แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สระบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 -
14 พฤษภาคม 2560
 2,138,000  เทศบาลทับกวาง
 2.ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) -
21 มิถุนายน 2561
 547,000  
 3.ชุมชนวัดบำรุงธรรม -
22 มิถุนายน 2561
 1,262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
 4.ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) -
1 มิถุนายน 2561
 728,240  เทศบาลวิหารแดง
 5.ชุมชนวัดไทยงาม -
11 กันยายน 2561
 343,000  โคกแย้
 6.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 710,000  เทศบาล
 7.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม -
10 มิถุนายน 2561
 338,000  อบต
 8.บ้านคลองม่วงเหนือ -
31 พฤษภาคม 2561
 176,000  อบต.ลำพญากลาง
 9.บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) -
24 สิงหาคม 2561
 75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
 10.บ้านคลองไทร -
16 พฤษภาคม 2561
   
 11.บ้านช่อง -
11 พฤษภาคม 2561
 290,000  บ้านป่า
 12.บ้านซับกระดาน -
21 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.ซับสนุ่น
 13.บ้านซับดินดำ -
18 พฤษภาคม 2561
 147,060  อบต.ลำสมพุง
 14.บ้านซับน้อยเหนือ -
25 พฤษภาคม 2561
 1,144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
 15.บ้านซับน้อยใต้สามัคคี -
21 พฤษภาคม 2561
 406,000  
 16.บ้านซับบอน -
16 พฤษภาคม 2561
 411,000  เมืองทับกวาง
 17.บ้านซับปลากั้ง -
18 พฤษภาคม 2561
 560,000  อบต
 18.บ้านซับพริก -
20 มิถุนายน 2561
 680,000  มิตรภาพ
 19.บ้านซับสนุ่น -
21 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบต.ซับสนุ่น
 20.บ้านท่าพลู -
18 พฤษภาคม 2561
 476,360  ลำสมพุง
 21.บ้านท่าฤทธิ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 130,340  วังม่วง
 22.บ้านบางกง -
22 มิถุนายน 2561
 1,344,000  อบต.วิหารแดง
 23.บ้านป่าวังกวาง -
11 พฤษภาคม 2561
 157,000  บ้านป่า
 24.บ้านผังสามัคคี -
22 มิถุนายน 2561
 247,000  หินซ้อน
 25.บ้านมณีโชติสามัคคี -
15 มิถุนายน 2561
 1,069,000  เทศบาลตำบลแสลงพัน
 26.บ้านราษฎร์เจริญ -
23 พฤษภาคม 2561
 413,000  เจริญธรรม
 27.บ้านลำพญากลาง -
25 พฤษภาคม 2561
 202,000  
 28.บ้านลำสมพุง -
22 พฤษภาคม 2561
 434,360  ลำสมพุง
 29.บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) -
2 กรกฏาคม 2561
 522,280  เทศบาลตำบลหินกอง
 30.บ้านหนองตอตะเคียน -
25 พฤษภาคม 2561
 152,000  ลำพญากลาง
 31.บ้านหนองผักบุ้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 512,000  เทศบาลเมืองทับกวาง
 32.บ้านหนองผักหนอก -
14 พฤษภาคม 2561
 533,760  หนองย่างเสือ
 33.บ้านหนองมะค่า -
16 พฤษภาคม 2561
 566,420  อบต
 34.บ้านหนองสองห้อง -
20 มิถุนายน 2561
 172,000  อบตฬห้วยแห้ง
 35.บ้านหนองเอี่ยว -
17 พฤษภาคม 2561
 121,000  ลำพญากลาง
 36.บ้านหนองโป่ง -
3 พฤศจิกายน 2560
 260,000  อบต.ลำพญากลาง
 37.บ้านหลังเขา -
21 พฤศจิกายน 2560
 514,000  อบต.มวกเหล็ก
 38.บ้านหัวถนน -
17 พฤศจิกายน 2560
 266,000  หนองหมู
 39.บ้านหินซ้อน -
22 มิถุนายน 2561
 388,000  
 40.บ้านเขานมนาง -
18 พฤษภาคม 2561
 624,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
 41.บ้านเขาไม้เกวียน -
8 มิถุนายน 2561
 538,400  อบต.มวกเหล็ก
 42.บ้านโคกสะอาด -
16 พฤษภาคม 2560
 1,391,000  อบต.ตาลเดี่ยว
