูดินหนองตะครอง -
1 มิถุนายน 2561
 161,000  บ้านแร่
 133.บ้านภูมิสตึง -
10 ตุลาคม 2561
 183,260  อบต.โชกเหนือ
 134.บ้านม่วง -
4 มิถุนายน 2561
 179,000  อบต.บ้านผือ
 135.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ -
21 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.ตรึม
 136.บ้านมะลูจรุงหนองปรีง -
16 พฤษภาคม 2561
 63,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก
 137.บ้านยางเตี้ย -
8 ธันวาคม 2560
 1,054,000  อบต.ตำบลระแงง
 138.บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) -
16 พฤศจิกายน 2560
 625,240  เพี้ยราม
 139.บ้านระกาสังแก -
11 มิถุนายน 2561
 560,000  ตั้งใจ
 140.บ้านระวี -
16 พฤษภาคม 2561
 72,000  เป็นสุข
 141.บ้านระหาร -
25 พฤษภาคม 2561
 133,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 142.บ้านระเภาว์ -
20 พฤษภาคม 2561
 204,000  ท่าสว่าง
 143.บ้านระเวียง -
26 ธันวาคม 2561
 157,000  อบต.ระแงง
 144.บ้านระไซร์ -
16 มิถุนายน 2561
 244,400  องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
 145.บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) -
8 มิถุนายน 2561
 375,000  อบต.ตั้งใจ
 146.บ้านระไซร์สองชั้น -
22 พฤษภาคม 2560
 205,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 147.บ้านรัตนะ -
15 พฤษภาคม 2561
 388,000  อบต.บุฤๅษี
 148.บ้านราม -
31 พฤษภาคม 2561
 544,000  ราม
 149.บ้านละหุ่งหนองกก -
27 พฤศจิกายน 2560
 282,660  นาบัว
 150.บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) -
10 พฤศจิกายน 2561
 475,400  คอโค
 151.บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) -
9 พฤษภาคม 2561
 158,180  นาดี
 152.บ้านลุมพุกหนองกุง -
7 มิถุนายน 2561
 172,000  หนองเหล็ก
 153.บ้านว่าน -
14 มิถุนายน 2561
 140,000  เทศบาลตำบลบุแกรง
 154.บ้านวารไพรศรี -
1 พฤศจิกายน 2561
 270,000  หนองสนิท
 155.บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) -
31 พฤษภาคม 2561
 690,000  อบต.ยาง
 156.บ้านศรีราชา -
1 ธันวาคม 2561
 260,000  ประดู่
 157.บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 42,000  เฉนียง
 158.บ้านสดอ -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  เทศบาลเขวาสินรินทร์
 159.บ้านสนวนนางแก้ว -
1 มิถุนายน 2561
 160,000  บึง
 160.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.กุดหวาย
 161.บ้านส้มป่อย -
18 พฤษภาคม 2561
 233,000  ท่าสว่าง
 162.บ้านสลักได -
10 พฤษภาคม 2561
 446,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
 163.บ้านสว่างโนนแดง -
25 มกราคม 2561
 644,000  ยาง
 164.บ้านสวาย -
23 มกราคม 2561
 2,972,140  สวาย
 165.บ้านสวายไตรภูมิ -
14 มิถุนายน 2561
 556,000  แตล
 166.บ้านสะโน -
25 ตุลาคม 2560
 454,000  หนองบัว
 167.บ้านสังแก -
23 พฤษภาคม 2561
 244,000  อบต.เสม็จ
 168.บ้านสังแกหนองคู -
14 พฤษภาคม 2561
 72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
 169.บ้านสามโค -
16 พฤษภาคม 2561
 276,000  อบต.ปราสาททอง
 170.บ้านสำโรง -
16 พฤษภาคม 2561
 255,000  สำโรง
 171.บ้านสำโรง-โคกเพชร -
10 พฤศจิกายน 2560
 1,245,000  อบต.ท่าสว่าง
 172.บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) -
3 พฤศจิกายน 2561
 330,000  หนองสนิท
 173.บ้านสำโรงนาดี -
