แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ค่ายบางระจัน -
22 ธันวาคม 2560
 186,000  อบต.ค่ายบางระจัน
 2.ชุมชนบ้านไม้ดัด -
15 พฤษภาคม 2561
 304,500  เมืองบางระจัน
 3.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม -
21 พฤษภาคม 2561
 188,000  ท่าข้าม
 4.ชุมชนวัดดงยาง -
28 มิถุนายน 2561
 30,400  อบต ทองเอน
 5.ชุมชนวัดตราชู -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  บ้านหม้อ
 6.ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 -
30 พฤษภาคม 2561
 204,000  จักรสีห์
 7.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา -
23 กรกฏาคม 2561
 624,000  อบต.ไม้ดัด
 8.ชุมชนวัดม่วง -
4 กรกฏาคม 2561
 420,000  โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 9.ชุมชนวัดเทพมงคล -
9 พฤษภาคม 2561
 60,000  โรงช้าง
 10.ชุมชนวัดเสาธงหิน -
3 มกราคม 2561
 328,000  โพประจักษ์
 11.บ้านคูเมือง -
12 มิถุนายน 2561
 142,000  ห้วยชัน
 12.บ้านทุ่งกลับ -
30 พฤศจิกายน 2561
 242,000  พักทัน
 13.บ้านทุ่งว้า -
18 กรกฏาคม 2561
 120,000  อบต.สระแจง
 14.บ้านหนองลีวิทยาคม -
29 มิถุนายน 2561
 648,000  อบต โพทะเล
 15.บ้านเก่า -
9 กรกฏาคม 2561
 156,000  บ้านหม้อ
 16.วัดกระทุ่มปี่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
 17.วัดกลาง -
4 มิถุนายน 2561
 284,000  ทองเอน
 18.วัดกลางชูศรีเจริญสุข -
15 มิถุนายน 2561
 96,000  พักทัน
 19.วัดกลางธนรินทร์ -
17 พฤศจิกายน 2560
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 20.วัดการ้อง -
28 พฤศจิกายน 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
 21.วัดข่อย -
4 กรกฏาคม 2561
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ จ.สิงห์บุรี
 22.วัดคลองโพธิ์ศรี -
28 มิถุนายน 2561
 86,000  ทองเอน
 23.วัดคีม -
16 กรกฏาคม 2561
   สระแจง
 24.วัดจักรสีห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  จักรสีห์
 25.วัดชะอมสามัคคีธรรม -
15 มิถุนายน 2561
 98,000  พักทัน
 26.วัดชันสูตร -
8 มีนาคม 2561
 260,720  เมืองบางระจัน
 27.วัดดอนเจดีย์ -
23 กรกฏาคม 2561
 174,000  สระแจง
 28.วัดตลาดโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 104,100  เทศบาลเมืองบางระจัน
 29.วัดตะโกรวม -
29 พฤศจิกายน 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
 30.วัดตึกราชา -
10 กันยายน 2561
 288,000  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
 31.วัดตุ้มหู -
21 มิถุนายน 2561
 166,000  อบต.ท่างาม
 32.วัดถอนสมอ -
1 กรกฏาคม 2561
 344,000  เทศบาลตำบลถอนสมอ
 33.วัดทอง -
0 พฤษภาคม 2561
 33,000  อบต.น้ำตาล
 34.วัดท่าอิฐ -
20 มิถุนายน 2561
 186,000  ท่างาม
 35.วัดน้อย -
0 พฤษภาคม
 142,000  งิ้วราย
 36.วัดน้ำผึ้ง -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 188,000  เทศบาล
 37.วัดบางปูน -
25 พฤษภาคม 2561
 478,000  อบต.ชีน้ำร้าย
 38.วัดบ้านกลับ -
6 กรกฏาคม 2561
 492,000  โพทะเล
 39.วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) -
27 มิถุนายน 2561
 376,000  อบต.บ้านจ่า
 40.วัดบ้านลำ -
17 พฤษภาคม 2561
 287,000  อบต.