 43.บ้านโป่งเก้ง -
28 พฤษภาคม 2561
 335,020  วังม่วง
 44.บ้านโป่งเกตุ -
31 กรกฏาคม 2561
 86,000  ซับสนุ่น
 45.บ้านโป่งไทร -
14 มิถุนายน 2561
 731,020  องค์การบริหารตำบลลำสมพุง
 46.บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 560,000  หนองปลิง
 47.วัดกะเหรี่ยงคอม้า -
15 มิถุนายน 2561
 613,280  อบตงชะอม
 48.วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) -
15 ธันวาคม 2561
 261,840  อบต
 49.วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) -
28 มีนาคม 2561
 734,000  เทศบาลคชสิทธิ์
 50.วัดขอนหอม -
24 ตุลาคม 2560
 268,000  อบต.ตาลเดี่ยว
 51.วัดคลองห้า -
18 กรกฏาคม 2561
 241,000  
 52.วัดคลองใหม่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 90,900  หนองหมู
 53.วัดคำพราน -
15 พฤษภาคม 2561
 68,000  ตำบลคำพราน
 54.วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) -
25 พฤษภาคม 2561
 388,000  
 55.วัดชำผักแพว -
11 มิถุนายน 2561
 748,000  อบต.ชำผักแพส
 56.วัดตาลเดี่ยว -
15 พฤษภาคม 2561
 840,000  ตาลเดี่ยว
 57.วัดถ้ำเต่า -
4 มิถุนายน 2561
 958,000  อบต
 58.วัดท่าคล้อ -
30 พฤษภาคม 2561
 206,000  ท่าคล้อ
 59.วัดท่ามะปราง -
16 พฤษภาคม 2560
 921,000  อบต.ท่ามะปราง
 60.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ -
22 มิถุนายน 2561
 356,400  อบต
 61.วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) -
28 พฤษภาคม 2561
 84,630  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 62.วัดนาบุญ -
11 พฤษภาคม 2561
 917,180  อบต.ตาลเดี่ยว
 63.วัดบ่อโศรก -
20 พฤษภาคม 2561
   
 64.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) -
22 ธันวาคม 2560
 669,640  อบต.บัวลอย
 65.วัดบ้านจาน -
24 กรกฏาคม 2561
   อบต หนองนาก
 66.วัดบ้านดง -
22 มิถุนายน 2561
 290,000  ชำผักแพว
 67.วัดบ้านดอน -
0 มิถุนายน
 647,000  `บ้านลำ
 68.วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) -
21 ธันวาคม 2560
 298,000  อบต ท่าตูม
 69.วัดบ้านลาด -
20 กรกฏาคม 2561
 312,720  หินกอง
 70.วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) -
16 พฤศจิกายน 2560
 182,000  อบต.หนองสรวง
 71.วัดบ้านหมาก -
14 พฤศจิกายน 2560
 142,000  มวกเหล็ก
 72.วัดบ้านไผ่ -
1 มิถุนายน 2561
 76,000  หนองจิก
 73.วัดบึงไม้ -
15 มิถุนายน 2561
 274,000  ชะอม
 74.วัดบุรีการาม -
15 พฤษภาคม 2561
 208,000  อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 75.วัดปากน้ำ -
22 มิถุนายน 2561
 178,000  ตำบลคำพราน
 76.วัดป่าไผ่ -
31 พฤษภาคม 2561
 378,000  เมืองทับกวาง
 77.วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 -
31 พฤษภาคม 2561
 470,120  สองคอน
 78.วัดมวกเหล็กใน -
21 มิถุนายน 2561
 366,000  มิตรภาพ
 79.วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) -
30 เมษายน 2561
 1,485,820  หนองปลาหมอ
 80.วัดราษฎร์บำรุง -
6 กรกฏาคม 2561
 300,000  หนองโรง
 81.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม -
16 พฤษภาคม 2526
 224,000  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
 82.วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) -
12 กรกฏาคม 2560
 338,000  อบต.หนองแขม
 83.วัดลำบัว -
6 กรกฏาคม 2561
 1,084,000  หนองโรง
 84.วัดศรัทธาเรืองศรี -
22 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.