16 พฤษภาคม 2561
 535,000  อบต.นาดี
 174.บ้านหนองกง -
27 มิถุนายน 2561
 100,000  อบต.นอกเมือง
 175.บ้านหนองกระดาน -
21 พฤศจิกายน 2561
 240,000  อบต.ตั้งใจ
 176.บ้านหนองกับ -
21 พฤษภาคม 2561
 624,000  อบต.หนองสนิท
 177.บ้านหนองกัว - -
24 พฤษภาคม 2561
 673,000  เมืองที
 178.บ้านหนองกุง -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  หนองบัว
 179.บ้านหนองขนาด -
1 พฤศจิกายน 2561
 206,000  อบต.หนองบัว
 180.บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) -
1 มิถุนายน 2561
 450,000  หนองขวาว
 181.บ้านหนองขามวิทยาคม -
1 มิถุนายน 2561
 116,000  อบต.หนองขวาว
 182.บ้านหนองคู -
15 พฤศจิกายน 2561
 251,000  ตระเปียงเตีย
 183.บ้านหนองคูสะแบะ -
31 มกราคม 2561
 592,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
 184.บ้านหนองจอก -
16 พฤษภาคม 2561
 777,180  คาละแมะ
 185.บ้านหนองจิก -
10 พฤษภาคม 2561
 129,780  อบต หนองบัว
 186.บ้านหนองดุม -
15 มกราคม 2561
 215,000  อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 187.บ้านหนองท่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเเตล
 188.บ้านหนองบัว -
24 ตุลาคม 2560
 432,000  อบต.หนองบัว
 189.บ้านหนองผือโนนแคน -
2 กรกฏาคม 2561
 110,000  อบต.ช่างปี่
 190.บ้านหนองพญา -
1 ธันวาคม 2561
 248,000  อบต.ประดู่
 191.บ้านหนองพลวง -
2 พฤศจิกายน 2560
 113,000  อบต.ลุ่มระวี
 192.บ้านหนองยาง -
18 มิถุนายน 2561
 298,920  องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
 193.บ้านหนองสนิท -
2 ตุลาคม 2561
 382,000  หนองสนิท
 194.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร -
8 มิถุนายน 2561
 428,000  อบต หนองไผ่ล้อม
 195.บ้านหนองหิน -
22 พฤษภาคม 2561
 362,000  ตรึม
 196.บ้านหนองอีเลิง -
11 พฤษภาคม 2561
 316,000  กระออม
 197.บ้านหนองฮะ -
31 พฤษภาคม 2561
 604,000  อบต.หนองฮะ
 198.บ้านหนองเต่า -
16 พฤษภาคม 2561
 12,600  เฉนียง
 199.บ้านหนองเหล็ก -
30 พฤศจิกายน 2560
 747,000  หนองเหล็ก
 200.บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ -
22 พฤศจิกายน 2561
 384,000  เมืองลีง
 201.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 254,000  อบต.ลุ่มระวี
 202.บ้านหนองแคน -
21 พฤษภาคม 2561
 70,000  หนองไผ่ล้อม
 203.บ้านหนองแล้ง -
11 เมษายน 2561
 562,420  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
 204.บ้านหมื่นศรีน้อย -
20 มิถุนายน 2561
 89,000  ตำบลหมืนศรี
 205.บ้านห้วยโนนเจริญ -
30 พฤศจิกายน 2561
 212,000  หนองเหล็ก
 206.บ้านหัวตะพาน -
17 พฤศจิกายน 2560
 695,280  เพี้ยราม
 207.บ้านหัวแรต -
21 ธันวาคม 2560
 489,000  ตรึม
 208.บ้านหัวแรตนาโพธิ์ -
20 พฤษภาคม 2561
 741,000  อบต.ช่างปี่
 209.บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) -
3 พฤศจิกายน 2560
 755,120  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
 210.บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง -
1 พฤศจิกายน 2561
 466,000  บุฤาษี
 211.บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) -
1 พฤศจิกายน 2560
 396,000  ตาอ็อง
 212.บ้านอันโนง -
1 ตุลาคม 2561
 360,000  เทศบาลตำบลกระหาด
 213.บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  เทศบาลตำบลบุแกรง
 214.บ้านอาวุธ -
14 มิถุนายน 2561