 41.วัดประดับ -
13 ธันวาคม 2561
 440,000  ค่ายบางระจัน
 42.วัดประศุก -
22 ธันวาคม 2561
 57,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
 43.วัดประสาท -
6 มิถุนายน 2561
 192,000  พระงาม
 44.วัดประสิทธิ์คุณากร -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 220,920  เทศบาลเมืองบางระจัน
 45.วัดประโชติการาม -
15 พฤษภาคม 2561
 500,000  อบต.บางกระบือ
 46.วัดปลาไหล -
14 สิงหาคม 2561
 154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
 47.วัดพรหมสาคร -
8 กรกฏาคม 2561
 1,394,000  เมืองสิงห์ุรี
 48.วัดพรหมเทพาวาส -
20 กุมภาพันธ์ 2561
 120,000  โรงช้าง
 49.วัดพระปรางค์มุนี -
28 พฤศจิกายน 2560
 316,000  ม่วงหมู่
 50.วัดพิกุลทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 94,000  เทศบาลตำบลถอนสมอ
 51.วัดยาง -
20 กันยายน 2561
 98,000  เทศบาลทับยา
 52.วัดระนาม -
18 มิถุนายน 2561
 116,000  องค์บริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
 53.วัดราษฎร์ประสิทธิ์ -
31 พฤษภาคม 2561
 180,000  อบต.โพกรวม
 54.วัดล่องกะเบา -
28 มิถุนายน 2561
 176,000  ทองเอน
 55.วัดวังกะจับ -
28 มิถุนายน 2561
 202,000  คอทราย
 56.วัดวิหารขาว -
4 ธันวาคม 2561
 81,000  วิหารขาว
 57.วัดศรัทธาภิรม -
22 มิถุนายน 2561
 130,000  
 58.วัดศรีสาคร -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 212,000  อบต.ต้นโพธิ์
 59.วัดสว่างอารมณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 202,000  ประศุก
 60.วัดสะอาดราษฎร์บำรุง -
22 พฤษภาคม 2561
 320,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
 61.วัดสาธุการาม -
15 พฤษภาคม 2561
 71,000  ท่าข้าม
 62.วัดสามัคคีธรรม -
18 กรกฏาคม 2561
 154,000  สระแจง
 63.วัดสิงห์ -
6 กรกฏาคม 2561
 224,000  โพสังโฆ
 64.วัดหนองสุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  
 65.วัดหลวง -
13 มิถุนายน 2561
 106,080  เทศบาลบางน้ำเชี่ยว
 66.วัดห้วยเจริญสุข -
10 มิถุนายน 2561
 532,000  อบต.พักทัน
 67.วัดอัมพวัน -
2 มีนาคม 2561
 560,000  พรหมบุรี
 68.วัดเก้าชั่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 346,080  บ้านหม้อ
 69.วัดเชียงราก -
29 มิถุนายน 2561
 96,000  ทองเอน
 70.วัดเซ่าสิงห์ -
28 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.ทองเอน
 71.วัดเตย -
6 มิถุนายน 2561
 256,000  อบต.พระงาม
 72.วัดเพิ่มประสิทธิผล -
5 มิถุนายน 2561
 20  งิ้วราย
 73.วัดเสือข้าม -
8 สิงหาคม 2561
 434,000  ประศุก
 74.วัดแหลมคาง -
16 พฤษภาคม 2560
 1,880,000  องค์การบริหารส่ว่นตำบลแม่ลา
 75.วัดโคกพระ -
31 พฤษภาคม 2561
 62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
 76.วัดโคปูน -
15 พฤษภาคม 2561
 124,000  
 77.วัดโฆสิทธาราม -
20 มิถุนายน 2561
 561,000  น้ำตาล
 78.วัดโบสถ์ -
9 มีนาคม 2561
   ถอนสมอ
 79.วัดโบสถ์ -
22 ธันวาคม 2561
 1,765,000  อินทร์บุรี
 80.วัดโพธิ์ชัย -
5 กรกฏาคม 2561
 102,000  หัวไผ่
 81.วัดโพธิ์ศรี -
17 มกราคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 82.วัดโพธิ์สังฆาราม -
4 กรกฏาคม 2561
 231,060  โพสังโฆ
 83.วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) -
17 พฤศจิกายน 2561
 154,000  งิ้วราย
 84.วัดโพธิ์หอม -
25 พฤษภาคม 2561
 136,000  เทศบาลเมืองบางระจัน
 85.วัดโภคาภิวัฒน์ -
13 มิถุนายน 2561
 61,200  เทศบาล
 86.วัดโสภา -
14 มีนาคม 2561
 412,040  อบต.โพประจักษ์
 87.วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) -
29 มิถุนายน 2561
 218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
 88.อนุบาลค่ายบางระจัน -
28 ธันวาคม 2561
 830,000  อบต.ค่ายบางระจัน
 89.อนุบาลท่าช้าง -
9 กรกฏาคม 2561
 92,000  ถอนสมอ
 90.อนุบาลบางระจัน -
9 ตุลาคม 2561
 1,236,000  เทศบาล
 91.อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) -
12 มิถุนายน 2561
 246,840  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
 92.อนุบาลสิงห์บุรี -
0 มิถุนายน
 9,277,000  บางกระบือ/สิงห์บุรี
 93.อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) -
0 ตุลาคม
 311,000  อินทร์บุรี
 94.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี -
5 กรกฏาคม 2561
 300,000  หัวไผ่
 95.เรืองเดชประชานุเคราะห์ -
0 ตุลาคม
   ไม้ดัด
 96.โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส -
14 สิงหาคม 2561
 510,000  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
 97.โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี -
28 กันยายน 2561
 408,000  อบต.โพทะเล
 98.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) -
30 พฤษภาคม 2560
 105,000  หนองกระทุ่ม

Powered By www.thaieducation.net