แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลพบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ช่องสาริกา - -
    -
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล -
11 มิถุนายน 2561
 264,000  ชัยบาดาล
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น -
12 มีนาคม 2561
 366,000  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม -
1 ตุลาคม 2561
 368,000  ชอนสารเดช
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ -
27 พฤศจิกายน 2561
 372,000  หนองรี
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย -
3 สิงหาคม 2561
 252,000  เทศบาลตำบลดีลัง
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย -
8 สิงหาคม 2561
 30,400  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย -
20 มิถุนายน 2561
 93,600  เทศบาลเขาพระยาเดินธง
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา -
27 มีนาคม 2561
 530,000  อบต.ชอนน้อย
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย -
17 พฤษภาคม 2561
 210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง -
8 มิถุนายน 2561
 200,000  
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ -
9 กรกฏาคม 2561
 508,000  น้ำสุด
 13.นิคมลำนารายณ์ -
23 สิงหาคม 2561
 508,000  นิคมลำนารายณ์
 14.บ้านกุดตาเพชร -
29 มิถุนายน 2561
   อบต.
 15.บ้านคลอง -
18 มิถุนายน 2561
 322,000  มหาโพธิ
 16.บ้านคลองกลุ่ม -
19 กรกฏาคม 2561
 62,000  ห้วยขุนราม
 17.บ้านคลองสาริกา -
11 พฤษภาคม 2561
 196,000  นำ้สุด
 18.บ้านชอนสมบูรณ์ -
21 มิถุนายน 2561
 266,000  ชอนสมบูรณ์
 19.บ้านซับงูเหลือม -
3 กันยายน 2561
 298,000  นาโสม
 20.บ้านซับจำปา -
18 พฤษภาคม 2561
 153,000  อบต.ซับจำปา
 21.บ้านซับผาสุก -
13 กุมภาพันธ์ 2561
 264,000  อบต.ศิลาทิพย์
 22.บ้านซับหินขวาง -
10 พฤศจิกายน 2560
 432,000  อบต.บ้านใหม่สามัคคี
 23.บ้านซับเค้าแมว -
12 มิถุนายน 2561
 175,000  อบต.
 24.บ้านซับโศก -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  ห้วยขุนราม
 25.บ้านซับไทร -
16 พฤษภาคม 2561
 164,000  
 26.บ้านดงดินแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 232,000  
 27.บ้านดงน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) -
0 มิถุนายน
 338,000  อบต.นิยมชัย
 29.บ้านด่านจันทร์ -
9 กรกฏาคม 2561
 164,000  อบต.นิยมชัย
 30.บ้านด่านไทยล้อม -
26 มิถุนายน 2561
 276,000  ซับสมบูรณ์
 31.บ้านดีลัง - -
    -
 32.บ้านทรัพย์เจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
   ซับจำปา
 33.บ้านทะเลทอง -
7 มิถุนายน 2561
 1,740   อบต. โคกเจริญ
 34.บ้านทะเลวังวัด -
18 มิถุนายน 2561
 190,000  แก่งผักกูด
 35.บ้านท่ากรวด -
13 กรกฏาคม 2561
 228,000  
 36.บ้านท่าดินดำ -
5 มิถุนายน 2561
 450,000  ท่าดินดำ
 37.บ้านท่าตะโก -
6 มิถุนายน 2561
 164,000  อบต.ท่าหลวง
 38.บ้านท่ามะกอก -
28 พฤศจิกายน 2560
 149,000  ชัยบาดาล
 39.บ้านท่ามะนาว -
30 เมษายน 2561
   