 105,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
 215.บ้านอาแวะ -
20 พฤษภาคม 2561
 413,000  ตำบลบุแกรง
 216.บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) -
30 พฤษภาคม 2561
 182,000  อบต.แกใหญ่
 217.บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) -
25 พฤษภาคม 2561
 332,000  เทนมีย์
 218.บ้านอำปึลสนวน -
16 พฤศจิกายน 2560
 956,000  อบต.ตากูก
 219.บ้านอู่โลก -
29 พฤษภาคม 2561
 248,000  อู่โลก
 220.บ้านเกาะแก้ว -
16 กรกฏาคม 2561
 128,960  อบต.เกาะแก้ว
 221.บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  ท่าสว่าง
 222.บ้านเทนมีย์ -
25 พฤษภาคม 2561
 251,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 223.บ้านเปรียง -
4 พฤษภาคม 2561
 125,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
 224.บ้านเพี้ยราม -
16 พฤษภาคม 2561
 928,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม
 225.บ้านเมืองลีง -
16 พฤษภาคม 2561
 502,000  เมืองลีง
 226.บ้านเล้าข้าว -
15 พฤษภาคม 2561
 319,440  ราม
 227.บ้านเวียย -
13 พฤศจิกายน 2560
 291,000  ตำบลกระหาด
 228.บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) -
7 มิถุนายน 2561
 322,000  สลักได
 229.บ้านแกน้อย -
27 กรกฏาคม 2561
 131,000  แกใหญ่
 230.บ้านแกสระใหญ่ -
18 สิงหาคม 2561
 78,000  หนองขวาว
 231.บ้านแกใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,203,000  แกใหญ่
 232.บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) -
7 พฤศจิกายน 2561
 224,000  อบต.ตาอ็อง
 233.บ้านแตล -
28 พฤศจิกายน 2561
 426,000  แตล
 234.บ้านแสรออ -
20 มิถุนายน 2561
 944,000  อบต.ปราสาททอง
 235.บ้านแสลงพันธ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 716,000  สำโรง
 236.บ้านแสลงพันบุณเยิง -
31 พฤษภาคม 2561
 506,000  แสลงพันธ์
 237.บ้านโคกกรวด -
6 มกราคม 2561
 158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
 238.บ้านโคกกระเพอ -
27 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.นอกเมือง
 239.บ้านโคกปราสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  เทนมีย์
 240.บ้านโคกพระ -
10 พฤษภาคม 2561
 102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 241.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) -
27 มิถุนายน 2561
 1,380,000  นอกเมือง
 242.บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) -
10 พฤศจิกายน 2560
 320,000  อบต.ท่าสว่าง
 243.บ้านโคกลาวหนองเหล็ก -
2 กรกฏาคม 2561
 110,000  ช่างปี่
 244.บ้านโคกลำดวน -
7 มิถุนายน 2561
 278,000  อบต
 245.บ้านโคกวัด -
1 เมษายน 2561
 370,000  อบต.นาดี
 246.บ้านโคกสนวน -
31 พฤษภาคม 2561
 121,000  กุดหวาย
 247.บ้านโคกสำโรง -
13 มิถุนายน 2561
 10,100  อบต.ราม
 248.บ้านโคกอารักษ์ -
5 มิถุนายน 2561
 174,000  กาเกาะ
 249.บ้านโคกอาโพน -
16 พฤษภาคม 2561
 84,000  ช่างปี่
 250.บ้านโคกเกาะ -
20 พฤศจิกายน 2561
 462,000  อู่โลก
 251.บ้านโคกเพชร -
23 พฤษภาคม 2561
 93,000  ตระแสง
 252.บ้านโคกเมือง -
28 พฤษภาคม 2561
 368,300  สวาย
 253.บ้านโชกเหนือ -
5 พฤศจิกายน 2561
 160,000  โชกเหนือ
 254.บ้านโชกใต้ -
11 มิถุนายน 2561
 672,000  อู่โลก
 255.บ้านโชค -
2 มิถุนายน 2561
 398,000  ตากูก
 256.บ้านโดนออง -
7 พฤษภาคม 2561
