แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ระยอง เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 -
1 มิถุนายน 2561
 1,782,000  ตำบลมะขามคู่
 2.ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก -
15 พฤศจิกายน 2560
 1,152,000  เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
 3.ชุมชนวัดทับมา -
8 ธันวาคม 2561
 2,332,000  เทศบาลตำบลทับมา
 4.ชุมชนวัดบ้านแลง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 5.ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 1,450,000  สำนักท้อน
 6.ชุมชนวัดหนองคอกหมู -
22 พฤษภาคม 2561
 430,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
 7.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 -
16 พฤศจิกายน 2561
   
 8.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 -
15 พฤษภาคม 2561
 618,000  แม่น้ำคู้
 9.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 -
4 มิถุนายน 2561
 98,000  แม่น้ำคู้
 10.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 -
1 พฤศจิกายน 2561
 390,000  นิคมพัฒนา
 11.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 -
31 ตุลาคม 2560
 631,000  พนานิคม
 12.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 -
13 พฤษภาคม 2561
 1,140,000  อบต.แม่น้ำคู้
 13.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 -
25 ธันวาคม 2561
 2,234,760  เทศบาลตำบลมะขามคู่
 14.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 -
16 พฤษภาคม 2561
   พนานิคม
 15.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 -
16 พฤษภาคม 2561
 431,000  
 16.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 -
26 เมษายน 2561
 901,000  อบต.พนานิคม
 17.บ้านคลองกรำ -
4 กรกฏาคม 2561
 273,000  อบต.ตาสิทธิ์
 18.บ้านคลองขนุน -
16 พฤศจิกายน 2560
 870,711  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 19.บ้านคลองทราย -
6 กันยายน 2561
 320,000  เทศบาลตำบลพลา
 20.บ้านคลองน้ำแดง -
31 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต หนองไร่
 21.บ้านคลองบางไผ่ -
7 ธันวาคม 2560
 612,000  สำนักท้อน
 22.บ้านคลองยายเมือง -
16 พฤษภาคม 2561
 453,920  บางบุตร
 23.บ้านชะวึก -
30 พฤษภาคม 2561
 608,000  อบต. นาตาขวัญ
 24.บ้านชากมะหาด -
14 พฤษภาคม 2561
   บางบุตร
 25.บ้านตะพุนทอง -
16 มีนาคม 2561
 179,000  อบต.กะเฉด
 26.บ้านตะเกราทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 447,120  อบต.ตำบลบ้านแลง
 27.บ้านท่าเสา -
15 มิถุนายน 2561
 590,000  หนองบัว
 28.บ้านบึงต้นชัน -
1 พฤศจิกายน 2560
 218,000  เทศบาลตำบลชากบก
 29.บ้านบึงตาต้า -
31 พฤษภาคม 2561
 350,000  หนองไร่
 30.บ้านปลวกแดง -
25 พฤษภาคม 2561
 2,480,000  เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 31.บ้านปากแพรก -
28 พฤษภาคม 2561
 1,024,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
 32.บ้านพยูน -
15 พฤศจิกายน 2560
