แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดขอนแก่นท่าเกษม - -
    -
 2.ขามป้อมประชานุกูล -
31 พฤษภาคม 2562
 52,000  อบต.หนองแซง
 3.จตุรมิตรบ้านไผ่ -
15 พฤศจิกายน 2560
 203,200  
 4.ชุมชนบ้านชนบท - -
    -
 5.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี - -
    -
 6.ชุมชนบ้านหัวขัว -
16 พฤษภาคม 2561
 444,000  เทศบาลอ.เปือยน้อย
 7.ชุมชนบ้านแฮด -
1 ตุลาคม 2560
 130,000  เทศบาลตำบลบ้านแฮด
 8.ชุมชนบ้านโคก -
16 พฤศจิกายน 2561
 340,000  ตำบลบ้านโคก
 9.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ -
15 พฤศจิกายน 2560
 184,000  เมืองบ้านไผ่
 10.ชุมชนโนนแสนสุข -
4 ธันวาคม 2560
 474,000  เทศบาลตำบลชนบท
 11.ซับแดงซำไผ่ -
 404,000  ซับสมบูรณ์
 12.ดอนหมู - -
    -
 13.บัวเหลือง - -
    -
 14.บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) - -
    -
 15.บ้านกอกป่าผุวิทยา - -
    -
 16.บ้านกุดเชือก -
 298,000  บ้านลาน
 17.บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ - -
    -
 18.บ้านกุดเพียขอมเหนือ - -
    -
 19.บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง -
8 พฤศจิกายน 2561
 250,000  หนองแซง
 20.บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ - -
    -
 21.บ้านขามป้อม - -
    -
 22.บ้านขามป้อมดอนยูง -
16 พฤษภาคม 2561
 95,700  เทศบาลตำบลนาข่า
 23.บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล -
0 พฤษภาคม 2561
   อบต.โพนเพ็ก
 24.บ้านขามเรียน -
25 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.เมืองเพีย
 25.บ้านขุมดิน -
1 พฤศจิกายน 2561
 75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
 26.บ้านคำน้อย -
14 สิงหาคม 2561
 144,000  
 27.บ้านคำปากดาว -
14 สิงหาคม 2561
 104,000  
 28.บ้านคำแคน - -
    -
 29.บ้านคำโซ่ -
14 พฤษภาคม 2561
 162,000  คำแคน
 30.บ้านชีกกค้อ -
24 ตุลาคม 2560
 258,000  เมืองเพีย
 31.บ้านซับบอนซับเจริญ - -
    -
 32.บ้านดงหนองเกี่ยว -
19 มิถุนายน 2561
 134,000  ตำบลโคกสำราญ
 33.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง - -
    -
 34.บ้านดอนปอแดง -
26 มิถุนายน 2561
 150,000  โคกสำราญ
 35.บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า -
24 พฤษภาคม
 32,000  แคนเหนือ
 36.บ้านดู่ใหญ่ -
22 พฤษภาคม 2561
 215,000  อบต.เมืองเพีย
 37.บ้านทางพาดหนองแวงโอง -
10 พฤษภาคม 2561
 124,000  เทศบาลตำบลในเมือง
 38.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย -
15 พฤษภาคม 2561
 279,700  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
 39.บ้านท่าม่วง -
10 กรกฏาคม 2561
 115,000  อบต.ศรีบุญเรือง
 40.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ - -
    -
 41.บ้านท่าสวรรค์ - -
    -
 42.บ้านทุ่งมน - -
    -
 43.บ้านทุ่มห้วย - -
    -
 44.บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ -
14 พฤษภาคม
 104,000  อบต.คำแคน
 45.บ้านนาข่า -
17 พฤษภาคม 2561
 92,340  ตำบลนาข่า
 46.บ้านนางาม - -
    -
 47.บ้านนาจานซับสมบูรณ์ -
23 กรกฏาคม 2561
 456,000  อบต.ซับสมบูรณ์