 391,160  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 257.บ้านโดนโอก -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 258.บ้านโนนงิ้ว -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 288,000  หนองสนิท
 259.บ้านโนนถ่อน -
12 มิถุนายน 2561
 38,000  แตล
 260.บ้านโนนลี -
7 มิถุนายน 2561
 240,000  อบต.หนองไผ่ล้อม
 261.บ้านโนนสวรรค์ -
12 กรกฏาคม 2561
 384,180  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
 262.บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) -
17 พฤษภาคม 2561
 151,000  หนองบัว
 263.บ้านโสน(พิทยศึกษา) -
31 พฤษภาคม 2561
 304,000  แสลงพันธ์
 264.บ้านใต้ฆ้องโนนจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.ตาอ็อง
 265.บ้านใหม่ -
21 พฤษภาคม 2561
 464,000  ตระแสง
 266.บ้านไถงตรง -
27 มิถุนายน 2561
 268,000  นอกเมือง
 267.บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) -
8 เมษายน 2561
 148,000  อบต.ขวาวใหญ่
 268.บึงวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 652,000  อบต.ตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 269.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล -
16 เมษายน 2561
 404,000  เฉนียง
 270.ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  เฉนียง
 271.รุ่งรัฐวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 166,000  ตระแสง
 272.ลุ่มระวีวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 359,000  ลุ่มระวี
 273.วัดทักษิณวารี -
16 พฤษภาคม 2561
 347,100  เทศบาลลำดวนสุรพินท์
 274.วัดประสพ -
1 พฤศจิกายน 2560
 558,000  บุฤาษี
 275.ศิริราษฎร์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 318,000  ลำดวน
 276.สะโนวิทยา -
23 พฤษภาคม 2561
 356,000  อบต.สะโน
 277.สามัคคีวิทยา -
4 มิถุนายน 2561
 236,000  อบต.บ้านผือ
 278.หนองเหล็กเบญจวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 720,000  อบต.กระออม
 279.หนองโตง"สุรวิทยาคม" -
28 มิถุนายน 2561
 2,838,000  นอกเมือง
 280.หมื่นศรีประชาสรรค์ -
14 มิถุนายน 2561
 314,000  ตำบลหมืนศรี
 281.อนุบาลจอมพระ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,474,000  อบต.จอมพระ
 282.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) -
1 มิถุนายน 2561
 1,460,500  เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
 283.อนุบาลศีขรภูมิ -
24 พฤษภาคม 2561
 2,164,000  เทศบาลตำบลศีขรภูมิ
 284.อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,226,000  สำโรงทาบ
 285.อนุบาลสุรินทร์ -
25 พฤษภาคม 2561
 14,138,400  เทศบาลเมืองสุรินทร์
 286.อนุบาลเขวาสินรินทร์ -
8 สิงหาคม 2561
 314,000  เขวาสินรินทร์
 287.อมรินทร์ราษฎร์วิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 183,000  ตระเปียงเตีย
 288.อุปัชฌาย์พวนอุทิศ -
7 พฤศจิกายน 2561
 388,820  อบต ตระเเสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 289.เมืองที -
9 มกราคม 2561
 1,176,000  เทศบาลตำบลเมืองที
 290.เมืองสุรินทร์ -
24 พฤษภาคม 2561
 10,008,600  เมืองสุรินทร์
 291.เสกวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 202,000  ตาอ็อง
 292.ไตรมิตรวิทยาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  จอมพระ

Powered By www.thaieducation.net