 40.บ้านท่าหลวง -
10 พฤษภาคม 2561
 116,000  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
 41.บ้านท่าเยี่ยม -
15 พฤษภาคม 2561
 184,000  ลำสนธิ
 42.บ้านทุ่งดินแดง -
15 ธันวาคม 2560
 312,000  หัวลำ
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว -
0 พฤษภาคม 2561
 208,000  ห้วยหิน
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง -
12 มิถุนายน 2561
 166,000  อบต.ทุ่งท่าช้าง
 45.บ้านธงชัยสามัคคี -
13 มิถุนายน 2561
 149,000  อบต.บัวชุม
 46.บ้านนาโสม -
31 พฤษภาคม 2561
 122,000  นาโสม
 47.บ้านบ่อคู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 298,000  อบต.ท่าหลวง
 48.บ้านบ่อดินสอพอง -
8 มิถุนายน 2561
 117,000  อบต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
 49.บ้านบ่อน้ำ -
4 เมษายน 2561
 104,000  หนองยายโต๊ะ
 50.บ้านบัวชุม -
15 มิถุนายน
 561,000  
 51.บ้านปรางค์น้อย -
21 พฤษภาคม 2561
 252,000  ตำบลเขาน้อย
 52.บ้านป่าเขว้า -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 256,000  ดงดินแดง
 53.บ้านพุกะชัด -
25 มิถุนายน 2561
 306,000  อบต.วังทอง
 54.บ้านม่วงค่อม -
14 พฤษภาคม 2561
   ม่วงค่อม
 55.บ้านมหาโพธิ -
20 มิถุนายน 2561
 123,000  มหาโพธิ
 56.บ้านมะกอกหวาน -
11 มิถุนายน 2561
 494,000  ชัยบาดาล
 57.บ้านมะนาวหวาน -
19 มิถุนายน 2561
 354,000  มะนาวหวาน
 58.บ้านยางราก -
9 กรกฏาคม 2561
 464,000  ยางราก
 59.บ้านยางโทน -
21 มิถุนายน 2561
 322,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
 60.บ้านราษฎร์บำรุง -
26 มิถุนายน 2561
 175,320  
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์ -
1 มิถุนายน 2561
 179,000  เกาะรัง
 62.บ้านลำสนธิ -
13 มิถุนายน 2561
 276,000  อบต.ลำสนธิ
 63.บ้านลำโกฎิทอง -
11 มิถุนายน 2561
 80,000  ชัยบาดาล
 64.บ้านลำโป่งเพชร -
11 มิถุนายน 2561
 98,000  
 65.บ้านวังก้านเหลือง -
4 มิถุนายน 2561
 140,000  ท่าดินดำ
 66.บ้านวังตาอินทร์ - -
    -
 67.บ้านวังทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,292,000  เขารวก
 68.บ้านวังแขม -
28 มิถุนายน 2561
 152,000  
 69.บ้านศรีเมือง -
15 พฤษภาคม 2561
 176,000  ซับสมบูรณ์
 70.บ้านสระเพลง - -
    -
 71.บ้านสวนมะเดื่อ -
0 พฤษภาคม
   
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง -
12 มิถุนายน 2561
 90,000  หนองบัว
 73.บ้านสันตะลุง -
7 พฤษภาคม 2561
 162,000  ท่ามะนาว
 74.บ้านหนองขาม -
28 มิถุนายน 2561
 122,000  ชอนสมบูรณ์
 75.บ้านหนองจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 16,800  หัวลำ
 76.บ้านหนองตะแบก -
5 กรกฏาคม 2561
 110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
 77.บ้านหนองบง -
0 พฤษภาคม
   
