แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. ชุมชนบ้านพระยืน -
13 มิถุนายน 2561
 824,000  พระยืน
 2. บ้านกระเดื่อง -
4 ธันวาคม 2560
 183,000  ตำบลป่ามะนาว
 3. บ้านกอก - -
    -
 4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ -
0
   เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 5. บ้านค้อ -
0 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 6. บ้านคำบอน - -
    -
 7. บ้านคำหญ้าแดง - -
    -
 8. บ้านชาด - -
    -
 9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) -
21 พฤษภาคม 2561
 105,000  ดอนช้าง
 10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา -
0 พฤษภาคม 2561
 198,000  เทศบาลตำบลบึงเนียม
 11. บ้านดอนบม - -
    -
 12. บ้านดอนยาง -
0 ธันวาคม
 48,000  เทศบาลเมืองศิลา
 13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,280,000  เทศบาลบ้านทุ่ม
 14. บ้านบะยาว -
2 พฤศจิกายน 2561
 122,000  เทศบาล
 15. บ้านป่าสังข์หนองฮี - -
    -
 16. บ้านป่าเหลื่อม - -
    -
 17. บ้านม่วงโป้ -
15 พฤษภาคม 2561
 212,000  ตำบลสาวะถี
 18. บ้านลาดนาเพียง - -
    -
 19. บ้านสะอาด - -
    -
 20. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) - -
    -
 21. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง -
20 พฤศจิกายน 2560
 84,000  แดงใหญ่
 22. บ้านหนองคลอง -
4 ธันวาคม 2560
 252,000  เทศบาลตำบลป่ามะนาว
 23. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก - -
    -
 24. บ้านหนองหญ้าข้าวนก -
19 พฤศจิกายน 2561
 164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 25. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ - -
    -
 26. บ้านหนองหิน - -
    -
 27. บ้านหินขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  ตำบลสาวะถี
 28. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง - -
    -
 29. บ้านหินลาดวังตอ -
28 พฤศจิกายน 2561
 668,000  เทศบาล ตำบลบ้านค้อ
 30. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ -
30 พฤศจิกายน 2560
 73,000  หนองตูม
 31. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี -
19 มกราคม 2561
 326,000  อบต.บ้านเหล่า
 32. บ้านโคกฟันโปง -
21 พฤษภาคม 2561
 234,600  ตำบลบ้านเป็ด
 33. บ้านโคกล่าม - -
    -
 34. บ้านโคกสูงวิทยาคม - -
    -
 35. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง -
0 พฤษภาคม
   
 36. บ้านโนนท่อนวิทยา - -
    -
 37. บ้านโสกแต้ -
20 มิถุนายน 2561
 492,000  ป่าหวายนั่ง
 38. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  พระบุ
 39. ห้วยหว้าวิทยาคม -
31 สิงหาคม 2561
 344,000  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
 40. หินกองวิทยา -
6 ธันวาคม 2560
 192,000  เทศบาล
 41. โคกงามวิทยาคาร -
28 พฤษภาคม 2561
 652,000  ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
 42.ชุมชนบ้านท่าพระ - -
    -
 43.ชุมชนบ้านฝาง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,528,000  เทศบาลตำบลบ้านฝาง
 44.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต - -
    -
 45.ชุมชนบ้านหนองบัว - -
    -
 46.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา - -
    -
 47.ดอนหันประชารัฐศึกษา - -
    -
 48.บ้านกุดนางทุย - -
    -
 49.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  ขามป้อม
 50.บ้านค้อท่อนน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 178,000  ตำบลบ้านค้อ
 51.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว -
4 ธันวาคม 2560
 161,000  ตำบลป่ามะนาว
 52.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง - -
    -
 53.บ้านงิ้ว -
13 พฤษภาคม 2561
 141,000  ตำบลสาวะถี
 54.บ้านซำจานเนินทอง -
9 กรกฏาคม 2561
 280,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 55.บ้านดงกลาง -
15 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลบ้านโต้น
 56.บ้านดงพอง - -
16 พฤษภาคม 2561
 36,000  เทศบาล
 57.บ้านดงเก่า -
15 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลบ้านโต้น
 58.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย - -
    -
 59.บ้านดอนหญ้านาง -
30 ตุลาคม 2561
 128,000  อบต.ดอนช้าง
 60.บ้านดอนหันวิทยาสาร - -
    -
 61.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 168,000  อบต.ดอนหัน
 62.บ้านตอกแป้น - -
    -
 63.บ้านทองหลาง -
14 พฤศจิกายน 2561
 112,000  อบต.