 605,000  เทศบาลตำบลบ้านฉาง
 33.บ้านมาบตอง -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองละลอก
 34.บ้านมาบตาพุด -
2 พฤศจิกายน 2561
 1,929,000  เทศบาลมาบตาพุด
 35.บ้านมาบป่าหวาย -
23 พฤษภาคม 2561
 100,000  หนองบัว
 36.บ้านมาบยางพร -
0 พฤศจิกายน
   
 37.บ้านมาบเตย -
1 ธันวาคม 2560
 988,000  มาบยางพร
 38.บ้านยายจั่น -
16 พฤษภาคม 2561
 1,079,000  สำนักทอง
 39.บ้านสมานมิตร -
21 พฤษภาคม 2561
 316,000  อบต.กะเฉด
 40.บ้านหนองฆ้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 804,800  อบตหนองบัว
 41.บ้านหนองจอก -
17 พฤษภาคม 2561
 734,000  เทศบาลตำบลเชิงเนิน
 42.บ้านหนองบอน -
7 มิถุนายน 2561
 291,000  ตาสิทธิ์
 43.บ้านหนองระกำ -
21 พฤษภาคม 2561
 100,000  พนานิคม
 44.บ้านหนองละลอก -
15 มกราคม 2561
 604,000  อบต.หนองละลอก
 45.บ้านหนองสะพาน -
6 มิถุนายน 2561
 141,000  หนองตะพาน
 46.บ้านหนองแฟบ -
30 พฤษภาคม 2561
 438,000  เมืองมาบตาพุด
 47.บ้านหนองไร่ -
25 พฤษภาคม 2561
 288,000  หนองไร่
 48.บ้านหมอมุ่ย -
31 พฤษภาคม 61
 264,000  อบต.ละหาร
 49.บ้านหลังเขา -
16 พฤษภาคม 2561
 130,560  บางบุตร
 50.บ้านห้วยปราบ -
12 ธันวาคม 2561
 4,108,000  อบต.มาบยางพร
 51.บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ -
14 มิถุนายน 2561
 420,000  
 52.บ้านเขาคลองซอง -
31 พฤษภาคม 2561
 234,000  อบต.หนองไร่
 53.บ้านเขายายชุม -
1 พฤศจิกายน 2561
 512,000  แกลง
 54.บ้านเขาลอย -
15 พฤษภาคม 2561
 174,000  เทศบาลตำบลชากบก
 55.บ้านเขาวังม่าน -
30 พฤศจิกายน 2560
 544,000  อบต.นาตาขวัญ
 56.บ้านเขาห้วยมะหาด -
15 พฤศจิกายน 2560
 592,000  เทศบาลตำบลบ้านฉาง
 57.บ้านเขาหวาย -
13 พฤษภาคม 2561
 138,240  อบต.บางบุตร
 58.บ้านเนินเสาธง -
1 พฤศจิกายน 2560
 666,000  อบต.ตะพง
 59.บ้านแม่น้ำคู้ -
22 พฤษภาคม 2561
 286,000  แม่น้ำคู้
 60.บ้านไร่จันดี -
0 พฤษภาคม
 1,290,000  อบต.กะเฉด
 61.วัดกรอกยายชา -
11 มิถุนายน 2561
 1,972,000  เนินพระ
 62.วัดกระเฉท -
17 พฤษภาคม 2561
 452,000  เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
 63.วัดคีรีภาวนาราม -
0 พฤษภาคม
 700,000  เทศบาลเมืองบ้านฉาง
 64.วัดชากผักกูด -
16 พฤษภาคม 2561
 339,000  อบต.นิคมพัฒนา
 65.วัดชากลูกหญ้า -
24 มกราคม 2561
 1,565,440  เทศบาล
 66.วัดชากหมาก -
30 พฤศจิกายน 2561
 1,709,000  สำนักท้อน
 67.วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง -
1 พฤศจิกายน 2560
 476,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
 68.วัดดอนจันทน์ -
20 ธันวาคม 2560
 400,000  หนองละลอก
 69.วัดตะพงนอก -
1 พฤศจิกายน 2560
 2,764,000  ตะพง
 70.วัดตะเคียนทอง -
8 มิถุนายน 2561
 390,000  แกลงกะเฉด
 71.วัดตากวน -
5 มิถุนายน 2561
 1,083,000  เมืองมาบตาพุด
 72.วัดตาขัน -
14 พฤศจิกายน 2561
   อบต.ตาขัน
 73.วัดท่าเรือ -
6 มิถุนายน 2561
 1,716,000  เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
 74.วัดธงหงส์ -
11 พฤษภาคม 2561
 93,000  อบต.