 78.บ้านหนองประดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 356,000  อบต.หนองผักแว่น
 79.บ้านหนองปล้อง -
 128,000  เกาะรัง -
 80.บ้านหนองปลาไหล -
10 พฤษภาคม 2561
 220,000  ท่าดินดำ
 81.บ้านหนองปีกนก -
27 สิงหาคม 2561
   อบต.ห้วยขุนราม
 82.บ้านหนองมะค่า -
11 มิถุนายน 2561
 362,000  อบต.หนองมะค่า
 83.บ้านหนองหัวช้าง -
0 มิถุนายน
   หนองผักแว่น
 84.บ้านหนองเกตุ - -
    -
 85.บ้านหนองเสมา -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  บ่อทอง
 86.บ้านหนองโกวิทยา - -
    -
 87.บ้านหนองโพธิ์ -
1 ตุลาคม 2560
 468,000  อบต.ช่องสาริกา
 88.บ้านหนองไก่ห้าว -
21 มิถุนายน 2561
 44,000  อบต.ยางโทน
 89.บ้านหนองไทร -
5 กรกฏาคม 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
 90.บ้านห้วยดีเลิศ -
21 มิถุนายน 2561
 110,000  ห้วยหิน
 91.บ้านห้วยนา -
0 กรกฏาคม
 136,000  ม่วงค่อม
 92.บ้านห้วยสะอาด -
15 พฤษภาคม 2561
 106,000  อ.บ.ต. ช่องสาริกา
 93.บ้านห้วยสาราม -
27 มิถุนายน 2561
 116,000  วังทอง
 94.บ้านห้วยเขว้า -
9 กรกฏาคม 2561
 114,000  อบต.นิยมชัย
 95.บ้านห้วยใหญ่ -
14 มิถุนายน 2561
 608,000  อบต.ทุ่งท่าช้าง
 96.บ้านหัวลำ -
0 มิถุนายน
 434,000  หัวลำ
 97.บ้านเกาะรัง -
16 พฤษภาคม 2561
 558,000  อบต.เกาะรัง
 98.บ้านเกาะรัง -
16 พฤษภาคม 2561
 5,560  
 99.บ้านเขาขวาง -
3 กรกฏาคม 2561
 116,000  ตำบลโคกสลุง
 100.บ้านเขาตะแคง -
15 มิถุนายน 2561
 186,000  
 101.บ้านเขายายกะตา -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  
 102.บ้านเขารวก -
25 พฤษภาคม 2561
 200,000  เขารวก
 103.บ้านเขาราบ -
28 มิถุนายน 2561
 248,000  อบต.ยางราก
 104.บ้านเขาสมโภชน์ -
10 มิถุนายน 2561
 254,000  บัวชุม
 105.บ้านเขาหมูมัน - -
    -
 106.บ้านเขาแหลม -
16 พฤษภาคม 2561
   เขาแหลม
 107.บ้านเนินทอง -
22 มิถุนายน 2561
 82,000  อบต แก่งผักกูด
 108.บ้านเหวตาบัว -
4 ธันวาคม 2561
 410,000  เขาน้อย
 109.บ้านแหลมชนแดน -
20 พฤศจิกายน 2560
 416,000  หนองมะค่า
 110.บ้านโกรกรกฟ้า -
19 มิถุนายน 2561
 178,000  อบต.ชัยนารายณ์
 111.บ้านโคกกลาง -
31 พฤษภาคม 2561
 168,000  ดงดินแดง
 112.บ้านโคกแสมสาร -
22 มิถุนายน 2560
 804,000  
 113.บ้านโค้งรถไฟ -
26 มิถุนายน 2561
 62,000  นิคมลำนารายณ์
 114.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ -
24 พฤษภาคม 2561
 252,000  ซับจำปา
 115.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ -
4 มิถุนายน 2561
 176,000  นาโสม
 116.บ้านใหม่สามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 160,300  อบต.บ้านใหม่สามัคคี
 117.บ้านใหม่โสพิมพ์ -
0 พฤษภาคม
   
 118.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ -
28 มิถุนายน 2561
 43,000  
 119.บ้านไร่พัฒนา -
27 มิถุนายน 2561
 130,000  
 120.พรหมรังษี -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 1,462,880  เทศบาลตำบลดีลัง
 121.วัดดำรงบุล -
22 มิถุนายน 2561
 226,000  อบต.ช่องสาริกา
 122.วัดมณีศรีโสภณ -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.ช่องสาริกา
 123.วัดศิริบรรพต -
10 พฤษภาคม 2561
 66,000  ลำนารายณ์
 124.วัดสว่างอารมณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  ม่วงค่อม
 125.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม -
20 กรกฏาคม 2561
 356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
 126.วัดสุนทรเทพคีรี -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 576,000  ศิลาทิพย์
 127.วัดหนองตามิ่ง -
9 กุมภาพันธ์ 2561
   
 128.วัดหนองนา -
20 มิถุนายน 2561
 322,000  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 129.วัดโคกสลุง -
3 กรกฏาคม 2561
 631,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
 130.วัดโพธิ์งาม -
2 กรกฏาคม 2561
 256,000  หนองยายโต๊ะ
 131.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา -
26 มิถุนายน 2561
 175,320  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
 132.อนุบาลท่าหลวง -
9 พฤษภาคม 2561
 862,000  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
 133.อนุบาลพัฒนานิคม - -
   
 134.อนุบาลลำนารายณ์ -
26 มกราคม 2561
 459,200  ตำบลลำนารายณ์
 135.อนุบาลวัดหนองม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  หนองม่วง
 136.อนุบาลสระโบสถ์ -
1 พฤษภาคม 2561
 742,000  สระโบสถ์
 137.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) -
10 กรกฏาคม 2561
 922,000  หนองรี
 138.อนุบาลโคกเจริญ -
15 พฤษภาคม 2561
 961,520  อบต
 139.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 459,145  
 140.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) - -
    -

Powered By www.thaieducation.net