 64.บ้านท่าพระเนาว์ - -
    -
 65.บ้านนาฝายนาโพธิ์ - -
    -
 66.บ้านนาล้อม -
20 กรกฏาคม 2561
 202,000  เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
 67.บ้านนาเพียง -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 69,800  เทศบาลสำราญ
 68.บ้านบ่อแก - -
    -
 69.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน -
0 กุมภาพันธ์
   เทศบาลบึงเนียม
 70.บ้านบึงแก -
19 มิถุนายน 2561
 228,000  เทศบาลตำบลโนนท่อน
 71.บ้านป่าส่าน -
26 ตุลาคม 2561
 49,000  เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล
 72.บ้านป่าหม้อหนองคู -
31 ตุลาคม 2561
 414,000  เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
 73.บ้านป่าหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
   ป่าหวายนั่ง
 74.บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) - -
    -
 75.บ้านม่วง -
4 ธันวาคม 2560
 1,025,000  เมืองบ้านทุ่ม
 76.บ้านวังโพน - -
    -
 77.บ้านศิลา - -
    -
 78.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ -
5 มิถุนายน 2561
 102,000  ตำบลบึงเนียม
 79.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน -
22 มกราคม 2561
 119,000  อบต.ท่าพระ
 80.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ - -
    -
 81.บ้านหนองกุงน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  บ้านค้อ
 82.บ้านหนองกุงวิทยาคาร -
27 สิงหาคม 2561
 87,000  เทศบาลศิลา
 83.บ้านหนองขามประชาบำรุง - -
    -
 84.บ้านหนองค้ากลางฮุง - -
    -
 85.บ้านหนองคู - -
    -
 86.บ้านหนองบัวดีหมี - -
    -
 87.บ้านหนองบัวน้อย - -
    -
 88.บ้านหนองปอ - -
    -
 89.บ้านหนองปิง - -
    -
 90.บ้านหนองหลุบ -
13 พฤศจิกายน 2561
 403,000  แดงใหญ่
 91.บ้านหนองหัววัว -
0 พฤศจิกายน 2561
   โคกสี
 92.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด -
4 ธันวาคม 2560
 334,000  ป่าหวายนั่ง
 93.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ - -
    -
 94.บ้านหนองเบ็ญ - -
    -
 95.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  ท่าพระ
 96.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น -
0 ธันวาคม
 532,000  หนองแวง
 97.บ้านหนองแสงโคกน้อย - -
    -
 98.บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) - -
0 ธันวาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
 99.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง -
18 พฤษภาคม 2561
 361,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 100.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย - -
    -
 101.บ้านห้วยเตยพัฒนา -
23 มกราคม 2561
 47,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
 102.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล -
31 พฤษภาคม 2561
 319,000  อบต.บ้านหว้า
 103.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ -
13 กรกฏาคม 2561
 384,000  พระยืนมิ่งมงคล
 104.บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) - -
    -
 105.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น - -
    -
 106.บ้านเลิง -
13 พฤษภาคม 2561
 106,000  โคกสี
 107.บ้านเลิงเปือย - -
    -
 108.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ - -
    -
 109.บ้านเหล่านางาม - -
    -
 110.บ้านเหล่านาดี -
31 พฤษภาคม 2561
 327,000  อบต.บ้านหว้า
 111.บ้านเหล่าเกวียนหัก - -
    -
 112.บ้านแก่นประดู่ -
 60,000  ตำบลพระยืนมิ่งมงคล
 113.บ้านแก่นเท่า - -
    -
 114.บ้านแดงน้อย - -
    -
 115.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) - -
    -
 116.บ้านโกทา - -
    -
 117.บ้านโคกกว้าง - -
    -
 118.บ้านโคกท่า -
1 ธันวาคม 2560
 382,000  
 119.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน -
11 กรกฏาคม 2561
 488,000  เทศบาลตำบลสำราญ
 120.บ้านโคกสีวิทยาเสริม -
6 พฤศจิกายน 2560
 532,000  โคกสี
 121.บ้านโคกสีโคกเปี้ย - -
    -
 122.บ้านโคกแปะ -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  อบต
 123.บ้านโจดศรีวิชัย -
27 พฤศจิกายน 2561
 102,000  เทศบาลตำบลพระบุ
 124.บ้านโจดใหญ่ -
0 พฤศจิกายน
 96,000  ทต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
 125.บ้านโนนกู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 36,000  ตำบลสาวะถี
 126.บ้านโนนค้อ - -
    -
 127.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา -
14 ธันวาคม 2561
 87,000  เมืองเก่า
 128.บ้านโนนบ่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 488,000  พระยืนมิ่งมงคล
 129.บ้านโนนม่วง - -
    -
 130.บ้านโนนรังวิทยาคาร - -
    -
 131.บ้านโนนลาน -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 132.บ้านโนนเขวา - -
    -
 133.บ้านโนนเรือง -
29 ธันวาคม 2560
 88,000  บ้านค้อ
 134.บ้านโนนแต้ -
5 มิถุนายน 2561
 12,000  
 135.บ้านโสกม่วงดอนดู่ -
2 พฤศจิกายน 2561
 107,000  หนองบัว
 136.บ้านไก่นา - -
    -
 137.พงษ์ภิญโญ 2 - -
    -
 138.พระคือหนองโพธิ์วิทยา - -
    -
 139.สนามบิน - -
    -
 140.สระแก้วราษฎร์บำรุง -
15 พฤษภาคม 2561
 292,000  ตำบลแก่นฝาง
 141.หนองชาดพิทยาคม -
29 มิถุนายน 2561
 468,000  อบต.บ้านเหล่า
 142.หนองตูมหนองงูเหลือม -
15 ธันวาคม 2560
 605,000  หนองตูม
 143.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ -
6 กรกฏาคม 2561
 66,000  
 144.หนองโพธิ์ประชานุกูล - -
    -
 145.หนองไผ่มอดินแดง -
28 มิถุนายน 2561
 112,000  เทศบาลเมืองศิลา
 146.หินฮาวคุรุประชาสรรค์ - -
    -
 147.อนุบาลขอนแก่น - -
    -
 148.เขื่อนกระพี้ศึกษา -
26 ธันวาคม 2561
 50,000  บ้านเหล่า
 149.แก่นเท่าพัฒนศึกษา - -
    -
 150.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา -
1 พฤศจิกายน
 56,000  
 151.โนนฆ้องวิทยาคาร - -
    -
 152.ไตรมิตรวิทยาคาร -
8 สิงหาคม 2561
 206,000  อบต.บ้านเหล่า
 153.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) -
6 กรกฏาคม 2561
 344,000  

Powered By www.thaieducation.net