 48.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร - -
    -
 49.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า -
11 มกราคม 2561
 85,000  
 50.บ้านนาตับเต่า - -
    -
 51.บ้านนาฮี - -
    -
 52.บ้านนาเสียวโคกสว่าง -
8 มิถุนายน 2561
 34,000  เทศบาลตำบลสระแก้ว
 53.บ้านนาแพงสงแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 110  เทศบาลตำบลนาแพง
 54.บ้านบัว - -
    -
 55.บ้านปอแดง - -
    -
 56.บ้านป่างิ้วหนองฮี -
18 มิถุนายน 2561
 609,000  หินตั้ง
 57.บ้านป่าดู่ -
2 กรกฏาคม 2561
 58,000  
 58.บ้านป่าปอ - -
    -
 59.บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น - -
    -
 60.บ้านป่าม่วง - -
    -
 61.บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน - -
    -
 62.บ้านผักหวานโนนสวาง -
8 พฤศจิกายน 2561
 77,000  อบต.บ้านลาน
 63.บ้านภูเหล็ก - -
    -
 64.บ้านมูลตุ่น -
1 มิถุนายน 2561
 62,000  สวนหม่อน
 65.บ้านมูลนาค - -
    -
 66.บ้านละว้า - -
    -
 67.บ้านลาน -
7 มิถุนายน 2561
 484,000  อบต บ้าลาน
 68.บ้านวังผือขามป้อม -
9 พฤษภาคม 2561
 284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 69.บ้านวังม่วง - -
    -
 70.บ้านวังหว้า - -
    -
 71.บ้านวังหินเก่าค้อ -
1 พฤษภาคม 2561
 218,000  เทศบาลเปือยน้อย
 72.บ้านวังเวินกุดหล่ม -
26 กรกฏาคม 2561
 220,000  ศรีบุญเรือง
 73.บ้านวังแคน -
1 มิถุนายน 2561
 80,000  สวนหม่อน
 74.บ้านวังแสง - -
    -
 75.บ้านศิลานาโพธิ์ - -
    -
 76.บ้านส้มป่อย -
13 มิถุนายน 2561
 500,000  ขามป้อม
 77.บ้านสระแก้วประชาสรรค์ - -
    -
 78.บ้านสร้างเอี่ยน -
31 ตุลาคม 2560
 140,000  อบต.ป่าปอ
 79.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง - -
    -
 80.บ้านสวนหม่อน -
1 มิถุนายน 2561
 124,000  สวนหม่อน
 81.บ้านสว่าง -
20 มิถุนายน 2561
 160,000  หินตั้ง
 82.บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก -
22 พฤษภาคม 2561
 389,100  กุดเพียขอม
 83.บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก - -
    -
 84.บ้านหนองขามบ่อหิน -
25 มิถุนายน 2561
 70,000  กุดเค้า
 85.บ้านหนองขามวิทยา -
23 พฤษภาคม 2561
 58,000  คำแคน
 86.บ้านหนองขามสมบูรณ์ - -
    -
 87.บ้านหนองดู่ดอนเปือย -
31 ตุลาคม 2560
 170,800  อบต.ป่าปอ
 88.บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย -
31 ตุลาคม 2560
 56,000  อบต.ป่าปอ
 89.บ้านหนองต่อโคกหนองโจด - -
    -
 90.บ้านหนองตับเต่า -
 258,000  อบต.ป่าปอ -
 91.บ้านหนองทุ่มวิทยา - -
    -
 92.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร -
13 มิถุนายน 2561
 86,000  อบต.ขามป้อม
 93.บ้านหนองนางขวัญ - -
    -
 94.บ้านหนองน้ำใส -
15 พฤษภาคม 2561
 432,000  
 95.บ้านหนองผักตบ -
16 พฤษภาคม 2561
 433,000  โนนสมบูรณ์
 96.บ้านหนองผือกอบง -
1 พฤศจิกายน 2561
 109,760  อบต.บ้านไผ่
 97.บ้านหนองม่วงหลุบคา - -
    -
 98.บ้านหนองมะเขือ - -
    -
 99.บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า - -
    -
 100.บ้านหนองรูแข้ -
14 พฤษภาคม 2561
 384,000  อบตใภูเหล็ก