 75.วัดธรรมสถิต -
25 มิถุนายน 2561
 242,560  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 76.วัดนาตาขวัญ -
15 พฤศจิกายน 2561
 2,822,000  อบต.นาตาขวัญ
 77.วัดน้ำคอก -
23 พฤษภาคม 2561
 724,680  เทศบาลตำบลน้ำคอก
 78.วัดบ้านค่าย -
25 พฤษภาคม 2561
 356,000  เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
 79.วัดบ้านฉาง -
15 พฤษภาคม 2561
   เมืองบ้านฉาง
 80.วัดบ้านดอน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,164,000  เชิงเนิน
 81.วัดบ้านเก่า -
16 พฤษภาคม 2561
 325,000  ตาขัน
 82.วัดปทุมาวาส -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,124,000  อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 83.วัดประชุมมิตรบำรุง -
20 พฤษภาคม 2561
 1,228,000  เมืองบ้านฉาง
 84.วัดปลวกเกตุ -
14 พฤษภาคม 2561
 304,000  เทศบาลตำบลเชิงเนิน
 85.วัดพลา -
15 พฤษภาคม 2561
 1,436,000  พลา
 86.วัดมาบข่า -
16 พฤษภาคม 2561
 1,412,000  เทศบาลาบข่าพัฒนา
 87.วัดมาบชลูด -
2 พฤศจิกายน 2561
 442,000  
 88.วัดยายดา -
5 พฤษภาคม 2561
 492,000  ตะพง
 89.วัดละหารไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 620,000  หนองละลอก
 90.วัดสมบูรณาราม -
7 พฤศจิกายน 2560
 853,000  เทศบาลตำบลสำนักท้อน
 91.วัดสระแก้ว -
11 มิถุนายน 2561
 1,324,800  เทศบาล
 92.วัดสำนักกะท้อน -
10 พฤศจิกายน 2561
 191,000  เทศบาลตำบลสำนักท้อน
 93.วัดหนองกระบอก -
14 ธันวาคม 2560
 628,000  อบต.หนองละลอก
 94.วัดหนองกรับ -
15 พฤศจิกายน 2561
 851,200  
 95.วัดหนองตะแบก -
16 พฤษภาคม 2561
 456,000  
 96.วัดหนองพะวา -
15 พฤษภาคม 2561
 790,800  อบต.บางบุตร
 97.วัดห้วงหิน -
1 พฤศจิกายน 2560
 352,000  เทศบาลตำบลชากบก
 98.วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 96,000  เทศบาลตำบลชากบก
 99.วัดห้วยโป่ง -
25 พฤษภาคม 2561
 1,230,000  มาบตาพุด
 100.วัดเกาะ -
22 พฤศจิกายน 2561
 146,000  หนองตะพาน
 101.วัดเกาะกลอย -
18 มิถุนายน 2561
 450,000  นครระยอง
 102.วัดเขาสำเภาทอง -
6 พฤศจิกายน 2560
 612,000  
 103.วัดเนินกระปรอก -
31 พฤษภาคม 2561
 702,000  เทศบาลเมืองบ้านฉาง
 104.วัดเนินพระ -
16 พฤษภาคม 2561
 3,876,000  เนินพระ
 105.วัดเภตราสุขารมย์ -
2 พฤศจิกายน 2560
 2,057,940  
 106.วัดแกลงบน -
14 พฤษภาคม 2561
   แกลงกะเฉด
 107.วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,870,000  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 108.วัดในไร่ -
15 พฤศจิกายน 2561
 299,000  เทศบาล
 109.วัดไผ่ล้อม -
30 พฤษภาคม 2561
 1,027,000  เทศบาลบ้านค่าย
 110.สามัคคีราษฎร์บำรุง -
27 ตุลาคม 2560
 804,000  ตำบลแกลง
 111.อนุบาลระยอง -
1 ธันวาคม 2560
 14,417,000  เทศบาลนครระยอง
 112.อนุบาลระยองวัดหนองสนม -
31 พฤษภาคม 2561
 1,988,000  เนินพระ
 113.เกาะแก้วพิศดาร -
26 พฤษภาคม 2561
 494,000  องค์บริหารส่วนตำบลเพ
 114.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) -
31 พฤษภาคม 2561
 1,074,080  สำนักทอง

Powered By www.thaieducation.net