 85.วัดศรีสัจจาวาส -
6 สิงหาคม 2561
 429,000  บ้านลำ
 86.วัดสมานมิตรมงคล -
22 มิถุนายน 2561
 96,000  คลองเรือ
 87.วัดสร้างบุญ -
24 พฤษภาคม 2561
 168,800  หนองหมู
 88.วัดสวนทองรวมมิตร -
16 พฤษภาคม 2561
 342,480  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
 89.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี -
8 พฤศจิกายน 2560
 570,340  
 90.วัดสว่างอารมณ์ -
21 มิถุนายน 2561
 90,340  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 91.วัดสหกรณ์รังสรรค์ -
17 พฤศจิกายน 2561
 256,000  หนองสรวง
 92.วัดสองคอนกลาง -
25 พฤษภาคม 2561
 476,100  อบต
 93.วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 284,000  โคกตูม-โพนทอง
 94.วัดสุนทริกาวาส -
15 มิถุนายน 2561
 166,000  ขำผักแพว
 95.วัดหนองครก -
25 กรกฏาคม 2561
 618,000  หนองนาก
 96.วัดหนองจอกใหญ่ -
15 มิถุนายน 2561
 519,000  อบต.โคกแย้ สระบุรี
 97.วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) -
31 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบต.หนองจิก
 98.วัดหนองตะเฆ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  หนองจรเข้
 99.วัดหนองตาบุญ -
6 สิงหาคม 2561
 440,000  บ้านลำ
 100.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) -
10 ตุลาคม 2561
 166,000  
 101.วัดหนองปลาหมอ -
2 พฤษภาคม 2561
 596,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 102.วัดหนองปลิง -
0 พฤษภาคม
 430,000  หนองปลิง
 103.วัดหนองผักชี -
31 พฤษภาคม 2561
 306,000  โคกแย้
 104.วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) -
14 มิถุนายน 2561
 531,700  โคกแย้
 105.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) -
28 พฤษภาคม 2561
 111,000  
 106.วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 412,000  หนองปลิง
 107.วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) -
24 พฤษภาคม 2561
 502,000  เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 108.วัดหนองอ่างทอง -
11 พฤษภาคม 2561
 148,000  อบต.
 109.วัดหนองโพธิ์ -
11 มิถุนายน 2561
 1,067,520  วิหารแดง
 110.วัดหนองโรง -
6 กรกฏาคม 2561
 427,000  
 111.วัดห้วยขมิ้น -
3 กรกฏาคม 2561
 271,420  เทศบาล
 112.วัดห้วยคงคาวราวาส -
19 มิถุนายน 2561
 286,000  ห้วยแห้ง
 113.วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) -
5 กรกฏาคม 2561
 516,000  
 114.วัดห้วยทองหลาง -
14 มิถุนายน 2561
 260,900  อบต.ห้วยขมิ้น
 115.วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) -
30 พฤษภาคม 2561
 406,000  
 116.วัดเกาะเซิงหวาย -
22 มิถุนายน 2561
 376,000  อบต.วิหารแดง
 117.วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ -
22 พฤษภาคม 2561
 166,000  เจริญธรรม
 118.วัดเขาลาดวนาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 220,000  อบต.ห้วยแห้ง
 119.วัดเขาแก้วมุขดาราม -
21 มิถุนายน 2561
 254,000  อบต. คลองเรือ
 120.วัดเจริญธรรม -
24 พฤษภาคม 2561
 180,000  เจริญธรรม
 121.วัดเตาปูน -
16 พฤษภาคม 2561
 840,000  เตาปูน
 122.วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  อบต.บ้านลำ
 123.วัดโคกกรุง -
15 มิถุนายน 2561
 532,000  ชำผักแพว
 124.วัดโคกกลาง -
19 มิถุนายน 2561
 80,000  โคกตูม-โพนทอง
 125.วัดโป่งก้อนเส้า -
15 ธันวาคม 2560
 240,000  อบต.ท่ามะปราง
 126.วัดโป่งมงคล -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  ่ท่ามะปราง
 127.วัดโพนทอง -
2 มิถุนายน 2561
 224,000  โคกตูม-โพนทอง
 128.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 244,000  บัลอย
 129.หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) -
25 พฤษภาคม 2561
 260,602,000  
 130.อนุบาลทับกวาง -
17 มกราคม 2561
 1,399,000  เทศบาลเมืองทับกวาง
 131.อนุบาลมวกเหล็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 3,768,500  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
 132.อนุบาลวังม่วง -
20 มิถุนายน 2561
 3,060,000  เทศบาลตำบลวังม่วง
 133.อนุบาลวิหารแดง -
24 พฤษภาคม 2561
 3,207,980  วิหารแดง
 134.อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) -
25 พฤษภาคม 2561
 582,000  หนองไข่น้ำ
 135.ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) -
21 พฤศจิกายน 2561
 800,000  มวกเหล็ก

Powered By www.thaieducation.net